Logotyp på utskrifter

Information med anledning av covid-19

Uppdaterad information med anledning av covid-19  

Projekt Bojen

ProgramområdeProgramområde 2 Ökat arbetskraftsutbud
ProjektfasGenomförande
ProjektägareSocialtjänsten i Uddevalla Centrumhuset
KontaktpersonMarie Edland
E-postmarie.edland@uddevalla.se
Telefonnummer0522-696755
Beviljat ESF-stöd995 118 kr
Total projektbudget3 829 794 kr
Projektperiod2009-12-01 till 2012-11-30
RegionVästsverige
In English

Sammanfattning

Projektet syftar till att utveckla metoder för uppsökande verksamhet och arbetsträning för missbrukande kvinnor och unga. Målet är att stödja målgruppen till ett liv utan droger och till egen försörjning genom arbete eller studier.

Bakgrund

Uddevalla kommun bedriver missbruksvård med hög kvalitet och förhållandevis goda resultat. Traditionellt har gruppen missbrukare utgjorts mest av män i olika åldrar men man har nu börjat se en tydlig ökning av kvinnor med missbruk av olika slag.
Problematiken är tydlig i kategorin "unga kvinnor" som finns i utomhusmiljöer och som söker tillhörighet med äldre etablerade manliga missbrukare. Förprojekteringen har visat att denna grupp har ökat starkt senaste tiden. Problematiken finns också i kategorin " äldre eller medelålders kvinnor i dåliga relationer eller ensamstående kvinnor. Mönstret hos dessa är att de inte söker sig ut utan istället isolerar sig i hemmet med vinboxen. Denna kategori är relativt nyetablerad och har på senare år också ökat starkt.
I båda kategorieran är riskerna stora att kvinnorna utsätts för våld, som sker både i nära relationer i hemmiljö och i utemiljö i det vardagliga livet.

De kontaktytor som finns idag räcker inte till för att nå majoriteten av de missbrukande kvinnorna. Likaså saknas idag metoder för att fånga upp och motivera kvinnorna till ett liv utan missbruk då de metoder som traditionellt använts i huvudsak är anpassade för män. Den verksamhet som de missbrukande kan erbjudas i form av arbetsträning består av snickeri, målning och svetsning. Det finns naturligtvis även kvinnor som intresserar sig för detta men många har andra intressen, även män!

Problematiken får stora konsekvenser för både samhälle och individ då detta medför mycket stora kostnader och mänskligt lidande.
Både det faktum att missbruket ökar bland kvinnor och att vården och stödet har haft manliga förtecken betraktar vi som ett jämställdhetsproblem som vi vill söka lösningar på.
Det finns alltså stora behov av att utveckla verksamheter så att både stödja och motivera redan missbrukande kvinnor i att finna alternativa livsmönster och att även finna metoder att förebygga problematiken.

Syfte

Projektets syfte är :
- att finna nya vägar att nå de missbrukande kvinnorna.
- att motivera till deltagande i aktiva insatser i projektets verksamhet.
- att tillsammans med målgruppen utveckla nya verksamheter inom arbetsträning för att skapa en bredd för både män och kvinnor.
-att genom daglig gruppverksamhet i form av kreativa aktiviteter och samtal främja självkänsla rutiner och social kompetens.
- att stödja och stimulera kvinnorna till eget boende och självförsörjning.
-att utifrån individuella förutsättningra och behov aktivt stödja deltagarna att skapa och utveckla sociala kontaktnät.
- att etablera kontakter med arbetsliv och utbildninganordnare genom studiebesök och praktikplatser.


Målsättning

Projektets mål är:
- att genom projektets uppsökande verksamhet nå ut till minst 30 missbrukande kvinnor som inte tidigare varit i aktiva insatser.
- att motivera till aktiviteter hos minst hälften av dessa.
- att kvinnorna som deltar i projektets verksamhet uppnår en bättre livskvalitet och minskat missbruk.
-att minst 5 av kvinnorna genom projektet får stöd att skaffa sig ett eget boende.
- att målgruppen skall etablera kontakter med arbetsliv eller utbildning genom projektet.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Lokalen är tillgänglig för handikappade med rullstol, det finns en stor bred ingång och lokalen är stor och bra med tillgänglighet för rullstolsburna, även rullator. Vid behov kommer hörselslinga att installeras liksom teckentolkning personer med syn och hörselnedsättning.Vi har även tillgång till intranät för synskadade. Lokalen är stor och har en bra akustik med breda utrymmen. Det finns bra samlingslokaler inne i den stora som är bra till goda arbetsmöjligheter och diskussionssamtal.

Jämställdhetsintegrering

Projektets verksamhet främjar jämställdhet genom stöd till missbrukande kvinnor som idag lever långt från ett liv med egen försörjning och socialt fungerande liv. Syftet är dels att stödja kvinnor ut ur missbruket och dels att stimulera till arbete och studier. Om projektet uppnår målen har förutsättningarna för målgruppens jämställdhet i samhället ökat betydligt.

Medfinansiärer

  • Socialtjänsten i Uddevalla Centrumhuset

Samarbetspartners

  • Saronhuset i Uddevalla
  • Vuxenutbildningen

Kommun

  • Uddevalla