Logotyp på utskrifter

Samverkan för rehabilitering

ProgramområdeProgramområde 2 Ökat arbetskraftsutbud
ProjektfasGenomförande
ProjektägareFalkenbergs Fontänhus
KontaktpersonLena Carlbom
E-postcarlbom.lena@telia.com
Telefonnummer0346-711071
Beviljat ESF-stöd2 011 224 kr
Total projektbudget3 474 283 kr
Projektperiod2010-06-01 till 2013-05-31
RegionVästsverige
In English

Sammanfattning

Projektet utvecklar former för en varaktig samverkan mellan myndighet, Näringslivet och Falkenbergs Fontänhus, så att psykisk funktionshindrade inlemmas i samhället och kommer ut på arbetsmarknaden. Ökad kunskap och nya former för samverkan ger möjlighet till en framgångsrik rehabilitering.

Bakgrund

I vår region har omfattande grupper mycket stora svårigheter att komma in på arbetsmarknaden och lever därmed idag i ett utanförskap i samhället. Med det menar vi att de saknar förankring till arbetsmarknaden och utbildningssystem. Individer som lever med psykisk ohälsa är en av de grupperna som har mycket stora svårigheter att komma i kontakt med arbetsmarknaden. Studier visar att närmare 80 % av de som lider eller har lidit av psykisk ohälsa kan och vill tillbaka till arbetslivet. Fördomarna kring arbetsförmågan i samband med psykisk ohälsa är stigmatiserade, vilket starkt försvårar förändringar för denna grupp på arbetsmarknaden och i övriga samhället.

Fokusen i samhället har skiftat från segregering till integrering, och det är detta vi vill fokusera på i dagsläge. De förut utestängda ska istället inlemmas i samhället vilket innebär nya utmaningar. Det gäller härmed att skapa förhållande som gynnar dessa individers möjligheter att leva ett normalt liv, samtidigt som målet är att undanröja hinder så att de aktivt kan delta i samhällslivet.

Falkenbergs Fontänhus är ett klubbhus som riktar sig mot personer som har eller haft kontakt med psykiatrin. Dess verksamhet drivs av medlemmar själva, en liten personalstyrka samt en ekonomiskt ansvarig styrelse. Klubbhuset är en del av en internationell rörelse som grundades av en självhjälpsgrupp som bestod av psykiatripatienter i USA på 1940-talet. Idag så finns det flera hundra hus runt om i hela världen vars syfte är att arbeta efter gemensamma mål och riktlinjer.

Under perioden januari 2009 till och med juni 2009 har Falkenbergs Fontänhus utfört en förprojektering inom ramen för Europeiska socialfonden. Syftet har varit att skapa ett närmare samarbete mellan Falkenbergs Fontänhus och Näringslivet i Falkenbergs kommun. Med ny kunskap och nya former för samverkan kan individer som lider av psykisk ohälsa samt befinner sig utanför arbetsmarknaden få det stöd som krävs för att återkomma till arbetslivet. Kärnan i förprojekteringen har varit att utveckla långsiktigt hållbara samarbetsformer och metoder för rehabilitering. Tillsammans med Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan samt Näringslivet i Falkenbergs kommun har vi lyft fram frågan hur vi gemensamt hittar samarbetsformer för att hjälpa individer med psykisk ohälsa. En väg som innebär att människor som står långt ifrån arbetsmarknaden får möjlighet att arbeta, praktisera, arbetsträna eller studera 100 % av sin förmåga. Vi har under förprojekteringen kunnat urskilja att det främst rör sig om fördomar rörande arbetsförmågan samt att många arbetsgivare menar att personer med psykisk ohälsa inte klarar av att arbeta. Dock har vi kunnat se att det ej är arbetsförmågan som är problemet utan anpassningen till arbetsplatsen, och så länge arbetsgivaren är villig att göra vissa anpassningar, t.ex genom coachning, anpassa arbetstiderna eller ge möjlighet att arbeta deltid så är erfarenheterna mycket goda. Under förprojekteringen så har vi kommit i kontakt med de arbetsgivare som är beredda att göra vissa anpassningar så att de kan erbjuda arbete, praktikplatser eller en arbetsplats att arbetsträna på för Fontänhusets medlemmar.

Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen kommer att fortsätta vara delaktiga och nära sammanfogade i projektet då dessa två myndigheter har två viktiga roller då vi fokuserar på arbetsmarknaden, psykisk ohälsa samt sjukskrivningar. Dessa två myndigheter kommer också att fungera som stödgrupp för projektet. Arbetsförmedlingen kommer att ha en HR - handledare som kommer vara väl insatt i projektet och även fungera som en medlare. Då det kommer in nya arbetssökande till arbetsförmedlingen som dessutom har varit i kontakt med psykiatrin så kommer HR- handledare informera dessa om projektet som fortskrider på Fontänhuset. Dessa individer får då möjlighet att ingå i projektet där vi fokuserar på att hitta vägen tillbaka till arbetsmarknaden.

Fontänhuset har anordnat ett flertal företagsmöte där även dessa två myndigheter varit delaktiga. Intentionen har varit att ge företagare och offentliga myndigheter ett gemensamt språk och ett gemensamt sätt att tänka kring psykisk ohälsa, sjukskrivningar och arbetsmarknaden. Dessa möten har visat sig vara av stor betydelse då vi tillsammans diskuterat fram olika metoder och tillvägagångssätt för att öka dessa individers möjlighet att komma ut i arbetslivet. Vi kommer fortsätta att samverka med de företag som vi gjort under förprojekteringen och identifiera fler aktörer som är intresserade av att samverka. Det viktiga i projektet är att förändra attityder, både hos myndigheter, Näringsliv och hos målgruppen själv.

På Fontänhuset så befinner sig medlemmarna i olika stadier, vilket innebär att vi kan dela in dem i olika kategorier av psykisk ohälsa. Det finns ett lika stort behov av stödsystem för de medlemmar som idag är ute och studerar/ arbetar, som för de medlemmar som befinner sig helt utanför arbetsmarknaden. Kärnan i genomförandeprojektet är att erbjuda Fontänhusets medlemmar (en bas), detta i form av olika aktiviteter som medlemmarna ska kunna ta del av. Våra långsiktiga målsättningar är att detta skall bidra till att personer som lider av psykiskt funktionshinder på sikt bli självförsörjande genom lönearbete.

Utifrån tidigare statistik som verkställts i Fontänhuset har vi kunnat urskilja att år 2008 så introducerades 40 personer varav 75 % av dessa har valt att bli medlemmar. Vid utgången av 2008 var 119 personer medlemmar medens i slutet av december 2008 så stod 23 nya medlemmar i kö under introduktioner. Många av dessa medlemmar har haft ytterst lite kontakt med arbetsmarknaden och samhället. Därmed så är det också oerhört viktigt att vi kan erbjuda dessa individer den form av social träning som just de behöver. Det bör även påvisas att tidigare forskning har visat att social träning är ett alternativ för att integrera den mest utsatta gruppen både i samhället och i arbetslivet.

Då statistiken påvisat att det kontinuerligt kommer nya medlemmar som lider av psykisk ohälsa till Fontänhuset är det grundläggande att projektet kan erbjuda medlemmarna olika steg, från social träning till övergångsarbete, beroende på vilken kategori av psykisk ohälsa individen har. Vi räknar även med att Arbetsförmedlingen kommer att introducera nya medlemmar till Fontänhuset som kommer vara delaktiga i projektet. Det är av hög prioritet att projektet riktar sig till alla medlemmar som lider av psykisk ohälsa och att projektet har flera steg och är anpassad efter medlemmars behov. Steg 1 möjliggör för medlemmar att vara delaktiga i olika aktiviteter på Fontänhuset och på så sätt socialt träna, steg 2 att få möjlighet att praktisera, socialt träna på företag, till steg 3 som är övergångsarbete/ lönearbete på företag med stöttning och handledning från handledare på Fontänhuset.

