Logotyp på utskrifter

Omställning Dals-Ed

ProgramområdeProgramområde 1 Kompetensförsörjning
ProjektfasGenomförande
ProjektägareNäringslivsenheten
KontaktpersonGustav Glesåen
E-postgustav.glesaen@dalsed.se
Telefonnummer0534-190 45
Beviljat ESF-stöd2 329 570 kr
Total projektbudget2 329 570 kr
Projektperiod2009-03-19 till 2011-06-18
RegionVästsverige
In English

Sammanfattning

Omställning Dals-Ed lägger grunden till en ökad kompetensutveckling syftande till att minska beroendet av fordonsindustrien och skapa förutsättningar för ett ökat entreprenörskap.

Bakgrund

År 2008 arbetade ca 14 procent av de sysselsatta i Dals-Ed inom fordonsindustrin. Övervägande delen arbetade i ett enda företag, Fehrer Sweden AB, varför ortens arbetsmarknad är starkt beroende av utvecklingen i detta företag. Det ensidiga beroendet av ett industriföretag utgör en riskexponering som måste reduceras.
Företaget har under det senaste året fått stora problem och har varslat eller sagt upp ca 50% av sina anställda. Problemen har accelererat ytterligare under rådande finanskris och den framtida utvecklingen under 2009/2010 är ytterst oviss.

Låg utbildningsgrad:
Förstudien konstaterar att utbildningsnivån i industrin är låg och att företagen/kommunen har svårt att rekrytera kvalificerad personal. Vidare saknas kompetens för att dels kunna söka andra arbeten och dels för att utveckla nya företag.

Andelen med längre högskoleutbildning (3 år eller mer) är låg i Dals-Ed både i jämförelse med Västra Götaland och riket. Den generella utbildningsnivån är också lägre än genomsnittet för övriga Dalslandskommuner. Speciellt när det gäller kvinnliga företagare, ser vi denna låga utbildningsgrad, vilket vi vill förändra. Förstudien visade även att grundläggande IT-kunskaper generellt är låga.

Syfte

I Förprojektet identifierade vi 73 företag i vår kommun som var i behov av och var villiga att satsa på kompetensutveckling för sina anställda, i tillägg ville alla kommunens anställda ha kompetensutveckling. Tillsammans var det ca 1000 individer som ville genomgå olika utbildningar för att få en kompetenshöjning som är bra för företagen och alla anställda samt kommunens personal. Utbildningsplaner utarbetades för alla enskilda företag, detta i samarbete företaget och anställda.
All aktuell statestik visar att utbildningsnivån i Dalsland och i vår kommun är mycket låg, jämfört med Västra Götaland förövrigt och den är lägre än riksgenomsnittet.
Vår ansökan till ESF den 26:e september, om medel för genomförande av en total kompetensutveckling i kommunen, byggde på analyser och inventeringar som genomfördes i förprojektet. Detta var det totala behovet. Vi ville visa behovet och ansökte om medel för genomförande av ett huvudprojekt. Vi fick avslag.
I vår ansökan den 8:e januari 2009, så har vi enbart koncentrerat oss om krisbranscher för vår region, som är fordonsindustrin samt skogs- och pappersindustrin. Se bifogade bilagor (handlingplaner för fordonsindrustri och skogs- och pappersindustri i Fyrbodal). Genom förprojeket indentifierade vi en grupp kvinnliga entreprenörer som är i stort behov av kompetensutveckling för att klara sin försörjning och evt utveckla sitt företag. Vi menar att denna ansökan passar bra in på utlysningstexten från ESF.
Vi avvaktar med att ansöka om medel för andra branscher, men företagen och individerna är identifierade genom vårt genomförda förprojekt och vi återkommer gärna med ny ansökan för dessa branscher samt kommunens anställda. Vi följer med stort intresse också kommande utlysningar.

Förstudien ger resultatet att Dals-Eds största industri är starkt hotad då den är leverantör till Saab och Volvo och att företaget är direkt beroende på ur det går i dessa företag. Kommunens ekonomi är krympande och med landets näst högsta skatt finns inga utrymmen för ytterligare skattejusteringar. Beroendet av fordonsindustrin är ett hot.

