Logotyp på utskrifter

REVANSCH

ProgramområdeProgramområde 2 Ökat arbetskraftsutbud
ProjektfasGenomförande
ProjektägareSocialförvaltningen
KontaktpersonJohan Svensson
E-postjohan.svensson@varberg.se
Telefonnummer070-335 95 95
Beviljat ESF-stöd2 689 615 kr
Total projektbudget5 398 245 kr
Projektperiod2011-09-01 till 2014-06-30
RegionVästsverige
In English

Sammanfattning

Socialförvaltningen i Varberg håller på att omstrukturera missbruksvården. För att få en komplett vårdkedja vill förvaltningen starta ett projekt med fokus på arbetsrehabilitering för personer med missbruksproblematik. I projektet skall metoden "Supported employment" utvecklas och anpassas till målgruppen. Projektet väntas få 50 deltagare. Ett mål under projektperioden är att starta ett socialt företag för att trygga tillgången på olika alternativa anställningsformer på långsikt.

Bakgrund

Socialförvaltningen i Varberg har idag 150 personer som behöver stöd på grund av sitt missbruk. Av dessa är ca 100 män och 50 kvinnor. Missbruksvården i Varberg är koncentrerad till Getteröns behandlingscenter, GBC, som huvudsakligen bedriver boende samt behandlingsinsatser enligt 12-stegsprogrammet. Öppenvården är för närvarande dåligt utbyggd.

Boendemiljön på Getterön är inte optimal. Den institutionella prägeln, där alla måltider intas gemensamt och där de boende inte är delaktiga i hushållssysslorna kan motverka rehabilitering och övergång till ett eget boende. Möjligheterna för de som är föräldrar att träffa sina barn försvåras, då Getterön inte är en lämplig miljö för barn.

Kvinnornas situation på Getterön är särskilt bekymmersam. Missbrukande kvinnor är en mycket utsatt grupp, redan innan de kommer till Getterön. Även om de nu har egen dusch/toalett (gemensamt med en annan kvinna) lever de ändå tätt inpå de män som också vistas på Getterön och det är svårt för dem att få den integritet de behöver. Vården och behandlingen vid Getterön är i första hand utvecklad utifrån männens behov och är inte i tillräcklig utsträckning anpassad till kvinnornas situation och utsatthet. Många kvinnor med tungt missbruk behöver könsseparat behandling.

Den senaste forskningen inom missbruksvården visar att öppna insatser i eget boende har stor betydelse för om individen skall lyckas bli drogfri. En viktig framgångsfaktor är att det är en helhetssyn på individen där boende, sysselsättning och behandlingsinsatser samverkar. En långsiktig eftervård är av stor betydelse. Individens möjligheter till arbete/sysselsättning är ytterst viktigt för möjligheten att bli drogfri.

Socialförvaltningen håller därför på att omstrukturera missbruksvården. Öppenvårdsinsatser och stöd i det egna boendet kommer att bli grunden för missbruksvården. Det innebär ett helt nytt synsätt, tidigare har behandlingshemmet utgjort basen i missbruksvården. Tillsammans med det kommunala bostadsbolaget kommer en satsning att göras för att lösa boendesituationen för målgruppen med egna lägenheter på den ordinarie bostadsmarknaden kopplat till olika former av individuellt anpassat boendestöd. Vidare kommer tolvstegsprogrammet att kompletteras med andra behandlingsinsatser för att tillgodose de individuella behoven. De öppna insatserna är flexibla i sin utformning och anpassas efter de behov varje enskild person har. Med ovanstående som grund kommer förvaltningen att bygga upp en missbruksvård med följande delar:
• Boendestöd
• Mobilt team
• Öppen mottagning för unga
• Stegvis
• Behandlingsmodeller för särskilda grupper ( t ex särskilda kvinnogrupper)
• Haschprogram
• Webbaserad självhjälp
• Övriga insatser ( t ex stödsamtal, drogtester NADA-akupunktur)
• Arbetsrehabilitering/Sysselsättning

Den kommunala socialtjänsten har ett tydligt ansvar genom socialtjänstlagen för missbruksvården. När det gäller sysselsättning/arbetsrehabilitering är ansvarsfrågan inte lika tydlig. Personer med missbruksproblematik har ingen självklar rätt till arbetsrehabilitering/sysselsättning enligt socialtjänstlagen.

Personer med drogproblematik och nyvunnen drogfrihet står ofta mycket långt från arbetsmarknaden och har små möjligheter att få anställning, vilket ökar risken för återfall. Genom arbete kommer den enskilde in i ett socialt sammanhang där han eller hon har en plats att fylla och där han eller hon är behövd. De får en ny social tillhörighet, de får arbetskamrater och kan stå sig starkare i förhållande till sina gamla missbrukarvänner. För att vårdkedjan inom missbruksvården skall bli komplett så att den viktiga helhetssynen runt den enskilde garanteras behövs en verksamhet som tillgodoser den enskildes behov av sysselsättning och rustar den enskilde inför en anställning på den öppna arbetsmarknaden.

Det finns också en grupp personer som uppbär försörjningsstöd som inte har en uttalad missbruksproblematik, men som visar ett dolt missbruksbeteende eller håller på att utveckla ett missbruk och som har stora svårigheter att komma in på arbetsmarknaden och är i behov av individuellt anpassad arbetsrehabilitering.

