Logotyp på utskrifter

Partnerskap Dialog&Samverkan för hållbar utveckling

ProgramområdeProgramområde 2 Ökat arbetskraftsutbud
ProjektfasGenomförande
ProjektägareIFO Arbetsmarknadsenheten
KontaktpersonFüsun Uzuner
E-postFusun.uzuner@lundby.goteborg.se
Telefonnummer031-366 76 11
Beviljat ESF-stöd22 117 578 kr
Total projektbudget42 125 478 kr
Projektperiod2011-08-01 till 2014-12-31
RegionVästsverige
In English

Sammanfattning

Projekt Partnerskap Dialog&Samverkan för hållbar utveckling syftar till att utveckla strukturer för att skapa hållbar tillväxt samt utveckling av metoder för att erbjuda stöd till arbetslösa individer att komma till arbetslivet. Verksamheter som ska genomföras inom projektet har delats in under två teman. Det första temat har aktiviteter som siktar till långsiktig hållbar tillväxt. Andra temat siktar till ökat arbetskraftsutbud. Projektets två teman integrerar och stärker varandra.

Bakgrund

Se bilaga 1 för detaljerad beskrivning

Sedan maj 2010 har diskussioner förts mellan Norra Älvstrandens företagarförening, SDF Lundby, Fastighetsägarna Centrala Hisingen, Samordningsförbundet Delta, Backaplans Företagare och Fastighetsägare och Styrelse Akademin om hur man vill arbeta för att nå en gemensam vision för Lundby år 2020. Parterna insåg att ett tudelat Lundby kommer öka spänningarna i stadsdelen om man inte arbetar strategiskt Utifrån mötena har Partnerskap Samverkan&Dialog bildats för att genomföra ett gemensamt utvecklingsarbete i enighet med Göteborgsregionens tillväxtprogram samt Göteborgs stads strategi för det urbana utvecklingsarbetet.

Partnerskapet har för avsikt att utveckla innovativa lösningar för att stödja arbetslösa individer med hållbar, inkluderande tillväxt genom att fördjupa samarbetet mellan samhällets alla sektorer. Valet att bedriva projektarbetet inom två fonder baseras på kunskapen:
-Att nya jobb skapas genom god tillväxt i befintliga företag, högt nyföretagande och nya etableringar.
-God hälsa och trygghet är grunden för ett bra arbetskraftsutbud.
-Åtgärder som erbjuds arbetskraften matchar med företagens kompetensförsörjningsbehov vilket leder till hållbara lösningar på arbetsmarknaden.

Utvecklingsarbetet kommer att bedrivas under två teman,
Tema 1 Strukturbygget innehåller fyra olika delprojekt:
1.1 Strategisk kommunikation och varumärkesarbete
1.2 Utökade kultur- och fritids aktiviteter
1.3 Utveckling av rekreationsområde
1.4 Socialt hållbar miljö

Tema 2 Utökat arbetskraftsutbud
2.1 Jobbcentral
2.2 Gröna jobb
2.3 Inkubator och företagsrådgivning

1:a temat innebär att skapa nya strukturer som syftar till att öka områdets attraktivitet, utöka entreprenörskap och skapa nya sysselsättningsmöjligheter. Aktiviteter som planeras i första temat har två funktioner, dels öka attraktivitet, engagemang och trygghet och dels att skapa möjligheter till rehabilitering och nya arbetstillfällen.
2:a temat innefattar aktiviteter för att rusta arbetslösa Lundbybor som är beroende av olika bidragssystem. Projektets 2 olika teman interagerar och stärker varandra.

Tema 1 har fyra olika delprojekt som stärker och samarbetar med varandra.
Delprojekt 1.1 Strategisk kommunikation och varumärkesarbete
Namnet Lundby förknippas med vissa värden, en del stämmer, andra inte. Det är därför viktigt att vara tydlig i kommunikationen av Lundby och – för att särskilja oss - att kunna ladda varumärket med de värden vi önskar. I nuläget finns det inte ett etablerat varumärke för Lundby.

Projektet syftar till att genom kommunikations- och varumärkesprocessen i samverkan skapa en stor gemenskap mellan boende, företag och offentliga aktörer. Syftet är alltså att med kommunikation och varumärkesarbete som verktyg minska gapet mellan verklighet och bild. Men också använda kommunikationen som ett styrmedel och en kraft att uppnå de visioner vi i partnerskapet har kring Lundby.

