Logotyp på utskrifter

Stäng

3 december - Webbinarium om fattigdom i dagens Sverige

Mer information och anmälan.

Partnerskap Göteborg PO1

ProgramområdeProgramområde 1 Kompetensförsörjning
ProjektfasFörprojektering
ProjektägareStadskansliet
KontaktpersonÅsa Svensson
E-postasa.svensson@stadshuset.goteborg.se
Telefonnummer031-368 01 08
Beviljat ESF-stöd1 259 440 kr
Total projektbudget1 259 440 kr
Projektperiod2009-08-01 till 2010-03-31
RegionVästsverige
In English

Sammanfattning

Projektets mål är att stärka deltagande organisationers förutsättningar för samverkan, i syfte att gemensamma insatser leder till effektivare resursanvändning
och därmed ökad måluppfyllelse för integration och urban utveckling.


Bakgrund

Göteborg är en segregerad stad med ojämlika levnadsvillkor för våra invånare. Det är särskilt fyra stadsdelar, Bergsjön, Biskopsgården, Gunnared och Lärjedalen som präglas av omfattande utanförskap i form av arbetslöshet, låg utbildningsnivå och ohälsa. Segregationen har under lång tid varit ett problem i landets storstadsområden. Detta har uppmärksammats på nationell nivå och sedan mitten på 90-talet har flera nationella satsningar som Blomman-satsningen, Nationellt exempel och Storstadssatsningen satt fokus på segregationsproblemet. Insatser och projekt har avlöst varandra. Dessa har ofta varit av kortsiktig karaktär med många och små projekt som avlöst varandra eller löpt i parallella spår. Man kan säga att det varit projektträngsel inom integrationsområdet men man har ändå inte löst problemen. Alltför många göteborgare är fortfarande arbetslösa, alltför många unga går ur grundskolan utan godkända betyg och alltför många känner otrygghet och saknar framtidstro.

Segregationen och dess negativa effekter är en angelägenhet för såväl hela staden som regionen. Allt för ofta relateras dock segregation enbart till sk. utsatta stadsdelar. Det gör att omgivningen ofta förknippar stadsdelarna och dess invånare till problem och inte ser utvecklingsmöjligheterna. Bland annat får det till konsekvens att företag är ovilliga till att etablera sig alternativt stanna kvar i dessa områden. Det medverkar till att arbetsplatserna är få och serviceutbudet begränsat. Det påverkar stadsdelarnas rykte och bilden av att där är otryggt.

År 2000 tecknades det första lokala utvecklingsavtalet mellan Göteborgs stad och staten, vars syfte var att bidra till tillväxt och minskad segregation.
Insatserna genomfördes i bred samverkan mellan kommunen, statliga myndigheter, bostadsföretag och lokala aktörer under perioden år 2000 - 2006, och omfattade stadsdelarna Bergsjön, Gårdsten, Hjällbo och Norra Biskopsgården. Dessutom pågick under perioden år 2002-2007 Urban II Göteborg inom ramen för EU's gemenskapsinitiativ, med inriktning mot skola och utbildning, sysselsättning, näringsliv och sociala frågor.

Nuvarande lokala utvecklingsavtal fokuserar på tillväxt, arbete, utbildning och trygghet och omfattar perioden år 2008-2010.
Avtalet uppmärksammar även fortsättningsvis ovan nämnda stadsdelar, men understryker att stadsdelarnas möjligheter också måste relateras till såväl hela staden som regionens utveckling.

FRAMGÅNGSFAKTORER
De framgångsfaktorer som både verksamhetsföreträdare och externa utvärderare har identifierat av hittillsvarande utvecklingsarbete, och som bygger på såväl stadens ordinarie insatser som erfarenheter av den tidigare Storstadssatsningen och Urban II är,

1. För att stärka utsatta stadsdelars attraktivitet och möjligheter krävs flersträngade och samtidiga insatser såsom fysisk förnyelse, tillväxtskapande insatser i kombination med sociala insatser.

2. För att bidra till att människor som idag står utanför arbetsmarknaden får plats i arbetslivet krävs ett individuellt förhållningssätt, i kombination med matchning/coachning, utbildning och arbetsmarknadsåtgärder. Det behövs även länkar mellan olika utbildningsformer i en sammanhållen utbildningskedja genom samarbete mellan grundskola, gymnasium, universitet och högskola.

