Logotyp på utskrifter

Partnerskap Göteborg - Världssäljaren

ProgramområdeProgramområde 2 Ökat arbetskraftsutbud
ProjektfasGenomförande
ProjektägareVuxenutbildningsförvaltningen
KontaktpersonJan Danielski
E-postjan.danielski@vux.goteborg.se
Telefonnummer031-3683091
Beviljat ESF-stöd7 652 354 kr
Total projektbudget16 586 840 kr
Projektperiod2010-08-16 till 2012-08-15
RegionVästsverige
In English

Sammanfattning

Projektet har som målsättning att vidareutveckla invandrares erfarenheter och kompetenser inom områdena försäljning samt marknadsföring i syfte bli anställningsbara inom områdena och på så vis bli resurser i företag och organisationer avseende att möta befintliga, nya och tillkommande konsumentgrupper i det svenska samhället.

Bakgrund

Problemen i detta fall kan verkligen ses som en möjlighet. Om man utgår ifrån att företag insett köpkraften i grupper med annan än svenskt etniskt ursprung. Sedan länge är det känt att samhället blivit allt mer präglat av den globaliserade ekonomin och en stor migration. Den globaliserade ekonomin handlar om att finna nya marknader, bättre och nya produkter och tjänster samt mer produktivitet per krona. Migrationen beror på flera orsaker, alltifrån att människor flyttar pga. av kärlek, studier och arbete till att de flyr från oroshärdar. Effekterna av den globala ekonomin samt migrationen bär både på möjligheter och på problem. Migrationen har i många fall inneburit svårigheter för personer från andra länder att etablera sig på arbetsmarknaden i det nya landet. Konkurrensen i den globaliserade ekonomin har lett till att företags organisationer är mycket slimmade vilket är en delförklaring till svårigheten för invandrare att hitta in på arbetsmarknaden. Däremot finns företags drivkrafter kvar att finna nya marknader och målgrupper, och kommer så att vara. Som ett resultat av migrationen finns det idag olika nya målgrupper som inte alltid är helt tillgodosedda i perspektivet av att ses som ”kommersiella möjligheter”, dvs att deras behov som kundgrupper helt fullt tillgodoses. Olika invandrargrupper har vuxit kraftigt de senaste årtiondena och är och kommer sammantaget att vara en köpstark grupp i framtiden. Ett annat resultat av migrationen är att det finns kunskap om och erfarenheter av andra kulturer och länder i landet som kan användas i syfte att arbeta mot just de ländernas marknader, eller använda sig av dess specifika kunskaper och kompetenser på nya och kombinerade sätt i Sverige. Exempelvis för att bättre tillgodose nyare och köpstarka målgrupper i Sverige.

Ett sätt för att göra detta möjligt i Göteborg med omnejd är att genomföra en säljutbildning av nytt snitt där personer med bakgrund från försäljning samt marknadsförning från ett stort antal länder och kulturer deltar i syfte att deltagarna delger varandra sina egna sälj- och handelserfarenheter från sina respektive hemländer. Utbildningen ska sedan syfta till att ge deltagarna breddad, fördjupad och tillspetsad säljkunskap och kompetens som tar utgångspunkt från deltagarnas länder med den svenska marknadens samtida krav och framtida möjligheter som kontext för att praktisera kunskaperna som framtiden säljare. En ”världssäljare” som får kunskap att möta nya målgrupper i Sverige med sälj- samt marknadsföringskunskaper och kompetenser hämtade från olika delar av världen anpassade för att fungera på den svenska marknaden.

Uppslaget till projektansökan härstammar primärt från två förprojekteringar, Unik integration av nysvenska invandrare samt Partnerskap Göteborg PO2.

