Logotyp på utskrifter

STRATDISK

ProgramområdeProgramområde 1 Kompetensförsörjning
ProjektfasGenomförande
ProjektägareSkövde kommun, Skolförvaltningen (projektägare samlingprojekt)
KontaktpersonAnna Sundström
E-postanna.sundstrom@skovde.se
Telefonnummer0500-498287
Beviljat ESF-stöd2 331 473 kr
Total projektbudget2 331 473 kr
Projektperiod2008-11-04 till 2010-05-04
RegionVästsverige
In English

Sammanfattning

Projektet förebygger och motverkar diskriminering. Detta sker genom kompetensutvecklng, utveckling och tillämpning av strategiska påverkansmetoder i den dagliga verksamheten genom etablering av innovationen aktivt arbetande DISKORÅD hos varje aktör. Resultaten sprids.

Bakgrund

Problembakgrund

Bildandet av kommunala självstyrande skolor har skett utifrån ett intraprenörskap hos enskilda medarbetare och i vissa fall även på initiativ av respektive kommuns politiker.
Omstruktureringen till kommunala självstyrande skolor och den vidare utvecklingen av dessa har ofta skett genom att varje sådan skolenhet utvecklats isolerat från övrig kommunal skolverksamhet. Detta har upplevts som ett problem, vilket lett fram till ett uttalat behov av att utbyta erfarenheter och idéer och samverka för att få inspiration och ny kompetens till vidareutveckling.
Inom skolvärlden kan man märka av ett allt hårdare samhällsklimat som tar sig uttryck bland annat i tendenser till ökad diskriminering inom ett antal diskrimineringsområden. Förskolans och skolans personal har allt svårare att hantera denna problematik och behöver dels utveckla sina kunskaper och sin kompetens i dessa frågor, dels utveckla strategier och metoder som långsiktigt påverkar attityder och värderingar som motverkar diskriminering.
I diskussioner mellan skolledare inom de kommunala självstyrande skolorna i Västsverige har man diskuterat möjligheterna att med bidrag från Europeiska socialfonden kunna genomföra ett gemensamt projekt med denna inriktning.

Förprojektering och behov

Som ett förarbete till denna projektansökan har vi genomfört en förprojektering där vi bl.a. har samlat in och sammanställt skolornas utvecklings- och kompetensutvecklingsbehov i form av SWOTanalyser, kompetensanalyser, utvecklingsplaner, kvalitetsredovisningar och annat material som belyser behovet. Vid förprojekteringsmöten har vi stämt av och sammanställt de olika skolenheternas behov utifrån dokumentation och våra olika erfarenheter.

Sammanställning av SWOTanalyser från våra kommunala självstyrande skolor

Detta tycker jag om vår kompetens inom diskrimineringsgrunderna etnicitet, ålder, funktionshinder, trosuppfattning, kön och sexuell läggning på min förskola alt. skola

(S) Styrkor (W) Svagheter

Goda ämneskunskaper Bristande samsyn
Bra sammanhållning Brister i jämställdhet
Engagerad ledning Använda data IT
Olika erfarenhetsbakgrund Mina fördomar
Mångfald Etnisk kompetensbrist
Utvecklingsvilja Informationssvagheter
Idérikedom Svårt att hantera dessa frågor
Arbetslag Okunskap om hur andra gör
Vara kommunal självstyrande skola Intolerans för avvikande

(O) Möjligheter (T) Hot

Samverkan med andra skolor Låsning i tanken
Erfarenhetsutbyte Traditionsbundenhet
Arbeta i nätverk Rädsla, ösäkerhet
Utveckla idéer Bristande omvärldskunskap
Kompetensutveckling Resursbrist
Långsiktiga strategier Isolering
Synliggöra våra värderingar Fördomar
Skapa samsyn Omställning till nya roller
Utveckla arbetssätt och metoder Okunskap om
diskrimineringsgrunder

Av genomförda kompetensanalyser på de olika skolenheterna framgår behov av kompetens bl.a. inom områdena:

