Logotyp på utskrifter

Information med anledning av covid-19

Uppdaterad information med anledning av covid-19  

Projekt Kunskapssamhället

ProgramområdeProgramområde 1 Kompetensförsörjning
ProjektfasFörprojektering
ProjektägareKommunstyrelseförvaltningen
KontaktpersonKjell Karlsson
E-postkjell.karlsson@vargarda.se
Telefonnummer0322-600608
Beviljat ESF-stöd1 135 975 kr
Total projektbudget1 135 975 kr
Projektperiod2008-08-01 till 2008-12-18
RegionVästsverige
In English

Sammanfattning

Projektet skall öka konkurrenskraften hos medarbetarna på arbetsmarknaden, konkurrenskraften för organisationerna på deras respektive verksamhetsområden och konkurrenskraften hos Vårgårda som verksamhetsort. Med gemensamma mål skall varje deltagare rusta sig inför framtidens prövningar.

Bakgrund

Bakgrund
Vårgårda kommun har en lång tradition av företagsamhet, entreprenörskap och innovationsförmåga. Detta har resulterat i rikt näringsliv som i sin tur skapat många arbetstillfällen. Näringslivet har också tillsammans med kommunen skapat ett nätverk, näringslivsorganisationen Center of Innovation där samarbete är nyckelordet. Detta samarbete har uppmärksammats och hyllats, framförallt av olika kommuner och av andra näringslivsorganisationer såsom Västsvenska Industri och Handelskammaren och Svenskt näringsliv. Svenskt näringsliv, Västsvenska Industri och Handelskammaren, Lantbrukarnas riksförbund och Företagarna är alla organisationer som Center of Innovation samarbetar med.

Ortens största företag är Autoliv Sverige AB, som grundades på orten och som idag är ett globalt företag med produktion över hela världen och med alla de stora biltillverkarna i världen som kunder. På orten finns även ett stort antal företag som livnär sig på Autoliv-koncernens verksamheter. Det är allt från direkta underleverantörer till bemanningsföretag, hantverkare och restauranger.

I takt med att företagen vuxit och blivit framgångsrika kan vi nu ana att en ny sorts orosmoln börjat bildas. De framgångsrika företagarna har självklart också skapat intresse hos utomstående investerare. Ett flertal av de största företagen i kommunen har köpts upp av koncerner som styrs från andra platser, dels i Sverige men framför allt på andra platser i världen. Att företag ingår i stora globala koncerner behöver givetvis inte vara något negativt. Det finns dock en risk att företagsledarna i de stora koncernerna i sin strävan att tillfredsställa aktieägare och investerare kan behöva göra förändringar i de förvärvade verksamheterna. Eftersom många av koncernerna redan har fabriker, bland annat i låglöneländer, skulle en sådan förändring kunna vara att verksamheten i det nyförvärvade företaget snabbt flyttas till en av dessa fabriker. För att exemplifiera kan sägas att Autoliv-koncernen har flyttat flera delar av sin produktion från Vårgårda till Estland och Rumänien.

Då ett stort antal av Vårgårdas arbetstillfällen koncentrerats till ett fåtal stora industrier har det skapas en oro på den lokala arbetsmarknaden som skulle vara mycket sårbar för en nedläggning av någon av de stora industrierna. De anställda vid dessa industrier är oftast lågutbildade personer som skulle få problem i sin omställning att hitta andra arbeten.

Olika undersökningar och studier har gjorts för att undersöka hur näringslivet upplever Vårgårda som verksamhetsort. De företag som är etablerade på orten anser överlag att Vårgårda är en bra ort att verka i. Detta kommer bl.a. till uttryck i Svenskt näringslivs rankingar över Sveriges företagsvänligaste kommuner. Det som företagen dock upplever som negativt, och som går att utläsa av de svar som lämnats i de olika undersökningarna är att det i kommunen är svårt att rekrytera kompetent personal. De upplever tillgången på utbildad och kunnig arbetskraft som bristfällig.