Unik integration av nysvenska marknadsförare, förprojektering:
Genom ett samarbete mellan Marknadsföreningen i Göteborg, Vuxenutbildningsförvaltningen och Arbetsförmedlingen gavs sex personer med akademisk marknadsföringsbakgrund möjligheten att delta i förprojekteringen. Syftet med förprojekteringen var att öka mångfalden i Göteborgs näringsliv. Målet var att integrera nysvenska deltagare med svenska motsvarigheter i Göteborgs näringsliv, ge dem adekvat kunskap som kompletterar deras kompetenser, sprida kunskap i Göteborgs näringsliv om deras existens och egennyttan av mångfald i Göteborgs näringsliv.
Syftet var att öka deltagarnas möjlighet att komma in på arbetsmarknaden inom den bransch där de har sin kompetens. Enligt successiva analyser och slututvärdering av förprojekteringen visar resultaten att den metod som valts överlag fungerat mycket bra och sammanfattningsvis kan användas rakt av med följande tillägg vid ett genomförandeprojekt:

Fokusera ytterligare på vikten av att deltagaren snabbt lär sig svenska språket
Nogsamt påpeka vikten av eget engagemang för att utvinna resultat. Att konsekvent utnyttja alla möjligheter som ges till möten och ny kunskap.
Ge kunskap om inofficiella och officiella regelverk som styr i näringslivet.
Utökad kunskap till mentorerna vad det innebär att vara mentor till en nysvensk person.
Försöka hitta en form där deltagarna är ekonomisk tryggade för att på heltid kunna fokusera på projektet
Samarbete och nätverkande inom gruppen där man drar nytta av varandras erfarenheter
Målgruppen bör även innefatta säljare och ekonomer som är väldigt närliggande och bör ses som en grupp.
Ytterligare part som man bör undersöka möjligheterna till samarbete med är Göteborgs Universitet.
Projekttiden var för kort för att ge optimal nytta. Bör vara ett år.

Den andra förprojekteringen ansökan hänvisar till är Partnerskap Göteborg PO 2:
Syftet med förprojekteringen är att undersöka förutsättningarna för långsiktig samverkan kring sysselsättning, integration och urban utveckling. Avsikten är att upprätta en hållbar samverkansstruktur och organisation. Därtill ska förprojekteringen undersöka förutsättningarna för hur samverkan mellan olika organisationer och representanter från offentlig och privat sektor tillsammans kan finna nya lösningar på utanförskapsproblematiken och hur man kan öka möjligheterna för unga vuxna och personer med utländsk bakgrund att bli en del av regional utveckling och tillväxt.

Den övergripande målsättningen är att i samverkan finna nya lösningar för ökad sysselsättning, integration och urban utveckling vilket ska bidra till regional tillväxt. Ett resultat från förprojekteringen, som resulterat i denna ansökan, är behovet av att finna utvecklingsvägar för personer som uppbär försörjningsstöd. Dialog mellan stadsdelarna (Bergsjön, Gunnared, Kortedala och Lärjedalen) i Nordöstra Göteborg och vuxenutbildningsförvaltningen har ringat in behov och möjligheter hos målgruppen som uppbär försörjningsstöd. Många av dessa har en bakgrund från försäljning och handel i sina hemländer som med utbildningsinsatser, nätverk och praktik i ett processlärande sammanhang, är och kommer att bli eftertraktade kompetenser i syfte att nå konsumentgrupper vars behov som just konsumenter till fullo inte tillgodosetts.

Projekt VIDE 2010
Syftet med projektet VIDE 2010 är att vuxenutbildningen ska utveckla metod, verktyg och organisation för att kunna identifiera och stötta blivande entreprenörer. För att detta ska vara möjligt måste den inre infrastrukturen samt den yttre infrastrukturen för entreprenörskap utvecklas och stärkas. Erfarenheterna från VIDE-projektet, som vi kommer att införliva i projektet, handlar om att kunna identifiera de projektdeltagare som har en entreprenöriell ådra och därför behöver kopplas samman med aktörer och institutioner som kan understödja individens resa mot exempelvis eget företagande.

Förprojektering Tidig validering i handeln:
Projektidén var att genom tät samverkan mellan myndigheter och branschen skapa möjlighet att tidigare än som nu sker kunna identifiera nyanlända individer med kompetenser inom handelns säljsida och snabbare kunna validera dessa personers branschspecifika kompetenser mot intyg med målet snabbare nå egen försörjning. I projektet drogs erfarenheter samt skapades nätverk och samverkan med företag och branscher som man dragit lärdom av inför arbetet med denna ansökan.

