Logotyp på utskrifter

Projekt Kunskapssamhället Genomförandefas

ProgramområdeProgramområde 1 Kompetensförsörjning
ProjektfasGenomförande
ProjektägareKommunstyrelseförvaltningen
KontaktpersonHampus Haga
E-posthampus.haga@vargarda.se
Telefonnummer0322-600555
Beviljat ESF-stöd5 315 430 kr
Total projektbudget5 315 430 kr
Projektperiod2009-03-20 till 2011-01-31
RegionVästsverige
In English

Sammanfattning

Projektet skall öka konkurrenskraften hos medarbetarna på arbetsmarknaden, konkurrenskraften för organisationerna på deras respektive verksamhetsområden och konkurrenskraften för Vårgårda som verksamhetsort. Arbetet skall ske gränsöverskridande och i nära samarbete mellan näringsliv och kommun.

Bakgrund

Vårgårda kommun har en lång tradition av företagsamhet, entreprenörskap och innovationsförmåga. Detta har resulterat i rikt näringsliv som i sin tur skapat många arbetstillfällen. Näringslivet har också tillsammans med kommunen skapat ett nätverk, näringslivsorganisationen Center of Innovation där samarbete är nyckelordet. Detta samarbete har uppmärksammats och hyllats, framförallt av olika kommuner och av andra näringslivsorganisationer såsom Västsvenska Industri och Handelskammaren och Svenskt näringsliv. Svenskt näringsliv, Västsvenska Industri och Handelskammaren, Lantbrukarnas riksförbund och Företagarna är alla organisationer som Center of Innovation samarbetar med.

Ortens största företag är Autoliv Sverige AB, som grundades på orten och som idag är ett globalt fordonssäkerhetsföretag med produktion över hela världen och med alla de stora fordonstillverkarna i världen som kunder. På orten finns även ett stort antal företag som livnär sig på Autoliv-koncernens verksamheter. Det är allt från direkta underleverantörer till bemanningsföretag, hantverkare och restauranger.

I den ansökan som vi i mars 2008 lämnade till ESF-rådet då vi sökte medel till projektets analysfas/förprojektering, beskrev vi de orosmoln som vi tyckte oss ana. I vår ansökan beskrev vi bland annat att många av Vårgårdas arbetstillfällen är koncentrerade till ett fåtal större industrier vilket gör den lokala arbetsmarknaden sårbar för en nedläggning av någon av dessa. De anställda vid dessa industrier är oftast lågutbildade personer som skulle få problem i sin omställning att hitta andra arbeten. Sedan mars 2008 har det hänt en hel del med världsekonomin och lågkonjunkturen har även påverkat Vårgårda som verksamhetsort i allra högsta grad. Flera industrier i kommunen har blivit tvungna att varsla personal, majoriteten av dessa ingår i underleverantörskedjor till bilindustrin.

I vår ansökan beskrev vi även att Vårgårdas skolungdomar presterar dåliga resultat i jämförelse med skolungdomar i andra kommuner. Sedan mars 2008 har det kommit nya rapporter som ännu tydligare visar på brister i kvaliteten på kommunens skolomsorg. I lärarförbundets ranking över Sveriges bästa skolkommuner 2008 hamnar Vårgårda kommun på plats 258. Om man jämför betygen för de elever som slutar årskurs 9 i Sverige så visar det sig att Vårgårdas elever i genomsnitt har näst sämst betyg i hela landet.

Detta gör vårt projekt ännu mer angeläget än vad vi kunnat ana när vi lämnade in vår ansökan till förprojektering i mars 2008.

Många av de lokala företagen har företagsledare som närmar sig pensionsålder. Det kan det bli problem att i framtiden hitta kvalificerade efterträdare lokalt. Näringslivet och kommunen har varit dåliga på att fånga upp de ungdomar som är fulla av entreprenörskap och innovationsförmåga, och hjälpa dem att formas till morgondagens företagsledare. Inom det lokala skolväsendet har utbildningar som främjar företagsamhet och entreprenörskap varit bristvara.