Många av de lokala företagen har företagsledare som närmar sig pensionsålder. Även här kan det bli problem att i framtiden hitta kvalificerade efterträdare lokalt. Näringslivet och kommunen har varit dåliga på att fånga upp de ungdomar som är fulla av entreprenörskap och innovationsförmåga, och hjälpa dem att formas till morgondagens företagsledare. Inom det lokala skolväsendet har utbildningar som främjar företagsamhet och entreprenörskap varit bristvara.

Kommunförvaltningarna kämpar med en allt kärvare ekonomi vilket gör att stora organisationsförändringar väntar för att kunna hantera de alltmer ekonomiskt pressade arbetsuppgifterna. Att chefskåren som skall leda detta förändringsarbete har en hög medelålder med stundande pensionsavgångar problematiserar situationen ytterligare då framtida rekryteringsarbeten kommer att bli mycket omfattande och resurskrävande.

Kommunenfövaltningens medarbetare förväntas vara förberedda att hantera mångkulturella frågor på ett bra och kompetent sätt såväl i förhållande till kunder som till arbetskamrater. Förslaget till ny diskrimineringslag innebär att utbildningsinsatser fordras.

Problemformulering
Vårgårda konkurrerar med lågländer om industriernas produktion. Vi kan aldrig konkurrera med de löner som arbetstagarna i dessa länder har. Våra konkurrensfördelar skulle då istället vara tillgången på kompetent och kvalificerad arbetskraft. När det lokala näringslivet då uttrycker sin besvikelse över just avsaknaden av detta i diverse undersökningar, innebär det att ett stort problem.

Vi vill genom detta projekt skapa bättre förutsättningar för företagen att verka i Vårgårda. Genom att öka tillgången på kompetent personal stärks Vårgårdas konkurrensfördelar gentemot de låglöneländer som annars lockar de stora industrierna.

Att de stora industrierna skapar många arbetstillfällen är givetvis mycket bra. Samtidigt måste vi sträva mot en mångfald av arbetsgivare för att inte arbetsmarknaden skall stå och falla med några få aktörer. Genom detta projekt vill vi även ge de mindre företagen förutsättningar att höja den interna kompetensen med förhoppning att detta på lång sikt skall få dessa att växa. Vi vet att kommunens mindre företag gärna skulle vilja öka den interna kompetensen men utbildningskostnader och framför allt administrativt extraarbete får dem att avstå. Vårt projekt skulle lösa denna problematik för företagen om Europeiska Socialfonden bidrar ekonomiskt och kommunen sköter de administrativa uppgifterna.

Vi står också inför stora problem då det gäller att rekrytera morgondagens företagsledare och innovatörer lokalt. Problemet drabbar i framtiden befintliga företag men även nyföretagandet när ungdomar inte startar egna verksamheter. Här har skolan och näringslivet ett gemensamt ansvar. Vi vill att projektet skall ge lärarna kunskap och förutsättningar att främja, motivera och fånga upp, morgondagens företagsledare och innovatörer. Näringslivet måste hjälpa lärarna i deras arbete. Genom kompetenshöjande åtgärder är vi övertygade om att lärandet och inspirerandet om företagande och innovation kan öka i skolorna och att samarbetet mellan skola och näringsliv kan bli mycket bättre.

Medelåldern för kommunförvaltningens samtliga anställda är något över 50 år. Inom de kommande åren väntas därför stora pensionsavgångar och omfattande rekryteringar. Kompetensutvecklingsinsatser kan därför bli aktuella för såväl befintliga äldre medarbetare för att dessa ska kunna arbeta fram till pensioneringen liksom för nya medarbetare.

Den kommunala förvaltningen står inför stora förändringar i organisation, arbetssätt m m. En kärvare ekonomi kräver en organisation där medarbetarna snabbt kan ställa om till förändrade arbetsuppgifter och arbetssätt. I syfte att förändra/förbättra/effektivisera ingår också diskussioner om samverkan med andra huvudmän t ex kommuner.

I den utveckling och förändring som väntar inom den kommunala förvaltningen har cheferna en nyckelposition. Inom denna grupp kommer många pensionsavgångar. Kommunen måste därför både nyrekrytera medarbetare och inom organisationen identifiera och utbilda kommande ledare. Dessutom måste befintliga ledare kontinuerligt stärkas i såväl kunskapsmässigt i sitt verksamhetsområde som i sin ledarroll.

