Logotyp på utskrifter

Stäng

3 december - Webbinarium om fattigdom i dagens Sverige

Mer information och anmälan.

Partnerskap Göteborg

ProgramområdeProgramområde 1 Kompetensförsörjning
ProjektfasGenomförande
ProjektägareStadskansliet
KontaktpersonLena Risfelt
E-postlena.risfelt@stadshuset.goteborg.se
Telefonnummer031-368 03 61
Beviljat ESF-stöd10 020 239 kr
Total projektbudget10 020 239 kr
Projektperiod2010-11-01 till 2013-01-31
RegionVästsverige
In English

Sammanfattning

Projektets övergripande syfte är att stärka deltagande organisationers förutsättningar för samverkan, i syfte att gemensamma insatser leder till effektiv resursanvändning och därmed ökad måluppfyllelse för integration och urban utveckling. Projektets resultat ska stå närmare det tillstånd som visionen för Göteborgs stad beskriver i budget för 2010.
”Alla ska få vara med och bygga framtiden. I visionen finns inte främlingsrädsla, diskriminering och segregation - alla behövs.”
Den övergripande målsättningen är att i samverkan, med projektinsatser utifrån ett hela staden perspektiv, stärka integrationsprocessen i Göteborg med fokus på en hållbar och urban utveckling som omfattar de fyra målområdena Utbildning, Arbete, Trygghet och Tillväxt.
Huvudspår i arbetet är inkluderande bemötande, ökat förtroende för offentliga myndigheter och fler i arbete och sysselsättning.

Bakgrund

DET URBANA UTVECKLINGSARBETET
Den gemensamma utmaningen är att identifiera och använda den outnyttjade potential som finns hos såväl myndigheter och organisationer som invånare, för att medverka till mer likvärdiga levnadsvillkor för stadens invånare. Den nationella urbana utvecklingspolitiken samt stadens och statens lokala utvecklingsavtal är ett medel för att minska utanförskapet.

Att komma till rätta med segregationen och dess negativa effekter är en angelägenhet för såväl hela staden som regionen. Allt för ofta relateras segregationen enbart till så kallade utsatta stadsdelar, vilket gör att omgivningen ofta förknippar stadsdelarna och dess invånare till problem utan att se utvecklingsmöjligheterna. En konsekvens är att företag blir ovilliga till att etablera sig alternativt stanna kvar i områdena. Detta medverkar till att arbetsplatserna är få och serviceutbudet begränsat. Stadsdelarnas rykten påverkas och bilden av att där är otryggt.

I enlighet med Tillväxtprogrammet för Västra Götaland 2008-2013 avser projektet medverka till utvecklingsarbete med hållbar utveckling som ledstjärna. Genom ökad samverkan mellan myndigheter och organisationer kommer gemensamma kompetensutvecklingsinsatser och kompetensspridning att samordnas.

Regeringens utgångspunkt för det urbana utvecklingsarbetet är att minska antalet områden i Sverige med ett utbrett utanförskap, samt att förbättra förutsättningarna för städernas bidrag till landets konkurrenskraft. I områden där en hög andel invånare känner utanförskap genom arbetslöshet, långvarigt beroende av försörjningsstöd, otrygghet eller ohälsa finns det skäl för staten och berörda kommuner att gemensamt finna effektiva metoder för att bryta utanförskapet. Statistiskt finns data som belyser kvinnor respektive mäns situation som i vissa delar skiljer sig åt.

I Göteborgs Stads budget betonas vikten av ett hela staden perspektiv i arbetet för att bryta segregationen. Kommunfullmäktige har gett alla nämnder, styrelser och kommunala bolag ett gemensamt uppdrag att verka för en hållbar tillväxt och att aktivt arbeta för en ökad integration.

Grunden för det urbana utvecklingsarbetet är ett avtal mellan Göteborgs Stad och staten. I avtalet, det lokala utvecklingsavtalet (LUA), regleras samverkan mellan Göteborgs Stad och det statliga myndigheterna, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Polisen i s.k. samverkansöverenskommelser. Uppdraget är att inom ramen för det lokala utvecklingsavtalet, samlas i samverkan och utifrån strategiska teman arbeta för gemensam måluppfyllelse kring målområdena tillväxt, sysselsättning, utbildning och trygghet.

