Logotyp på utskrifter

Stäng

3 december - Webbinarium om fattigdom i dagens Sverige

Mer information och anmälan.

Samverkan för Skaraborgs unga

ProgramområdeProgramområde 2 Ökat arbetskraftsutbud
ProjektfasGenomförande
ProjektägareSkaraborgs Kommunalförbund
KontaktpersonChristel Martinsson
E-postchristel.martinsson@skaraborg.se
Telefonnummer0500-497211
Beviljat ESF-stöd450 000 kr
Total projektbudget450 000 kr
Projektperiod2014-02-17 till 2014-08-15
RegionVästsverige
In English

Sammanfattning

Ett samarbetsprojekt mellan kommunerna i Skaraborg för att hitta bra samarbetsformer och utveckla bättre samverkan i metodutveckling och resursanvändning inom och mellan kommunerna och andra aktörer för att minska ungdomsarbetslösheten och underlätta för ungdomar i utanförskap till ett inträde på arbetsmarknaden.

Bakgrund

Ungdomsarbetslösheten i Skaraborg är betydligt högre än i Västra Götaland och riket som helhet. I december 2012 var andelen arbetslösa ungdomar (18-24 år) i arbetskraften i Skaraborg 20,8 procent.

Ungdomsarbetslöshet dec 2012 Andel arbetslösa
ungdomar av
arbetskraften

Göteborgsregionen 14,7
Sjuhärad 16,4
Skaraborg 20,8
Fyrbodal 23,5
Västra Götaland 17,6
Riket 18,4

Källa: Arbetsförmedlingen

Tillsammans med Fyrbodal utmärker sig Skaraborg med en hög arbetslöshet bland utrikes födda. Var fjärde utlandsfödd i arbetskraften saknar arbete.
De 15 kommunerna i Skaraborg utför idag arbetsmarknadsinsatser motsvarande ca 180 Mkr i omsättning varav kommunerna står för 71 Mkr. Trots alla insatser från många aktörer är det få ungdomar som kommer ut i egen försörjning. Det har visat sig svårt för respektive myndighet att inom ramen för sina ansvarsområden fånga upp individer i utanförskap i vår målgrupp som är alla unga, som tidigt riskerar att hamna i utanförskap (16-24 år).
Det finns ett behov att identifiera framgångsfaktorer för minskat utanförskap och ett behov att skapa samordning och effektiviseringsvinster för berörda myndigheter och organisationer.
Till skillnad från andra kommunala uppdrag såsom utbildning, vård och omsorg, är inte arbetsmarknadsfrågorna interkommunala frågor som är begränsade till varje kommun, utan måste mötas utifrån ett Skaraborgsperspektiv. Arbetsmarknaden är inte begränsad till varje kommun utan finns i ett större område, som kan ge möjlighet till ökad rörlighet för målgruppen.

Problem- o behovsanalys:
Förstuden bygger på en Lean-kartläggning för att tydliggöra individens väg genom de kommunala systemen. Detta görs genom en studie av tre kommuner med olika organisationsuppbyggnad. Genom en Lean-kartläggning kommer projektet att titta på flöden och flödeseffektivitet, där man utgår från målgruppen, och följer individens väg mellan förvaltningarna som ansvarar för målgruppen.

I förstudien ska även en SWOT-analys göras om förutsättningar för ökad samverkan mellan kommunerna och ge större förutsättningar för en gemensam arbetsmarknad för målgruppen.

Omvärldsanalys:
Genom att ta del av relevanta rapporter och forskningsresultat kopplat till målgruppen, kartlägga, se på goda exempel och benchmarking skapas ökad kunskap för det fortsatta arbetet.
Vi ska titta på trender och statistik för målgruppen rörande arbetslöshet, ohälsa, fullföljda studier, övergång till högskola etc.

Målsättning

Förstudiens långsiktiga mål är att hitta bra samarbetsformer inom och mellan kommunerna samt andra aktörer, för att minska ungdomsarbetslösheten och ge större förutsättningar för ungdomar i berörda målgrupper att bli anställningsbara till egen försörjning.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Problem, aktiviteter, åtgärder etc, som identifierats i förstudien kommer att analyseras utifrån ett tillgänglighetsperspektiv.

Åtgärder och modeller som kommer att föreslås i förstudien kan därmed komma att se olika ut beroende på funktionsnedsättning.

Under förstudiearbetet inhämtas information från kommunernas pågående arbete med tillgänglighet riktat till målgruppen.

Transnationellt samarbete

Skaraborgs Kommunalförbunds kompletteringar till ESF-ansökan
”Samverkan för Skaraborgs unga”
Vi vill än en gång stryka under på förbundets viktiga roll och vilja att vara en samordnande kraft för Skaraborg. Förstudie kan bli ett arbete som kommer att visar på vikten av att förbundet tar denna roll.
Jämställdhetsperspektivet
För att säkerställa att hela förstudiearbetet utgår ifrån ett jämställdjetsperspektiv ska vi låta aktörerna, dvs. den tvärsektoriella projektgruppen, utbildas i grundläggande jämställd- och genusmedvetenhet . Vi ska öka deras genusmedvetenhet och därmed säkra ett mer jämställt agerande i förstudien.
Vi kommer att använda oss av Equaility Development Center, EDCS, som utbildningsaktör och som bollplank vid analyser.
Internationalisering
I förstudien ska vi använda oss av ett transnationellt perspektiv.
I flera kommuner finns det upparbetade kontakter och erfarenheter, i de här frågorna, med Tyskland. I Tyskland vet vi också att ungdomsarbetslöshetssiffrorna är låga och att det finns välfungerande och differentierade möjligheter för ungdomar att lyckas med sin gymnasieutbildning.
I kontakten med Tyskland ska vi studera hur deras samverkan mellan olika aktörer fungerar, specifikt vilka flöden, strukturer och samarbeten som finns kring ungdomar och unga vuxna. Vi ska sträva efter att få tips på flera bra metoder och exempel på samarbeten som kan prövas i framtida projekt.
Utbildningsstrateg
Christel Martinsson
Skaraborgs Kommunalförbund

Kommun

 • Essunga
 • Falköping
 • Grästorp
 • Gullspång
 • Götene
 • Hjo
 • Karlsborg
 • Lidköping
 • Mariestad
 • Skara
 • Skövde
 • Tibro
 • Tidaholm
 • Töreboda
 • Vara