Kommunförvaltningarna kämpar med en allt kärvare ekonomi vilket gör att stora organisationsförändringar väntar för att kunna hantera de alltmer ekonomiskt pressade arbetsuppgifterna. Att chefskåren som skall leda detta förändringsarbete har en hög medelålder med stundande pensionsavgångar problematiserar situationen ytterligare då framtida rekryteringsarbeten kommer att bli mycket omfattande och resurskrävande

Kommunens medarbetare ska vara förberedda att hantera mångkulturella frågor på ett bra och kompetent sätt såväl i förhållande till kunder som till arbetskamrater. Förslaget till ny diskrimineringslag innebär också att utbildningsinsatser fordras.

Vårgårda konkurrerar med lågländer om industriernas produktion. Vi kan aldrig konkurrera med de löner som arbetstagarna i dessa länder har. Våra konkurrensfördelar skulle då istället vara tillgången på kompetent och kvalificerad arbetskraft. Det lokala näringslivet har dock uttryckt sin besvikelse över just avsaknaden av detta, vilket innebär det att ett stort problem.

Vi vill genom detta projekt skapa bättre förutsättningar för företagen att verka i Vårgårda. Genom att öka tillgången på kompetent personal stärks Vårgårdas konkurrensfördelar gentemot de låglöneländer som annars lockar de stora industrierna.

Att de stora industrierna skapar många arbetstillfällen är givetvis mycket bra. Samtidigt måste vi sträva mot en mångfald av arbetsgivare för att inte arbetsmarknaden skall stå och falla med några få aktörer. Genom detta projekt vill vi även ge de mindre företagen förutsättningar att höja den interna kompetensen med förhoppning att detta på lång sikt skall få dessa att växa. Vi vet att kommunens mindre företag gärna skulle vilja öka den interna kompetensen men utbildningskostnader och framför allt administrativt extraarbete får dem att avstå. Vårt projekt löser denna problematik för företagen om Europeiska Socialfonden bidrar ekonomiskt och kommunen sköter de administrativa uppgifterna.

Vi står också inför stora problem då det gäller att rekrytera morgondagens företagsledare och innovatörer lokalt. Problemet drabbar i framtiden befintliga företag men även nyföretagandet när ungdomar inte startar egna verksamheter. Här har skolan och näringslivet ett gemensamt ansvar. Vi vill att projektet skall ge lärarna kunskap och förutsättningar att främja, motivera och fånga upp, morgondagens företagsledare och innovatörer. Näringslivet måste hjälpa lärarna i deras arbete. Genom kompetenshöjande åtgärder är vi övertygade om att lärandet och inspirerandet om företagande och innovation kan öka i skolorna och att samarbetet mellan skola och näringsliv kan bli mycket bättre.

Den kommunala förvaltningen står inför stora förändringar i organisation, arbetssätt m m. En kärvare ekonomi kräver en organisation där medarbetarna snabbt kan ställa om till förändrade arbetsuppgifter och arbetssätt. I syfte att förändra/förbättra/effektivisera ingår också diskussioner om samverkan med andra huvudmän t ex kommuner.

I den utveckling och förändring som väntar inom den kommunala förvaltningen har cheferna en nyckelposition. Inom denna grupp kommer många pensionsavgångar, vi har därför både att nyrekrytera medarbetare och att inom vår organisation identifiera och utbilda kommande ledare. Dessutom måste befintliga ledare kontinuerligt stärkas i såväl kunskapsmässigt i sitt verksamhetsområde som i sin ledarroll.

Vi är oerhört måna om att vårda de kunskaper som detta projekt kommer att ge oss och vi är beredda att omsätta denna kunskap till handling för att tackla den pågående lågkonjunkturen men också kommande konjunktursvängningar i framtiden.

Projektet är ett resultat av ett sedan länge pågående samarbete där vi bryter ned de traditionella strukturerna och smidigt och effektivt samarbetar gränsöverskridande mellan kommunala förvaltningar, föreningar och näringsliv. Vår stora förhoppning är att projektet även skall utveckla detta samarbete.

Ovan beskrivs de övergripande problem och utmaningar som vi i projektet tillsammans står inför. Dessa resonemang förde vi även i vår ansökan till förprojekteringen och förprojekteringen har tydliggjort denna problematik.

Framför allt har förprojekteringens analyser dock givit en mycket god bild över de 52 deltagande organisationernas individuella kompetensutvecklingsbehov. Då dessa ser olika ut för de olika organisationerna så väljer vi här att endast beskriva de övergripande problemen och behoven.