Urbant utvecklingsarbete Göteborg
I Göteborgs Stads budget betonas vikten av ett hela-staden perspektiv i arbetet för att bryta segregationen. Kommunfullmäktige har givit alla nämnder, styrelser och kommunala bolag ett gemensamt uppdrag att verka för en hållbar tillväxt och att aktivt arbeta för en ökad integration.

Tillväxtprogram Vision Västra Götaland
Västra Götalands attraktivitet och konkurrenskraft behöver i första hand stärkas inom tre områden. Programmet inriktas på att stimulera nyskapande, ta tillvara mänskliga resurser samt på att utveckla infrastrukturen.
Programområden
1. Stimulera nyskapande
2. Ta tillvara mänskliga resurser
3. Utveckla infrastrukturen

Syfte

Inom ramen för Partnerskap Göteborg är syftet att stärka deltagande organisationers förutsättningar för samverkan, i syfte att gemensamma insatser leder till effektiv resursanvändning och därmed ökad måluppfyllelse för integration och urban utveckling, eller med andra ord, effektiv samverkan för ökad integration och urban utveckling.

Projekt Världssäljaren syftar till att ta till vara på och vidareutveckla invandrares kunskaper om marknadsföring & ekonomi samt försäljning & handel för att:
-Ta till vara på individers erfarenheter från ett stort antal länder avseende försäljning, marknadsföring, målgruppers behov m.m. och vidareutveckla detta med en lärandeprocess i syfte att stärka individernas möjligheter att erhålla ett arbete som går i linje med den kompetens de redan har med sig.
-Genom samverkan med företag och organisationer utveckla kompetens som bättre än idag kan möta upp nya och framtida konsumentgrupper, såväl när det gäller marknadsföring som försäljning.
-Minska utanförskapet i Göteborg i allmänhet men i Nordöstra Göteborg i synnerhet
-Skapa utbildningsmodeller som kan bli en del av ett befintligt utbud i Vuxenutbildningen i Göteborg.
-Skapa tätare samverkan mellan kommunala verksamheter/förvaltningar, myndigheter och det privata näringslivet enligt tankarna i begreppet Public Private Partnership (PPP).

Målsättning

-120 deltagare ska genomföra projektet
-40-60 % av deltagarna ska vara kvinnor
-80 % av deltagarna som fullföljt projektet ska ha erhållit kunskaper tillräckliga för att kunna arbeta med försäljning och/eller marknadsföringsrelaterade uppgifter
-25 % av deltagarna ska sex månader efter avslutat projekt ha arbete
-40 % av deltagarna ska sex månader efter avslutat projekt ha påbörjat utbildning, ha en praktikplats eller likvärdig sysselsättning
-5 % av deltagarna bedriver sex månader efter fullföljt projekt verksamhet i eget företag

Via utbildningsanordnarens ordinarie utvärderingsverktyg och via projektets upphandlade utvärderare kommer målen att följas upp.