Delprojekt 1.2 Utökade kultur- och fritids aktiviteter
Partnerskapet har uppmärksammat att det finns ett behov av utökade kultur- och fritidsaktiviteter i Lundby.

Utökade kultur- och fritidsaktiviteter syftar till att locka besökare, öka folkhälsan samt stimulera till kulturföretagande och skapa andra sysselsättningsmöjligheter.
Med utökade kultur- och fritidsaktiviteter vill vi också öka rörligheten, attraktiviteten och tryggheten i området vilket också bidrar till att öka den sociala sammanhållningen.

Delprojekt 1.3 Utveckling av rekreationsområde
Upprustning av Kvillebäcken och Keillers park till rekreationsområden kommer skapa möjligheter för arbetslösa till praktik och arbetsträning samt rekreationsområde för alla.

Utöka Lundbys attraktivitet genom att skapa välskötta gröna rekreationsområden samt utveckla bra tränings- och praktikmöjligheter till arbetslösa individer vilket kan leda till arbete. Förvandla Kvillebäcken och Keillers park till ett rekreationsområde leder till ökad besöksnäring i området.

1.4 Socialt Hållbar miljö
Det finns flera gröna oaser, kultur- och historisk miljö, olika typer av naturmiljöer som används i liten utsträckning. Orsaken är till detta är till stor del otrygghet, men även dålig infrastruktur och misskött underhåll.
Inom projektet vill vi utveckla aktiviteter som attraherar boende så att de trivs bättre och känner sig tryggare i området. Torgytorna blir levande mötesplatser med ökade folkströmningar vilket bidrar till ökade förutsättningar för utökning och nyetablering av affärsverksamheter.

Arbetslösa Lundbybor ska erbjudas meningsfull sysselsättning inom satsningar som vi gör inom Social hållbar miljö. Med stöd av företagarutbildning och inkubatorsverksamhet förväntas att ett företag per år kommer utvecklas inom fastighetsskötsel, torghandel mm. Genom att öka rörligheten i området bidrar vi till att öka den upplevda tryggheten.

Tema 2 Ökat arbetskraftsutbud
Andra temat innefattar aktiviteter för att rusta de arbetslösa Lundbybor som är beroende av olika bidragssystem. De kommer att erbjudas dels individuellt stöd utifrån sina behov inom Jobbtorgets aktiviteter samt genom att nya tränings- och arbetsplatser skapas genom kultur- och fritidsaktiviteter, rekreationsområdes utveckling samt social hållbar miljö. Arbetet kommer att formas utifrån målsättningen att utveckla matchningsarbete mellan företagens kompetensbehov och arbetslösa individer.

Delprojekt 2.1 Jobbcentral
Individuellt stöd och kartläggning
Alla deltagare kommer att få personlig stöttning av arbetskonsulenter för att hitta sin egen väg till arbetsliv eller studier genom motiverande samtal. Personer med psykisk ohälsa och även outredda fysiska besvär har ökat betydligt i omfattning bland försörjningsstödstagare pga. att Försäkringskassans ändrade regler. Gruppen behöver stöd och kunskap om sina hinder för att lära sig nya strategier hur de kan hantera sina psykiska eller fysiska hinder för att kunna planera sin återgång till arbetet.

Daglig strukturerad aktivitet
Aktiviteterna kan innehålla söka jobb aktiviteter, information om olika yrke- och studievägar mm. Olika företag från partnerskapet ska bjudas in för att berätta om sina branscher samt genomföra anställningsintervjuer mm.

Yrkesutbildningar
Yrkesutbildningarna kommer anpassas efter arbetsmarknadens kompetensförsörjningsbehov. Våra erfarenheter från tidigare projekt visar att yrkesutbildningarna ger bästa resultat om den är kombinerad med både teori och praktik under utbildningstiden.

Arbetspraktik/ arbetsträning
Deltagarna kommer att erbjudas praktik och arbetsträning som kommer förstärkas med utbildningar vid behov för att öka anställningsbarheten.

Syfte
Genom partnerskapets kunskap och möjligheter upprusta arbetslösa och ge bättre förutsättningar till anställning, vidare studier eller nyföretagande. Syftet är även att bidra till utökat entreprenörskap i målgruppen.