LOKALT PARTNERSKAP FÖR URBAN UTVECKLING
Ett lokalt partnerskap har inom ramen för LUA avtalet bildats och utgör en lednings- och styrgrupp för det urbana utvecklingsarbetet. I det lokala partnerskapet ingår förvaltnings- och bolagschefer från Göteborgs Stad och ledningsansvariga från de statliga myndigheterna Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Polisen.

En samverkande arbetsgrupp finns för LUA- arbetets genomförande där medverkande finns med från stadsdelarna, Förvaltningen AB Framtiden, BRG (Business Region Göteborg), Statliga myndigheterna, (Arbetsförmedling, Försäkringskassa och Polis) och Stadskansliet. Stadskansliet har i uppdrag att stödja Kommunstyrelsen i samordning av LUA och hela det urbana utvecklingsarbetet.

Förprojektering Partnerskap Göteborg PO1 har genomförts på uppdrag av Partnerskapet för urbant utvecklingsarbete. Grupperingen bildades januari 2009 inom ramen för det Lokala utvecklingsavtalet mellan Göteborgs stad och regeringen.

Förstudien undersökte förutsättningarna för att utveckla en effektiv samverkansstruktur och gemensam värdegrund med målet att stärka det gemensamma uppdraget och öka förutsättningarna för medborgarservice av god kvalitet utifrån brukarnas och medborgarnas behov. Mottagare av de kompetensutvecklingsinsatser som beskrivs i denna ansökan är i första hand personal som finns i Partnerskapets organisationer, det vill säga Göteborgs stad, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Polismyndigheten.

Förstudien har genomförts av en arbetsgrupp som bemannats med delprojektledare från Stadskansliet, Polismyndigheten, Arbetsförmedlingen, Business Region Göteborg samt stadsdelsförvaltningarna Gunnared och Lärjedalen. Genom att Partnerskapet utgjort styrgrupp har vi genom dess nätverk kunnat inkludera Försäkringskassan i arbetet.

RESULTAT OCH UTVECKLINGSOMRÅDEN
Kartläggningen har identifierat fyra olika utvecklingsområden som på olika sätt vill utveckla samsyn och effektiv samverkan.
Delprojekt Trygghet, koordineras av Göteborgs stad och Polismyndigheten (trygghet och tillväxt som nationella mål inom urbanpolitiken)
Delprojekt Samrehab, koordineras av Samordningsförbundet Centrum (arbete, utbildning och tillväxt som nationella mål)
Delprojekt Kvalitet i Praktiken, koordineras av Park och Naturförvaltningen (arbete, utbildning och tillväxt som nationella mål)
Delprojekt The Bridge, koordineras av Sdf Lärjedalen (arbete, utbildning och tillväxt som nationella mål).

MODELL OCH STRATEGI FÖR ARBETET
Flersträngade och samtidiga insatser där goda exempel, nya arbetssätt sprids och implementeras i Partnerskapets organisationer
Individuellt förhållningssätt, gott bemötande och insatser som länkar i varandra.

Projektet som helhet ägs av Göteborgs stad och koordineras av Stadskansliet.

Projektet har fyra delprojekt med varsina syften, mål och samverkansaktörer. Uppdraget att samverka, påverka och sprida kunskaper och erfarenheter är gemensamt och säkras upp av projektledningen.
Delprojekten är Kvalitet i Praktiken, The Bridge, Samrehab och Trygghet.

I BILAGA ett (1), finns vidare beskrivning av delprojekten.

Syfte

Projektets övergripande syfte är att stärka deltagande organisationers förutsättningar för samverkan, i syfte att gemensamma insatser leder till effektiv resursanvändning och därmed ökad måluppfyllelse för integration och urban utveckling. Projektets resultat ska stå närmare det tillstånd som visionen för Göteborgs stad beskriver i budget för 2010. ”Alla ska få vara med och bygga framtiden. I visionen finns inte främlingsrädsla, diskriminering och segregation - alla behövs.”