3. Tid är avgörande för resultaten.

4. En strategisk medvetenhet behöver gemensamt mellan olika samverkande aktörer byggas om vad det innebär att leda och samordna verksamhet där mycket av utvecklingsarbete sker i projektform parallellt med ordinarie verksamhet. Det behövs arenor för kunskaps- och erfarenhetsöverföring. Det räcker inte med styrgrupps- och referensgruppsmöten för att utveckla relationer. Gjorda erfarenheter behöver förankras till den agenda som för närvarande styr utvecklingsarbetet inom olika åtgärdsområden i stadsdelar och i kommunen för övrigt och hos myndigheter.

PARTNERSKAP FÖR URBAN UTVECKLING
Det har vuxit fram en medvetenhet om att segregationen inte enbart kan lösas med områdesbaserat arbete. Därför har Göteborgs stad tagit initiativ till ett brett partnerskap. Den 1 juli trädde Förordningen om urbant utvecklingsarbete (2008:348) i kraft med avsikt att, och med stöd i det lokala utvecklingsavtalet, skapa en struktur för samverkan kring statligt och kommunalt utvecklingsarbete. Arbetet ska utformas inom ramen för budget- och styrprocesser som gäller för respektive part. EU:s strukturfondsmedel är ett verktyg i det gemensamma arbetet, särskilt europeiska regionalfonden, europeiska socialfonden och URBACT.

Partnerskapet för urban utveckling är ett brett samarbete för att få till stånd ett tvärsektoriellt arbetssätt och ett hela staden perspektiv. I partneskapet ingår Göteborgs stad med representation från sex stadsdelsförvaltningar, stadsbyggnadskontor, fastighetskontor, trafikkontor, vuxenutbildningsförvaltning, utbildningsförvaltning, kommunala fastighetsägare, polismyndigheten, föräskringskassa, arbetsförmedling och Business Region Göteborg. Partnersksapet vill inom ramen för Europeiska socialfonden ytterligare stärka detta samarbete. Genom förstudien vill vi göra en ordentlig genomlysning av gemensamma styrkor och svagheter för att i ett genomförandeprojekt skapa samsyn och effektiv samverkan som skapar förutsättningar för ett Göteborg som den öppna staden, präglad av samhörighet, där människors lika värde respekteras och allas resurser tas till vara.

Inom ramen för det lokala utvecklingsavtalet mellan staten och Göteborgs kommun och det partnerskapsarbete som påbörjats är syftet att finna nya sätt att bryta utanförskap. Under förprojekteringen är avsikten att utreda förutsättningarna för en långsiktig, tvärsektoriell samverkan och hitta nya vägar att tillsammans arbeta för ökad sysselsättning, integration och urban utveckling.

Göteborgs stad undersöker förutsättningarna att ur Regionalfonden söka medel för att starta en stadsutvecklingsfond (JESSICA). Det blir då särskilt viktigt att utveckla en samverkanskompetens för att på bästa sätt nyttja fondens tillväxtdimension.

Förstudien Partnerskap Göteborg PO1 är initierad av Partnerskapet för urban utveckling och utgör en del i en stadsövergripande satsning på samverkan tillsammans med förprojektering Partnerskap Göteborg PO2. Partnerskapets vilja är att få till stånd ett tvärsektoriellt arbetssätt ur ett hela staden perspektiv. Båda projekten syftar till att lägga grunden för en bred och långsiktig samverkan kring gemensamma strategiska utvecklingsområden.

Inom Regionalfonden pågår förstudien Centrumutveckling i partnerskap som syftar till att skapa centrumutveckling och attraktiva handelsplatser i stadsdelarna Backa, Bergsjön, Lundby och Kortedala. Projektet bottnar i en pågående samverkan mellan Göteborgs stad, fastighetsägare och företagare för att bevara och utveckla stadskärnans funktion och attraktion. Denna framgångsrika innerstadssamverkan vill vi nu sprida till flera torg och centra i Göteborg. Inom denna förstudie Partnerskap Göteborg PO1 vill vi utreda förutsättningarna för en ökad kompetensutveckling kring privat-offentlig samverkan för ökad sysselsättning, integration och urban utveckling.

Förstudiens mål är att identifiera kompetensutvecklingsbehov. Förprojekteringen ska utmynna i en eller flera ansökningar om genomförandeprojekt.

Arbetet kommer att bedrivas parallellt med förstudier som görs av Malmö respektive Stockholms stad. Vi planerar att tillsammans genomföra tre workshops för erfarenhetsutbyte, en i vardera stad.