Idag finns vissa möjligheter att få skyddad sysselsättning genom arbetsmarknadsenheten i Varbergs kommun, AME. AMEs möjligheter till arbetsträning och rehabilitering är dock begränsade.

Sedan 1:a april 2010 bedriver socialförvaltningen i Varberg ett projekt med stöd från socialfonden med syfte att underlätta för personer med olika funktionshinder att närma sig arbetsmarknaden, där man använder metoden supported employment. Hittills har projektet fallit väl ut och metodiken bör passa även personer som nyligen blivit drogfria.

Forskning och tidigare erfarenheter från bl a kriminalvården visar att sociala kooperativ kan vara en gynnsam sysselsättningsform för målgruppen. Erfarenheter finns från bl a Vägen ut! kooperativen och BASTA arbetskooperativ som bygger på att kooperativen ägs, drivs och styrs av personer med bakgrund i långtidsarbetslöshet, långtidssjukskrivning, eget missbruk och/eller kriminalitet. I kooperativen möter man personer som själva varit i samma situation och som kan fungera som förebilder. Socialförvaltningen i Varberg har ingen egen erfarenhet av sociala kooperativ och det skulle därför vara intressant att etablera sådan verksamhet inom projektets ram.

Syfte

Det övergripande syftet är att personer med drogproblematik ska bli långsiktigt drogfria samt erhålla arbete/sysselsättning utifrån de individuella behoven och förutsättningarna. För att kunna uppnå detta behövs en individuellt utformad arbetsrehabilitering samt en komplett vårdkedja för missbruksvården där sysselsättning med arbetsrehabiliterande fokus är en integrerad del.

Målsättning

• Att öka anställningsbarheten för minst 50 % av deltagarna genom arbetslivsförberedande rehabilitering.
• Att minst 40 % av deltagarna inom en period av 2 år, skall nå och behålla ett arbete eller utbildning.
• Att under projekttiden integrera och permanenta arbetsmodellen så att den blir en del i missbruksvården
• Att ha könsfördelning bland deltagarna skall vara likvärdig med målgruppen.
• Att säkerställa en finansiering efter projekttidens slut

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Studier både i Sverige och utomlands visar att personer med missbruksproblematik i högre utsträckning än andra grupper även har olika psykiska funktionshinder, framförallt gäller detta kvinnor. För att säkerställa att projektet är tillgängligt för funktionshindrade kommer den kompetens och de erfarenheter som finns i projektet ”Steget – mot arbete” att tillvaratas i REVANSCH.

Inledningsvis görs en individuell kartläggning av nuläget där individens specifika förutsättningar och behov kartläggs. Vid behov vidtas olika anpassningsåtgärder för att möjliggöra för den enskilde att fullfölja projektet.

De som anställs till projektet kommer att ha lång erfarenhet och hög kompetens med att arbeta med personer med funktionshinder och underlätta de olika svårigheter som kan uppstå.

Verksamheten kommer att ha tillgång till lokaler som uppfyller kraven på fysisk tillgänglighet. Verksamheten kommer också att anpassas till personer med läs- och skrivsvårigheter. Vid behov kommer skriftligt material att anpassas till personer med synnedsättning.

För att säkra projektets tillgänglighet för personer med funktionshinder kommer projektet använda sig av ESF-rådets processtöd för tillgänglighet, för att under mobiliseringsfasen utbilda jobbcoacherna.

Jämställdhetsintegrering

Resultatet av den kartläggning och analys som genomfors i mobiliseringsfasen kommer att arbetas in i projektet så att mäns och kvinnors olika behov tillgodoses. Stor vikt kommer att läggas vid att planera projektet så att det passar både män och kvinnor.

Jobbcoacherna arbetar med de individuella förutsättningarna där genusperspektivet skall beaktas särskilt. I deras uppgift ingår att påverka deltagarna att tänka utanför de traditionella könsbegränsningarna och inte välja yrke utifrån rådande genusvärderingar.

Under mobiliseringsfasen kommer ESF-rådets processtöd för jämställdhetsintegrering anlitas för att utbilda jobbcoacherna.

Transnationellt samarbete

I Europa har man mycket större erfarenhet av att se anställning som en del i missbruksvården, och man har också större erfarenhet av t ex kooperativ och sociala företag.

Projektet kommer att ha löpande samverkan under hela projektperioden med en till två transnationella partners. Kontakter har tagits med organisationer i Italien och Storbritannien som kan tillföra projektet erfarenheter inom området arbete och arbetsrehabilitering för personer med missbruksproblematik. Inledningsvis kommer projektledaren och jobbcoachen att praktisera under en vecka för att få kunskap om de erfarenheter som finns. Därefter kommer jobbcoachen och projektledaren att träffa sina kollegor för ömsesidigt erfarenhetsutbyte och kunskapsöverföring ungefär två gånger per år. Man kommer också att ha regelbunden kontakt för löpande rådgivning och erfarenhetsutbyte.

Genom transnationell samverkan kan projektet tillgodogöra sig olika erfarenheter och bygga vidare på dessa. Våra transnationella samarbetspartners kommer att få ta del av erfarenheterna med metoden ”supported employment” för personer med missbruksbakgrund.

Medfinansiärer

  • Arbetsförmedlingen i Varberg
  • Försäkringskassan Varberg
  • Socialförvaltningen

Kommun

  • Varberg