Projektupplägg i syfte att nå målsättningarna:
I projektet finns två målgrupper som har två olika lärandeprocesser som i upplägget kommer att understödja varandra. Detta med anledning av att försäljning & handel samt marknadsföring & ekonomi är intimt förknippade med varandra.
Målgruppen ”världssäljare” har sannolikt en låg utbildningsbakgrund medan marknadsförarna har akademisk examen från sina hemländer. Världssäljarna har i många fall befunnit sig i Sverige i många år och oftast med en svag koppling till den svenska arbetsmarknaden. Marknadsförarna har varit kortare tid i Sverige jämfört med målgruppen världssäljare, och saknar i hög grad kunskaper i svenska språket.
Världssäljarna kommer att genomgå en ettårig utbildning, som ska ses som en lärandeprocess, där man med utgångspunkt från vad man har med sig i form av erfarenheter och kunskaper rörande försäljning kommer att vidareutveckla kunskaper, kompetens och språk i syfte att kunna bli en efterfrågad försäljare med kunskaper om nya såväl som etablerade konsumentgruppers behov i en köp- och säljrelation i Sverige. En stor del i detta är erfarenhetsubyte mellan deltagarna i syfte att ge interkulturella aspekter på försäljningssituationen. Praktik, studiebesök, projektarbeten och gästföreläsningar kommer också att vara vitala delar i världssäljarutbildningen.
”Marknadsförarna” kommer till del att involveras i den processen i syfte att försäljare och marknadsförare ska kunna berika varandra såväl som ta del av utbildningsinsatser med relevans för båda målgrupperna. Fokus bland marknadsförarna kommer primärt att vara på nätverkande, mentorskap och praktik. Vikten av språkkunskaper kan inte nog understrykas varför kontinuerliga språkstudier genomsyrar hela processen.
Grundläggande perspektiv på utvecklings- och lärandeprocessen
Målet är att genom kursen utveckla en pedagogisk modell där vi inom ramarna för ett processorienterat lärande kan hitta vägar att ta till vara deltagarnas personliga erfarenheter av försäljning & handel och/eller marknadsföring och utveckla deras kunskaper och kulturkompetens, trots att deras svenska språknivå är lägre än den inföddes. Kursen strävar efter att en förändring ska ske hos varje deltagare. Vi vill att hon ska påbörja en inre resa. Hon ska få hjälp att plocka fram de egna erfarenheterna och värdesätta dem. Hon ska förstå det nya landets kulturella, etiska och samhälleliga hörnpelare. Och hon ska till sist kunna se eller skönja en syntes av det egenupplevda och det förvärvade. Denna syntes ska frigöra hennes kraft att skapa något nytt som kan berika henne själv och det samhälle hon nu lever och ska arbeta i. Vår målsättning är att utnyttja gruppens dynamik till individens fördel, att inom kursen försöka få syn på de förändringsagenter som kan motivera och få med sig kurskamrater som har svårare att hitta sin egen roll i det nya tänket.

Hela utbildningen är individbaserad och utifrån varje deltagares förutsättningar sker en analys och möjlighetsutveckling. Formulering av möjliga och realistiska mål är grunden för att processen skall kunna föras framåt och mätas i varje skede.

Under hela utbildningen ges återkommande tillfällen till dialog mellan potentiella arbetsgivare, myndigheter, utbildare och andra aktörer i processen. Tanken är också att potentiella arbetsgivare skall ha möjlighet att pröva om deltagaren kan harmoniera med och komplettera företagets behov av arbetskraft.

Deltagarens förutsättningar för att driva eget företag ska också undersökas, värderas, uppmuntras och understödjas.

Om deltagaren har ett rehabiliteringsbehov, vid kursstart eller om sådant uppstår under kursen görs en behovsanalys och en anpassad studieplan upprättas. Deltagaren ska ha möjlighet att återgå till ordinarie studieplan om eller när rehabiliteringen är fullföljd.

Jämställdhetsfrågor får ett belysande perspektiv och medvetena och omedvetna könsstrukturer tydliggörs och problematiseras genom hela processen. Det blir tydligt att deltagarnas individuella motivation inverkar på omgivningen och ökar chanserna till framgång - inte kön. Mångfalden betraktas som en av de viktigaste tillgångarna. Som en konsekvens av detta är hela kursupplägget baserat på ett globalt perspektiv - Världssäljarperspektivet!