Syfte

I förstudien vill vi undersöka förutsättningarna för att utveckla en effektiv samverkansstruktur och gemensam värdegrund. Målet är att stärka det gemensamma uppdraget men också att bli en modern organisation som bejakar mångfald i samhälle och arbetsliv.

Våra resurser är begränsade och därför är det angeläget att hitta effektiva samverkansformer där våra insatser kompletterar och förstärker varandra. Om vi har samsyn och kunskap om varandras uppdrag och kompetenser så ökar våra förutsättningar till en serviceproduktion av god kvalitet som tillgodoser våra brukares behov.

Förstudiens avsikt är att vaska fram ett antal utvecklingsområden där hela eller delar av partnerskapet ingår. Det kan också bli aktuellt att öppna upp för fler intressenter i staden. Under förstudien vill partnerskapet belysa följande områden
Värdegrund, en gemensam värdegrund och förhållningssätt skapar förtroende och tillit.
Mångfald som tillgång, stereotypa värderingar gör att vi missar kompetens.
Samverkan stat och kommun, en effektiv struktur för samverkan som gör att vi kompletterar varandras insatser
Samverkan lokalt, regionalt och nationellt för att skapa förutsättningar för tillväxt
Samverkan privat och offentligt,en effektiv struktur för samverkan kring trygghet, attraktivitet och tillväxt
Samordning, genom kraftsamling optimerar vi våra resurser.
Implementering, besöka ett europeiskt land som utvecklat och implementerat en JESSICA-fond.
Ett utvecklingsområde är att sprida goda exempel. I förstudien ingår att se över hur vi kan säkra en spridning av goda exempel.

Målsättning

1. Identifiera tre till fyra specifika utvecklingsområden för partnerskapet ur ett hela staden perspektiv
2. Tillsammans med Stockholms stad och Malmö stad genomföra tre workshops, en i vardera stad, för att identifiera gemensamma utvecklingsområden alternativt områden för benchmarking. Workshopen i Göteborg kommer särskilt att uppmärksamma privat/offentlig samverkan kring centrumutveckling och attraktiva handelsplatser. Här inkluderas även insatser för trygghet och trivsel i det offentliga rummet.
3. Undersöka möjligheterna till transnationellt samarbete. Kartlägga partnerskapsdeltagarnas internationella kontakter och undersöka deras intresse för samverkan inom område värdegrund och mångfald. Göteborgs stad ingår i två URBACT-nätverk som kan utgöra en länk.
4. Få kompetens i att utnyttja en fond på ett sådant sätt att den bidrar till ökad regional tillväxt ev i samverkan med Malmö och Stockholm.
5. Undersöka förutsättningarna för ett genomförandeprojekt finansierat av ESF-rådet.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Under förstudien lägger vi in avstämningar kring tillgänglighet på liknande sätt som vi kommer att arbeta med jämställdhetsintegrering. Vi kommer att ta hjälp av program och checklistor som finns i våra respektive organisationer samt tagits fram av Handisam.

Vi har identifierat två perspektiv:

1. Medarbetare som deltagare i kompetensutveckling eller annan samverkan. Utbildningsinsatser genomförs i lokaler som är tillgängliga för personer med olika former av funktionsnedsättning.
2. För att nå målet att vara moderna organisationer som speglar samhällets mångfald kommer utbildning och benchmarking göras med avseende på hur organisationer och förvaltningar satsat på att anställa personer med funktionsnedsättningar.
3. Ökad samverkan och samsyn kring tillgänglighet och trygghet i den offentliga miljön.

Transnationellt samarbete

Partnerskapet vill inom förstudien undersöka möjligheten till transnationellt samarbete.
Det finns flera områden där det är intressant att blicka ut för att få inspiration av goda exempel. Polismyndigheten har erfarenhetsutbyte med Storbritannien kring mångfald, värdegrund och breddad rekrytering. Göteborgs Stad ingår i My Generation som är ett projekt inom URBACT. Det finns också intresse för erfarenhetsutbyte kring lokala handelsplatser kring trygghet och tillväxt.
Vi kommer under förstudien att kartlägga partnerskapets internationella kontakter och undersöka förutsättningarna för transnationell samverkan i ett genomförandeprojekt.


Samarbetspartners

  • INAR Integration och Arbetsmarknad

Deltagande aktörer

  • Business Region Göteborg AB
  • Försäkringskassan i Västra Götaland
  • Polismyndigheten i Västra Göta

Kommun

  • Göteborg