Kompetensutvecklingsinsatserna ska ge personalen nya och fördjupade kunskaper i frågor som är bärande för ett framgångsrikt arbete med de urbana utvecklingsfrågorna. Kompetensutvecklingsinsatserna utgår från de samverkande aktörernas behov av ökad förståelse och kunskaper om orsaker, strukturer, beteenden och attityder. Insatserna ska leda till nya effektiva kvalitativa arbetssätt och metoder. Kunskaper ska spridas och erfarenheter bytas. Erfarenhetsutbytet och lärandet sker inom de egna organisationerna, privat och offentligt, i linje och tvärsektoriellt, mellan de ingående aktörerna, statliga myndigheter, region och kommun samt mellan storstäderna Stockholm, Göteborg och Malmö. Transnationellt erfarenhetsutbyte kommer att ske med Storbritannien och Danmark.

Ett framgångsrikt integrationsarbete motverkar segregation och ger positiva återverkningar för både individ och samhälle. Fler människor når egen försörjning och får ökade möjligheter till självständigt liv. Osynliga kompetenser blir synliga, helheterna framträder och samverkansgraden ökar. Ett framgångsrikt integrationsarbete inverkar positivt såväl på organisationerna som helhet som på personalens situation och arbetstillfredsställelse. Det goda samhället, finner olikheter som en tillgång och erbjuder förutsättningar för ökad delaktighet och deltagande i både samhälls- och arbetsliv. Ökad tolerans och förståelse för olika etniciteter, kulturer, trosuppfattningar och livsåskådningar ger ett tryggare samhälle med färre våldsyttringar och minskad fysisk skadegörelse. Lägre grad av konfrontation ger ökade möjligheter för föreställningen om ”vi- och dom” att avta för att istället lämna plats åt goda samverkansexempel.

Projektledningen ska ansvara för projektets genomförande samt koordinera och kvalitetssäkra både genomförande och resultat. Ansvaret för genomförandet av delprojektens aktiviteter ligger lokalt i fyra delprojekt. Projektledningen ska på ett övergripande plan säkra strategisk påverkan, samverkan samt utvärdering. Projektledningen består av projektledning och kvalitetssäkring samt kommunikativ och koordinerande resurs för hela staden perspektivet och strukturell påverkan. Sammantaget syftar delarna till att optimera projektresultaten. Särskilt fokus och arbet ägnas programkriterierna Samverkan och Strategisk påverkan. Läs vidare under: Projektorganisation

Delprojektet Kvalitet i Praktiken ska ge stadens praktikanter en praktikplats med god kvalitet för att öka förutsättningarna till arbete. Praktikprocessen ska kvalitetssäkras med fokus på inrättande och genomförande av praktik. Handledarens och arbetsplatsens förutsättningar att ta emot praktikanter ska stärkas. SDF Bergsjön och SDF Gunnared deltar som pilotstadsdelar. I Göteborgs Stad pågår ett arbete med att utveckla kvaliteten i den s.k. praktikprocessen, ett IT-verktyg med syfte att successivt förbättra överblicken över stadens praktik. Praktikplatsen bidrar till att man får pröva på olika arbetsuppgifter och få ett personligt växande. Praktikplatsen innebär också en möjlighet för staden eller arbetsplatsen att marknadsföra sig som framtida arbetsgivare. En ytterligare del i arbete är att ge personalen inspiration om metoder för validering. Inspirationsmöten kommer att ordnas med inriktning på att få fram gemensamma värdedokument för individen efter avslutad praktik.

Delprojektet Samrehab syftar till att genom kunskapsdialog sprida den samverkanskompetens som utvecklats inom förbunden till parternas baspersonal, att fördjupa och lyfta fram kunskaper om arbetslivsinriktad rehabilitering samt att utbilda och utveckla chefer för de utmaningar som ledarskap i samverkan kräver.
Kunskapsdialogerna ska leda till ett rehabiliterande förhållningssätt och arbetssätt i alla samverkande organisationer. Erfarenheter av förbundens arbete dokumenteras ofta i rapporter kring uppföljning och utvärdering men behöver också kommuniceras genom beskrivning av arbetsprocesser, fallstudier och erfarenhetsöverföring på handläggarnivå.
Samverkande myndigheter inom Finsam-lagstiftningen har inom ramen för samordningsförbunden i Göteborg påbörjat en utvecklad samsyn och koordinering kring arbetslivsinriktad rehabilitering. Teamarbete har formats kring unga vuxna med psykisk ohälsa, förebyggande insatser på vårdcentralerna och riktad aktivering av deltagare för att påbörja återgången till arbetslivet.