Vi inser vikten av att tidigt analysera och tackla de problem som framtiden kan medföra. Därför är vi oerhört måna om att vårda de kunskaper som detta projekt kan ge oss och vi är beredda att omsätta denna kunskap till handling för att möta framtiden. Detta skall ske genom ett samarbete där vi bryter ned de traditionella strukturerna och smidigt och effektivt samarbetar gränsöverskridande mellan kommunala förvaltningar, föreningar och näringsliv. Vår stora förhoppning är att projektet även skall utveckla detta samarbete.

Syfte

Genom kompetensutveckling skall vi bevara företagarandan och kommunsamhörigheten, analysera och utveckla det som behöver bli bättre och genom detta rusta oss inför framtiden.
Företagens och organisationernas individuella kompetensutvecklingsbehov är det som tillsammans kommer att stärka Vårgårda som helhet.

Det kortsiktiga syftet med projektet blir att ur ett kompetensutvecklingsbehov analysera de deltagande organisationernas individuella svagheter för att utifrån det arbeta fram ett program vars målsättning blir att stärka medarbetarens konkurrenskraft på arbetsmarknaden och att stärka organisationerna som helhet.

På längre sikt är projektets syfte, som ovan nämnts, att bevara företagarandan och kommunsamhörigheten. Skola, näringsliv och kommun skall på ett naturligt sätt samarbeta för att utveckla och hela tiden förbättra konkurrenskraften hos Vårgårdas företag och organisationer och dess medarbetare. Vårt syfte är också att organisationerna skall få en ännu bättre insikt om vilka fördelar kompetensutveckling skapar och att kompetensutveckling blir något naturligt i organisationernas framtida förbättringsarbete.

Målsättning

Vårgårda skall vara en fortsatt attraktiv kommun att bedriva verksamhet i. Genom en omfattande kompetenshöjning skall konkurrenskraften öka för organisationernas medarbetare på arbetsmarknaden, för organisationerna på sina respektive marknader/verksamhetsområden och för Vårgårda som verksamhetsort. Arbetet skall ske gränsöverskridande och i nära samarbete mellan näringsliv, skola och kommun.

Projektets kortsiktiga mål:
- En väl genomarbetad verksamhetsanalys där det dokumenteras vilka de deltagande organisationernas utvecklingsområden är och vilka kompetenshöjande insatser som behöver göras.
- Varje deltagande organisation skall ha en konkret kompetensutvecklingsplan på individnivå och en agenda för sitt kommande kompetensutvecklingsarbete.
- I verksamhetsanalysen skall det även analyseras hur organisationerna arbetar med-, och genom kompetensutveckling kan stärka sitt jämställdhetsarbete. En handlingsplan för jämställdhetsarbetet skall upprättas för varje organisation.
- Projektet skall engagera och organisationerna skall alla känna stor delaktighet i projektet.
- Projektägaren skall inom ramen för lärande nätverk, undersöka hur liknande orter med liknande arbetsmarknadsmässiga strukturer arbetar med liknande frågor för att eventuellt utveckla ett samarbete för erfarenhets- och kunskapsutbyte .

Projektets långsiktiga mål:
- Stärka de sysselsattas konkurrenskraft på arbetsmarknaden.
- Stärka konkurrenskraften hos Vårgårdas organisationer på deras respektive marknader.
- Stärka konkurrenskraften hos Vårgårda som produktion och verksamhetsort.
- Skapa ett naturligt arbete inom skolan som främjar företagande och innovationsanda, både bland flickor och pojkar.
- Att lärarnas kompetenshöjning skall leda till mätbart förbättrade resultat för kommunens skolungdomar.
- Att de anställda inom kommunförvaltningens verksamhet skall ha en god och adekvat kompetens för att nå de för verksamheterna uppsatta målen.
- Att öka intresset och förståelsen av vikten av ständigt förnyelsearbete och kompetensutveckling. Att organisationerna skall fortsätta med sitt kompetensarbete även efter projektets slut.
- Att vårt lokala nätverk utvecklas ytterligare och skapar lärande miljöer där aktörer gränsöverskridande fortsätter arbeta med kompetensfrågor.

