Logotyp på utskrifter

Samverkan för rehabilitering

ProgramområdeProgramområde 2 Ökat arbetskraftsutbud
ProjektfasFörprojektering
ProjektägareFalkenbergs Fontänhus
KontaktpersonAntonija Bednarcuk
E-postabepe04@student.vxu.se
Telefonnummer073-5110684
Beviljat ESF-stöd234 300 kr
Total projektbudget312 593 kr
Projektperiod2009-01-02 till 2009-06-30
RegionVästsverige
In English

Sammanfattning

Ökad kunskap och nya former för samverkan ger möjligheter till en framgångsrik rehabilitering. Syfte är att knyta kontakter mellan Falkenbergs Fontänhus och det aktiva Näringslivet genom Falkenbergsnäringsråd, där fler företag skall vilja erbjuda övergångsarbete i ett genomförandeprojekt.

Bakgrund

Fontänhuset är ett klubbhus som riktar sig mot personer som har eller haft kontakt med psykiatrin. Dess verksamhet drivs av medlemmar själva, en liten personalstyrka samt en ekonomiskt ansvarig styrelse. Klubbhuset är en del av en internationell rörelse som grundades av en självhjälpsgrupp som bestod av psykiatripatienter i USA på 1940-talet. Idag så finns det flera hundra hus runt om i hela världen var syfte är att arbeta efter gemensamma mål och riktlinjer.

Sedan 1950-talet har det skett en kursändring inom vård och omsorg av psykisk sjuka. Tidigare utgjordes den dominerande strategin av att avskilja dessa individer från övriga i samhälle, vilket också innebar att de som led av psykiska besvär skulle vårdas på anstalt. Idag så har den nya trenden gått motsatt riktning vilket har medfört att de stora mentalsjukhusen har successivt lagts ner för att istället ersättas med en samhällsintegrerad vård och omsorg.

Fokusen har skiftat från segregering till integrering, och det är detta vi vill lägga fokusen i dagsläge på. Det förut utestängda ska istället inlemmas i samhället. Detta innebär nya utmaningar. Det gäller härmed att skapa förhållande som gynnar dessa individers möjligheter att leva ett normalt liv, samt undanröja hinder så att de aktivt kan delta i samhällslivet. Statliga utredningar har också påvisat att individer som lider av psykiskt funktionshinder är den grupp som har sämre levnadsförhållande än andra grupper i samhället.

Tidigare så betraktades personer med psykiska funktionshinder ofta som arbetsoförmögna, vilket resulterade i att många av dem förtidspensionerades. Dock så har alltfler på senare tid insett att ett stort antal av dem som förtidspensionerats på grund av psykiskt ohälsa skulle klara av att arbeta om de erhöll adekvat hjälp med att återgå till ett aktivt arbetsliv. Detta har gett upphov till ambitioner att satsa på arbetslivsinriktad rehabilitering och sysselsättning, dock så kan vi se att utvecklingen gått i motsatt riktning då antalet personer som förtidspensioneras av psykiska skäl fortsätter att öka.

Utifrån tidigare forskning samt våra egna erfarenheter av personer med psykiskt funktionshinder och deras livs samt arbetserfarenheter så har vi kunnat urskilja att dessa individer saknar kontakter och verktyg att åter ta sig in på arbetsmarknaden. Därmed så anser vi att det behövs insikten om denna problematik hos Näringslivet för oss i första hand i Falkenberg om vi skall kunna arbeta framåt för att få dessa individer in på arbetsmarknaden igen. Denna insikt skall genom detta projekt öka hos alla de aktörer som har betydelse.

Syfte

Våra långsiktiga målsättningar är att detta skall bidra till att personer som lider av psykiskt funktionshinder skall på sikt bli självförsörjande genom lönearbete.

Under förprojekteringen avser vi knyta kontakter mellan Falkenbergs Fontänhus och dess medlemmar och det aktiva Näringslivet genom Falkenbergsnäringsråd.

Genom personliga möte samt kontakter med de båda aktörerna vill vi identifiera aktörer som är intresserade av att samverka för att aktivt förhindra att människor hamnar i långa sjukskrivningar och för att individer med psykiskt funktionshinder som också är långtidssjukskrivna ska ges bättre möjligheter att återkomma till arbetslivet.