Delprojektet The Bridge ska kompetensutveckla medarbetare inom Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och stadsdelarna Lärjedalen, Gunnared, Backa och Tuve-Säve och Bergsjön. Arbetet sker tillsammans med offentlig sektor och utförare i London för att lära om nya metoder och utbyta erfarenheter som kan omsättas i nya verksamheter. I Storbritannien driver staten Job Center Plus som motsvarar delar av svensk Arbetsförmedling, Försäkringskassa och Socialtjänst. Job Center Plus representerar en väg in till arbetsmarknaden. Job Center Plus är en statlig myndighet som upphandlar utförarledet, där Groundwork är en av flera NGOs (Non governmental organizations) som ger arbetsträning, utbildning och matchar arbetslösa ut på arbetsmarknaden. Framgångsfrågor är den sociala dimensionen i offentlig upphandling, byggprojekt med utbildning av arbetslösa i kombination med certifiering jämte den roll som organisationen Groundwork antagit och betytt för sysselsättning och arbetsmarknadsfrågor. Som fristående organisation har Groundwork kunnat ta initiativ till samt driva projekt och processer inom området på ett till viss del mer effektivt sätt än offentliga institutioner. Ett samarbete som bygger på den etablerade kontakt som finns skulle innebära ökade möjligheter till ett betydelsefullt förändringsarbete.

Delprojektet Trygghet syftar till att stödja och utveckla samverkan mellan Göteborgs stad och Polisområde Storgöteborg. Kompetens- och utvecklingsinsatserna ska särskilt bidra till en positiv utveckling i stadsdelarna Bergsjön, Biskopsgården, Gunnared-Gårdsten och Lärjedalen-Hjällbo beträffande de nationella målområdena. Insatser ska bidra till en ökad förståelse för varandras uppdrag och organisationskulturer, skapa en gemensam syn på bemötande ur medborgarperspektiv genom beaktande av diskrimineringsgrunderna. Kompetensinsatsen ska vidareutveckla det mångfaldsarbete som bedrivs hos samverkansparterna. Organisationernas anställda ska förses med färdigheter och metoder för att utveckla förmåga att verka i ett föränderligt, mångkulturellt och mångreligiöst Göteborg.

Sammantaget kommer projektet att bidra till en ökad måluppfyllelse för integration och urban utveckling. Bra praktik och handledning stärker och ökar individens möjligheter att få arbete. En kvalitetssäkrad praktik ger tillgång till personliga nätverk och chans till referenser och jobb. Erfarenhetsutbytet med Groundwork i London bidrar till ett förändringsarbete med nya idéer och möjligheter till arbetsträning och matchning till arbete med inslag av den sociala dimensionen i offentlig upphandling. Samtidigt kommer Samordningsförbundens kunskapsdialoger att ge ökade möjligheter till samverkan kring arbetslivsinriktad rehabilitering, vilket innebär nya och förbättrade möjligheter för personalen att undvika en onödig rundgång för individer i systemen. Med nyförvärvade kunskaper, ökad samverkan och kännedom om varandras uppdrag och arbete följer nya och förbättrade möjligheter att nyttja kompetens och kunnande hos personer i utanförskapsområden.

Målsättning

Projektets förväntade effekter är att samverkan för integration och urban utveckling har blivit mer effektivt samt att organisationerna har utvecklat ett likvärdigt bemötande av alla invånare jämte det att arbetet med att motverka all form av diskriminering har förstärkts.

Den övergripande målsättningen är att i samverkan, med projektinsatser utifrån ett hela staden perspektiv, stärka integrationsprocessen i Göteborg med fokus på en hållbar och urban utveckling som omfattar de fyra målområdena Utbildning, Arbete, Trygghet och Tillväxt.
Huvudspår i arbetet är inkluderande bemötande, ökat förtroende för offentliga myndigheter och fler i arbete och sysselsättning.

För sitt arbete med att stärka integrationsprocessen och motverka segregation måste organisationerna verka för ett likvärdigt bemötande av alla invånare och motverka all form av diskriminering. I styrkort för integration mäts invånarnas upplevelse av ett inkluderade bemötande. På ett korresponderande sätt måste organisationens anställda omfattas av ett inkluderande bemötande.

