Logotyp på utskrifter

Stäng

EBS2020 har driftstopp på söndag den 29 mars 2020

Driftstopp pga servicearbete söndagen 29/3 från kl 15.00 och framåt, arbetet förväntas vara klart på måndag 30/3. 

På G

ProgramområdeProgramområde 2 Ökat arbetskraftsutbud
ProjektfasGenomförande
ProjektägareMedborgarskolan Region Väst
KontaktpersonHelene Ungberg
E-posthelene.ungberg@medborgarskolan.se
Telefonnummer0703-21 94 59
Beviljat ESF-stöd13 037 190 kr
Total projektbudget23 554 990 kr
Projektperiod2012-02-01 till 2014-06-30
RegionVästsverige
In English

Sammanfattning

Projektet skall via folkbildningspedagogiken och arbetsmarknadspolitiska aktiviteter stimulera ungdomar till att närma sig arbetsmarknaden eller träda in på denna. Projektet avser att hitta samverkansmodeller som kombinerar deltagarens kunskaper och önskemål med Arbetsförmedlingens mål och näringslivets önskemål och krav. De övergripande individmålen är att deltagaren ska finna, få och behålla ett arbete/utbildning och därigenom få kontinuitet i vardagen, samt att ta ökat ansvar för sina val och bli mer delaktig i samhället.

Bakgrund

Trots en förbättrad arbetsmarknad finns det fortfarande väldigt många ungdomar som inte lyckats etablera sig på arbetsmarknaden. Tillgänglig statistik från Arbetsförmedlingen säger att det i Västra Götalandsregionen idag finns 14 734 arbetslösa ungdomar mellan 18-24 år. Av dessa befinner sig 5 015 i olika ungdomsinsatser, främst inom åtgärden Jobbgaranti för ungdomar (UGA). Enligt Arbetsförmedlingens statistik är 9 719 ungdomar sysslolösa idag i Västra Götalandsregionen.

Konjunkturinstitutet bedömer att skuldkris och börsras får arbetslösheten att bita sig fast på dagens höga nivåer. När arbetslösheten inte går ner utan det är stiltje på arbetsmarknaden kommer de långtidsarbetslösa att ha väldigt svårt att få jobb. Ungas arbetsmarknad är väldigt konjunkturberoende och de unga är de första att lämna arbetsmarknaden vid en lågkonjunktur samtidigt som det tar längre tid vid högkonjunktur innan ungdomsarbetslösheten minskar än för resten av befolkningen. Dagens svajande ekonomi drabbar därför de unga i samhället hårt.

Avsaknad av relevant utbildning eller till och med oavslutad gymnasiekompetens är ytterligare orsak som bidrar till lägre sysselsättning bland ungdomar. I Sverige ligger arbetslösheten hos unga på 25,3 %, enligt SCB:s siffror för juni månad. Detta samtidigt som företagen samtidigt skriker efter kompetens.

Den vanligaste ingången på arbetsmarknaden i Sverige är via kontakter och nätverk vilket de flesta ungdomar saknar. Ungdomarna saknar ofta kunskaper om var jobben finns och vilka jobb som passar. Många ungdomar saknar fullgjord gymnasieutbildning eller har en utbildning som inte passar ihop med arbetsmarknadens behov. Det finns också ungdomar som kommit till Sverige och skolsystemet så sent att de bl a på grund av språket inte kunnat fullfölja utbildningen eller få arbete. Många av ungdomarna har behov av att få stöd i att exempelvis få struktur i sin vardag, komma in i sociala sammanhang, öka sitt självförtroende och sin självkänsla.

Medborgarskolan Region Väst har folkbildningsverksamheter som riktar sig mot ungdomar. Under 2011 har hittills cirka
14 000 ungdomar deltagit inom olika studiecirklar med folkbildningspedagogik. En av riktlinjerna gällande folkbildningens metoder är att man deltar fritt och frivilligt utifrån sina egna intressen. Medborgarskolan Region Väst bedriver stor verksamhet som lockar ungdom att delta både vad det gäller musik, dans, teater, språk, konst etc. Via denna verksamhet kommer många in i ett sammanhang, övar och ökar sin sociala kompetens och blir delaktiga i en demokratiskprocess.

