Logotyp på utskrifter

Semafor - en kompetensstudie

ProgramområdeProgramområde 1 Kompetensförsörjning
ProjektfasFörprojektering
ProjektägareMariestads Kommun
KontaktpersonMats Grönlund
E-postmats.gronlund@mariestad.se
Telefonnummer070-642 65 50
Beviljat ESF-stöd540 904 kr
Total projektbudget540 904 kr
Projektperiod2009-04-27 till 2009-12-31
RegionVästsverige
In English

Sammanfattning

Skaraborg drabbas av minskning i fordons- och vitvaruindustrin. Mariestad, Töreboda och Vara utvecklar verktyg för kompetenskrav, och utreder brister på företag i orterna, som underlag för gemensamma teoridelar i företagsutbildning och behovsanpassad arbetsmarknadsutbildning.

Bakgrund

Alla bedömningar pekar på att vi är i inledningen av en djup lågkonjunktur. Skaraborg med sitt stora beroende av tillverkningsindustri, fordonsindustri och underleverantörer till dessa är inget undantag. De tre kommunerna Mariestad, Töreboda och Vara har under hösten kunnat konstatera ett stort antal varsel och utlösta friställningar av personal i den konkurrensutsatta sektorn. Man ser vidare att de konjunkturdrivna problemen , påverkas av ett teknologisprång, som i sin tur kommer av en snabbt växande miljömedvetenhet.

De tre kommunerna vill arbeta strategiskt för att öka verksamheters och människors konkurrenskraft då konjunkturen vänder. Företagens framtid förväntas ligga i anpassning till nya miljörelaterade krav på alla produkter och tjänster, och inte minst tillverkningsprocesser och genomförande. Detta kan kräva mer av både gammal och ny kompetens. Människors anpassning till dessa krav underlättas av öppenhet och tydlighet. Ett viktigt sätt att uppnå detta är verktyg för att beskriva önskad kompetensprofil, hitta kompetensgap och effektivt eliminera dem.

Syfte

Förprojektekteringen ska först och främst färdigställa verktyget, och sedan genom djupstudier på ett urval av företag ge en bild av det framtida kompetensbehovet. Det ska därutöver överföra denna bild till Arbetsförmedlingen för att lokalt och regionalt påverka den förväntade utvecklingen av arbetsmarknadsutbildningar.

Projektet ska i direkt samverkan med näringslivet i de tre kommunerna kartlägga företagens uppfattning om övertalighet och intresse av att behålla och utveckla kompetens under perioder av låg omsättning. Det ska vidare stimulera tankarna på att utveckla de produkter och tjänster som säkrar företagens framtid. Därefter ska verksamhetens kompetenskrav specificeras, samt en GAP-analys av nuvarande organisationer genomföras. Denna analys ska utgöra ett fundament för planering av omfattande kompetensutveckling.
Verktyget ska sedan överföras till individnivå, för att alla anställda ska kunna jämföra sin egen kompetens med den som kommer att krävas i det kommande arbetet. Dessa individuella kompetensmatriser, som kan indelas i baskunskaper, yrkesteoretiska och yrkespraktiska färdigheter, ska användas i utvecklingssamtal för att lägga fast individuella utbildningsplaner.
Motsvarande process ska också kunna tillämpas på arbetssökande

Målsättning

För varje kommun ska det totala utbildningsbehovet fastställas och bedömas mot de resurser som kan erbjudas genom bl.a. kommunal vuxenutbildning och lärcentra. För enskilda företag som genomfört analysen ska utbildningsbehov fastställas, tidsplaneras och kostnadsberäknas. Det ska också skattas en beredskap från företagens sida att investera i personalens kompetensutveckling. Projektägarna är medvetna om projektets begränsade medel i jämförelse med de resurser som företagen måste tillföra. Förslagen ska därför inriktas på att åstadkomma lärande miljöer genom att erbjuda företagen frekvent efterfrågade moduler och planeringsscheman, som kan kopplas till företagsinterna utbildningsmoment
Individuella utvecklingsplaner ska fastställas först i genomförandestadiet.
Resultat från deltagande företag ska användas för skattningar av det förväntade utvildningsbehovet i kommunerna.
Om tillräckligt intresse finns hos företagen ska också en ansökan om genomförandeprojekt förberedas. I denna ska även närliggande kommuner inbjudas att delta.
Resultatet av denna förstudie kommer också att lämnas till arbetsmarknadsenheterna i kommunerna och Arbetsförmedlingen. Målsättningen är att parallellt starta ett ett genomförandeprojekt inom Programområde 2, med syfte att samordna arbetsmarknadsutbildning med de krav på kompetens som framkommit från företagen. I detta projekt ska också ny modeller på samverkan mellan företag och myndighet utvecklas.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Arbete som berör individer på arbetsplatser kommer att vara arbetsplatsförlagt. För dem som redan finns på arbetsplatsen, kommer det på individuell basis att erbjudas kommunikation via olika media.undersökas om arbetsplatsen är optimalt utformad, och om den anställde har hindrats av sitt funktionshinder att uppnå någon annan position. På företagsnivå kommer frågan att behandlas ur ett målsättningsperspektiv. Detta kan gälla både den fysiska miljön och attityd och bemötande på arbetsplatsen. Resultatet av denna inventering kommer att beaktas i genomförandeprojektet.
Seminarier och andra informationstillfällen ska ske i lokaler som är anpassade till människor med funktionshinder.
Information om projektet och dess resutat ska ske på ett sådant sätt och med sådana medier att alla kan ta del av informationen. För detta ändamål kommer HSO (Handikappföreningarnas Samorganisation) i Skaraborg att anlitas. Denna organisation har ändrat sin inriktning och skaffat kompetens och utrustning för att delta i utvecklingsprojekt inom olika sektorer i samhälle och näringsliv

Förstudien kommer att innefatta kartläggning av lokalernas utformning och vilka hjälpmedel som erfordras för att arbetsplatserna ska bli tillgängliga för funktionshindrade.

Transnationellt samarbete

Inget internationellt samarbete är planerat inom ramen för förprojekteringen.

Samarbetspartners

  • Arbetsgivarringen i Skaraborg

Deltagande aktörer

  • Arbetsmarknadsenheten

Kommun

  • Mariestad
  • Töreboda
  • Vara