Samarbete med Näringslivet kommer att vara av stor betydelse för kommande projekt och arbete med att knyta företag närmare Fontänhuset fortskrider. Genom stöttning från Fontänhusets handledare och nära kontakt med Näringslivet så har vi kunnat se att attityderna kan förändras och trenderna brytas då vi pratar om psykisk ohälsa och arbetsmarknad.

Syfte

Under genomförandeprojekt avser vi bygga vidare på resultat av det arbete som genomförts i förprojekteringen, där medverkande aktörer och samarbetspartner, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Näringslivet fortsätter att samarbeta och utveckla långsiktiga hållbara samarbetsformer och arbetsmetoder. Vi kommer att fortsätta utveckla och arbeta med att hitta en väg, som innebär att människor som står långt ifrån arbetsmarknaden får möjlighet att arbeta, praktisera, arbetsträna eller studera 100 % av sin förmåga.

I Socialtjänstlagen 5 kap 7 § så står det att: Socialnämnden skall verka för att människor som av fysiska, psykiska eller andra skäl möter betydande svårigheter i sin livsföring får möjlighet att delta i samhällets gemenskap och att leva som andra.

Då vi diskuterar behov, utifrån Socialtjänstlagen bör vi ta hänsyn till individens behov av att få möjligheten till ett delaktigt liv i samhället. Möjliggörande av detta ska inte begränsas av individens sjukdomstillstånd eller de olika symptom och beteende som bör behandlas. Om vi tar en sjukdom som diabetes, är det ganska tydligt att med rätt behandling och stöd, kan personen delta i samhällsliv som alla andra. Det krävs kanske vissa anpassningar på arbetsplatsen, i hemmet, osv., men störningen och symtom behöver inte bli (delaktighetsinskränkande). Vi utgår i studien från ett sådant paradigm och antar att det finns olika möjligheter för att anpassa stödsystemet så att individens funktionshinder inte behöver begränsa deras möjligheter till ett liv i samhället.

De företag som vi identifierat under förprojekteringen kommer vi att fortsätta samverka med för att aktivt förhindra att människor som lider av psykisk ohälsa hamnar i långa sjukskrivningar och att de ges bättre möjligheter att återkomma till arbetslivet. Att i samverkan påverka samhällets strukturer genom att fortsätta arbeta med resultat från förprojekteringen för att öka möjligheter för individen som lider av psykisk ohälsa etablering på arbetsmarknaden och i samhället samt minska deras utanförskap.

Målsättning

Projektet har målen:

- Etablering av en varaktig samverkan mellan myndigheter, näringslivet och Falkenbergs Fontänhus.
- 50 sjukskrivna eller personer med sjuk- eller aktivitetsersättning ingående i den grupp som står längst från arbetsmarknaden får stöd och vägledning där minst hälften går vidare till praktikplatser, social träning, övergångsarbete, eller till utbildning.
- Fortsätta att arbeta aktivt med de företag som under förprojekteringen erbjudit sig att delta i genomförandeprojekt och erbjuda praktikplatser, social träning i form av att närvara någon gång i månaden på en arbetsplats samt övergångsarbete för Fontänhusets medlemmar.
- Arbeta aktivt med att erbjuda medlemmarna stödsystem och bättre möjligheter att återgå till arbetslivet.
- Arbeta aktivt med de sex företag som vi gjort under förprojekteringen och tillsammans skapa utvägar för medlemmar, i form av stödsystem, socialt träna, praktikplatser, övergångsarbeta/ lönearbeta samt möjligheter att studera.
- Att Fontänhuset har 10 företag knutna till projektet år 2010, 15 företag år 2011 och 20 företag 2012.
- Fortsätta samarbeta med Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen så att målgruppen känner sig trygg med regelverk, sjukersättning samt arbetsmarknaden.
- Arbeta aktivt med varje medlem på Falkenbergs Fontänhus och hitta det stödsystem som individen är i behov av.
- Aktivt arbeta med de olika stegen i projektet där målet är att aktiviteter och stegen i projektet ska leda till personlig utveckling och föra individen närmare arbetsmarknaden.
- Ta fram utvecklingsplan som är anpassat efter individens förmåga.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Projektet syftar till stor del att stödja personer med funktionshinder att delta. Vi kommer därför att inleda aktiviteter och planera dessa så att deras deltagande underlättas. De fortsatta aktiviteterna planeras utifrån de eventuella funktionshinder som finns i bland deltagarna. I de befintliga grupperna finns idag funktionshindrade som ibland behöver assistenter, vilket finns med som en planeringsförutsättning. I de kontinuerliga uppföljningarna kommer vi att ställa frågor för att se att information och verksamhet är tillgänglig för deltagare.