Genomförandet
Vi kommer nedan att beskriva hur vi kommer att genomföra förprojekteringens aktiviteter.

I förprojekteringen skall varje deltagande organisation analyseras för att reda ut vilka utvecklingsbehov som organisationerna har och vilka kompetenshöjande åtgärder som behövs för att möta framtida behov på omställning. Tanken är att behoven skall förankras i hela den deltagande organisationen så att projektet skapar ett brett engagemang. Processen för organisationerna kommer att läggas upp enligt följande:

Informationsmöte:
Företagets representant i den så kallade referensgruppen kallas till ett informationsmöte där den kommande processen med förprojekteringsfasen beskrivs. Både tidsplan och aktivitetsplan presenteras. Diverse material om genomförandet kommer att delas ut och förklaras Framförallt skall informationsmötet ge svar på deltagarnas frågor kring projektet.

Analys och planeringsfas:
Indelad i fyra delar:
- Nulägesanalys
- SWOT analys och en särskild jämställdhets SWOT
- Utvecklingsvision & Handlingsplan
- Kompetensutvecklingsplan
Horisontella mål med fokus på jämställdhet, kampen mot diskriminering i arbetslivet och handikappades möjligheter på den lokala arbetsmarknaden kommer att beaktas i varje moment. En handlingsplan för jämställdhetsarbete skall presenteras för varje organisation.

När följande moment är avklarade kommer en slutrapport presenteras för förprojekteringsdelen och en ansökan om medel för genomförande av projektet med kompetensutvecklingsfasen som följd.
Vi kommer i detta processarbete använda oss av en extern konsult som kommer att upphandlas enligt lagen om offentlig upphandling. Konsulten skall sedan väl sätta sig in i våra ambitioner med detta projekt innan dennes fältarbete tar vid.
Under den period som ovanstående processer pågår kommer även följande aktiviteter att äga rum:

Projektgruppsmöte:
Projektgruppen kommer att träffas kontinuerligt under hela projekttiden för att planera, stämma av, och följa upp de pågående aktiviteterna. Projektgruppen skall hela tiden vara uppdaterade på vilken fas projektet är i och säkerhetsställa att projektet följer de aktivitets- och tidplaner som är beslutade.


Referensgruppsmöte:
Möten där representanterna träffas och får löpande information och där de kan ställa frågor.

Horisontella mål:
Vår ambition är att vi skall anordna träffar för alla organisationerna, för att diskutera och resonera kring hur arbetet med jämställdhetsfrågor och arbetet med tillgänglighet för funktionshindrade kan utvecklas. Ett forum för resonemang och erfarenhetsutbyte.

Vertikala mål:
Vi har som ambition att även anordna träffar där näringsliv och kommunala förvaltningar kan träffas för att utveckla sitt samarbete med varandra och för att skapa en djupare förståelse för varandras arbete. Här kan de även diskutera eventuella gemensamma kompetensutvecklingsmöjligheter t ex att utbilda arbetsledare eller internetadministratörer tillsammans. Tanken är att träffarna skall göra vårt gränsöverskridande nätverk ännu starkare.

Utformning och omfattning
De olika momentens utformning och omfattning kommer att beskrivas nedan.

Informationsmöte/referensgruppsmöte
Representanter för alla deltagande organisationer träffas. Ett omfattande informationsmöte kommer att hållas i början av projektet. Efter det kommer det under projektets gång anordnas 1-2 referensgruppsmöten där representanterna får uppdaterad information om hur projektet fortlöper och de ges tillfälle för organisationerna att ställa frågor. Projektledaren, konsulten och representanter från projektägaren kommer att delta på mötena.

Analys och planeringsfas
Nulägesanalys: Organisationens ledning och vår konsult gör en arbetsplatsträff.

