Logotyp på utskrifter

Setup

ProgramområdeProgramområde 2 Ökat arbetskraftsutbud
ProjektfasGenomförande
ProjektägareRegion Väst
KontaktpersonFredrika Plessen
E-postfredrika.plessen@medborgarskolan.se
Telefonnummer031-710 08 92
Beviljat ESF-stöd14 665 700 kr
Total projektbudget36 668 700 kr
Projektperiod2008-09-01 till 2011-07-31
RegionVästsverige
In English

Sammanfattning

Sammanfattning
Projektets deltagare är individer i olika åldrar som är helt eller delvis långtidssjukskrivna, är långtidsarbetslösa eller uppbär socialbidrag och som är i början på sin väg ut mot arbetslivet.

Projektet kommer att ha som mål att socialt rehabilitera i samråd med individen och alltid utgå från hans/hennes individuella förutsättningar och behov.

Projektets övergripande syfte är att via folkbildningspedagogiken underlätta vägen för respektive individ från dagens situation till ett önskat framtida läge och att förbättra deltagarnas livskvalitet. Projektet vill skapa en mötesplats som underlättar rehabiliteringsprocessen för individen men även underlätta för de olika myndigheternas hanterande av varje enskilt ärende.

Projektet vill motivera individen i utveckling mot en mer fungerande vardagsstruktur. Det betyder till exempel att klara vardagsrutiner som kan liknas med en arbetsplats; att komma till ett bestämt ställe/projekt varje dag, passa tider, delta i olika aktiviteter, socialt umgänge, arbete, praktik eller annan sysselsättning. För många individer i målgruppen har delar av det sociala nätverket raserats. Det behöver återuppbyggas igen.

Utvärderingar av projektinnehållet sker kontinuerligt av deltagarna under projektet. Resultatet redovisas både till deltagarna själva och till berörda samarbetsparter. Deltagarna ges möjlighet att påverka sin tid i projektet.

Utvärderingar av projektinnehållet sker kontinuerligt av deltagarna under projektet. Resultatet redovisas både till deltagarna själva och till berörda samarbetsparter. Deltagarna ges möjlighet att påverka sin tid i projektet.

Setups strävan är att ta tillvara på värdefullt resultat och ge fäste åt erfarenheter som framkommer under projekttiden.

Bakgrund

I stort sett alla som har ett arbete på den öppna arbetsmarknaden, vare sig man är anställd eller driver företag, har en särskild plats att gå till där arbetet skall utföras. På den platsen möter man arbetskamrater och/eller kunder som man får socialt och kunskapsmässigt utbyte av genom olika former av kontakt och samarbete. På arbetsplatsen finns också särskild utrustning av olika slag som underlättar arbetet som man är ålagd att utföra. Vanligt är också att man har en arbetsledning som uppmuntrar, ger stöd och direktiv och som ser till arbetsresultatet. Denna beskrivning gäller för de allra flesta arbeten och arbetsplatser.
För långtidssjukskrivna/arbetssökande saknas en sådan plats och därmed också förutsättningarna för den form av social kontakt som ett arbete ger.


Det är av yttersta vikt att fler åtgärder vidtas så att fler sjukskrivna och fler personer med sjukersättning, arbetslöshetsersättning eller socialbidrag kan komma tillbaka till arbete. Ofta har individer som stått utanför arbetsmarknaden en längre tid förlorat sin tidigare grupptillhörighet och många gånger även sitt sociala kontaktnät. För dessa individer är det ofta viktigt att som ett förberedande steg arbetslivsinriktad rehabilitering ges möjlighet att ingå i en grupp, lösa uppgifter tillsammans eller bara prata med andra i liknande situation. Den sociala rehabiliteringen ger även samhörighet och stöd. Setup inriktar sig på social rehabilitering i grupp där individen tar första steg mot ett fungerande arbetsliv med fokus på återgång i arbete.

Alla individer måste göra val i sitt liv, val kring hur man vi vill leva och vad man vi ska arbeta med. Setup vill verka för att uppmuntra individen till att diskutera, vara aktivera sig, knyta nätverk, pröva arbetsförmågan och göra ett aktivt val utifrån sina individuella förutsättningar. Individer som har stått utanför arbetsmarknaden en längre tid behöver hjälp med att bli medvetna om sina val och vad som styr dem. Meningen är att ge individen kraft att ta kontroll över sin egen livssituation för att kunna finna vägen tillbaka i ett lämpligt arbete.

Försäkringskassan har tillsammans med Arbetsförmedlingen, Individ och Familj- omsorgen i Kungsbacka en viktig uppgift att på bästa sätt kunna erbjuda långtidssjukskrivna/arbetssökande en meningsfull social rehabilitering. Det finns anledning att pröva nya åtgärder i syfte att ge fler personer förutsättningar att återfå arbetsförmåga och med det även en återgång till arbete.

Detta sammantaget gör att Medborgarskolan vill och kan erbjuda sina tjänster som en kompletterande aktör för att underlätta för individen samt öka mångfald i arbetslivet.
Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen samt Individ och Familjeomsorgen i Kungsbacka har tillsammans med Medborgarskolan varit involverade i att analysera hinder och möjligheter för den långtidssjuka/arbetslösa individens återgång till arbetslivet.


Syfte

Projektets övergripande syfte är att via folkbildningspedagogiken underlätta vägen för respektive individ från dagens situation till ett önskat framtida läge och att förbättra deltagarnas livskvalitet. Setup vill skapa en mötesplats som underlättar rehabiliteringsprocessen för individen men även underlätta för de olika myndigheternas hanterande av varje enskilt ärende.