Jämställdhetsintegrering

För projektgruppens parter är det viktigt att ett könsperspektiv finns i alla led. Ett självklart led i projektgruppens arbete blir att belysa huruvida olika metoder är att föredra för kvinnor respektive män. Tidigare forskning och våra egna erfarenheter visar att olika insatser kommer kvinnor respektive män till del. På vilket sätt målgruppen befinner sig utanför arbetsmarknaden och hur det hanteras skiljer också kvinnor och män åt. Kvinnor har i regel svårare att hitta vägen in till arbetsmarknaden och i många fall erbjuds de inte de insatser som skulle kunna leda till integration. Sverige har en av de mest könsuppdelade arbetsmarknaden inom EU, valen i utbildningssystemen följer samma mönster. Därmed så blir det viktigt att studera om det finns bra metoder att påverka detta. Inom projektet är det också viktigt att styrgrupp, projektorganisationen och projektgruppen har en så jämn könsfördelning som möjligt. På Fontänhuset arbetar vi aktivt idag med att det ska vara jämställt, män respektive kvinnor ska ha samma förutsättningar att delta i projektet.

Transnationellt samarbete

Genom ett fortsätt samarbete som påbörjades under förprojekteringen med andra Fontänhus i Europa kommer medlemmar tillsammans med samarbetspartner och företag i Falkenbergs kommun ges möjlighet att ta del av andras lärdomar om psykiskt funktionshinder och dess förhållande till arbetsmarknaden. Genom utbyte av erfarenheterna är syfte att hitta yttligare metoder för att introducera psyksikt funktionshindrade ute i arbetslivet.

Vår metod med ett aktivt samarbete med Näringslivet i Falkenbergs kommun är något som saknas i de flesta andra Fontänhus. Här kan vi se att vi kan bidra med våra erfarenheter till andra Fontänhus. Det finns dock mer kompetens kring socialt företagande och andra anställningsformer där vi behöver öka våra kunskaper. Viktigt för oss när det gäller transnationellt och nationellt samarbete är kunskapsöverföringen mellan handledare och medlemmar på ett nära och aktivt plan. Tanken är att några medlemmar och handledare under flera dagar ska få chans att delta i andra Fontänhus verksamhet och genomförande av liknande projekt. Våra besök kommer inte att vara regelrätta studiebesök utan vara ett aktivt arbete i de Fontänhus vi besöker. På liknande sätt kommer andra Fontänhus att besöka oss. Då Fontänhus - modellen bygger på att arbeta sida vid sida så är det viktigt att vara med i processen där andra Fontänhus har utarbetade arbetsmetoder. Vår filosofi bygger på deltagande och att genom samarbete lära av varandra.

Projektet har genom sina nätverk löpande utbyte med motsvarande nya former för arbetsskapande och aktivering av människor med psykiska funktionshinder. Modellerna som Trieste, Åbo med fler, kommer att utvecklas i den nya Falkenbergsmodellen.

Medfinansiärer

  • Arvfondsdelegationen, Regeringskansliet
  • Försäkringskassan Varberg

Samarbetspartners

  • Dina försäkringar
  • Falkenbergs sparbank
  • Hanells industrier
  • Roys fönsterputs

Kommun

  • Falkenberg