Logotyp på utskrifter

Information med anledning av covid-19

Uppdaterad information med anledning av covid-19  

Plug In GR, fördjupad implementering

ProgramområdeProgramområde 2 Ökat arbetskraftsutbud
ProjektfasGenomförande
ProjektägareGöteborgsregionens kommunalförbund, GR
KontaktpersonJohan Borvén
E-postjohan.borven@grkom.se
Telefonnummer0721-885251
Beviljat ESF-stöd1 497 352 kr
Total projektbudget1 497 352 kr
Projektperiod2014-01-06 till 2014-12-19
RegionVästsverige
In English

Sammanfattning

Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) ansöker om ESF medel för en fördjupad implementering av Plug In som ska genomföras i regionen under 12 månader under 2014.

Det övergripande målet med den fördjupade implementeringen av Plug In är att bidra till att stärka samverkan, ta tillvara på flera projektresultat samt förbättra arbetet med ungdomar som riskerar utanförskap inom regionen för att på sikt skapa bättre förutsättningar för dem som står utanför arbetsmarknaden med särskilt fokus på unga.

Projektgruppen ska arbeta fram riktlinjer med utgångspunkt från två olika perspektiv:
1. Organisatoriska strukturer
2. Framgångsrika projektresultat

Resultat av den fördjupade implementeringen ska leda till en ny kunskapsbas som innebär ett nytt nuläge kring utanförskapsfrågan i GRs 13 kommuner. Det kommer också innebära att vi skapar förutsättningar för att lärdomar tas tillvara och implementeras i de ordinarie verksamheter där de hör hemma eller i nya utvecklade strukturer.

Bakgrund

GR har varit med och utvecklat och genomför nu, tillsammans med SKL och fyra regioner och cirka 60 kommuner, Sveriges största ESF-projekt ”Plug In” inom ramen för utanförskap (Po2). Projektet handlar om att utveckla och pröva metoder och skapa strukturer för unga vuxna som finns i riskzonen för avbrott eller som redan har gjort studieavbrott från gymnasiet och befinner sig i utanförskap (mellan studier och arbete). GR har också genomfört GR Drop Outs (Po1) som är ett kompetensutvecklingsprojekt för att motverka skolk samt GRSYVO (Po1) med fokus att öka samverkan mellan skola- arbetsliv och stimulera entreprenörskap i ett bredare perspektiv. Dessa tre projekt arbetar alla strategiskt för att motverka utanförskap och har olika lärdomar att sprida till en fördjupad implementering av Plug In.

Utöver detta har det gjorts ett antal ESF-finansierade projekt i Västsverige under den senaste programperioden inom både Po1 och Po2 som kan bidra till att stärka bilden av vad som är verksamt för målgruppen som har hamnat mellan studier och arbete. Det finns behov av att få en samlad bild kring detta.

Förutom att Plug In visar på framgångsrika resultat kring de frågor som rör samverkan med utbildnings-, sociala och arbetsmarknadsfrågor som är kopplat till studieavbrott har regeringen tillsatt en särskild utredning. Denna utredning har satt nytt fokus på frågan i Sveriges kommuner utifrån ett strategiskt perspektiv. Lagförslaget går i korthet ut på att utreda hur arbetet med ungdomar under 20 år, som varken studerar eller arbetar, kan utvecklas. Kommunerna är skyldiga att hålla sig informerade om de ungdomar som inte är i gymnasieskolan, det s.k. kommunala informationsansvaret (KIA). Det finns stora skillnader i hur kommunerna arbetar förebyggande, hur de planerar och dokumenterar åtgärder runt dessa ungdomar. Utredningen visar att kommunernas ansvar behöver förtydligas. Utredningen har därmed lämnat ett delbetänkande (SOU 2013:13) där ett antal lagändringar föreslås. Detta perspektiv kommer att tas hänsyn till under den fördjupade implementeringen för att se vilka åtgärder som är verksamma för att motverka avbrott.

I Göteborgsregionen finns det nu samlade erfarenheter, arbetsgrupper och strukturer med koppling till utanförskapsfrågan som är oerhört viktiga att ta tillvara i en fördjupad implementeringsfas utöver det som redan befintligt Plug In projekt ska göra. En nyckelgrupp i arbetet med utanförskapsfrågan inom GR är Nätverket för det kommunala informationsansvaret (GRIA-nätverket). Detta nätverk består av KIA-ansvariga från GRs samtliga 13 kommuner. Nätverket har under hela Plug Ins genomförande tagit del av resultat och bidragit med kloka synpunkter. I en fördjupad implementeringsfas handlar det om att knyta samman dessa båda grupper, GRIA-nätverket samt Plug ins regionala projektgrupp.


Projektbeskrivning
Syftet är att den fördjupade implementeringen ska bidra till att stärka samverkan, ta tillvara på flera projektresultat samt förbättra arbetet med ungdomar som riskerar utanförskap inom regionen. På sikt ska detta leda till bättre förutsättningar för dem som står utanför arbetsmarknaden med särskilt fokus på unga. Ytterst handlar det om att säkerhetsställa att projekten lever kvar i andra former och lärdomar tas tillvara efter att projekten är slut.

