Logotyp på utskrifter

Information med anledning av covid-19

Uppdaterad information med anledning av covid-19  

Projekt Enen

ProgramområdeProgramområde 1 Kompetensförsörjning
ProjektfasFörprojektering
ProjektägareUddevalla kommun / Arbetsmarknadsavdelningen
KontaktpersonMats Blom
E-postmats.blom@uddevalla.se
Telefonnummer0702545636
Beviljat ESF-stöd510 826 kr
Total projektbudget510 826 kr
Projektperiod2009-01-07 till 2009-07-06
RegionVästsverige
In English

Sammanfattning

Arbetsmarknadsavd. i Uddevalla kommun vill utveckla ny metodik som skapar samverkan, samordning och samsyn. Sker mellan förvaltning och de lågutbildade med subv anställning vad gäller kompetensutveckling och anställningsbarhet. Genomförs via intern process och transnationella kontakter.

Bakgrund

Inom dagens subventionerade anställningsformer som OSA (offentligt skyddad anställning), lönebidrag och trygghetsanställningar är en stor andel deltagare ofta lågutbildade och en individuell kompetensutveckling utifrån individens önskan är ofta långt borta. Att ha en begränsad kompetensprofil hämmar en breddad möjlig anställningsbarhet hos gruppen, både inom den egna organisationen och vidare ut på den öppna marknaden.

Gruppen anställda långtidssjukskrivna har till viss del samma problematik. Deras arbetsförmåga kan ha blivit förändrad och behöver isåfall både uppdateras och utvecklas.

Ytterligare en aktuell grupp är timanställda med språksvårigheter, oftast inom vård och som för att bli aktuella för fast anställning i framtiden måste utveckla sina språkkunskaper inom anställningssektorn.

I framtiden har kommunen pensionsavgångar och det är en demografisk svängning mot en åldrande icke arbetande befolkning generellt i landet, såväl som i Uddevalla kommun. Detta, samt regeringens intention om Arbetslinjen gör att det behövs ett förändrat synsätt och arbetssätt för att på bästa sätt kunna utveckla och ta tillvara den arbetskompetens som finns i organisationen.

Att hitta nya möjliga arbetsuppgifter, rätt person till rätt plats och möjlighet, utifrån de ovanstående perspektiven är behov och problem hos både individ och organisation i framtiden.

Till detta kommer den uppdelning som finns i Uddevalla kommun med olika balansräkningsenheter och förvaltningsindelningar. Denna uppdelning gör att varje avdelning ser till sina egna problem och bekymmer samt att man inte vet särskilt mycket om andra avdelningar och deras resurser. Det arbetas inte naturligt med något helhetsgrepp.

Syfte

Förstudien vill samordna nedanstående syften. Ansökan innehåller ett fleraktörsperspektiv då vi vänder oss till samtliga förvaltningar som finns i Uddevalla kommun. Vi vänder oss också till flera målgrupper parallellt.

Ett syfte är att utveckla en metodik som ger potentiell och befintlig arbetskraft med låg utbildning insikt om det egna behovet av kompetensutveckling, att hitta den egna drivkraften.

Vidare att utveckla en metodik där man kan ta reda på faktisk kompetens hos anställda och hur man sedan kan gå vidare med kompletterande utbildning till nytta för både individ och organisation.

Som arbetsgivare har Uddevalla kommun idag inga specifika riktlinjer för anställningar av individer med särskilda behov och där subventionerade anställningsformer finns tillgängliga.
Att utveckla riktlinjer för detta så att dessa är användbara för samtliga förvaltningar inom Uddevalla kommun är ett syfte.

Ett sista syfte är att se på möjligheten att inom organisationen utveckla en vikariepool, tillgångspool, rekryteringsstation som man kan vända sig till då behov uppstår för kortare eller längre sikt. Detta som en språngbräda till vanlig anställning.

Målsättning

Målsättningen är att genom att utveckla en ny metodik förbättra samverkan, samordning och samsyn mellan de olika kommunala förvaltningarna samt de lågutbildade med subventionerad anställdning vad det gäller kompetensutveckling och anställningsbarhet.

Att hitta en metodik för lågutbildad subventionerad arbetskraft i Uddevalla kommun att hitta sin inre motivation till kompetensutveckling och att organisationen har strukturer att härbärgera denna drivkraft konstruktivt.

Utveckla ett koncept med förslag om hur man kan bygga upp en kommunövergripande databank som kan innehåller ett behov av anställningar på kortare och eller längre sikt.

Genom att bjuda in samtliga berörda i metodikuppbyggnadsprocessen också få med sig alla. Att genom kontakt med transnationella organisationer ta till sig nytt och oprövat för att omsätta detta till ett svenskt sammanhang, eller Uddevallaistiskt. Att de utarbetade metoderna anses vara genomförbara av samtliga inblandade i organisationen är ett mätbart mål.

Den övergripande målsättningen är att efter förstudien implementera den framtagna metodiken i befintlig organisation.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Då förstudien kommer att utföras inom befintlig kommunal verksamhet kommer funktionshindrade att ha fullt tillträde.
Skulle det bli aktuellt för individer med funktionshinder att ta del av verksamhet utanför befintlig organisation på grund av det transnationella utbytet kommer detta behov tillgodoses.

Transnationellt samarbete

Vi kommer under förprojekteringen söka oss ut transnationellt för att plocka upp nya idéer och beprövade koncept för att om möjligt omsätta dem till ett för vår organisation möjligt sammanhang. Att hitta organisationer för ett framtida utvecklingssamarbete är önskvärt. Att få nya intryck och att öppna upp mot Europa för att bredda vårt eget synsätt inom arbetsmarknadsområdet känns både utvecklingsbart och genomförbart.

Kommun

  • Uddevalla