MÅL FÖR DELPROJEKTET KVALITET I PRAKTIKEN
Praktikprocessen ska ge en bättre överblick över Stadens praktik. Den ska också bidra till att skapa bättre förutsättningar när det gäller matchning av praktikant mot arbetsplats. Genom att arbeta systematiskt och metodiskt är avsikten att såväl praktikant som arbetsgivare ska bli mer nöjda med praktiken.

Indikatorer
Kvalitativt genomförs intervjuer och enkäter med handledarna om deras uppfattning och erfarenhet strukturerad efter kvinnor och män, minst två gånger under projekttiden.

Kvantitativt kommer mätetal att utvecklas kopplat till praktikprocessen via hjälpverktyget praktikplatsen.se.
Som riktmärke läggs antal praktikplatser och kravkriterier på dessa utifrån praktikanternas förutsättningar.

Samtliga handledare ska under projekttiden erbjudas individuellt anpassad kompetensutveckling för att möta de manliga och kvinnliga praktikanternas olika behov och lotsa in dem på arbetsplatsen.

Arbetsplatsen inklusive handledarens uppfattning om praktiken ska mätas i effektstudier, strukturerade efter män och kvinnor, varav funktionshindrade män respektive kvinnor. Effektmätningen ska göras minst en gång under projekttiden.


MÅL FÖR DELPROJEKTET THE BRIDGE
Att skapa minst tre PPP (private, public partnership) och att förändringsarbetet ska vara påbörjat.

Indikatorer
Kvantitativa
Vi vill genom projektet ha skapat minst tre PPP.
2 handlingsplaner per arbetsgrupp ska tas fram.

Kvalitativa
Upplevelsen av ökad kompetens efter projekttiden ska uppgå till 100 procent.


MÅL FÖR DELPROJEKTET SAMREHAB
Målsättningen med delprojektet är att få till en strukturell samverkan baserad på rehabiliteringskompetens, gemensamt val av metoder samt kunskap om samordning.

Indikatorer
85 procent av deltagarna i utbildningarna har fått ökad medvetenhet om samverkan och rehabiliteringskunskap.

75 procent av deltagarna i utbildningarna har fått kännedom om myndigheternas ansvarsområden, samordningsförbundets verksamheter och metoder kring samverkansverktyg.


MÅL FÖR DELPROJEKTET TRYGGHET
Vi ska öka tryggheten i Göteborgssamhället, i samverkan och utifrån ett hela staden perspektiv. Tillit och trygghet är viktiga byggstenar i en demokrati. Delprojektet ska stärka myndighetssamverkan och ge en ökad förståelse för varandras uppdrag. Delprojektets insatser bidra till att stärka samhällsinsatser som leder till ökad trygghet i boende och närmiljö

Indikator
Mäta invånarnas uppfattning om trygghet i boende och närmiljön i syfte att visa i vad mån pågående insatser är verkningsfulla, nya satsningar ger effekt.

Mäta invånarnas förtroende för viktiga samhällsaktörer (skola, socialtjänst, politiker, arbetsförmedling, försäkringskassan och polis).
I följeforskning och självvärdering följs deltagarnas samverkan och förtroende för varandra.

Att skapa en gemensam arena för utbyte av kunskaper och erfarenheter.
Att utveckla verktyg för medborgardialog med fokus på diskrimineringsfritt bemötande.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Under förstudien genomfördes ett arbete med att granska de ingående organisationernas styrdokument för tillgänglighetsfrågor. I de flesta fall har tillgänglighetsfrågan omhändertagits tillsammans med frågor om mångfald, jämställdhet och lika behandling.

Göteborgs stad har i budget för 2010 som grundidé, för arbetet med mångfald, angett att arbetet går ut på att acceptera olikheter. Mångfalden består av synliga och osynliga faktorer såsom kön, ålder, etnisk, religiös bakgrund, fysiska och psykiska funktionshinder, personlighet och arbetsstil. Måldokumentet slår även fast att genom olikheter skapas en produktiv miljö där alla känner sig uppskattade.

