Logotyp på utskrifter

Stäng

3 december - Webbinarium om fattigdom i dagens Sverige

Mer information och anmälan.

Samma chans, rättigheter och kompetensutveckling

ProgramområdeProgramområde 1 Kompetensförsörjning
ProjektfasFörprojektering
ProjektägareGrafiska fackförbundet Mediafacket Avd 3 Halland
KontaktpersonJens Ljungberg
E-postinfo@irshalland.se
Telefonnummer035-182055
Beviljat ESF-stöd207 468 kr
Total projektbudget207 468 kr
Projektperiod2008-11-10 till 2009-03-26
RegionVästsverige
In English

Sammanfattning

Projektet Samma chans, rättigheter och kompetensutveckling drivs av Grafiska Fackförbundet Mediafacket i Halland, Sverige. Vi vill främst ta reda på hur jämställdhetsfrågorna och funktionshinder sköts inom företag inom grafiska branschen där vi har våra medlemmar inom Region Halland.

Bakgrund

Med vår förprojektering vill vi få fram kunskap om hur jämställdhet, jämlikhet och frågor om funktionshinder fungerar i praktiken för våra medlemmar som är anställda, sjukskriva eller anställda som är uppsagda på 68 företag inom grafisk industri i Halland. Noteras skall att undersökningen garanterar anonymitet bland de undersökta medlemmarna och företagen. Vi kommer således inte fråga om företagets namn utan vi är intresserade få fram kunskap om hur jämställdhet, jämlikhet och frågor om funktionshinder fungerar i praktiken.
Företagen som omfattas av vårt projekt finns i kommunerna Varberg, Falkenberg, Hylte, Halmstad och Laholm. Totalt 760 medlemmar och 68 kollektiv avtalsanslutna företag berörs av totalt 72 verksamma. Vi vill undersöka, för att få kunskap om hur jämlikhetsfrågorna avseende diskrimineringsgrunderna fungerar och om detta påverkar faktorer som rör våra medlemmar möjlighet till kompetensutveckling och om det påverkar deras sjukfrånvaro m.m. Vi vill med förprojekteringen som grund, skapa goda förutsättningar till, att tillsammans med arbetsgivare, våra medlemmar minimera, (helst få bort) olika former av diskriminering genom strategisk påverka attityder. Vi tror det kan ske genom kompetensutveckling (lärande miljöer) och strategisk påverkansarbete genom både egna interna informationsinsatser och externa som exempelvis JämOs 2007 . Citat barnvagnskampanj Halland. Med förprojekteringen vill vi väcka frågan om diskriminering till liv och få fram lämpliga nyckelpersoner av våra medlemmar ute på företagen som i sin tur kan driva påverkansarbetet vidare under genomförandefasen.
Förprojekteringens är ett fleraktörsprojekt eftersom det berör alla våra medlemmar och anställda på 68 kollektivanslutna företag inom grafisk industri inom Halland. Detta är för oss en möjlighet till förändring för att förbättra arbetsvillkor och som vi ser det utveckla ett mångkulturellt samhälle där alla får och kan vara med att bygga en trevlig, fredlig och ekonomisk lönsam framtid tillsammans. Vår förhoppning är att förprojekteringen skall leda till att arbetsgivarerepresentanter också vill och kan aktivt arbetar med att förbättra problem som hör ihop med tillgänglighet, jämställdhet och jämlikhet. Vi upplever att män prioriteras i kompetensutveckling. Att diskriminering förekommer i samband med föräldrarledighet. Att nästan alla anställda som har yrkesrollen tryckare är män. Att sjukskrivna riskerar förlora jobbet lättare än andra. Att jämställdshetsplaner saknas för företag med mer än 9 anställda. Vidare vill vi undersöka om invandrare diskrimineras. Om så sker tror vi att det hämmar den grafiska branschen utveckling, lönsamhet och framtida utveckling i länet.
Se t.ex. Se Tillväxtprogram 2007-2010 Halland sid 7 rubrik Kompetensförsörjning i Halland, stycke 2.)) Förslag till Regional plan för Socialfonden i Västsverige 2007-2013. Citat från sammanfattning sid. 4 av 44. Citat. Hållbar utveckling förutsätter till exempel att skillnaderna mellan kvinnors och mäns förutsättningar på arbetsmarknaden minskar. Strukturen på den västsvenska arbetsmarknaden kan medföra problem för kvinnors ställning då den är könssegregerad, kvinnor har lägre inkomster, större andel deltidsarbete med mera.