Förprojekteringen har resulterat i en för varje organisation individuellt utformad kompetensutvecklingsplan vars analysers slutsatser givit oss en mycket bra bild över kompetensutvecklingsbehovet i organisationerna. En sammanställd lista över vilka typer av kompetensutveckling som organisationerna efterfrågar bifogas som bilaga. De individuella kompetensutvecklingsplanerna finns givetvis att tillgå hos projektägaren.

Syfte

Genom kompetensutveckling skall vi bevara företagarandan och kommunsamhörigheten, analysera och utveckla det som behöver bli bättre och genom detta tackla pågående konjunkturnedgång och kommande konjunktursvängningar.
Företagens och organisationernas individuella kompetensutvecklingsbehov är det som tillsammans kommer att stärka Vårgårda som helhet.

Projektets syfte på kort sikt är att kompetensutveckla organisationernas personal utifrån den individuella kompetensutvecklingsplan som arbetats fram i förprojekteringen. Den pågående lågkonjunkturen har skapat en osäker arbetsmarknad. Kompetensutvecklingen skall stärka medarbetarens konkurrenskraft på arbetsmarknaden.

På längre sikt är projektets syfte, som ovan nämnts, att bevara företagarandan och kommunsamhörigheten. Skola, näringsliv och kommun skall på ett naturligt sätt samarbeta för att utveckla och hela tiden förbättra konkurrenskraften hos Vårgårdas företag och organisationer och dess medarbetare. Vårt syfte är också att organisationerna skall få en ännu bättre insikt om vilka fördelar kompetensutveckling skapar och att kompetensutveckling blir något naturligt i organisationernas framtida förbättringsarbete.

Målsättning

Vårgårda skall vara en fortsatt attraktiv kommun att bedriva verksamhet i. Genom en omfattande kompetenshöjning skall konkurrenskraften öka för organisationernas medarbetare på arbetsmarknaden, för organisationerna på sina respektive marknader/verksamhetsområden och för Vårgårda som verksamhetsort. Arbetet skall ske gränsöverskridande och i nära samarbete mellan näringsliv, skola och kommun.

Projektets kortsiktiga mål:
- Alla projektdeltagare genomgår kompetensutveckling utifrån den individuella kompetensutvecklingsplan som arbetats fram i förprojekteringen.
- Anordna seminarier/workshops för att stärka organisationerna i deras arbete med jämställdhet och tillgänglighet för funktionshindrade på arbetsmarknaden.
- Projektet skall engagera och organisationerna skall alla känna stor delaktighet i projektet.
- Projektägaren skall inom ramen för lärande nätverk, undersöka hur liknande orter med liknande arbetsmarknadsmässiga strukturer arbetar med liknande frågor för att eventuellt utveckla ett samarbete för erfarenhets- och kunskapsutbyte

Projektets långsiktiga mål:
- Stärka de sysselsattas konkurrenskraft på arbetsmarknaden.
- Stärka konkurrenskraften hos Vårgårdas organisationer på deras respektive marknader.
- Stärka konkurrenskraften hos Vårgårda som produktion och verksamhetsort.
- Skapa ett naturligt arbete inom skolan som främjar företagande och innovationsanda, både bland flickor och pojkar.
- Att lärarnas kompetenshöjning skall leda till mätbart förbättrade resultat för kommunens skolungdomar.
- Att de anställda inom kommunförvaltningens verksamhet skall ha en god och adekvat kompetens för att nå de för verksamheterna uppsatta målen.
- Att öka intresset och förståelsen av vikten av ständigt förnyelsearbete och kompetensutveckling. Att organisationerna skall fortsätta med sitt kompetensarbete även efter projektets slut.
- Att vårt lokala nätverk utvecklas ytterligare och skapar lärande miljöer där aktörer gränsöverskridande fortsätter arbeta med kompetensfrågor.

Projektets horisontella tema: Jämställdhet & tillgänglighet för funktionshindrade på arbetsmarknaden. Projektet skall uppmuntra och stärka organisationerna i detta arbete.

Projektets vertikala tema: Samverkan förvaltning/näringsliv. Projektet skall uppmuntra och stärka samarbetet i allmänhet och i kompetensutvecklingsfrågor i synnerhet.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

All utbildning som genomförs inom projektet kommer vid behov att anpassas så alla projektdeltagare oavsett funktionshinder kan deltaga.