Projektet På G är ett projekt riktat till målgruppen unga som står utanför arbetsmarknaden och som är inskrivna i någon av Arbetsförmedlingens ungdomsgaranti eller aktivitetsgaranti. Projektet syftar till ta fram en ny metod för dessa att varaktigt närma sig arbetsmarknaden och där målgrupperna är direkt involverade i metodutvecklingen. Projektet består av väl beprövade befintliga entusiasmerande och engagerande folkbildningsverksamheter som vi vet appellerar dagens ungdom och som kombineras med arbetssökande block till en ny metod och mot en ny målgrupp. Projektet kommer vidareutveckla dessa metoder och arbetsmodeller.

Grundbultarna i detta projekt är de salutogena och lösningsfokuserade förhållningssätten som tillsammans med folkbildningspedagogiken syftar till att stärka varje deltagares självbild och självförtroende. De arbetssökande blocken kommer bl a ursprungligen från arbetet som kompletterande aktör till Arbetsförmedlingens UGA i Varberg, där resultatet är att cirka 80 % av de arbetssökande ungdomarna kom ut i jobb eller studier. Ungdomarna genomgick en mycket aktiv första fas på fyra veckor i arbetssökandet som skapade ett fortsatt driv hos deltagarna att faktiskt nå jobben. En del av projektet består av folkbildningspedagogik som väsentligen skiljer sig från skolpedagogik, och studiecirkelverksamhet som kan anpassas efter den enskilde ungdomens intresse och som energihöjande startpunkt för att bygga vidare på och få deltagaren vilja/våga närma sig arbetsmarknaden.

Projektmetoden är tänkt att underlätta och förbereda ungdomarnas inträde på arbetsmarknaden och inför studier. Projektet strävar efter att möta ungdomen där denne är och att i symbios vidareutveckla metoder som får ungdomarna intresserade av att aktivera sig, bryta sin passivitet, gå utanför sina egna ramar. Metoden är individuellt anpassad och bygger på en stegvis ökning av från början motiverande, engagerande, lustfyllda aktiviteter mot de mer arbetsmarknadsrelaterade och studieförberedande insatserna. Meningen är att ge den långtidsarbetslösa ungdomen kraft och verktyg att ta kontroll över sin egen livssituation. Vidare bidrar projektet till att skapa en mångfasetterad bild av arbetsmarknaden: villkor, krav, möjligheter. Under tiden i projektet medverkar projektet till att deltagarna får vägledning att hitta jobb samt att behålla det. Projekt inspirerar deltagaren att aktivera sig, utöka sitt personliga nätverk och göra ett framgångsrikt karriärval utifrån sina individuella drömmar.

MOBILISERINGSFAS
Under mobiliseringsfasen kommer några deltagare ur målgrupperna att tillsammans med projektpersonal arbeta fram ett vinnande och förankrat koncept som skall kännas meningsfullt och coolt för ungdomen att delta i.

Projektet påbörjas att marknadsföras gentemot näringslivet för att företagen skall få kännedom om projektet och vilja vara med i arbetet att få ungdomarna närmare arbetsmarknaden.

Målsättning

Projektet främjar deltagarens aktivitet och erbjuder ökad delaktighet i arbetsfrågan, bryter invanda mönster och föreställningar och utvecklar dess förmåga att nå arbetslivet. Projektet skall verka för att fler ungdomar får jobb antingen direkt eller via studier.

Projektet bidrar till bättre hälsa för målgruppen. Genom att ungdomarna aktiverar sig, skapar rutiner, ackumulerar kunskap och hittar sysselsättning som ger tillfredställelse, uppnår de bättre psykisk samt fysisk hälsa.

