Logotyp på utskrifter

Redo för arbetslivet

ProgramområdeProgramområde 2 Ökat arbetskraftsutbud
ProjektfasFörprojektering
Projektägaresaknas
KontaktpersonKatarina Bivald
E-postkatarina.bivald@scout.se
Telefonnummer08-555 065 17
Beviljat ESF-stöd131 400 kr
Total projektbudget177 590 kr
Projektperiod2009-08-03 till 2010-01-15
RegionVästsverige
In English

Sammanfattning

Ett projekt om hur ideella sektorn kan stärka unga på arbetsmarknaden. Fokus ligger på arbetsträning och kompetensutveckling och samverkan mellan ideell och offentlig sektor. Projektet kommer involvera kommuner, arbetsförmedling, ideella organisationer och hela scoutrörelsen.

Bakgrund

Unga har ofta en särskilt utsatt ställning på arbetsmarknaden. Många unga står utanför arbetsmarknaden. Här märks också en ökad polarisering mellan de med gymnasieutbildning och de utan, där de förstnämnda är särskilt hårt drabbade av arbetslöshet. Andelen unga som lämnar gymnasiet utan att leva upp till kunskapskraven ökar. Ohälsan är hög bland unga, särskilt bland kvinnor. Både Västsveriges, Stockholms och Skåne-Blekinges regionala ESF-planer uppmärksammar dessutom en särskild storstadsproblematik, där många områden i storstadsregionerna präglas av segregation och utanförskap.

Samtliga regionala planer är framtagna i högkonjunkturer, och även då uppmärksammas hur högkonjunkturen inte kommer unga i segregerade områden till del. I lågkonjunkturer, som den vi står inför idag, drabbas unga oproportionerligt hårt. Behoven och utanförskapet riskerar att öka i den hårda ekonomiska situation vi står inför idag.

I Ungdomsstyrelsens rapport Fokus 08 redovisas situationen för unga på arbetsmarknaden. De har tagit fram ett särskilt ungdomsindex som bygger på tre faktorer:
-Andelen unga som i sitt slutbetyg för årskurs 9 inte har uppnått gymnasiebehörighet
-Andelen unga som i sitt slutbetyg från gymnasieskolan inte har uppnått behörighet till högskola
-Andel unga i åldern 20 - 25 som står helt utanför arbetsmarknaden, det vill säga som varken studerar, förvärvsarbetar eller har en annan arbetsrelaterad inkomst, till exempel föräldra- eller sjukpenning.

I deras ungdomsindex, som alltså kan sägas mäta graden av utanförskap bland unga, är segregerade områden i storstadsregionerna klart överrepresenterade. Områden i Malmö, Stockholm, Södertälje, Botkyrka och Göteborg kommun toppar listan (Rosengård, Husby, Rinkeby, Hjällbo, Gunnared, Bergsjön, Alby, Hovsjö, Hyllie, för att nämna några exempel).

I rapporten har de även jämfört siffrorna med regeringens index över social utsatthet i hela den vuxna befolkningen, och finner stora överlappningar. Det är oroväckande eftersom det visar på en stor problematik när det gäller områdets möjligheter att stötta unga, de vuxnas möjligheter att erbjuda kontakter och positiva förebilder, och ungas känsla av innanförskap.

Samtidigt som alla storstadsregionerna brottas med problem kring segregering och utanförskap finns en enorm potential i områdena. Det är problematiskt när utanförskap och segregering blir den dominerande bilden av ett områden, eftersom det tenderar att förstärka utanförskapet. Uppmärksammandet av problemet ökar paradoxalt nog problemet. Den ideella sektorn har länge spelat en avgörande roll för att ta tillvara på människors kompetens, stärka den sociala sammanhållningen och ge rum för människors personliga utveckling. Särskilt tydligt blir detta inom ungdomsorganisationer. Engagemang i ideella föreningar har redan idag varit en väg till innanförskap för många unga, en viktig merit i arbetslivet och en plats för informellt lärande utanför det traditionella skolsystemet. Ungdomsorganisationer erbjuder förebilder, men kanske ännu viktigare är att de också erbjuder unga en chans att själv få vara en förebild. Det erbjuder en positiv självbild och energi i områden. Engagemang i ungdomsorganisationer erbjuder viktig träning i projektorganisering och entreprenörskap - det stärker ungas drivkraft och förmåga att gå från idé till plan till genomförande. Inom Scouterna är detta särskilt tydligt eftersom verksamheten är så konkret och så utbredd - alltifrån att ansvara för en grupp barn på tisdagkvällar till att organisera ett sommarläger i det egna området till att organisera ett nationellt läger för flera tusen ungdomar till, 2011, världsscoutsjamboreen i Kristianstad som kommer samla 50 000 unga från hela världen.

Syfte

Scouterna vill undersöka hur ideella sektorn kan stötta ungas väg till innanförskap och stärka ungas ställning på arbetsmarknaden. Det vill vi göra genom att erbjuda utvecklande arbetsmarknadsträning och kompetensutveckling/Informellt lärande utifrån pedagogiken "entreprenöriellt lärande". Samtidigt vill vi skapa positiva spin off effekter i hela lokalområdet när unga får göra en insats för yngre och det lokala företagslivet får stötta de egna ungdomarna. Stärkt social sammanhållning, stärkt samverkan mellan ideell sektor och offentlig sektor, och stärkt föreningsliv är några av målen med projektet.

Det finns ett stort behov hos kommun, socialtjänst och arbetsförmedlingen att hitta meningsfulla arbetstränignstillfällen för de unga som står utanför arbetsmarknaden. Ideella sektorn framhålls i den regionala planen som en viktig resurs. Fas 3-projekten kommer innebära fler möjligheter för den ideella sektorn, och resten av den sociala ekonomin, att göra en insats.

Syftet med förprojekteringen är att undersöka hur ideella sektorn i allmänhet och ungdomsorganisationer i synnerhet bäst kan stärka ungas ställning på arbetsmarknaden. Det ska sedan leda fram till en genomförandeansökan.

Målsättning

Ta fram fördjupad problem- och behovsanalys när det gäller insatser för att bryta ungas utanförskap och stärka ungas ställning på arbetsmarknaden.

Sammanstlla kunskap om hur ideella sektorn och ungdomsorganisationer kan användas som arbetsträning och kompetensutveckling för unga utanför arbetsmarknaden.

Stärkt samverkan mellan offentlig sektorn och ideella sektorn.

Utveckla en plan för en effektiv projektorganisation (för samverkan, övergång från projekt till permanent verksamhet samt finansiering) och en ansökan för genomförande.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

I arbetet med jämställdhetsintegrering kommer även tillgänglighetsaspekter ingå. Om så krävs kommer personen i fråga först få vidareutbildning kring hur man beaktar tillgänglighetsaspekter och stöd inhämtas från Handisam.

Eftersom genomförandeprojektet sedan kommer rikta sig till unga med ett betydande utanförskap och eventuellt också funktionshinder, är tillgänglighetsaspekter centrala i projektplaneringen.

Medfinansiärer

  • Arbetsförmedlingen Angered

Samarbetspartners

  • Arbetsförmedlingen Angered

Kommun

  • Göteborg