Logotyp på utskrifter

Omstrukturering av arbetskraft inom förskolan

ProgramområdeProgramområde 1 Kompetensförsörjning
ProjektfasGenomförande
ProjektägareKommunförvaltning
KontaktpersonGustav Cruce
E-postgustav.cruce@harryda.se
Telefonnummer031-7246427
Beviljat ESF-stöd2 065 250 kr
Total projektbudget2 065 250 kr
Projektperiod2011-10-03 till 2013-11-29
RegionVästsverige
In English

Sammanfattning

Bland personalen i förskoleverkamheten kommer det behövas etthundra anställda ytterligare med akademisk examen. Idag har 300 en sådan. Idag finns 165 personer med examen från gymnasiet och de kommer behöva ha en högre examen. Den nya nivån - såsom vi tolkar regeringens nya direktiv - fordrar en högre utbildningsnivå och detta projekt vill stimulera till en sådan.

Den andra delen vill ge hela arbetstsyrkan på 490 personer en bredare kompetens i dels genusfrågor, dels kroppsspråk för barn som behöver detta. Detta betyder att vi vill inkludera detta ställningstagande i vårt vardagliga arbete - att barn skall ha samma möjligheter oberoende kön eller om de har extra särskilda behov. I förstudien visas att förekomsten av ett tydligt kroppsspråk är en bra metod att nå alla barn.

Bakgrund

BEHOV
Förskolan behöver öka antalet tjänster med cirka 100 examinerade förskollärare från dagens 306 (297 årsarbetare) stycken. Detta är konskevensen av att man inför ett behörighetskrav inom förskolan. Samtidigt finns det 165 personer ( 157 årsarbetare) som arbetar som barnskötare men som saknar den högre behörigheten. Vi ser därför ett behov av att:
-rekrytera ny personal med förskolärarkompetens.
-uppmuntra till fort- och vidareutbildning för de barnskötare som vill bli framför allt förskollärare (men också andra kommande men mindre yrkeskategorier exv. specialpedagoger). Samt ge möjlighet till kompetensutveckling så att grundläggande gymnasiebehörighet uppnås.
-bidra till en förstärkt kompetensprofil för de barnskötare som kommer söka andra vägar i sitt yrkesliv. Några av dessa har luckor i sin gymnasiekompetens bl a i grundläggande engelska.
-bidra till en allmän kompetensutveckling för de barnskötare som kommer välja att arbeta kvar inom verksamheten.

Förskolan är första mötet med samhällets pedagogiska arbete. Bland många viktiga teman så vill verksamheten prioritera genusfrågor samt barn med särskilda behov.

Det finns därför ett behov av att ge tillfälle till ut- respektive fortbildning utifrån dels generella insatser (genus, barn med speciella behov) samt individuella utbildningsinsatser (grundläggande gymnasiebehörighet i bl. a. engelska).

BAKGRUND
I och med införandet av en ny skollag och ny läroplan 2011 kommer förskolans pedagogiska uppdrag att stärkas. Förskolan kommer bli en egen skolform och visar att förskolan intar positionen som första trappsteget i hela utbildningssystemet.

En inventering av kompetensnivåerna bland barnskötarna har gjorts under 2010 och den visar att det finns ett intresse för högskolestudier till förskolärare för cirka hälften. Den resterande hälften faller endera för åldersstrecket, eller önskar annan form av kompetensutveckling.

Förskollärarens uppdrag tydliggörs och innebär bl a att denna skall planera och genomföra verksamheten, ansvara för dokumentation av barnets lärande, ansvara för samverkan med hemmet samt ansvara för barnets lärande i ett 1-16 års perspektiv.Förskolan får också ett utökat ansvar för barn i behov av särskilt stöd samt modersmålstöd.

Förskoleversamheten kommer därför att arbeta med olika insatser exv:
Genomförande av försklolans nya uppdrag.
Kompetensutveckling till rektorer och pedagoger.
Särskild satsning på matematikutvecklare och IT pedagoger.
IT plan för förskola-grundskola.
Skoldatatek.
Plan för modersmålet
Förskolelyftet med fokus på språk och matematik.

SLUTSATSER
Det finns 165 personer anställda som barnskötare i kommunens verksamheter. Allteftersom arbetsgivaren inför den nya läroplanen bedöms att dessa inte kommer uppfylla de kunskapskriterier som behövs.

Cirka hälften av de 165 eller 80 stycken stycken barnskötarna har kommit i en ålder då det knappast är rimligt att vänta sig en omstrukturering/omställning till exempelvis en förskollärarexamen, de kommer s a s falla för åldersstrecket.