Genom Göteborgs stads mångfaldsarbete finns möjligheter att uppnå
• större tillit till kommunens service
• förbättrad kvalitet i verksamheten
• förbättrad förmåga att rekrytera, utveckla och behålla kompetens
• möjlighet till bredare rekryteringsurval
• ökad kunskap och kompetens i organisationen
• diskriminering och negativa attityder motarbetas
• stadens verksamheter blir förebilder för andra

Ur Göteborgs stads vägledning för diskriminering och annan kränkande särbehandling framgår inledningsvis att staden ska vara en bra stad att leva i, där alla invånare ska ha lika möjligheter att ta del av Göteborgssamhället. Dessa sammanfattas i tre mål
• Alla har en god framkomlighet i utemiljön
• Alla kan komma in i lokaler, byggnader dit allmänheten har tillträde, samt kan ta del av det utbud och den service som erbjuds
• Alla kan använda publika toaletter

Projektet i alla dess delar kommer att utgå från de fyra tillgänglighetsprinciperna, Fysisk tillgänglighet, Tillgänglig verksamhet, Kommunikativ respektive Informativ tillgänglighet.

Projektledningen kommer att säkerställa att tillgänglighetsfrågorna får genomslag i projektet. Som en tidig aktivitet, i samband med att projektplaner tas fram, kommer delprojektledarna att bjudas in till ett gemensamt seminarium och eller workshop om tillgänglighet. Avsikten är att aktiviteten kommer att ordnas med ESF processtöd för tillgänglighet. ESFs processtöd kommer därutöver att anlitas kontinuerligt för såväl direkthandledning som, orienteringskurser och fördjupad utbildning till projektledningen.

Ambitionen är att så många som möjligt ska kunna beredas tillgång till de aktiviteter som projektet erbjuder, aktiviteterna i projektet ska i möjligaste mån göras fysiskt tillgängliga för alla. Vid utbildningstillfällen väljs lokaler där alla deltagare har möjlighet att ta sig fram och på ett enkelt sätt fungera i arbetssituationen. Avsikten är att tillgänglighetsintegreringen ska vara en pågående process som genomsyrar hela projektet.

Projektet kommer att verka såväl i fysisk som virtuell miljö. Den virtuella miljön utgörs av en hemsida. Sidan tillåter besökare att justera kontraster, typsnitt och teckenstorlek. Vidare finns en ambition att upprätta rutiner via projektets hemsida där deltagare inför utbildningstillfällen kan anmäla särskilda behov som behöver tas hänsyn till. Om t ex tolkning krävs finns resurser avsatta som tillgänglighetsaktivitet.

Det kompetenshöjande informationsmaterial som finns att tillgå som checklistor för tillgänglighet, riktlinjer för tillgänglighet utgivna av HANDISAM ska användas liksom referensmaterialet projekthandledning för tillgänglighet. Den kommunikativa och informativa tillgängligheten ska vara ett perspektiv i arbetet med att ta fram en kommunikationsplan.

Jämställdhetsintegrering

Bemötande och kunskap om attityder och förhållningssätt jämte viljan till förändring är det absolut viktigaste för att uppnå ett jämställt samhälle. Ambitionen är att jämställdhetsarbetet ska integreras i allt arbete och inte endast enskilda aktiviteter. Projekt kommer aktivt att arbeta med attitydpåverkan där kvinnor och män oavsett religiös, kulturell eller etnisk bakgrund ska ha samma förutsättningar på arbetsmarknaden och möjligheter till aktivt deltagande i samhället på likvärdiga villkor.

Generellt gäller för projektet som huvudfokus i arbetet med jämställdhetsintegrering att ge ökad medvetenhet om rådande värderingar som finns om kvinnor och män.

Projektledningen ska säkerställa och kvalitetssäkra arbetet med jämställdhetsintegrering i projektet totalt sett i form av både basutbildning och riktad handledning till projekt- och styrgrupp samt delprojekten. Därutöver kommer kollegial granskning som metod att övervägas. Den gemensamma kompetensutvecklingsinsatsen kommer även att erbjuda en halvdag workshop i jämställdhetsintegrering, vid minst ett tillfälle. Projektet kommer att bjuda in andra göteborgsbaserade ESF projekt från Socialfonden, att delta i kompetensutvecklingsinsatsen, särskilt projektet Partnerskap Göteborg Världssäljaren, om det beviljas projektmedel.