Jämställdhet och likabehandling utifrån ny lagstiftning
Bedöma och betygsätta jämställt
Hantera obalans mellan könen
Olika funktionshinder
Olika trosuppfattningar
Kunskap om olika kulturer, etnicitet
Strategier och metoder att motverka diskriminering

Utifrån SWOTanalyser, kompetensanalyser, utvecklingsplaner, kvalitetsredovisningar och annat material som belyser behovet av utveckling har vi i förprojekteringen enats om syfte, mål, inriktning, innehåll och arbetsformer för kompetensutveckling, som vi beskriver i denna ansökan.
Förprojekteringen visar också på ett behov av samverkan och utveckling av nätverk mellan förskolor-skolor nationellt och internationellt.

Förprojekteringens förslag på kompetensutveckling:

Huvudsakliga arbetsformer i metodutvecklingsprocesserna - kompetensutvecklingen:

Föreläsningar, kurs och konferensinslag, seminarier,samverkan i
nätverksmöten, handledning, workshops,
studiebesök, diskussioner med mellanvarande litteraturstudier och
prövning samt tillämpning i verksamheten

1. Varje aktör genomför en utvecklingsprocess som är inriktad på att utveckla och tillämpa strategier (strategiska metoder) för att motverka diskriminering inom diskrimineringsgrunderna etnicitet, ålder, funktionshinder, trosuppfattning, kön och sexuell läggning.

1.1 Utvecklingsprocessen hos varje aktör sker under
projektperioden dels i de befintliga arbetslagen, dels som
gemensamma aktiviteter hos aktören.
1.2 Idéutbyte och inspirationsseminarier sker mellan arbetslag hos
aktörerna och mellan aktörernas ledningar
1.3 Fokusering görs på tendenser till diskriminering vid bemötande
och bedömning- betygssättning, dels på diskriminering vid
förändrad kommunikation mellan förskola, skola och föräldrar
som konsekvens av nya former för bedömning-betygssättning
som nu är på förslag från regering och riksdag.
1.4 För att kunna föra utvecklingsprocesserna framåt hos
aktörerna, krävs kunskapstillskott-"näringstillförsel" rörande
diskrimineringsgrunderna etnicitet, ålder, funktionshinder,
trosuppfattning, kön och sexuell läggning genom diskussioner,
litteraturstudier, gemensamma seminarier-nätverksträffar,
föreläsningar och studiebesök
1.5 Det fortlöpande utvecklingsarbetet (strategiska
metodutvecklingsprocessen) i arbetslagen (huvudprocessen)
hos de olika aktörerna utgör den allra viktigaste
kompetensutvecklingen, där kunskapstillskotten enligt pkt. 1.4
ger de nödvändiga förutsättningarna.

2. Tillämpa de strategiska metoderna i förskolans-skolans dagliga verksamhet och utvärdera den diskrimineringshämmande effekten

2.1 Tillämpa de nyutvecklade strategiska påverkansmetoderna
genom inrättande av DISKORÅD hos aktörerna med uppgift att
förebygga och motverka diskriminerring.
2.2 På arbetslags-och aktörsnivå bedöma och dokumentera
förändringen av värderingar och attityder kring de olika
diskrimineringsgrunderna.
2.3 Resultaten redovisas, diskuteras och dokumenteras av
aktörerna.
2.4 Innovativa strategiska påverkansmetoder arbetas in i
respektive aktörs likabehandlingsplan.

3. Projektägaren sammanställer projektresultaten i form av strategier, metoder och effekter samt mainstreamar dessa till Sveriges förskolor och skolor och i nätverk på transnationell nivå.

Internationell del. Kompetensutveckling, erfarenhetsutbyte och samverkan med likartade verksamheter inom EU.

Huvudsakliga arbetsformer:
Söka och etablera samverkan med relevanta nätverk inom EU.
Identifiera och kontakta relevanta nätverkskontakter (även
internationellt). Initiera och delta i nätverksmöten. Informera, sprida
information och erfarenheter från nätverken till övriga aktörer i
projektet.