Cirka hälften av de 165 barnskötarna eller drygt 80 stycken har visat intresse för att vidareutbilda sig inom verksamheten medan andra sannolikt kommer välja en annan väg för sin fortsatta yrkesliv.

Det finns ca 306 förskollärare som behöver kontinuerlig fortbildning i aktuella ämnen.

Ytterligare några har idag luckor för att att komma ifråga för inträdeskravet på högskolan.Syfte

Syftet

Kvalitetssäkra förskoleverksameten genom en vidareutbildad personal.

Vidareutbildning går ut på:
1. Ökad medvetenhet om genusfrågor samt om jämställdhetsfrågor med fokus på både kön och barn med särskilda behov.
2. Alla barnskötare erbjuds grundläggande utbildning i kärnämnena bl. a . engelska så att de blir behöriga till högsskolestudier.
3. De som därefter vill utbilda sig till exempelvis förskolellärare eller specialpedagog (och utanför detta projekt ram) kommer ges visst stöd för en sådan utbildning.
4. De som inte avser att vidareutbilda sig kommer ges annan kompetensutveckling för att stärka sin allmänna kompetens i yrkeslivet.
5. Stärka kommunens konkurrenskraft i förhållande till nyetablerade friskolor som kliver in som aktörer på samma kommunala marknad.
Målsättning

Målsättning

UTBILDNING
Samtliga anställda: 165 barnskötare och 306 förskollärare och 20 rektorer.
--skall erbjudas två utbildningar på vardera fyra timmar dvs totalt åtta timmar med speciellt fokus på teman med 1/ genus och 2/ barn med speciella behov.

Samtliga ca 165 barnskötare
--skall erbjudas en analys av sina meriter för att kunna bli behöriga till högsskolestudier för att bli förskollärare eller andra yrken (exv. specialpedagoger) som kommer efterfrågas inom förskoleverksamheten.
--de som saknar grundläggande behörighet i exempelvis kärnämnen skall erbjudas sådan.
--övriga skall erbjudas kompetensutveckling inom områden där deras övriga kunskaper kan komma att tas tillvara. Teman kan vara kostverksamhet, vård- och omsorg mm dvs kunskaper som är efterfrågad kompetens inom andra yrken.

Av de cirka 75 barnskötare som vill prova på att vidareutbilda sig till förskollärare skall minst hälften påbörja sådan högskoleutbildning.

PERSONALRÖRLIGHET
Av de cirka 75 banskötare som inte avser vidreutbilda sig inom förskoleverksamheten skall minst hälften ha skaffat sig kompetens för att kunna vara sökbara på tjänster inom andra yrkeskategorier inom exv. kommunen.

EFFEKTEN
Effekten kommer bli att de anställda får en ökad kunskap i av verksamheten prioriterade frågor kring genus och utsatta grupper. Effekten vill vi tillgodoräkna för att minska de klyftor som finns för att alla skall kunna ha ett bra liv oberoende av kön, funktionsnedsättning mm. Generellt innebär detta att de stärker sin ställning på arbetsmarknaden.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

En av målgrupperna är att personalgrupperna skall öka sin kunskap för barn med särskilda behov, för vissa innebär detta en funktionsnedsättning. Allmänt sett så finns det redan ett brett spektrum med insatser avseende fr a fysiska åtgärder men det är alltid svårare att klara de funktionsnedsättningar som finns inom socialpedagogiska eller neuropsykiatriska problemställningar.

Genom att ge insikter om barn med särskilda behov samt satsa på vuxna som får s a s en utbildningsrevansch som gör att de nu senare i livet får möjlighet till kompetensutveckling.

Jämställdhetsintegrering

Genom att vi har sett att genusfrågorna i det direkta arbetet med barn i vid bemärkelse är viktiga vill vi ge samtliga medarbetare och ledning en fördjupad kunskap i detta.

Men genusarbete är också att ha tillträde till arbetsmarknaden, vi ser att många av dessa kvinnliga barnskötare är extra utsatta. Vid förprojekteringen har framkommit att de av olika skäl, tidig familjebildning mm inte har kunnat ta del av samhällets utbud av utbildningar i yngre dagar och därmed kunnat ta del av den ofta mer välavlönade manliga arbetsmarknaden.

Transnationellt samarbete

Detta projekt har inte som ambition att arbeta transnationellt.
Dess erfarenheter kommer spridas i vårt allmänna arbete med andra kommuner etc, oxå i sammahang där vi är involverade i transnationella projekt exv inom INTEREG programmen Nordsjön och Öresund-Kattegatt-Skagerack.

Samarbetspartners

  • Vuxenutbildningen

Deltagande aktörer

  • FoU väst
  • Ped inst

Kommun

  • Härryda