Logotyp på utskrifter

Salut

ProgramområdeProgramområde 1 Kompetensförsörjning
ProjektfasFörprojektering
ProjektägareEllos AB
KontaktpersonMattias Ambjörnsson
E-postmattias.ambjornsson@ellos.se
Telefonnummer033-16 03 06
Beviljat ESF-stöd231 300 kr
Total projektbudget231 300 kr
Projektperiod2008-04-21 till 2008-10-20
RegionVästsverige
In English

Sammanfattning

Projektet syftar till att göra avstamp för ett förbättrat hälsoarbete inom Ellos AB.
Visionen är att vi skall bli Sveriges friskaste företag genom ett tydligt organiserat hälsoarbete.
Vi kommer att mäta förbättrad hälsa genom enkätmetoden Health Score som också fungerar som utvärderings instrument. Health Score är till sin konstruktion unik genom att ta sin utgångspunkt i hälsoteori. Genom delaktighet i arbetsgrupperna i att skapa handlingsplaner utifrån enkätresultatet är vår förhoppning att kunna se en förbättrad hälsa hos personalen när vi avlutat projektet. Projektet syftar även till att se över våra rutiner kring våra sjukskrivna och förbättra dessa ytterligare.

Bakgrund

Redcats Nordic, som består av varumärkena Ellos, Jotex, la Redoute, Josefsson och Enjoy önskar genom detta projekt göra ett avstamp avseende att få tillbaka våra långtidssjuka och att förebygga så att inte fler blir långtidsjukskrivna samt att befrämja hälsan hos samtliga medarbetare. 2006 hade vi ca 40 personer av ca 1000 anställda, som var långtidsjukskrivna och ungefär lika många som hade en regelbunden korttidssjukfrånvaro. Lägger dessutom till att ett antal personer kan vara på väg in i sjukskrivning finns det ett stort behov av att arbeta strategiskt med att såväl rehabilitera de kort och långtidssjuka som att förebygga och befrämja hälsan hos samtlig personal.

Vi önskar även undersöka hur vi kan bli en bättre arbetsplats ur en jämställhetsaspekt med en ökad rotation mellan avdelningarna. Exempelvis består vårt kundcenter till över 90% av kvinnor.

Vår vision är att bli Sveriges friskaste företag där medarbetarna känner att arbetet befrämjar hälsa och välmående.

Vi har genom åren provat en del friskvårdsaktivitetet och känner ett stort behov av att koppla ett helhetsgrepp avseende hälsoarbetet. Vi vill integrera hälsosarbetet som syftar till att förbättra livsstilsfaktorer med arbetsmiljöarbetet som syftar till att förbättra den omgivande miljön samt rehabiliteringsarbetet som syftar till att få tillbaka sjukskrivna i arbete.

Genom detta projekt vill vi skapa en tydlig vision med mål och syfte samt att skapa en tydlig organisation för hälsofrågorna.

Det finns självklart även stora vinster utifrån att varje individ mår bättre på arbetsplatsen med allt vad det innebär. Den stora utmaningen är att nå den personal som normalt inte lever så hälsosamt, eftersom detta är den mest lönsamma investeringen för en hållbar utveckling.

Vi vill genom detta projekt att se över rutinerna kring våra sjukskrivna ytterligare för att individen skall kunna återgå till arbete så snart som möjligt. Under förprojekteringen kommer vi samla alla berörda parter såsom försökringskassan, fackliga representanter m.fl. för att formulera en gemensam strategi inför framtiden.

Vi önskar kartlägga personalens hälsa genom en enkät och vi har sedan en tid tillbaka undersökt markanden om vad som finns och vad som stämmer överens med vår vision och den enkät vi har fastnat för är healthscore.

Healthscore är en enkät för analys och nulägesbeskrivning. Den är konstruerad utifrån hälsoteori med tillämpning inom organisation och arbetsplats. Resultaten är utgångspunkt för arbetsgruppens bearbetning och ger stöd för ett processorienterat arbetssätt kring hälsan på arbetsplatsen. Analysverktyget är till sin konstruktion unik genom att ta sin utgångspunkt i hälsoteori och tillämpa ett främjande synsätt som gör det möjligt att realisera det hälsopromotiva tänkandets grundpelare som:
* Arbetsplatsen som arena för hälsa
* Delaktighet.
* Helhetssyn på hälsa.
* Processorienterat arbetssätt.

Analysverktyget ger utgångspunkt och stöd till förbättringar på tre organisatoriska ”nivåer”;
• den enskilde medarbetarens förutsättningar för att kunna, vilja och orka göra en bra arbetsinsats.
• arbetsgruppen som socialt system med relationer, ledarskap och samarbete.
• organisatoriska förutsättningar för arbetsmiljö och god hälsa.

Enkäten ger utifrån 54 frågeställningar, en nulägesbeskrivning där arbetsplatsens viktigaste hälsofaktorer blir synliggjorda och även i vilken omfattning dessa upplevs tillgodosedda. Resultaten presenteras i diagramform där man kan utläsa arbetsplatsens och organisationens starka sidor på individ, grupp och organisationsnivå. Den visar också på svagheter som behöver åtgärdas och förebyggas.

Med enkätverktyget skapas en grund för hälsofrämjande arbete utifrån tre avsiktsnivåer.