Tre starter om 45 veckor
Introduktionsvecka I. Världen-vecka. Deltagarna förmedlar egna säljerfarenheter från hemländerna. Som konsument och som säljare.
Introduktionsvecka II. Sverige-vecka. Deltagarna gör iakttagelser från den svenska marknaden. Självupplevda eller iakttagna upplevelser.
Introduktionsvecka III: Sverige-Världen-vecka. Denna vecka pendlar vi tvärt mellan Sverige och världen. Vad tror deltagarna fungerar i Sverige? Vad fungerar inte?
Personlig säljarkartläggning. De här veckorna ägnar vi åt personliga reflektioner. Vi låter deltagarna dokumentera sina erfarenheter skriftligen. Vi ber dem formulera mål för den egna utvecklingen.
Marknads- och målgruppskunskap. Om olika konsumentgrupper i Göteborg/Sverige. Gästföreläsningar. Enkla researchuppgifter förekommer.
Kultur och koder. Denna studieperiod genomsyras av den värdegrund som det svenska samhället vilar på. FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna. Synliga och osynliga koder. Projektarbete kombinerat med praktik. Behov och konsumtionsmönster bland invandrargrupper och skillnader inom invandrargrupper. Ett projektarbete där deltagarna tar kontakt med företrädare för ”sin” invandrargrupp för att undersöka vissa specifika frågor ur ett sälj- och kundperspektiv, där exempelvis kulturella och genusrelaterade frågor behandlas. Praktikperiod nr 1 omfattar fyra veckor. Praktik sker på företag där deltagaren får följa säljare i arbete.
Redovisningsvecka för projektarbetet.
Bransch- och produktkunskap.
Kreativa processer Del I: PRODUKTEN/TJÄNSTEN. Hur skapar man en produkt eller tjänst som inte finns?
PRAKTISKT KREATIVITETSARBETE. I grupper driver deltagarna egna kreativa processer för att ta fram nya produkter/tjänster.
Hur säljer Svensson? Olika typer av vanlig försäljning.
Svenska säljutbildningar. Vad betonas i svenska säljutbildningar? Hur tas nya målgrupper till vara? Deltagarna får skapa problemformuleringar kring nya målgruppers behov.
Kommunikation. Med utgångspunkt från vad deltagarna hittills lärt sig och de frågor och hypoteser som formulerats vid kursstarten undersöker vi på ett problemorienterat vis kommunikationens roll vid försäljning.
Traditionell marknadsföring
Kreativa processer Del II: Icke traditionella metoder. Hur tänker man annorlunda kring en marknadsföring eller prissättning?
PRAKTISKT KREATIVITETSARBETE. I grupper gör deltagarna marknadsföringskampanjer för de produkter/tjänster som tagits fram i kreativa processer del I.
Personligt varumärke. Vikten av att skapa sig ett personligt varumärke för att lyckas på framtidens marknad.
Ekonomi. Ekonomi för icke-ekonomer. Den nödvändigaste ekonomin för att starta eget. Projektarbete kombinerat med praktik. Under praktikperioden ska deltagaren undersöka vilka parametrar som främjar ökad försäljning. Praktikperiod nr II. Denna gång ska deltagaren matchas tydligare mot framtidsmålet.
Kursavrundning
Marknadsförarna kommer att i vissa delar delta i ovanstående lärprocess. Fokus för dem kommer att ligga på nätverkande, mentorskap, praktik och språk.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Vi kommer att börja med en utbildning i tillgänglighet för projektgruppen och handläggaren från AF samt vägledaren från VUF. Vi tänker här ta hjälp av ESF:s processtöd i frågan. Vi har diskuterat igenom frågan och kommer att erbjuda samma möjligheter för alla. Vi tror inte att vi kommer att kunna tillhandahålla infomaterial o.dyl på blindskrift men när det gäller tillgänglighet till lokaler, hörselslingor i utbildningslokalerna m.m. så kommer alla att kunna ta del av all undervisning och diskussioner. När det gäller praktikplatser ska vi se till att alla har möjligheter till praktik och det finns även vissa möjligheter att via AF anpassa arbetsplatsen efter behov. Eftersom vår målgrupp har olika nivå på sina svenskkunskaper och alla kommer att läsa svenska parallelt med annan undervisning så kommer allt material att utformas på lätt svenska.
En kartläggning av eventuella dolda handikapp kommer också att göras av alla deltagare för att kunna underlätta deltagandet för personer med t.ex diabetes (mattider), smärtor som göra att man inte kan sitta stilla för länge, allergier o.dyl. Viktigt för alla att ha kunskap om olika former av dolda handikapp för att kunna ge rätt bemötande och för att kunna underlätta för alla. Extra viktigt med vår målgrupp eftersom man redan har hamnat långt utanför och har en lång väg fram till ett jobb. Det är därför väldigt viktigt att deltagaren inte lägger på sig själv en extra börda genom sin funktionsnedsättning utan att vi hjälper dem att se att det inte hindrar deras möjligheter till att lyckas utan kanske till och med i vissa fall ger dem en fördel eftersom de besitter en kunskap som vi andra inte har och som de kanske kan ha nytta av i sitt framtida yrkesutövande. Om vi lyckas kan vi få ambassadörer som ger hopp till andra i samma situation att det finns hopp och möjligheter till integration och en plats på arbetsmarknaden.