Delprojekt 2.2 Gröna jobb
Delprojektet gröna jobb syftar till att utveckla meningsfulla arbetsuppgifter till personer med långtidsarbetslöshet eller långtidssjukskrivningar att arbeta i utomhusmiljöer. För att skapa långvariga relevanta resultat för deltagaren kommer de inom Gröna jobb att få yrkesutbildningar vid utomhusmiljöer dvs. arbetsplatslagd praktisk yrkesutbildning. Gröna jobb kan fungera som ingångsport tills individerna känner sig mer redo att gå till mera koncentrationskrävande aktiviteter eller att genom de praktiska yrkesutbildningarna kan erhålla anställning.

Delprojekt 2.3 Inkubator och företagsrådgivning.
Göteborgsregionen och särskilt Lundby stadsdel behöver nya företag. Men det startas inte tillräckligt många idag. För att lösa detta behövs en företagskuvös som sänker tröskeln till entreprenörskap genom att erbjuda fakturerings- och andra administrativa tjänster samt rådgivning och mentorskap. Fastighetsägarna inom Partnerskapet kommer vara behjälpliga för ny registrerade företag att hitta lokal med förmånliga villkor.

Syfte

Projektets syfte inom projekttiden är att använda den kunskap och de möjligheter som finns inom samhällets alla sektorer för att utveckla och tillämpa innovativa metoder för att rusta arbetslösa individer och ge dem den stöttning de behöver för att bli självförsörjande genom arbete och entreprenörskap.

Projektet syftar också till att öka områdets attraktivitet för att dra till sig nya etableringar av företag, utveckla stödstrukturer som förenklar för nya företag att utvecklas, bidra till ökad folkhälsa och sysselsättningsmöjligheter, ökat utbud av kultur- och fritidsaktiviteter, ökad trygghetskänsla i det offentliga rummet främst ur ett jämlikhetsperspektiv.

Projektets långsiktiga syfte är att skapa välfungerande samverkansformer samt en strategisk lokalutvecklingsplan för att kunna fortsätta arbeta med att skapa nya sysselsättningsmöjligheter för personer som står utanför arbetsmarknaden samt att fortsätta utveckla en socialt hållbar stadsmiljö där individerna trivs att bo och vara verksamma i.
Arbetet med det strategiska partnerskapet ska leda till en Strategisk Lokalutvecklingsplan där erfarenheter och kunskaper samlas och utvecklas under projektperioden för att kunna ge en stabil plattform för att samverkansparterna ska fortsätta att aktivt utveckla stadsdelen efter projekttiden. Den Strategiska Lokalutvecklingsplanen ska innehålla tydliga och mätbara mål som baseras på de gemensamma erfarenheterna och alla partners kunskaper.
Varje tema har egna delmål som samverkar och förstärker huvudmålet.

Målsättning

I projektets två olika teman har varje delprojekt definierat en egen målsättning i enighet med projektets huvudmålsättning. Dessa målsättningar samt tids- och aktivitetsplan som redovisas under respektive område.

Projektets huvudmålsättning dvs. att erbjuda arbetslösa mångfacetterade insatser för att öka deras chanser att bli självförsörjande är följande:
• 600 arbetslösa ska få del av olika aktiviteter.
• 50 % av alla deltagare har arbete eller gått vidare till studier vid avskrivning av projektet.
• 20 % kommer närmare arbetsmarknaden då vi menar att de kvalificerar sig till olika åtgärder inom arbetsförmedlingen
• 25 % minskning av den upplevde ohälsan med
• 70 % av alla deltagare ska uppleva att projektet har hjälpt dem att närma sig till arbetsmarknaden.
• 100 personer har fått information om företagande.
• 30 personer har deltagit i inkubatorsverksamheten.
• 250 personer har praktiserat eller arbetstränad inom branscher de är intresserade.

Kunskap om vad Lundby och Centrala Hisingen har att erbjuda.
• 15 % ökning av de boende och verksamma i Lundby ska ha kunskap om vad Lundby har att erbjuda vad gäller boende, attraktioner, verksamheter, tillgänglighet och service.
• 7 % ökning av Göteborgarna som ej bor eller är verksamma i Lundby ska ha kunskap om vad Lundby har att erbjuda vad gäller boende, attraktioner, verksamheter, tillgänglighet, service etc.

