Logotyp på utskrifter

Information med anledning av covid-19

Uppdaterad information med anledning av covid-19  

Redaktionen- entreprenöriellt lärande

ProgramområdeProgramområde 2 Ökat arbetskraftsutbud
ProjektfasFörprojektering
ProjektägareArbetsmarknadsenheten (AME)
KontaktpersonGunilla Alsvik
E-postgunilla.alsvik@tanum.se
Telefonnummer0525-18197
Beviljat ESF-stöd183 465 kr
Total projektbudget244 625 kr
Projektperiod2009-01-01 till 2009-05-31
RegionVästsverige
In English

Sammanfattning

Arbetmarknadsläget i Tanums kommun försämras drastiskt under 2008. Genom projektet ska deltagarna matchas mot arbetsmarknaden genom att delta i en verksamhet med ett förhållningssätt präglat av entreprenöriellt och erfarenhetsbaserat lärande. Målsättningen är ökad aktivitet och sysselsättning.

Bakgrund

Tanums kommun som lokalt arbetsmarknadsområde står inför stora utmaningar. Totalt antal sysselsatta är 4391 personer. Den sista juli 2008 lägger ett av kommunens största tillverkningsföretag, bilkomponenttillverkaren IAC, ned sin produktion och ca 160 Tanumsbor förlorar sina arbeten. Ett omfattande samverkansarbete har bedrivits för att minska konsekvenserna av detta, men trots det så kommer arbetslösheten att öka drastiskt. En annan av kommunens arbetsgivare, Tanumsfönster, har i juni lagt varsel för 18 personer på grund av arbetsbrist.

För de som redan i dag står utanför arbetsmarknaden innebär dessa nedskärningar att de får än svårare att vara attraktiva för arbetsgivare, de kommer nu att konkurrera med en stor grupp nya arbetssökande.

I arbetet inför nedläggningen av IAC har samverkansgruppen (AF, FK, StartKraft, företag, fack, kommun) kartlagt medarbetarna och har identifierat ca 50 personer som kan ha svårare att få en ny anställning, de har en mycket låg utbildningsnivå i kombination med att de är över 57 år, de har en pågående sjukskrivning hel- eller deltid, de har sjukersättning hel- eller deltid eller de har en funktionsnedsättning som påverkar arbetsförmågan.

Kommunen har ett avtal med Länsstyrelsen för mottagande av upp till 30 flyktingar per år sedan oktober 2006, med målsättningen att samtliga vuxna ska ha egen försörjning inom två år, denna målsättning blir i dagsläget en stor utmaning, då arbetsmarknadsläget blir tufft.

Andelen ungdomar utan fullständig gymnasiekompetens samt ohälsotalet är högre i Tanum än rikssnittet.

Detta sammantaget gör att vi ser det som angeläget att bedriva ett projekt för ett ökat arbetskraftsutbud.

Som kommun har Tanum stora fördelar med sin kust och sitt världsarvsområdet som årligen lockar hundratusentals turister. Det finns ur sysselsättningsperspektiv outnyttjad potential inom det området. Kommunen har också hög andel egna företagare, dvs personer med stor erfarenhet av att utveckla och driva en affärsverksamhet, de besitter en stor kunskap och kännedom, ofta implicit, som skulle kunna komma de som står utanför arbetsmarknaden till nytta.

En stor andel av företagen är ensamföretag, eller företag med en eller ett par anställda, många av dessa har behov av arbetskraft under perioder eller på deltid, men finner det svårt och omständigt att rekrytera rätt kompetens vid rätt tillfälle. Det är ett mycket stort steg från att vara ensamföretagare till att ta på sig ansvaret som arbetsgivare

Tanums företagarföreningen har i samverkansträffar gett uttryck för att de har för lite kunskap om hur kommunen och Arbetsförmedlingen arbetar med de grupper som står utanför arbetsmarknaden, här finns ett behov för att skapa forum för dialog och utbyte av erfarenheter. Företagarna ger också uttryck för att det de ofta efterfrågar när de behöver arbetskraft är en grundkompetens som innebär ett förhållningssätt präglat av grundläggande kunskap om arbetslivets normer och regler, informella såväl som formella, social kompetens, nyfikenhet och ett aktivt informationssökande. Om den arbetssökande har med sig detta, kan arbetsgivaren sedan ansvara för att bygga på med mer specifik kompetens.

