Logotyp på utskrifter

Stäng

3 december - Webbinarium om fattigdom i dagens Sverige

Mer information och anmälan.

Projekt AFA - Att få arbeta

ProgramområdeProgramområde 2 Ökat arbetskraftsutbud
ProjektfasFörprojektering
ProjektägareVara kommun / Klippan
KontaktpersonJan-Peter Bergman
E-postjan-peter.bergman@vara.se
Telefonnummer0512-31859
Beviljat ESF-stöd160 490 kr
Total projektbudget213 987 kr
Projektperiod2009-03-01 till 2009-06-30
RegionVästsverige
In English

Sammanfattning

Projektet kommer utreda vilka behov och möjligheter som finns av att skapa en informationsfilm om normalbegåvade ungdomar i åldern 16-24 år med autism som funktionshinder. Detta för att öka deras tillgänglighet till arbetsmarknaden och möjliggöra deras integrering samt förhindra social isolering.

Bakgrund

Målgruppen, som det här projektet riktar sig till, är ungdomar mellan 16 och 24 år, som är normalbegåvade med autism som funktionsnedsättning, en alltför ofta förbisedd och osynliggjord grupp, som har svårt att närma sig den ordinarie arbetsmarknaden. Ungdomarna har diagnoser som Aspergers syndrom och högfungerande autism. Ungdomarna befinner sig i en gråzon i samhället och risken för utanförskap och social utslagning är överhängande. Deras begåvning gör att de inte passar in i de verksamheter och aktiviteter som även erbjuds människor med utvecklingsstörning och andra psykiska och fysiska funktionshinder. Ungdomarna vill helt enkelt inte bli stämplade som handikappade, onormala eller sjuka, utan vill i möjligaste mån leva ett så kallat normalt liv med eget boende, kärleksrelationer och med ett vanligt lönearbete. Steget från skola till arbete är i nuläget för stort och svårt för de flesta av dem, något som förstärks av att företag och arbetsmarknadens aktörer inte har tillräckligt med kunskaper om dem, deras förtjänster och dolda resurser. Alltför många normalbegåvade med autism förminskas och betraktas som oviktiga förtidspensionärer som samhället inte vill bekräfta som fullvärdiga samhällsmedborgare. Det finns ett behov av att sprida kunskap om denna funktionsnedsättning då vi idag kan se att dessa människor har svårt att inträda på arbetsmarknaden.

De aktörer i samhället som har ett behov av att öka sin kunskap kring nämnda funktionsnedsättning är utbildningssektorn, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan samt näringslivet och andra arbetsgivare.

Syfte

Huvudsyftet är att undersöka behovet av att framställa en upplysande och internationellt anpassad kunskapsfilm om normalbegåvade ungdomar mellan 16-24 med autism som funktionsnedsättning och detta för att möjliggöra deras integrering med näringslivet och arbetsmarknaden, en film som kan komma att användas vid rekrytering och anställning. Genom att öka tillgängligheten för ungdomar mellan 16-24 år med autism underlättas deras etablering i arbetslivet samt förebygger att de hamnar i utanförskap. Att synliggöra ett på många sätt osynligt funktionshinder och erbjuda arbetsmarknaden en unik informationsfilm, som ungdomarna själva varit med att skapa, kommer att leda till att fler av dessa undomar får ett vanligt arbete och således kan betraktas, både av sig själva och av omgivningen, som självständiga, fullvärdiga samhällsmedborgare. Projektet ämnar kartlägga målgruppen, alltså ungdomarna, och utforska deras behov, vilja och idéer kring ett tänkbart filmarbete. Hur många kan knytas till projektet? Hur förhåller de sig själva till lönearbete, yrken, pengar och självständighet? Vilka är deras egna idéer och drömmar om försörjning? Hur ser de på sitt eget funktionshinder och hur anser de att skolväsendet och arbetsmarknaden ska bemöta dem för att möjliggöra deras tillgänglighet och integrering? Ett annat syfte och lika grundläggande är att undersöka vilka behov som både skola och arbetsmarknadens aktörer har av att denna informationsfilm framställs. Tänkbara samarbeten med Arbetsförmedling, Försäkringskassa, skolväsendet och lokala och regionala representanter från näringslivet ska utredas inom projektets ramar.

Målsättning

Under förprojekteringen handlar det om att kartlägga målgruppen och motivera dem till ett aktivt deltagande. Ungdomarnas delaktighet i projektet är ett självklart projektmål i det här initierade läget. Ett annat mål är att skapa samverkan mellan olika aktörer, såsom respresentanter från skolväsendet, arbetsförmedling, försäkringskassa och näringslivet, som har intresse av att stötta och på olika sätt bidra till att informationsfilmen skapas.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Att beakta tillgängligheten för normalbegåvade ungdomar med autism som funktionshinder är en absolut självklarhet och nödvändighet. För det första måste utbildad personal med specialkompetens inom autismområdet kopplas till projektet och ansvara för kontakten med projektdeltagarna. För det andra finns det befintliga lokaler inom Socialförvaltningens regi, som är särskilt anpassade för individer med det här funktionshindret. Vad beträffar den kommunikativa och informativa tillgängligheten spelar återigen ansvarig personal en avgörande roll. Eftersom kommunikation, information och socialt samspel utgör kärnan i det autistiska funktionshindret, lär denna tillgänglighetsaspekt ständigt vara närvarande i bemötandet av ungdomarna. Trygga lokaler, tydliga arbetsmetoder och scheman och ett bemötande präglat av professionalism och fingertoppskänsla för funktionshindret, skall underlätta och möjliggöra tillgängligheten för dem.

Den idé som vi vill undersöka under förprojektteringstiden d.v.s möjligheten att ta fram en informationsfilm om autism som funktionsnedsättning är ett led i att öka tillgängligheten till arbetslivet för denna grupp. Genom att ge ökad kunskap till olika aktörer i samhället via ett enkelt och informativt media finns större möjlighet för dessa att anpassa sin verksamhet för dessa människor och även ta tillvara på deras kompetens på ett bättre sätt.

Medfinansiärer

  • Vara kommun / Klippan

Kommun

  • Vara