Göteborgs stads Mångfaldsenhet kommer även att engageras som en aktiv samverkanspart som kommer att erbjuda utbildning i form av workshops vid ett antal tillfällen på temat värdegrundsfrågor och förhållningssätt.

Delprojekten kommer genomgående själva att jobba med jämställdhetsintegrering samt att följa upp delprojektens förväntade effekter och resultat. För att nå resultat kommer delprojekten att använda någon av modellerna Trappan eller 4R och i övrigt ta hjälp av befintliga skrifter, råd och rön på området. Dessutom kommer projektet att ta hjälp av ESF processtöd för fråga om vilken hjälp och vilket stöd som går att få samt nyttja den.

För bästa förutsättningar för jämställdhetsfrågan att hållas aktiv under hela projekttiden är det viktigt att delprojekten har ett ansvar för jämställdhetsintegreringen. Det blir viktigt att hitta en nivå där jämställdhetsintegrering blir en del av vardagsarbetet.

Ambitionen är att varje delprojekt och samverkanspartner ansvarar för en jämställd rekrytering av både personal och deltagare. Det är viktigt att alla strävar efter att i allra högsta mån uppnå en representativ fördelning mellan kvinnor och män, men även en jämn fördelning mellan posternas karaktär. På motsvarande sätt är ambitionen att alla ska arbeta mot målsättningen lika bemötande av både kvinnor och män samt att man ser över rutinfrågor vid t ex informationsträffar, vägledning och rådgivning. Informationsmaterial och broschyrer ska vara riktade till båda könen om inte det är avsiktligt utifrån ett överordnat syfte som motiveras av kommunikationsplanen. Informationen ska vara utformad på ett sådant sätt att både män och kvinnor kan känna igen sig och knyta an till innehållet.

Transnationellt samarbete

DELPROJEKTET KVALITET I PRAKTIKEN
Projektet ska genomföra erfarenhetsutbyte med Danmark för att lära av danskarnas flexicurity system, ett lärlingssystem för att få ut fler unga i arbetslivet. Kontakt med några kommuner är en del i arbetet.

DELPROJEKT TRYGGHET
Såväl Kommunledning, Partnerskap samt medverkande aktörer har 2008 och 2009 besökt staden Manchester för att ta del av bland annat ta del av Manchesters modell för trygghets och brottsförebyggande arbete och innevånardialog. Genom en tydlig samverkansstruktur mellan kommunala och statliga samhällsaktörer och innevånarna har ett långsiktigt arbete visat på goda resultat. Delprojket Trygghet kommer att besöka våra etablerade kontaktpersoner för att inhämta och fördjupa kunskapen om modell för innevånardialog.

DELPROJEKTET THE BRIDGE
Lärjedalen har sedan 2007 haft ett regelbundet utbyte och samarbete med Groundwork i stadsdelen Hackney i London. Stadsdelsförvaltningen Lärjedalen och Groundwork har sedan dess etablerat en stabil kontakt och funnit gemensamma uvecklingsområden där ett långsiktigt och organiserat erfarenhetsutbyte med både bredd och djup skulle innebära möjlighet till ett betydelsefullt förändringsarbete.

I England driver staten Job Center Plus som motsvarar delar av den svenska Arbetsförmedling, Försäkringskassa och Socialtjänst. Job Center Plus representerar en väg in till arbetsmarknaden. Job Center Plus är en statlig myndighet som upphandlar utförarledet, där Groundwork är en av flera NGOs (Non governmental organizations) som tillhandahåller arbetsträning, utbildning och matchar arbetslösa ut på arbetsmarknaden.

Samarbetspartners

  • Handelshögskolan Göteborg

Deltagande aktörer

  • Business Region Göteborg AB
  • Försäkringskassan i Västra Götaland
  • Göteborgs Stad Gunnared
  • Göteborgs stad, SDF Bergsjön
  • Polismyndigheten i Västra Göta
  • Rehablotsen
  • SDF Lärjedalen, Projekt- och uppdragsenheten
  • Vuxenutbildningsförvaltningen

Kommun

  • Göteborg