Attityder till Lundby ur olika perspektiv, t ex kring frågor som trygghet och trivsel.
• 10 % ökning av antalet boende i Lundby som uppfattar området tryggt och trivsamt. Särskild undersökning kommer genomföras bland ungdomar.
• 5 % ökning av antalet göteborgare (ej boende i Lundby) som uppfattar området som tryggt respektive trivsamt.

Beteende, antal besökare till aktiviteter i Lundby
• 4 % ökning av antalet besökare till aktiviteter i Lundby.
• 10 % ökning av antalet besökare på Facebook-sida, webb och andra informationsforum för Lundby.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

I projektet kommer vi aktivt att arbeta med information och föreläsningar med samarbetspartners, anställda och även deltagarna för att öka tillgängligheten, förståelsen och attityderna för personer som har någon form av funktionshinder.
Vi vill visa att det ofta inte krävs stora förändringar för att anpassa en arbetsplats för en person med funktionsnedsättning och hur man kan hantera dessa förändringar. Vi vill också lyfta att förändringar som är bra för funktionsnedsatta personer även är till gagn för människor utan nedsättningar.

Alla informationsträffar, utbildningar och liknande ska hållas i möjligaste mån lokaler som svarar upp mot de kriterier som finns för tillgänglighet. Allt informationsmaterial ska skrivas på lättläst svenska och med ett lättläst typsnitt.

Vid rekrytering av personal ska inte en funktionsnedsättning vara avgörande för om man får uppdraget utan personlig lämplighet och kunskap.

Vi anser att genom att diskutera och lyfta frågorna skapas bättre insikt och förståelse vilket ger tillgänglighet. Arbetskonsulenter ska utbildas i tillgänglighets frågor. Samtlig personal samt samverkande partners kommer också erbjudas information vid kick off för projektet då vi planerar att bjuda in Handisam representanterna till träffen.

Jämställdhetsintegrering

Inom projektet kommer vi att arbeta på ett metodiskt sätt med jämställdhetsintegrering. Jämställdhetsintegrering betyder att samtliga arbetsprocesser granskas utifrån ett könsneutralt perspektiv. Könsneutralt betyder inte att män och kvinnor erbjuds samma möjligheter och samma villkor utan de får möjlighet att vara med och ta del av aktiviteter utifrån sina behov och förutsättningar. Ett exempel på behovsanpassade förutsättningar kan vara skiftande starttider i projektets olika utbildningar för småbarnsföräldrar som lämnar sina barn till förskola och skola. På så sätt påverkas inte närvaron negativt hos småbarnsföräldrar och då framförallt kvinnor.

Strukturer som byggs i avsaknaden av ett granskande jämställdhetsperspektiv drabbar i regel oftare kvinnor negativt än män. I projektet kommer vi arbeta med en konkret och välutvecklad metodik för att genomsyra alla aktiviteter och beslut utifrån ett jämställdhetsperspektiv. Jämställdhet kan vara ett väldigt abstrakt ideal om man inte kan konkretisera och sätta mätbara mål. Vi kommer att arbeta enligt 4R- modellen för att säkra jämställdhetsintegrering i alla nivåer och i alla aktiviteter.

4-R metoden ger:
• Kartläggning av deltagare: Hur många kvinnor/män deltar i våra olika insatser?
R1- under R1 kommer vi att föra könsfördelad statistik för varje aktivitet både inom projektorganisationen och på deltagare för att se hur representationen ser ut. Statistik insamlingen ger oss möjligheter att utveckla åtgärder och reagera på varför representationen ser ut som den gör, är kvinnor och män inte lika intresserade av verksamheten, eller har de svårigheter att nå information, eller om informationen i sig inte är könsneutral.

• Kartläggning av resursfördelning, R2 svarar på frågan: Hur fördelas resurser i form av exempelvis pengar, tid, information/möten, insatser mellan män och kvinnor.
Under R2 kommer vi att analysera projektets aktiviteter utifrån resursfördelning mellan män och kvinnor. Exempel på resursfördelning mellan män och kvinnor kan vara, erbjudna yrkesutbildningar, stödsamtal, praktikplatsfördelningar mm.

• Realia - analys av könsmönster och genusperspektiv, R3 svarar på om det finns ett könsmönster, om verksamheten utformas utifrån någon norm som gynnar ett kön mer än andra. Under R3 kommer vi att analysera vår statistik både från representationsfördelning och från resursfördelningen för att se om det finns skillnader mellan män och kvinnor. Då analyserar vi varför skillnader uppstår genom att undersöka egna beslutsunderlag, presentationsmaterial, intervjuer med deltagare mm.