Nulägesbeskrivning.
Detta är första steget i arbetet att utveckla en hälsofrämjande arbetsplats. Med hjälp av enkäten får vi en beskrivning av organisationens utgångsläge när det gäller faktorer som kan bidra till att utveckla hälsa som strategisk resurs. I resultaten ser vi vilka av enkätens 50 hälsofaktorer som är av särskild betydelse för hälsan. Resultatrapporten visar också ett nuläge över hur väl dessa faktorer är tilllgodosedda där såväl starka sidor som utvecklingsområden synliggörs.

Analys och planeringsfas
Beskrivningen av nuläget blir tolkad och förankrad i verkligheten genom att rapporten bearbetas i en återföringsprocess tillsammans med medaretarna. Denna bearbetning i arbetsgruppen är ett avgörande steg när du vill skapa förutsättningar för hälsa på arbetsplatsen och tillämpa en hälsopromotiv strategi. Målet är att komma fram till en handlingsplan för arbetsgruppen som alla medarbetare känner sig delaktiga i och tar ansvar för.

Hälsopromotion som strategi blir konkret när ni utgår från arbetsplatsens förutsättningar och de som arbetar där är delaktiga i analys och planering av program.

Analysverktyget ger också underlag för programutformning och stöd för processen när syftet är att driva ett organisationsövergripande förändrings- och utvecklingsarbete. Efter ett inledande förarbete ges en bred beskrivning och analys av hur processen bäst ska utformas. Här finns frågeställningar och vägledning för de olika organisatorisk nivåerna; ledning, chefer och medarbetare.

Verktyget ger även underlag för planering och utformning av;
Styrdokument
Utbildning och stöd till chefer
Aktiviteter riktade mot arbetsgrupper och medarbetare.

Grunden för HealthSCORE är Antonovsky´s hälsoteori, Sense of Coherence. På svenska: Känsla av sammanhang - KASAM.

KASAM är uppbyggd av tre delbegrepp som tillsammans har betydelse för att bevara och utveckla människans hälsa. Vid konstruktionen av formuläret har denna teori fungerat som en konceptuell modell eller metateori. Det innebär att den varit styrande vid valet av frågeställningar. Varje enskild frågeställning representerar i sin tur också ”teoretisk” kunskap men på ett mer näraliggande och vardagligt plan.

De tre begreppen är begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. Om dessa kvaliteter finns, så ökar förutsättningarna för att bevara och förbättra hälsan, menar Antonovsky. De tre begreppen kan uppfyllas i livet i stort. Varje sammanhang kan dock också ge sitt särskilda bidrag till begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet.

Hälsofrämjande arbete, health promotion, innebär att ta till vara, stärka, och förbättra de faktorer hos individen och i hennes livsmiljö som kan bidra till hälsa. För att kunna göra detta på ett effektivt sätt, väljer vi att rikta hälsopromotion som praktik mot olika arenor. En arena av stor betydelse i många människors liv är arbetsplatsen. I Sverige tillbringar över fyra miljoner människor en stor del av sin vakna tid på denna arena.

De studier som ligger till grund för enkätverktyget är vilka faktorer i arbetssituationen som kan bidra till begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet.

Med andra ord: Vad främjar hälsan på jobbet?
Resultatet blev till slut 54 frågeställningar kring arbetsplatsen, arbetssituationen och några frågor som fokuserar individens egen situation och välbefinnande i stort.

Enkäten ska sedan ligga till grund för fortsatt arbete med att förebygga och befrämja personalens hälsa
genom delaktighet ta fram handlingsplaner för varje avdelning

Syfte

Syftet är att försöka hitta nya vägar för att få våra sjukskrivna att återgå till arbete.

Syftet är att försöka hitta nya möjligheter till rotation av arbetsuppgifter inom företagen.

Syftet är att kartlägga personalens hälsa genom en enkäten Health Score och sedan skapa handlingsplaner för varje avdelning för förbättrad hälsa och därmed öka kunskapen och medvetenheten om hälsan, vilket leder till ett förändrat beteende så att alla mår bättre och därigenom sänka sjukskrivningstalen.

Målsättning


Vi vill komplettera vår information om medarbetarnas hälsa som idag består av sjukfrånvarostatistik, arbetsskadestatestik mm, med att kunna mäta förbättrad hälsa. Detta genom att använda oss av health score. Vi vill utifrån enkätresultatet skapa en handlingsplan för förbättrad hälsa på samtliga avdelningar. Målsättningen är att sjukfrånvaron skall minska och den upplevda hälsan skall öka efter projektet.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Vi kommer beakta tillgängligheten för personer med funktionshinder i samtliga delmoment.

Kommun

 • Ale
 • Alingsås
 • Bengtsfors
 • Bollebygd
 • Borås
 • Dals-Ed
 • Essunga
 • Falkenberg
 • Falköping
 • Färgelanda
 • Grästorp
 • Gullspång
 • Göteborg
 • Götene
 • Halmstad
 • Herrljunga
 • Hjo
 • Hylte
 • Härryda
 • Karlsborg
 • Kungsbacka
 • Kungälv
 • Laholm
 • Lerum
 • Lidköping
 • Lilla-Edet
 • Lysekil
 • Mariestad
 • Marks
 • Mellerud
 • Munkedal
 • Mölndal
 • Orust
 • Partille
 • Skara
 • Skövde
 • Sotenäs
 • Stenungsund
 • Strömstad
 • Svenljunga
 • Tanum
 • Tibro
 • Tidaholm
 • Tjörn
 • Tranemo
 • Trollhättan
 • Töreboda
 • Uddevalla
 • Ulricehamn
 • Vara
 • Varberg
 • Vårgårda
 • Vänersborg
 • Åmål
 • Öckerö