Första ledet i förprojektering och Fontänhusets arbete med att rekrytera arbetsplatser för åtgärden blir att kontakta tilltänkta arbetsgivare. Tanken är att vi ska lyckas väcka deras intresse för åtgärden och förse dem med relevant information. Vi kommer att vara måna om att förse arbetsgivare med både muntligt och skriftligt information om klubbhusverksamheten och åtgärden ifråga. Studiebesök samt frukost/middags möte kommer att anordnas på klubbhuset, eventuellt på några andra ställen också.

Målsättning

Konkreta målsättningar för förprojekteringen är att:

-Identifiera minst 10 olika företag som vill arbeta strategiskt för att begränsa social utslagning av personer som står utanför arbetsmarknaden. För att skapa gynnsammare förutsättningar för denna återgång så skall dessa företag kunna tänka sig att ställa ett arbetstillfälle till förfogande för denna målgrupp genom att också få kontinuerlig uppbackning av Fontänhusets resurser.

- Minst 5 företagen skall vara med och anordna det vi idag kallar för övergångsarbete, vilket innebär att företaget är redo att ta emot en medlem från Fontänhuset för övergångsarbete i kommande genomförandeprojekt.

- Arbeta strategiskt så att minst 50 företag i Falkenberg har en medvetenhet om Fontänhusets arbetssätt och strävan att få personer med psykiska funktionshinder ut i arbetslivet.

- Hitta långsiktiga hållbara former för samarbete mellan Falkenbergs Näringsråd och Falkenbergs Fontänhus.

- Identifiera projektägare och medfinansierer för kommande genomförandeprojekt.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Då hela verksamheten inriktas på personer med funktionshinder samt då verksamheten är oerhört individanpassad så är detta mycket högt prioriterat. Varje enskilt fall av anpassning tas upp efter behov. Under förprojektering så kommer rutiner att utarbetas för att säkerställa tillgängligheten vid träffar mm.

Transnationellt samarbete

Genom att besöka andra regionala fontänhusrörelser kommer medlemmar tillsammans med företagare från Falkenberg ges möjlighet att ta del av andra fontänhus erfarenheter av arbetslivets möjligheter att ta emot personer med psykiska funktionshinder. Tanken är att medlemmar tillsammans med företagare skall få chans att ta del av varandras erfarenheter och dra nytta av dem.

Projektet har genom sina nätverk löpande utbyte med motsvarande nya former för arbetsskapande och aktivering av människor med psykiska funktionshinder. Dessa modeller- Trieste, Prato, Åbo, Tammerfors mm kommer att vidareutvecklas i den nya Falkenbergsmodellen.

Förväntade samhälleliga effekter- Här belyses de samhällsekonomiska måtten:

Med en person som kommer in i heltidsarbete och som tidigare haft A-kassa/Förs-kassa eller soc bidrag (inkl bostadsbidrag etc) är de genomsnittliga effekten i ekonomiska avseenden att offentliga bidrag som är 160 000 kr per år (off snittvärde) blir 0 kr och att bidraget till lokal ekonomi blir 300-600 000 kr per år (bruttokommunprodukt BKP) som beror på typen av sysselsättning ( månadslön kan ju variera från 16 000 kr vid heltid till högre lönenivåer). Vid en lön på 20 tkr /månad är BKP 450 000 per år vilket ger skatteintäkter totalt sett på 230 000 kr varav kommunalskatteintäkt för Falkenberg på ca 90 000 kr per år. Därtill en minskning av offentliga kostnader med 160 000 kr.
Med 5 individer som får genomsnittlig lön räknat på detta sätt blir k-skatteintäkten 450 000 kr per år.
Med 10 individer i jobb blir k-skatteeffekten ca 1 mkr per år.
Om på sikt 100 personer, som tidigare var utanför arbete ( av kanske 200 personer som arbetslösa/sjukskrivna av psykiska skäl), kommer i arbete blir k-skatteeffekterna 10 mkr.
Dessa effektvärden visar vad den årliga effekten av jobbskapande blir. För att belysa hur mycket de offentliga aktörerna skulle kunna satsa år 1 t ex 2009 och ändå ha god avkastning brukar vi peka på fem års effekter av en sysselsatt. Dvs. för att få en individ i arbete är det ekonomiskt rimligt att stat, landsting och kommun satsar 5 ggr 230 000 kr = 1 150 000 kr under ett år.
Därutöver kommer de mänskliga humanistiska värdena i övrigt.

Medfinansiärer

  • Stadshuset

Samarbetspartners

  • Dina försäkringar
  • Falkenbergs sparbank
  • Hanells industrier
  • Roys fönsterputs

Kommun

  • Falkenberg