Logotyp på utskrifter

Stäng

3 december - Webbinarium om fattigdom i dagens Sverige

Mer information och anmälan.

Rexcell

ProgramområdeProgramområde 1 Kompetensförsörjning
ProjektfasGenomförande
ProjektägareRexcell Skåpafors
KontaktpersonMarcus Martinsson
E-postmarcus.martinsson@rexcell.se
Telefonnummer0531 72809
Beviljat ESF-stöd1 457 000 kr
Total projektbudget1 457 000 kr
Projektperiod2009-08-03 till 2011-07-29
RegionVästsverige
In English

Sammanfattning

Projektet syftar till att skapa kompetens och förutsättningar för effektivisering, konkurrenskraft och beredskap för kommande konjunkturförändringar. Kompetensutveckling skall höja kompetens och skapa större möjligheter att utvecklas i takt med de krav som ställs.

Bakgrund

Skogsindustrin i allmänhet och pappersindustrin i synnerhet är för närvarande stadd i turbulent omställning på grund av rådande lågkonjunktur. För Rexcell AB blir de negativa effekterna särskilt kraftiga. Lågkonjunkturen är global och företagets mycket höga exportandel, ca 95%, innebär att företaget drabbas hårdare än de flesta andra företag.

Rexcell Tissue & Airlaid AB är ett helägt dotterbolag till Duni AB. Rexcell driver verksamhet i Skåpafors och Dals Långed. Båda orterna ligger i Bengtsfors kommun. I verksamheten finns 4 pappersmaskiner, varav 2 tissuemaskiner och 2 airlaidmaskiner. Produktionen utgörs av tillverkning och djupfärgning av högkvalitativ tissue samt torrformerat mjukpapper s k airlaid.

I Skåpafors arbetar 250 personer och i Dals Långed 50 personer. Av produktionen exporteras ca 95%. Företaget är alltså starkt beroende av den internationella marknaden och de svängningar som råder där. Kunderna finns framförallt i Mellan- och Sydeuropa.

Vår försäljning har sjunkit kraftigt. Under perioden april 2008 t o m januari 2009 har försäljningen minskat med ca 34%.

Våra verksamheter drabbas med andra ord mycket hårt av rådande lågkonjunktur, vilket också gäller vår kommun och region. Bengtsfors ligger i glesbygd med all den problematik som är kopplad härtill. Det är här svårt att finna alternativ sysselsättning i händelse av arbetslöshet. Kommunens geografisk placering är ett handikapp, då det är svårt att rekrytera kvalificerad arbetskraft. Nedläggningar drabbar såväl människor som företag och hela regionen mycket hårt.

Det är i detta läget mycket angeläget att det finns möjlighet att utveckla personalens kompetens. Det finns stora behov av kompetensutveckling för att trygga framtida sysselsättning och skapa beredskap hos människor och organisationer för att möta nuvarande och kommande utmaningar.

Kompetensutveckling kommer att främja våra anställda och vår verksamhet genom att skapa förutsättningar att möta kommande utmaningar genom ökad konkurrenskraft, högre effektivitet, högre flexibilitet och ökad utvecklingsförmåga. Vi vill med hjälp av kompetensutveckling skapa en kvalificerad gemensam grund för all personal inför fortsatta utmaningar. Genom kunskapshöjning kan företag, bransch och region utvecklas och skapa bättre individuella förutsättningar för sysselsättning. Det är mycket viktigt att företag och bransch utvecklas för att i framtiden spela en större roll för regional tillväxt och sysselsättning. Grunden för detta är att människor i branschen utvecklas kompetensmässigt.

Anställda i pappersindustrin utsätts för ständiga krav på kompetenshöjning för att klara de omställningar som fortgår kontinuerligt. Utbildningsnivån behöver höjas för att ge människor möjligheter att utvecklas i sitt arbete och att öka sin anställningsbarhet och rörlighet.

Effekter av kompetenshöjning på individnivå blir särskilt viktiga i denna region, som präglas av glesbygdsproblem, låg utbildning och stor brist på alternativa sysselsättningar.

Rexcell AB har med extern hjälp genomfört en förstudie med syfte att kartlägga företagets behov av kompetensutveckling på olika arbetsställen. Förstudien har genomförts i enlighet med ESFs krav och kriterier. Intervjuer har genomförts med ledning och personal på Rexcell, företrädare för Duni AB samt med representanter på lokal nivå för Pappers, Unionen och Ledarna.

Förprojekteringen visar att det finns tydliga och stora behov att höja, fördjupa och bredda människors kompetens för att höja den individuella konkurrenskraften liksom utveckla verksamheten på organisationsnivå.

Förprojekteringen visar på olika behov av kompetensutveckling, utbildningsformer och metoder i en genomförandefas för att höja den individuella kompetensen och konkurrenskraften liksom för att utveckla företagets verksamhet.