• Realisera - formulera nya mål och åtgärder, R4 svarar på frågan: Hur bör verksamheten se ut för att vara jämställd?
När frågorna i de tre R:en har besvarats, är det dags att ta ställning till om verksamheten behöver förändras för att leva upp till jämställdhetsmålen.
När vi vet hur det ser ut med representationsfördelning, resursfördelning och analyserat varför det ser ut som det gör, sätter vi upp mål samt en genomförandeplan med aktiviteter. Ett exempel kan vara att undersökningar visar att kvinnor deltar i yrkesutbildningar i mindre utsträckning än män så kan vi sätta upp ett mål om att höja antalet deltagande kvinnor med 5-10 %.

Jämställdhetsintegreringen kommer att fortsätta under hela projektet. Metoden kommer vi också under projektutbildningen presentera för våra samverkanspartner. Vår metod är inte en enda strukturerad metod utan det finns 10-tal metoder som kan användas lika konkret och enkelt. Det viktigaste inom projektet är att harmonisera våra analyser och genomförande modeller med samarbetspartner för att analysen av hela projektet ska vara pålitligt.

Transnationellt samarbete

Neumünster är en stad i den tyska delstaten Schleswig-Holstein belägen ca 30 km söder om Kiel. Folkmängden uppgår till cirka 77 000 invånare. Staden kännetecknas som ett utställnings- och konferenscenter, där finns allt från tillverkningsindustri till högteknologiska företag. I Neumünster bedrivs ett offentligt-privat partnerskap i syfte att skapa tillväxt genom att stötta ny företagsamhet och utveckling av befintliga företag. Inom partnerskapet finns också ett teknik centrum som är en ideal miljö för entreprenörer och unga företag. Parnerskapet arbetar också aktivt för att marknadsföra området, organisera och stötta nätverk samt initiera och stötta projekt för ekonomisk utveckling.
Staden Neumünster liknar Lundbys karaktär gällande arbetskraftsutbud och möjligheter, samtidigt som dess partnerskap arbetar enligt de riktlinjer som ligger till grund för denna ansökan, inte minst att skapa ekonomisk tillväxt, skapa förutsättningar för entreprenörer och nyföretagande, gemensamt varumärkesarbete. Genom att ta del av erfarenheterna från partnerskaps arbetet i Neumünster kommer Lundbys strategiska utvecklingsarbete att få goda förutsättningar redan från projektstart. Partnerskapet Neumünster är underrättade om vår projektansökan och är positiva till ett transnationellt samarbete.

Nysa är en stad i södra Polen beläget i övre Schlesien, Opole län. Folkmängden uppgår till ca 50 000 människor.
District Labour Office är en organisatorisk enhet för lokala myndigheter som tillhandahåller tjänster för arbetslösa, arbetsgivare och andra parter på arbetsmarknaden. District Labour Office hjälper människor som står utanför arbetsmarknaden och har förlorat tron på sig själva. Vi stödjer etablering av företag och hjälper arbetsgivare med att skapa arbetstillfällen. Inom District Labour Office i Nysa pågår just nu ett EU-projekt som heter Human Capital, syftet med projektet är att hitta den fulla potentialen av mänskliga resurser genom ökad sysselsättning genom att nyttja företagens potential och deras anställda, öka utbildningsnivån i samhället, minska områden av social utslagning. Inom projektet Human Capitol omfattas stöd för följande områden: sysselsättning, utbildning, social integration, utveckling av anpassningsförmåga hos arbetstagare och företag och främjande av hälso-och sjukvårdspersonal, samt frågor som rör effektiv offentlig förvaltning på alla nivåer och utveckling av partnerskap. Ett samarbete med District Labour Office i Nysa skulle ge oss viktiga inslag och förstärka vårt arbete med att identifiera och använda den outnyttjade potential som finns i samhällets alla sektorerför att skapa mer likvärdiga levnadsvillkor för stadens invånare. District Labour Office i Nysa är underrättade om vår projektansökan och är positiva till ett transnationellt samarbete.


Medfinansiärer

  • DELTA
  • IFO Arbetsmarknadsenheten

Samarbetspartners

  • DELTA

Kommun

  • Göteborg