Projektet har som syfte att motivera individen i utveckling mot en mer fungerande vardagsstruktur. Det betyder till exempel att klara vardagsrutiner som kan liknas med en arbetsplats; att komma till ett bestämt ställe/projekt varje dag, passa tider, delta i olika aktiviteter, socialt umgänge, arbete, praktik eller annan sysselsättning. För många individer i målgruppen har delar av det sociala nätverket raserats. Det behöver återuppbyggas igen.

Målsättning

Begreppet rehabilitering kan ha flera tolkningar och betydelser. Så här definieras begreppet i Statens offentliga utredningar:
”Med rehabilitering avses i denna lag en sammanhängande process som syftar till att återge den som drabbas av sjukdom eller av annan nedsättning av den fysiska eller psykiska prestationsförmågan bästa möjliga funktionsförmåga och förutsättningar att leva ett anständigt liv. En rehabiliteringsåtgärd kan avse förändringar av den försäkrades arbetsförhållanden eller vara av medicinsk, psykologisk eller social art.
Rehabiliteringsåtgärderna skall planeras efter samråd med den försäkrade och utgå från hans individuella förutsättningar och behov”.

Setup vill inrikta sina krafter på att vara en del i en sammanhängande process som hjälper individen i målet att leva ett anständigt liv. Setup kommer att ha som mål att socialt rehabilitera i samråd med individen och alltid utgå från hans/hennes individuella förutsättningar och behov. Det kommer att resultera till:

Kvantitativa mål
• 50 procent av deltagarna ska efter projekttid ha kommit ut i arbete/praktik/utbildning/relevant åtgärd.

Kvalitativa mål
• Projektet erbjuder de sjukskrivna/arbetssökande/bidragsberoende en arbetsplats och mötesplats där de kan skapa kontakter med olika företag som har ett anställningsbehov eller med hjälp av praktik/utbildning på arbetsplatser öka sina möjligheter att få ett arbete.
• Individen får en individuellt dokumenterad prövning av sin sociala förmåga och sin arbetsförmåga via en personlig utvecklingsplan. Utvecklingsplanen syftar till att stötta och hjälpa individen att sätta realistiska mål och att följa upp dem gemensamt med projektledare.
• Individen får rutiner, struktur och ordning på sitt vardagsliv via projektet. Det skapar i sin tur trygghet.
• Individen kommer att få ett hälsosammare liv via olika friskvårdsaktiviteter såsom fysiska aktiviteter som utgår från en individuell prestationsförmåga och föreläsningar om friskvård.
• Ge deltagarna en ökad självkänsla och självinsikt.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Samtliga lokaler är tillgängliga för personer med fysiska funktionshinder. Medborgarskolan har även genom sitt samarbete med Arbetsförmedlingen, tillgång till arbetsterapeut som vid behov kan bistå med både kunnande och eventuella hjälpmedel. Projektledaren kommer vid varje enskilt introduktionssamtal informera presumtiva deltagare om att en arbetsterapeut finns att tillgå vid behov.

Åtgärder kommer att vidtas så att alla personer oberoende av vilket funktionshinder man har, skall kunna ta till sig information och kunna kommunicera med projektet.

Samtliga personer som är involverade i projektet är väl medvetna om att anpassning kan behöva ske beroende av deltagarnas eventuella funktionshinder. Det vill säga att Setup är beredda att göra de anpassningar som krävs såväl gällande det pedagogiska upplägget, möta individen utifrån de förmågor individen har, som fysisk anpassning av arbetsmiljön med eventuella hjälpmedel. Alla deltagare bemöts med största respekt och ödmjukhet.

I frågor rörande tillgänglighet och funktionshinder avser projektet Setup att erbjuda berörd personal kompetenshöjning inom området.

Jämställdhetsintegrering

Det finns en särskild lag, Jämställdhetslagen, som säger att kvinnor och män skall ha samma rättigheter i arbetslivet. Inom projektet diskuteras de olika arbetsmarknadsaspekterna.

Projektet kommer att verka för att könsuppdelade mönster bryts genom gruppdiskussioner och informerande föreläsningar.
Projektet kommer att bedriva ett aktivt och målinriktat arbete för att främja likabehandling oavsett kön. Det betyder att deltagarna har samma rättigheter oavsett kön och att aktiviteterna styrs av deltagaren och inte könstillhörigheten.

Transnationellt samarbete

-

Medfinansiärer

 • Försäkringskassa Halland
 • Individ och Familjeomsorgen

Samarbetspartners

 • Försäkringskassa Halland
 • Individ och Familjeomsorgen

Kommun

 • Ale
 • Alingsås
 • Bengtsfors
 • Bollebygd
 • Borås
 • Dals-Ed
 • Essunga
 • Falkenberg
 • Falköping
 • Färgelanda
 • Grästorp
 • Gullspång
 • Göteborg
 • Götene
 • Halmstad
 • Herrljunga
 • Hjo
 • Hylte
 • Härryda
 • Karlsborg
 • Kungsbacka
 • Kungälv
 • Laholm
 • Lerum
 • Lidköping
 • Lilla-Edet
 • Lysekil
 • Mariestad
 • Marks
 • Mellerud
 • Munkedal
 • Mölndal
 • Orust
 • Partille
 • Skara
 • Skövde
 • Sotenäs
 • Stenungsund
 • Strömstad
 • Svenljunga
 • Tanum
 • Tibro
 • Tidaholm
 • Tjörn
 • Tranemo
 • Trollhättan
 • Töreboda
 • Uddevalla
 • Ulricehamn
 • Vara
 • Varberg
 • Vårgårda
 • Vänersborg
 • Åmål
 • Öckerö