Utifrån den probleminventering som gjorts kan behoven av kompetensutveckling för att skapa kompetens och förutsättningar för effektivisering, konkurrenskraft och beredskap för kommande konjunkturförändringar sammanfattas i följande utbildningspaket.

Utbildningspaket för alla Du och Ditt företag. Utbildning integrerat med utvecklingsarbete.

Innehåll och moduler.

Modul 1 Företaget. Totalt 32 h/ individ.
- Företagskunskap och affärsförståelse. Historik.
- Produktkunskap/papperskunskap
- Organisation. Affärsidé, Mål, Strategier
- Omvärldsorientering, branschen, kunder, leverantörer, konkurrenter
- Flödet genom företaget. Processer, relationer, resurser. Kvalitet i alla led
- Kvalitetssäkring och ständiga förbättringar
- Enkel Effektiv Ekonomi och kostnadsmedvetenhet
- Arbetsmiljö och säkerhetModul 2 Gruppen.
2 A Arbetslagsutveckling. 8 h/individ
2 B Ledarskap olika nivåer. 24 h/individ
- Samtalsmetodik
- Konflikthantering
- Krishantering
- Social kompetens, samarbete och samverkan
2 C Bättre arbetsmiljö fördjupning

Modul 3 Individen.
3 A IT. Grundläggande datorhantering. 8 h/individ.
3 B Teknik för alla. Breddad teknisk kompetens. 16 h/individ.


Modul 4 Verksamheten.
4 A Six Sigma Black Belt. 6 personer.
4 B Six Sigma Green Belt. 15 personer.
4 C Six Sigma Yellow Belt 185 personer.

Alla anställda ska vid projekttidens slut ha genomgått kompetensutveckling inom samtliga 4 moduler enligt nedanstående fördelning.

Innehåll i modul 1 är samma för samtliga anställda.

Innehåll i modul 2 varierar mellan ledare och övrig personal:
2 A omfattar samtliga anställda.
2 B omfattar ledare på olika nivåer, totalt 60 personer.

Innehållet i modul 3 varierar mellan olika yrkeskategorier:
3 A omfattar samtliga anställda
3 B omfattar produktionspersonal ca 185 personer

Innehåll i modul 4 varierar enligt ovanstående beskrivning.

Vi vill också utveckla ett system för Competitive Benchmarking, CBM, som stöd för vårt fortsatta lärande och uppbyggande av en lärande organisation.

Syfte

Verksamheten ställer i nuläget mycket höga krav på omställning och skapa beredskap inför kommande förändringar. Projektet syftar till att stärka och fördjupa kompetens och förutsättningar för effektivisering, konkurrenskraft och beredskap för kommande konjunkturförändringar. Kompetensutveckling skall höja de anställdas kompetens och skapa större möjligheter att utvecklas i takt med de krav som ställs inom denna typ av verksamheter. En fördjupad kompetens på området kommer att ge anställda förbättrade sysselsättningsmöjligheter.

Målsättning

Övergripande mål och förväntade effekter av dessa utbildningsinsatser är att högre kompetens bidrar till att

Alla anställda ska ha fått en stärkt kompetens för att klara de omställningar som krävs för att hantera lågkonjunktur och kunna möta en kommande högkonjunktur med hjälp av starkare konkurrenskraft hos individ och verksamhet.

Utifrån detta övergripande mål kan vi urskilja följande delmål:

- Ökad helhetsförståelse, affärsförståelse och förståelse för olika ekonomiska resonemang. Ökad kostnadsmedvetenhet.
- Ökad förståelse för verksamhetens villkor och förutsättningar.
- Ökade förutsättningar för höjd effektivitet, produktivitet och högre lönsamhet i verksamheten. Lägre kapitalbindning.
- Ökad effektivitet i olika delflöden/processer i verksamheten med lägre kostnader som följd. Jämnare flöde
- Effektivare användning av arbetstid. Bättre rutiner. Snabbare korrigerande åtgärder.
- Färre stopp.
- Snabbare felsökning.
- Minskad inkurans.
- Vidgade arbetsuppgifter.
- Minskade ledtider.
- Ökad medvetenhet om kunders behov och krav. Jämn och hög kvalitet på produkter och tjänster. Ökad leveranssäkerhet. Färre reklamationer. Kunder i första hand väljer vårt företag.
- Trivsel, entusiasm, trygghetskänsla och lagkänsla. Högre grad av samarbete, stabilitet och systematik i verksamhet och utvecklingsarbete. Ökad flexibilitet och rörlighet. Ökad delaktighet i förändrings och utvecklingsarbete. Ökad motivation. Större ansvar.
- Ökad samarbetsförmåga och effektivare arbetslag. Färre konflikter.
- Förbättrad energianvändning
- Förbättrad arbetsmiljö och ökad säkerhet. Mindre stress.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

I förprojekteringen har frågor ställts om tillgänglighet för människor med funktionshinder att delta i kompetensutveckling i olika former. Fokus på tillgänglighet har gällt fysiska hinder, kommunikativa hinder, relationsrelaterade hinder, informativa hinder i enlighet med riktlinjer som anges i ESFs Vägledning.