SWOT analys: Vår konsult genomför analysen tillsammans med organisationens medarbetare. Medarbetarnas delaktighet och deras möjligheter att påverka verksamhetens utveckling. Konsulten kommer att genomföra SWOT analysen på arbetsplatsen och där träffa personalen i grupper. Grupperna kommer att vara i storleksordningen 7-10 personer. En separat jämställdhets SWOT kommer även att genomföras vid dessa tillfällen och denna är inräknad i den beräknade tidsåtgången. Ledningen kommer att genomgå en SWOT analys och en jämställdhets SWOT men denna blir en del av nuvärdesanalysen.

Utvecklingsvision & Handlingsplan: Efter att vi sammanställt resultatet av nulägesanalysen och SWOT analysen träffas konsulten och organisationens ledning för att tillsammans skapa visionerna och handlingsplanen för det kommande kompetensutvecklingsarbetet.

Kompetensutvecklingsplan:
Konsulten träffar organisationens medlemmar. Kompetensutvecklingsplanen skapas sedan utifrån analysen och samtalen med medarbetarena.

Projektets slutprodukt:
Vid förprojekteringensprojektets slut skall följande rapporter finnas dokumenterade:
- Komplett nulägesanalys av samtliga organisationer
- SWOT analys och jämställdhets SWOT
- Utvecklingsvisioner & handlingsplan
- Kompetensutvecklingsplan
- Slutrapport

Vår förprojektering kommer att pågå under cirka 5 månader med start den 1:a augusti 2008 och slut 18:e december 2008. Ansökan kommer därefter att sändas för genomförandeprojektet.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Vi kommer under förprojekteringsfasen planera för att all kompetensutveckling skall vara handikappsanpassad genom att vid behov erbjuda:
- Att projektets utbildningslokaler skall vara lättillgängliga för rullstolar och utrustade med handikappsvänlig toalett.
- Att personer med läs och skrivsvårigheter skall kunna ha tillgång till för dem anpassat kursmaterial.
- Att projektets utbildningslokaler skall ha teleslinga för eventuellt hörselskadade med hörapparat
- I den mån det krävs kommer vi att anlita Kristinelunds tolkservice som utför teckenspråkstolkning och döv/blindtolkning.

Kristinelunds tolkservice ingår också som deltagare i projektet . Vår ambition är att denna organisation tillsammans med de kommunala förvaltningarna som arbetar med funktionshindersrelaterade verksamheter och som också deltar i projektet, skall kunna förmedla sina kunskaper, bland annat från projektet, i vårt lokala nätverk.

Transnationellt samarbete

Kompetensutvecklingen skall hjälpa kommunen att förbättra sitt vänortasarbete och sitt arbete i relationerna kring EU och dess kommunrelaterade verksamhet.

Deltagande aktörer

 • AB Orax
 • AB Vårgårda VVS
 • Big Con
 • Broson AB
 • Cafékrogen Mikaelsgården
 • Elvings Brunnborrning AB
 • Enterbrands KB
 • Figulus AB
 • Flodaverken AB
 • Flora Dekor
 • Freiholtz Begravningsbyrå
 • Göta Neon Skyltsupport AB
 • Heimo´s Bygg
 • Hols Såg & Pall AB
 • J-O Johansson Mek. AB
 • Kommunstyrelseförvaltningen
 • Kommunstyrelseförvaltningen
 • Kristinelunds Tolkservice AB
 • Lectura Utbildning
 • LHF Fastighets AB
 • Manpower Contage AB
 • Mikaels Mekaniska AB
 • Nya Vårgårda Matmarknad AB
 • Nöjeskonsult i Väst
 • Paxon AB
 • Prinfo Vårgårda Tryckeri AB
 • Puttes Måleri AB
 • Rydlers Bygg AB
 • Sprider Maskiner AB
 • TMB Försäljning
 • Tommy Byggare AB
 • Tånga Hallen AB
 • VIAB Vårgårda Industri AB
 • VårgtårdaHus AB
 • Vårgårda Fog & Sånt AB
 • Vårgårda Folktandvård
 • Vårgårda Golf & Fritid AB
 • Vårgårda missionsförsamling
 • Vårgårda rörinstallationer
 • Vårgårda Svets & Smide AB
 • Vårgårda Värdshus
 • Vårgårdabuss AB
 • YMA Mekaniska AB

Kommun

 • Vårgårda