I det pågående Tanumsbaserade delprojektet i Hela människans regi (kyrkorna i Sverige) har representanter från kommun, institutioner och myndigheter, ideella organisationer samt kyrkan arbetat tillsammans mot utanförskapet. Där har det tydligt framkommit att föreningarna gärna vill samverka för att aktivt kunna motverka utanförskap.

En del av de personer som kommunen och Arbetsförmedlingen i dag ansvarar för (se målgrupper) har trots stöd och insatser från olika myndigheter inte lyckats komma närmare, eller in, på den reguljära arbetsmarknaden. Vår gemensamma erfarenhet är att man som individ pga långvarigt utanförskap har hamnat i en situation där ett negativt lärande har blivit förhärskande. Man har svårt att våga tro på förändring, man ser hinder i stället för möjligheter, man identifierar sig med utanförskapet och det sammantaget gör att man inte längre tror sig ha något att bidra med på arbetsmarknaden.

De aktörer hos myndigheter och organisationer som arbetar med målgrupperna hamnar ofta omedvetet i att ta över den aktiva rollen, i takt med att individen drar sig undan och blir passiv blir handläggaren alt. kontaktpersonen alt. läraren mer aktiv och tar över de funktioner som individen behöver utveckla själv, dvs ett negativt mönster förstärks, och individen utvecklar inte sina egna förmågor och sitt eget handlingsutrymme, utan behöver i stället mer stöd.

I våra reguljära verksamheter möte vi många individer som har åsikter, tankar och känslor kring sin egen situation och om samhället i stort, det de saknar är forum och kanaler för att göra sin röst hörd och påverka sin egen situation och omgivningen.

Vi vill inom ramen för förprojektet noga kartlägga förutsättningar, metoder och verktyg för att stärka målgruppernas möjligheter att komma närmare arbetsmarknaden. Detta vill vi göra genom att deltagarna själva är med och bestämmer inriktning för projektets genomförandefas utifrån ett entreprenöriellt förhållningssätt.

Om vi genom detta skapar en större förmåga till ett aktivt arbetssökande måste vi också öka möjligheterna för att mottagaren av detta, dvs potentiella arbetsgivare, är motiverade att rekrytera.

Vi vill betona att både förprojekt och genomförandedel ska genomsyras av förhållningssättet att ansvariga myndigheter inte själva har svar eller lösningar på hur den enskilda individen ska kunna förändra sin situation och närma sig arbetsmarknaden. Tvärtom ska projektet genomsyras av en ömsesidig vilja att tillsammans utforska omvärlden, samhälle, arbetsmarknad, föreningar, myndigheter, företag mm samtidigt som individen lär sig mer om sig själv och upptäcker och utvecklar egna förmågor och kompetenser.

Syfte

Syftet är att genom en aktiv lärande- och utvecklingsprocess öka anställningsbarheten hos målgrupperna och matcha dessa mot outnyttjad potential i form av anställningsbehov hos företag och föreningar samt möjliga nya sysselsättningar inom turist- och besöksnäring mfl.

Avgränsning: Även om det inte egentligen hör till projektets uttalade mål att deltagarna under projektets gång blir motiverade att starta eget företag ser vi det som ett mycket gott resultat, de kan då få vägledning för att kunna gå vidare med sina idéer tex genom Coompanion Fyrbodal eller lokala Noak Resurskooperativ.

Denna ansökan rör förprojektfas, men vi vill beskriva en tänkt genomförandefas för att ge en bild av konkreta projektaktiviteter i genomförandefas.