Projektet skall stimulera deltagarna till att fullgöra sina gymnasiestudier.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Projektet kommer göra sin verksamhet tillgänglig och inkluderande för alla.
Tillgänglighet inom nedan områden kommer speciellt att behandlas:

TILLGÄNGLIGA LOKALER
Den fysiska miljön i Medborgarskolan Region Västs lokaler där projektet kommer att verka är handikappanpassade. Vid deltagarens kartläggning i projektet kommer frågor kring eventuella funktionshinder att tas upp för att projektet i möjligaste mån skall kunna möta deltagarens behov. Eventuell anpassning av praktikplats kommer ske vid en introduktion där eventuella hjälpmedel kan bli aktuella utifrån deltagarens behov.

TILLGÄNGLIG VERKSAMHET
Medborgarskolan är ett studieförbund med humanistisk värdegrund. Vi sätter individen i centrum och tar hänsyn till varje individs behov, förutsättningar och önskemål. Vi utgår från att utveckling sker i samverkan med andra. Vi anser att grunden för goda relationer mellan människor är ömsesidig respekt. Humanism innebär förståelse för oliktänkande och för andra kulturer. Medborgarskolan arbetar för en ökad öppenhet, för internationell samverkan och kulturell mångfald.

I projektet ingår olika former av arbetsmarknadsinformation då deltagarna och coacherna på olika sätt ser till att deltagarna tar till sig informationen. Det kan handla om allt från studiebesök och rollspel till att diskutera rättigheter och skyldigheter man har som arbetstagare etc.

Genom att praktik på företag ingår som en del i projektet för deltagare som har behov av det, görs arbetsmarknaden mer tillgänglig och öppen för deltagarna. Olika former av kompetensutveckling till deltagarna ökar deras arbetsmarknadskunskaper och gör arbetsmarknaden mer tillgänglig.

KOMMUNIKATIV OCH INFORMATIV TILLGÄNGLIGHET
Verksamheten kommer att anpassas efter personer med funktionshinder. Eftersom projektverksamheten kommer att bygga på individuella behov, kan vi också anpassa den till personer med olika typer av funktionshinder. Hjälpmedel kan vara aktuella utifrån individuella behov och specifika funktionsnedsättningar.

Projektmaterial ska vara skrivet på ett sätt som gör det lättförståeligt.

MOBILISERINGSFAS
Under mobiliseringsfasen kommer projektet att vidareutveckla hur verksamheten skall göras tillgänglig.

Transnationellt samarbete

I början av genomförandefasen fastställs vilka transnationella partner vi kommer att arbeta med för att utbyta erfarenheter. Prioriterade länder är Nederländerna som placerar sig som lägst i EU när det gäller ungdomsarbetslöshet (8,1 %) samt Tyskland(8,7 %). Danmark är en presumtiv partner med en ungdomsarbetslöshet på 14,4%.

Den transnationella verksamheten i projektet kommer att inriktas mot i första hand lärande kring hur andra länder inom Europa har gjort för att ha förhållandevis låg ungdomsarbetslöshet. Idéerna kring det transnationella projektsamarbetet är att skapa mervärde till projektet i form av nytänkande och förbättrat arbetssätt som sedan är tänkt att spridas. Genom kontakt med andra kan vi föra en kreativ dialog med aktörer som arbetat mycket med ungdomar utanför arbetsmarknaden och med och hur de har arbetat för att få dessa att närma sig arbetsmarknaden.
Rent praktiskt eftersträvar vi en miljöhållbar samverkan. Vi kommer exempelvis att använda oss av telebildmöten, Skype och mail i dialogen med våra partner.

Vår målsättning med samarbetena innebär att utbytet med de resurser som våra samarbetspartner har stimulerar och inspirerar till olika insatser samt att värdet av samarbetet ger incitament för utbyte av kunskaper bl a genom arbetsutbyte, skrifter och utvärderingar.

Under genomförandefasen kommer det transnationella samarbetet startas upp.

MOBILISERINGSFAS
Medborgarskolan kommer medverka vid ”Working Life Transnational Event & Partner Search Forum” i Stockholm i oktober 2011. Vår förhoppning är att vi under dessa dagar kan komma att hitta transnationella aktörer till projektet.

Kommun

  • Ale
  • Alingsås
  • Göteborg
  • Halmstad
  • Kungälv
  • Mölndal