Syfte

Syftet är ökad jämställdhet och därmed bättre kompetensutveckling för alla, vilket skapar hållbar utveckling för anställda och tryckeriföretag i Halland. Även ökad jämlikhet och tillgänglighet för personer med funktionshinder är mål vi strävar mot. För att effektiv arbeta med dessa frågor inom vår bransch behöver vi både kvantitativa som kvalitativa fakta. Vi vill med vår förprojektering tränga längre in i problematiken och ta reda på, få kunskap om hur det fungerar i verkligheten. Vi tror att detta kan skapa möjlighet till att på sikt till ett exempel få kvinnor att utbilda sig till tryckare och att företagen inom vår bransch i Halland får en bredare konkurrensfördel och lönsamhet med fler yrkeskunniga personer och därmed att våra medlemmar får tryggare anställningar.

Målsättning

Minskad lönediskriminering av kvinnor under kommande års löneförhandlingar är ett mätbart mål vi vill nå. Vi kommer att erbjuda arbetsgivarna kompetensutveckling i jämställdhetsfrågor under genomförande fasen genom vår egen försorg. Ta fram könsrelaterad statistik. Få kvalitativa fakta från enkät och SWOT. Vi önskar få kunskap om hur jämlikhetsfrågorna avseende diskriminerings grunderna fungerar i praktiken då dessa två begrepp (jämställdhet och jämlikhet) i många fall kan höra ihop, t.ex. hur påverkar dessa frågor vårs medlemmar sjukfrånvaro, såväl kort som långtidssjukskrivningar. Attitydförändringar kan ske snabbt men är ofta en process vilket gör att vi avser vi mäta dessa under efter kompetensutveckling. Attitydpåverkan bör ske hos medlemmar under processen via enkätundersökningarna och informationsinsatserna m.m. Resultatet av det vi kommer fram till, skickas till våra medlemmar. Resultat skickas även till våra arbetsgivare.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Vår förundersökning omfattar personer som har arbete, är sjukskrivna eller uppsagda. För att vår enkät skall nå dessa skickas den hem till dem. För att vi skall få med och få svar från så många som möjligt kommer vi att sträva efter att skriva på lätt svenska, hänvisa till vår hemsida där undersöknings enkäten går att ladda hem och ange telefon nummer till konfidentiell personlig hjälp med ifyllandet under kontorstid och kvällstid och helg i samband med utskicket. Om någon önskar tolkhjälp ordnar vi det. På så sätt skall vi nå kommunikativ tillgänglighet och informativ tillgänglighet. Noteras skall att undersökningen garanterar anonymitet bland de undersökta medlemmarna och företagen. När det gäller fysik tillgänglighet och tillgänglig verksamhet kommer dessa liksom kommunikativ och informativ tillgänglighet att ingå i vår undersökning eftersom dessa begrepp och innebörder också kan vara diskrimineringsgrundande och kommer att ha betydelse under genomförandefasen så att de på sikt kan elimineras eller i alla fall bli av mindre omfattning. Här kommer utbildningen av nyckelpersoner under genomförandefasen att bli viktig. När det gäller fysik tillgängliget, tillgänglig verksamhet, tillgänglig information och kommunikation vet vi att flertalet av våra medlemmars arbetsplatser inte är byggda eller anpassade tillräckligt för att detta. Detta är en ofta omedveten diskriminering som är inbyggd i lokalerna och verksamheten. Genom att tydliggöra detta under genomförandefasen med hjälp av våra nyckelpersoner och erbjudande om utbildning och eller information till arbetsgivare och våra medlemmar inom tryckeribranschen vill vi bygga och informera bort dessa diskrimineringsgrunder. I samband med eventuella om och nybyggnation av företag inom grafisk industri kommer nya kunskaper om funktionshinder ha stor betydelse.

Kommun

  • Falkenberg
  • Halmstad
  • Hylte
  • Laholm
  • Varberg