I projektet ska deltagare med projektansvariga som vägledare och coacher starta upp en redaktion och ge ut en månadstidning i enklare format med inriktning mot samhällsfrågor och arbetsmarknad. Idén med en redaktion och tidningsutgivning är att det är en kompetens- och kunskapsbaserad verksamhet som ständigt måste förhålla sig till och kommunicera med sin omvärld.

Genom det redaktionella och journalistiska arbetet kan deltagarna få nya erfarenheter, grupparbete och beslutsfattande, research och faktainsamling, intervjumetodik, presentationsteknik, verbal och skriftlig språkträning, processtänk från förarbete till deadline, att bygga nätverk och skapa kontakter, marknadsföring, layout och redigering, datakunskap, tryck och distribution. Allt sker genom teamarbete och gemensam dialog och reflektionkring redaktionens syfte och uppdrag. Dessa nya erfarenheter och kunskaper ger deltagarna möjlöighet att utvecla det förhållningssätt, attityder och generella färdigheter som arbetsgivarna efterfrågar, och då ökar möjligheterna för anställning.

Vi vill skapa möjlighet för att den tanke som i dag är styrande för genomförandefasen kan och ska förändras avnya erfarenheter som genereras under förprojektet. Vi vill ändå formulera en bild av den tänkra projektverksamhetes som bygger på teorier, antaganden samt erfarenheter hämtade under vårt arbete med målgrupperna inom ramen för våra reguljära verksamheter samt tidigare och pågående projekt. Det entreprenöriella lärandet samt teorier om lärcykler på både indiv- och organisationsnivå utgör en viktig grund för utformning av lokaler, miljöer, sammansättning av grupper mm.

Målsättning

Mål för förprojekt

Tillsammans med samverkansaktörer och representanter ur respektive målgrupp identifiera vilka orsaker som ligger till grund för utanförskap.

Utifrån kartläggning ta fram en projektmodell för att i genomförandefasen driva en verksamhet som utgår från entreprenöriellt och erfarenhetsbaserat lärande

Att kompetensutveckla samverkansaktörer med perspektiv och metoder hämtade från projektet Enreprenöriellt lärande (ESF, Projektägare Västra Götalandsregionen) samt jämställdhets- och tillgänglighetsperspektiv.

Tillsammans med de mindre företagen och ideella föreningarna kartlägga deras arbetskraftsbehov

Inventera kunskapen hos enmansföretagarna och föreningar om hur man kan våga ta steget till att bli arbetsgivare

Arbeta med normer, värderingar och attityder för att öka viljan och modet hos företagare att rekrytera personer ur de specifika målgruppernaEffekter av förprojekt

En gemensam syn på vilken metod som ska användas i projektet för att uppnå övergripande syfte och mål

En ökad kompetens hos aktörerna om entreprenöriellt lärande och förhållningssätt

Att arbeta vidare med ursprungstanken om att i genomförandeprojektet skapa en tidningsredaktion.

En tydligare bild av rekryterings- och arbetskraftsbehov hos företagare och föreningar

Att företagare och föreningar har mer kunskap om arbetsgivarrollen än tidigare


Mätmetoder för effekter och mål tas fram under förprojektering

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Lokalerna är särskilt anpassade för hög tillgänglighet (ursprungligen byggda för Samhall)
Projektdeltagare deltar i arbetsplatsträffar och planeringsträffar där tillgänglighet och mångfald står på agendan
I och med att den reguljära verksamheten har en stor andel medarbetare med subventionerade anställningar pga funktionsnedsättning som påverkar arbetsförmågan så bedrivs ett daglig tillgänglighetsarbete
Hög kompetens inom etnicitet- och kulturområdet genom verksamheten inom flyktingenheten
Rutiner tas fram tillsammans med bibliotek, informationsavdelning och IT-ansvariga under förprojektet för att säkerställa att samtliga deltagare och aktörer kan delta på lika villkor och få, utbyta och skapa information.
AF-rehab används idag som resurs inom reguljär verksamhet
Kartläggning av arbetssökande med funktionshinder är utförd inför förprojektet

Medfinansiärer

  • Arbetsmarknadsenheten (AME)

Kommun

  • Tanum