Följande krav kommer att ställas på de lokaler där utbildningen kommer att hållas (i den mån det behövs):
- Lättillgänglig för rullstolsburna personer
- Handikappsanpassad toalett
- Teleslinga eller annan jämförbar utrustning för hörselskadade

Vi kommer även att ställa krav på att alla utbildare inom projektet kan tillhandahålla utbildningsmaterial anpassat för personer med läs- och skrivsvårigheter.

I den mån det behövs kommer vi att anlita Kristinelunds tolkservice som utför teckenspråkstolkning och döv/blindtolkning och som också är en av projektets deltagande aktörer.

Jämställdhetsintegrering

Resultatet från den i förprojekteringen gjorda jämställdhetsswoten påverkar främst projektinnehållets gemensamma riktlinjer och aktiviteter. Projektet har jämställdhet som en del i sitt horisontella tema. Detta innebär bland annat att jämställdhetsfrågorna skall genomsyra allt arbete som bedrivs i projektet.

I den genomförda analysen efterfrågar de deltagande organisationerna ett gemensamt jämställdhetsarbete. En gemensam definition av jämställdhetsintegrering efterfrågas och man vill undvika missförstånd genom att skapa en gemensam plattform för det fortsatta jämställdhetsarbetet.

Dessa frågor kommer att diskuteras på det gemensamma seminarium/workshop som kommer att arrangera i projektet. Vi skall då försöka att lägga grunden för de efterfrågade jämställdhetsamarbetet.

Analysen visar också att organisationerna upplever alternativkostnaden i tid för jämställdhetsarbetet som alltför hög. Organisationerna behöver få en ökad förståelse för vilka värden jämställdhetsintegrering skapar. Detta skall det gemensamma seminariet också synliggöra/tydliggöra.

I analysen går också att läsa att jämställdhetsarbetet kan komma att uppfattas som ett tvång i organisationerna och att det därför inte skapar det engagemang som det borde göra. Vår ambition är att på ett naturligt föra in jämställdhetsfrågorna i vårt projekt, att ständigt belysa vikten av dessa och att hela tiden återkomma och relatera till dessa. Vi vill uppmuntra de deltagande organisationerna att utforma ett naturligt och kontinuerlig arbete med jämställdhetsfrågor på samma sätt som de genomsyrar arbetet i vårt projekt.

Transnationellt samarbete

Kompetensutvecklingen skall hjälpa kommunen att förbättra sitt vänortsarbete och sitt arbete i relationerna kring EU och dess kommunrelaterade verksamhet.

Deltagande aktörer

 • AB Orax
 • AB Vårgårda VVS
 • Big Con
 • Broson AB
 • Cafékrogen Mikaelsgården
 • Center of Innovation
 • Edge Emballage
 • Elvings Brunnborrning AB
 • Enterbrands KB
 • Figulus AB
 • Flodaverken AB
 • Flora Dekor
 • Freiholtz Begravningsbyrå
 • Göta Neon Skyltsupport AB
 • Heimo´s Bygg
 • Hols Såg & Pall AB
 • Jensen Företagsutveckling
 • J-O Johansson Mek. AB
 • Kommunstyrelseförvaltningen
 • Kristinelunds Tolkservice AB
 • LHF Fastighets AB
 • Mikaels Mekaniska AB
 • Montessoriförskolan Grodden
 • Nya Vårgårda Matmarknad AB
 • Nöjeskonsult i Väst
 • Paxon AB
 • Prinfo Vårgårda Tryckeri AB
 • Puttes Måleri AB
 • Rydlers Bygg AB
 • Sprider Maskiner AB
 • TMB Försäljning
 • Tommy Byggare AB
 • Tånga Fritid AB
 • Tånga Hallen AB
 • VIAB Vårgårda Industri AB
 • VårgtårdaHus AB
 • Vårgårda Fog & Sånt AB
 • Vårgårda Folktandvård
 • Vårgårda Golf & Fritid AB
 • Vårgårda missionsförsamling
 • Vårgårda rörinstallationer
 • Vårgårda Svets & Smide AB
 • Vårgårda Värdshus
 • Vårgårdabuss AB
 • YMA Mekaniska AB

Kommun

 • Vårgårda