Jämställdhetsintegrering

Med utgångspunkt från det som vi beskrivit under bakgrunden så kommer vi att arbeta med jämställdhets-integreringen på följande sätt. Till att börja med genomför vi en utbildningsdag i jämställdhetsintegrering för projektgruppen, som även kommer att innefatta handläggaren på AF och den personliga handläggaren på VUF liksom resurspersonerna från Individ och Familjeomsorg i nordost. Här tänker vi använda oss av ESF:s processtöd samt även av någon person som har goda kunskaper i jämställdhetsfrågan i andra kulturer. Vi kommer också att utse en kvinna och en man från projektgruppen, som tar huvudansvaret för frågan och som ser till att vi bevakar och kontinuerligt stämmer av att vi arbetar enligt vår plan men även är vaksamma på om vi behöver göra ytterligare insatser i frågan. Projektägaren ställer redan idag krav på sina utbildnings-leverantörer att bygga sina utbildningar utifrån ett könsneutralt perspektiv samt att man ska ha goda kunskaper i ämnet men vi tänker ha en genomgång med vår utbildningsanordare för att stämma av att så sker. När det gäller utbildningar, praktik m m kommer vi att se till att alla får lika möjligheter bl a genom att tänka på att kvinnorna oftast hämtar/lämnar på dagis. Ta hänsyn till ensamståendes situation samt kvinnors trygghet när det gäller val av lokaler/tider o dyl. När det gäller styrgrupp, projektgrupp samt referensgrupp så tänker vi se till att de blir jämställda och även tänka på fördelningen av antal kvinnor och män. Vi kommer också att vara noga med hur vårt material, broschyrer, infomaterial o dyl är utformat så de blir könsneutrala samtidigt som vi särskilt försöker locka kvinnor till projektet med tanke på det vi sagt tidigare om de potentiella deltagarna.

Vår målgrupp totalt sett kommer att få mycket stöttning i och med att de flesta stått utanför arbetsmarknaden länge (kanske aldrig varit inne på den svenska). Vi kommer att satsa stora resurser på att få dessa människor integrerade i vårt samhälle och vi kommer att aktivt arbeta för att nå både män och kvinnor för att utöka de kontaktytor som var och en av grupperna har.

Transnationellt samarbete

Genom projektets koppling till PO1-delen inom Partnerskap Göteborg skall möjligheterna med delprojekt The Bridge (Groundwork) beaktas för att kunna ta del av erfarenheter från London.

Medfinansiärer

 • Arbetsförmedlingen Göteborg
 • Försäkringskassan i Västra Götaland
 • Göteborgs Stad Gunnared
 • Göteborgs stad, SDF Bergsjön
 • SDF Lärjedalen, Projekt- och uppdragsenheten
 • Vuxenutbildningsförvaltningen

Samarbetspartners

 • Arbetsförmedlingen Göteborg
 • Försäkringskassan i Västra Götaland
 • Göteborgs Stad Gunnared
 • Göteborgs stad, SDF Bergsjön
 • MiG
 • Polismyndigheten i Västra Göta
 • SDF Lärjedalen, Projekt- och uppdragsenheten

Kommun

 • Göteborg