Syfte

Förebygga och motverka diskriminering. Detta sker genom kompetensutvecklng, utveckling och tillämpning av strategiska påverkansmetoder i den dagliga verksamheten genom etablering av innovationen aktivt arbetande DISKORÅD hos varje aktör. Mainstreaming av uppnådda projektresultat sker till förskolor och skolor i Sverige och i skolnätverk inom EU.

Målsättning

All personal deltar i kompetensutvecklingsprocessen.

Dokumenterade strategiska påverkansmetoder mot diskriminering tas fram och tillämpas inom de medverkande förskolorna-skolorna.

Mainstreaming av de utvecklade metoderna sker till skolor nationellt och internationellt.

Antalet ärenden som rör diskriminering hos aktörerna förväntas minska med 10% ett år efter projektets genomförande.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Då funktionshindrade personer deltar i projektaktiviteter, hålls dessa aktiviteter i handikappanpassade lokaler så att alla kan ta sig fram och fungera på ett enkelt sätt i sin arbetssituation.
Information, dokumentation och kommunikation i projektet anpassas till personer med funktionshinder.
Genom ett bemötande i projeketet som präglas av förståelse, medvetenhet och kunskap skapas projektmiljöer där inte någon deltagare känner sig diskriminerad.
Projektet skapar en kommunikativ tillgänglighet så att alla deltagare ska kunna höra, delta och göra sig hörd i diskussioner.
För att skapa en bättre förståelse för personer med funktionshinder kommer en aktivitet i processen att vara fokuserad på funktionshinder

Jämställdhetsintegrering

Sammanställd SWOT-analys i förprojekteringen visar på svagheter beträffande diskrimineringsgrunderna etnicitet, ålder, funktionshinder, trosuppfattning, kön och sexuell läggning inom förskola och skola: "kvinnodominans, låglöneyrke, kvinnoyrke=lågstatusyrke, olika behandling och bemötande av kvinnor och män och hur man bemöter flickor respektive pojkar" finns redovisade som svagheter.
Hot utgörs bland annat av "avsaknad av manliga förebilder i verksamheten, rådande värderingar, traditionsbundna fördomar i samhället förmedlade via media". "Vi arbetar i motvind" för en ökad jämställdhet (se även under Förprojektering).
I förprojekteringsarbetet har vi diskuterat projektupplägget bl.a. med avseende på jämställdhet och jämställdhetsintegrering och kommit fram till att hela projektgenomförandet skall genomsyras av jämställdhetsintegrering.
I vårt projektinnehåll genomsyrar jämställdhetsarbetet samtliga aktiviteter. Därigenom säkerställs att jämställdhetsintegrering finns i projektarbetet.
Som konsekvenser av projektet förväntar vi oss en ökad medvetenhet och kompetens om jämställdhet och jämställdhetsintegrering hos deltagarna, såväl hos kvinnor som män. Detta kommer att förändra attityder, värderingar, förhållningssätt och agerande i vardagen och göra jämställdhet till en naturlig del i all verksamhet..

Transnationellt samarbete

De kommunala självstyrande skolorna utgör en relativt ny verksamhet med stor utvecklingspotential. För att ge ledande befattningshavare stöd i att optimera utvecklingen av sina respektive organisationer, tillsammans med sina medarbetare, avser vi att utbyta erfarenheter, samverka och bygga nätverk med liknande verksamheter i andra europeiska länder. Den transnationella samverkan i våra europeiska skolnätverk är viktig dels för att inhämta kunskap från andra länders utbildningsanordnare om diskriminering och diskrimineringsmotverkande arbete i andra länder, dels för att i mainstreamingsyfte sprida våra projektresultat.

Deltagande aktörer

 • Billingsdalsenheten
 • Billingsdalsenhetens förskolor
 • Engelbrektsskolan
 • Frillesås ped enhets förskolor
 • Frillesås pedagogiska enhet
 • Fullriggaren Malevik
 • Skövde kommun, Skolförvaltningen (projektägare samlingprojekt)
 • Strömslundsskolan
 • Sylteskolan F-6

Kommun

 • Borås
 • Kungsbacka
 • Skövde
 • Trollhättan