Logotyp på utskrifter

Samhällsentreprenörskap i Jobb o Utveckllngsgarantin

ProgramområdeProgramområde 2 Ökat arbetskraftsutbud
ProjektfasFörprojektering
ProjektägareCoompanion Göteborgsregionen
KontaktpersonSven Bartilsson
E-postsven.bartilsson@coompanion.se
Telefonnummer031-744 01 62
Beviljat ESF-stöd651 211 kr
Total projektbudget981 211 kr
Projektperiod2009-08-01 till 2010-01-31
RegionVästsverige
In English

Sammanfattning

Deltagare i fas 3 i Jobb och Utvecklingsgarantin skall kunna medverka i utveckling av sociala företag. Förstudie skall utreda och etablera en stödstruktur som gör det möjligt. Projektet är ett samarbete mellan Coompanion, befintliga sociala företag, Arbetsförmedlingen och en mindre grupp deltagare.

Bakgrund

Regeringen aviserade i samband med propositionen Ytterligare reformer inom arbetsmarknadspolitiken, m.m. (prop. 2006/07:89) att alla deltagare som efter 450 ersättningsdagar inom jobb- och utvecklingsgarantin inte funnit något annat alternativ kommer att anvisas till en tredje fas av garantin. Insatserna i jobb- och utvecklingsgarantins tredje fas innebär att deltagaren sysselsätts i en omfattning som helt täcker den enskildes arbetsutbud. Deltagaren ska få fortsatt stöd av en arbetsförmedlare/coach, då insatserna syftar till en övergång till arbete. Deltagaren i tredje fasen ska sysselsättas hos anordnare som kan vara offentliga eller privata arbetsgivare, sociala företag eller ideella organisationer. En sysselsättningsperiod ska pågå en längre tid, dock högst två år. I samband med beslut om en ny sysselsättningsperiod fastställs deltagarens arbetsutbud på nytt. Den som anordnar sysselsättning till en deltagare i tredje fasen av jobb- och utvecklingsgarantin ska kunna få ett ekonomiskt stöd.

Arbetsförmedlingen ska ansvara även för jobb- och utvecklingsgarantins tredje fas. Arbetsförmedlingens uppgift ska vara att sysselsätta deltagarna hos anordnare. Vidare kommer regeringen att ge Arbetsförmedlingen i uppdrag att bilda en anordnargrupp bestående av olika intressenter, med lokal och regional kännedom, såsom kommuner, landsting, sociala företag och statliga myndigheter. Anordnargruppens uppgift ska vara att bidra till att säkerställa sysselsättningstillfällen för deltagarna i den tredje fasen. I detta arbete kommer Svenska ESF-rådet att spela en viktig roll, då myndigheten i sin verksamhet har ett brett nätverk av olika aktörer, däribland sociala företag. De som innan inträde i jobb- och utvecklingsgarantin var berättigade till arbetslöshetsersättning kommer, liksom under de två inledande faserna, att erhålla aktivitetsstöd enligt de regler som gäller vid deltagande i tidigare faser.

Från april kommer i Göteborgregionen cirka 150 personer i månaden att behöva platser.

Arbetet med att finna platser där samhällsnyttigt arbete kan bedrivas kommer snart att börja. Många kommer att finna platser i föreningsliv eller som stöd i offentlig verksamhet. Vissa lyckliga kommer att finna platser i de fåtal sociala företagen som finns. De har nämligen chansen, till skillnad från många andra, att se sitt arbete omvandlas till anställning i dessa företag.

Många kommer att känna sig nöjda med de platser som erbjuds, men en grupp kommer inte att hitta platser som motsvarar deras ambitioner och man kan föreställa sig den känsla av meningslöshet som då drabbar dem.
Sociala företag vore lämpliga för att ge utrymme för personlig utveckling till dessa personer och en chans att förbättra inkomsten. Tyvärr finns det ännu inte tillräckligt antal sociala företag.
Att etablera ett socialt företag är en process som brukar ta minst ett år, under tiden behöver gruppen en hel del stöd. Vi har erfarit att detta stöd måste vara flexibelt, och komma från personer med följande kompletterande kompetenser affärsmässig, grupp- och arbetsledning, fackmässigkompetens och säljstödjande.

Syfte

Vi vill skapa möjligheter för dem som går in i jobb och utvecklingsgarantins tredje fas att delta i sociala företag. Vår avsikt är att etablera verksamheter som leder till utveckling för den enskilde och möjligheter att återinträda på arbetsmarknaden. Den kraft, kunskap, motivation och vilja som finns hos personer i målgruppen vill vi släppa loss i sociala företag genom en empowermentprocess. Vårt mål är alltid att skapa företag där man kan bli anställd. I de sociala företagen blir man det i relation till sin förmåga.
Denna förstudie syftar till att utveckla och anpassa den metod vi har för att etablera sociala företag till de förutsättningar som råder i jobb och utvecklingsgarantin.
I stort handlar det om att etablera en stödstruktur inom vilken deltagare kan utveckla sociala företag.

Målsättning

Utreda och påbörja etableringen av ett center, eller snarare företagsvagga, där samhällsentreprenörer inom den sk. juggen. Anpassa vår handledning och utbildning till målgruppen.

50 personer inom fas tre inom jobb och utvecklingsgarantin skall erbjudas deltagande i en dags workshops inom vilka de får chans att känna på företagsidéer utifrån sina intressen tillsammans med andra (och dessutom få information av befintliga sociala företag om platser).

Minst 8 deltagare kommer att delta under förstudien och vidareutveckla dessa idéer till verksamheter.

Knyta ett partnerskap runt centret t.ex. med studieförbund.

Hitta lösningar som gör att även andra målgrupper, funktionshindrade, kan delta.

En särskild roll kommer de samhällsentreprenöriella deltagare att ha som samlas via workshopar som parterna, Coompanion och arbetsförmedlingen, ordnar. Vi kommer troligen att genomför någon sådan workshop före projektstart med, vilket ger en kärna av personer..

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Allas möjlighet till deltagande utifrån egna förmågan står i centrum för de sociala företagen. Under denna förstudie bygger vi in en empowermentprocess från början så att dessa medverkar i planering och genomförande.
Vi kommer därför att analysera och tillsammans med dem lägga upp arbete så man kan delta, att instruktioner och dokument är sådana så att dessa inte utgör hinder för någon.
Vad det gäller fysisk tillgänglighet kommer de lokaler vi använder vara tillgängliga för personer med rörelsehinder och eller syn-hörselskada.

Medfinansiärer

 • Arbetsförmedlingen Mölndal

Kommun

 • Ale
 • Alingsås
 • Göteborg
 • Härryda
 • Kungälv
 • Lerum
 • Mölndal
 • Partille
 • Stenungsund
 • Tjörn