Fördjupad implementering Plug In har fokus på den regionala nivån. Projektgruppen ska arbeta fram riktlinjer med utgångspunkt från två olika perspektiv:
o Organisatoriska strukturer – från tillfällig projektgrupp till ny permanent struktur
o Framgångsrika projektresultat – som sammanställs systematiskt

Organisatoriska strukturer (perspektiv 1)
Generellt innebär det att en tillfällig projektgrupp ska hitta former för fortsatt samverkan inom ramen för en etablerad nätverksgrupp vilket lägger grunden för en kunskapsbas bland yrkesprofessionella i regionen. Därigenom tas erfarenheter tillvara och en översyn av befintligt nätverk sker. Inom ramen för den fördjupade implementeringen innebär detta att Plug Ins projektledare i våra GR-kommuner bär på en mängd kunskap som t.ex. framgångsrika metoder för att arbeta med utanförskap kopplat till studieavbrott. Vi vill undvika att dessa projektgrupper upplöses och försvinner i samband med att Plug In tar slut. GRIA-nätverket är ett etablerat nätverk som arbetar med frågor som är kopplade till det kommunala informationsansvaret (KIA) en väldigt viktig fråga att hantera inom ramen för studieavbrottsfrågan. Genom workshops och möten ska dessa grupper mötas, byta erfarenheter och hjälpas åt med att se över hur ett effektivt nätverk bör se ut inom Göteborgsregion för att arbeta strategiskt och stötta kommunerna i studieavbrottsrelaterade frågor. Syftet är att ta tillvara på kunskaper samt och uppdatera mål, syfte och ansvar/roller i ett befintligt nätverk. Andra relevanta nätverk som identifieras och uppkommit genom ESF finansierade projekt inom GRs verksamhet kommer att tas i beaktning i detta arbete.

Arbetet sammanställs och bildar rekommendationer och riktlinjer för nätverksansvarig på GR för att kunna formulera uppdrag för ett ev uppdaterat permanent nätverk koppat till utanförskapsfrågan som också kan agera som en regional expertgrupp.


Framgångsrika projektresultat (perspektiv 2)
GR ska genomföra en systematiserad sammanställning av ESF-finansierade projekt i Västsverige mellan 2007-2013 som arbetat med samma målgrupp, unga vuxna, med fokus på att lösa utanförskapsfrågan både inom Po1 och Po2 vilket kommer leda till en samlad kunskapsbas kopplat till projektet, metoder & resultat. Dessa resultat ställs i relation till Plug Ins resultat och tillsammans bildar det ett antal slutsatser som i sin tur leder till riktlinjer för hur Göteborgsregionen bör arbeta vidare med frågan utifrån ett strategiskt samverkansperspektiv. Detta underlag ger oss möjlighet att återge hur vi har tagit oss från ett läge till ett nytt läge i regionen med stöd av ESF medel.

Metoden innebär att projektresultat sammanställs med utgångspunkt från ett antal frågeställningar som leder fram till viktiga faktorer som är relevanta för att motverka utanförskap för unga vuxna. Samma metod som utvecklats av GR och används inom ramen för PlugInnovation kommer att användas under den fördjupade implementering.

Resultat
Sammanställda resultat bildar underlag för slutrapporten som ger riktlinjer i två nivåer som ger oss ett nytt nuläge. Det ger också goda indikatorer på vilka strategiska områden vi bör satsa på i nästa programperiod för att medlen ska komma bäst till nytta för ungdomar som av olika skäl står långt ifrån arbetsmarknaden.

Lärdomar ska spridas till GRs nätverk och 13 kommuner, ESF och dessutom ska en anpassad variant publiceras på http://pluginnovation.se/ som har en nationell målgrupp.

Målsättning

Det övergripande målet med den fördjupade implementeringen av Plug In är att bidra till att stärka samverkan, ta tillvara på flera projektresultat samt förbättra arbetet med ungdomar som riskerar utanförskap inom regionen för att på sikt skapa bättre förutsättningar för dem som står utanför arbetsmarknaden med särskilt fokus på unga.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Tillgänglighetsperspektivet beaktas under genomförandet av Plug In för att alla ska kunna delta utifrån sina förutsättningar.
Lärdomar är att bristande tillgänglighet, ur alla perspektiv, är en bidragande orsak till ett utanförskap.
Vi utgår från ESF fyra perspektiv på tillgänglighet: 1) lokaler 2) verksamhet 3) information 4) kommunikation. Ambitionen är att alla ska kunna delta i alla aktiviteter inom ramen för GRs ESF finansierade projekt oavsett vilka förutsättningar man har.
Under den fördjupade implementeringen ska alla känna sig välkomna och ha möjligheter att ta del av det som presenteras i både tal och skrift samt ha möjligheter bidra med sina åsikter i olika diskussioner. Samt rent praktiskt kunna ta sig fram i lokaler oavsett om man har någon form av funktionshinder.

Transnationellt samarbete

o Det kommer inte läggas någon större vikt vid den transnationella aspekten i den fördjupade implementeringen som det ser
ut i dagsläget.

Kommun

 • Ale
 • Alingsås
 • Göteborg
 • Härryda
 • Kungsbacka
 • Kungälv
 • Lerum
 • Lilla-Edet
 • Mölndal
 • Partille
 • Stenungsund
 • Tjörn
 • Öckerö