Samtliga aktiviteter under genomförandefasen kommer att beakta och avhjälpa alla potentiella hinder för deltagande. Detta innebär i klartext att de lokaler, där kompetensutveckling kommer att äga rum, kommer att ha fullständig tillgänglighet. Detta gäller vid kompetensutveckling på hemmaplan, där inblandade aktörer har full överblick över att det finns fullständig tillgänglighet för människor med funktionshinder. Vid utbildningar på andra håll kommer vi att i avtal med leverantörer inkludera överenskommelser om fullständig tillgänglighet.

Vi kommer också att i våra utbildningar aktivt arbeta för att alla deltagare är delaktiga och får möjligheter att aktivt medverka och utvecklas kompetensmässigt. Situationen kan liknas vid en skolklass, där den gode läraren lägger upp sin undervisning så att alla elever får uppmärksamhet och lär sig utifrån sina egna individuella förutsättningar. Det vore för övrigt dessutom ett slöseri med resurser att inte tillse att alla deltagare kan ta tillvara möjligheterna till kompetensutveckling på ett optimalt sätt.

För människor med funktionshinder i form av exempelvis hörselskador eller synskador kommer olika stöd och hjälpmedel att användas. Vid hörselskador och hörselproblem kommer tolkar att användas vid behov liksom stöd i form av exempelvis slingor. En god akustisk miljö är en förutsättning för att samtliga deltagare skall kunna tillgodogöra sig utbildning på bästa möjliga sätt. Vid synskador kommer andra hjälpmedel och stöd att användas, t ex möjligheter att höra den information, som inte kan ses med egna ögat, göra kurser tillgängliga via nätet etc.

I all utbildning är det en grundregel att alla deltagare kan tillgodogöra sig den information som förmedlas för att öka sina kunskaper. Våra utbildningar är mycket praktiskt inriktade och vår pedagogik utgår från learning by doing. Detta gäller såväl utformning av olika former av utbildningsmaterial som anpassning av nivån i själva materialen. Anpassning av nivå innebär att hitta rätt svårighetsgrad både vad gäller innehåll, text och bild. Detta innebär emellertid INTE att göra utbildningarna alltför enkla och lätta. Det ligger en viss form av professionalism i utmaningen att övervinna vissa svårigheter i utbildning.

Det finns en koppling mellan tillgänglighetsproblematiken och jämställdhetsintegrering. Bristande tillgänglighet på olika plan kan skapa problem vad gäller jämställdhet. Människor med handikapp riskerar att hamna utanför om tillgängligheten inte är tillfredsställande.

Jämställdhetsintegrering

Attitydpåverkan genom utbildning, t ex arbetsmiljöutbildningar/BAM.
Mer blandade arbetsgrupper, bäst med jämn fördelning mellan könen.

Vi vill utveckla företaget i mer jämställd riktning och integrera jämställdhetsfrågorna i utbildningarna, t ex BAM. Det handlar naturligtvis om rättvisa men också om det stora mervärde som uppstår när människor av olika kön arbetar tillsammans. Det kreativa arbetet stimuleras av mångfald med olika perspektiv och associationer.

Utbildning bidrar till att bearbeta attityder och vi kommer därför i vårt jämställdhetsarbete i utbildningarna integrera jämställdhetsfrågorna för att göra branschen mer attraktiv och konkurrenskraftig för att attrahera människor av olika kön.

Kompetens är inte kopplad till kön och därför vill vi ha en större mångfald, vilket vi kommer att prioritera i samband med utveckling och genomförande av kommande utbildningar.

Utbildning är alltså vårt verktyg i jämställdhetsarbetet.

Kompetensutveckling används som ett attraktivt medel för rekrytering av nya medarbetare med jämnare fördelning mellan män och kvinnor. Vi vill bidra med kompetens för att kunna utveckla och förbättra jämställdhetsplaner och jämställdhetspolicys.

Jämställdhet mellan könen är en aktuell fråga på olika nivåer i verksamheten. Kvinnor och män behandlas olika på många sätt, även om detta många gånger kanske sker omedvetet. Män tar exempelvis ofta större utrymme. Men inställningen bland män att behandla kvinnor på ett nedsättande sätt genom språkbruk, attityder etc är också exempel på ojämlikhet, som cementeras av ren slentrian.Samarbetspartners

 • Ledarna Rexcell
 • Långed
 • Pappers 119
 • Pappers 64
 • Rexcell Skåpafors
 • Unionen Rexcell

Deltagande aktörer

 • Ledarna Rexcell
 • Långed
 • Pappers 119
 • Pappers 64
 • Rexcell Skåpafors
 • Unionen Rexcell

Kommun

 • Bengtsfors