Entreprenörskap och entreprenöriellt tänkande.
Inom dessa utvalda krisbranscher och nuvarande lågkonjunktur kommer ett antal individer att varslas om uppsägning från sina befintliga arbeten. Av erfarenhet vet vi att det blir svårt att få ett nytt jobb inom pendlingsavstånd i Dalsland. Att starta eget kan vara enda möjligheten för en försörjning om individen vill stanna kvar på hemorten. En utbildning inom entreprenörskap och starta eget kan vara bra och ofta avgörande om individen skall lyckas som entreprenör och egen företagare. I Fyrbodals tillväxtprogram står inskrivet att skall i framtiden vara lika naturligt att starta och driva eget företag som att vara anställd. Men vi ser även att möjligheten att starta företag inte räcker för den enskilde för att klara sin försörjning på lång sikt. Man kan inte bara lära sig hur man startar och driver ett företag, det är inte enbart denna kunskap som gör att man kan försörja sig på företagandet. För att lyckas med ett varaktigt entreprenörskap måste det finnas en genuin vilja från individen att driva företaget, och därmed känna att man duger och att man verkligen har förmåga och drivkraft att klara det. Det är en förutsättning för att få fungerande, växande företag. Och de flesta personer som i vår kommun riskerar att varslas under de närmaste åren, kommer troligen inte att bli tillräckligt bra företagare själva, om företagande är enda alternativet för försörjning. Det är svårt för många enskilda företagare att få tillräckliga intäkter för att kunna ta ut en marknadsmässig lön, som när man var anställd.
Eftersom självkänsla, självkännedom, tillit och mod kanske inte räcker till hos var och en som befinner sig i en mycket osäker anställningssituation, är det oerhört viktigt att förstärka dessa förmågor. Först när individen känner engagemang för sina mål och en känsla av att kunna kontrollera sin framtid, kommer ett eventuellt företagande att bli framgångsrikt. Därför vill vi även erbjuda våra projektdeltagare att få stöd att hitta dessa förmågor hos sig själva. Vi kommer att erbjuda detta i form av seminarier och workshops, men även via coaching, enskilt och i grupp. Detta är en process som tar tid, men som kommer att blir oerhört värdefullt för både individ och företag, vare sig som anställd eller som företagare. Detta entreprenöriella tänkande ihop med kunskaper om entreprenörskap i bemärkelsen att starta och driva företag, ser vi som en nödvändig kombination för att stärka individens position på arbetsmarknaden.
Essensen av vad vi vill åstadkomma för enskilda individer, är att förbereda dem för de förändringar som de står inför, vare sig det handlar om att förstärka sin position som anställd, och därmed stärka företaget där man arbetar, eller som egen företagare, och därmed stärka sin egen och andras möjlighet till tillväxt. Inom modern skolutveckling handlar entreprenöriellt lärande om att förbereda elever för de yrken som inte finns än. Att stärka sin ta-sig-församhet och att ständigt lära sig hitta nya lösningar. Detsamma vill vi förmedla hos de anställda idag, att förbereda dem för det som de inte vet något om än. Och att tycka att det är ok och till och med spännande med förändringar.
För att åstadkomma dessa insatser kommer vi att samverka med bl a NyföretagarCentrum Väst, Almi och Innovatum. Dessa har stor erfarenhet och kunskap om företagandets olika faser och tillsammans med erfarna coacher och föreläsare kan vi erbjuda de aktiviteter som nämnts ovan. Och eftersom även Entreprenörskap och nyskapande är ett fokusområde inom delregionen, känner vi det extra viktigt att trycka på detta.

Entreprenörskap är en röd tråd.
Kommunens mål är att det skall vara lika naturligt att driva eget företag som att vara anställd. Utbildning och information kring entreprenörskap och företagande pågår redan idag i såväl i grund- som gymnasieskolan i Ed. Projektet avser att driva utbildningar i entreprenörskap.

Genom den rådande krisen har läget skärpts ytterligare och vi ser ett omfattande hot mot samhällets utveckling.
Samtidig är övertygelsen bland alla inblandade att det är människorna på platsens om måste attackera och lösa problemen. Det kommer ingen utifrån som ordnar allt.
Samverkan mellan företag, individer och offentliga organ är därför mycket viktigt att utveckla.

Målsättning

Projektmål: Minst 50% av yrkesverksamma inom krisbranscherna, fordon-, skog och pappersindustri, skall ha genomgått en kompetenshöjning under projekttiden. Utöver kompetenshöjning vill vi även stärka individens position inför framtiden på följande sätt:

Minst 20 anställda hos de krisdrabbade företagen ska genomgå starta eget-kurser (entreprenörskap). Med denna insats kommer individerna att bli mer förberedda på att klara sin egen försörjning vid eventuell uppsägning. Oavsett kommer förståelsen för arbetsgivarens situation förbättras och därmed kan krisen lättare och snabbare övergå till ett tillväxttänkande igen.

När förändringarna hos företagen leder till uppsägningar eller omställningar, behöver var och en förstå vad en förändring innebär, dels för företaget, men även för individen egen situation. För att stå rustad för det som man inte vet något om behöver man självkänsla och tillit. För att uppnå detta och upptäcka den potential som finns hos varje individ, vill vi erbjuda coachning enligt texten om syftet ovan, till både företagsledare och anställda. Minst 20 personer ska omfattas av denna insats.

Vi ska anordna tre seminarier/föreläsningar totalt i entreprenörskap i entreprenöriellt tänkande (2) och mångfaldsarbete, integration och jämställdhet (1).

En uppföljande kurs i mångfaldsarbete ska anordnas.

Tre informationsinsatser om tillgänglighet för funktionshinder ska ske ute på företaget i samverkan med viktiga aktörer, bl a fackföreningar.


Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Det är viktigt att de företag som vi har definierat som krisföretag, är tillgängliga för alla, även för personer med funktionsnedsättningar. Vi måste tänka både på företagens kunder och på de som arbetar på företagen. Det finns idag ett antal regler och lagar som gäller företagens förhållningssätt till funktionshandikappade. Även om vi som en liten kommun med litet invånarantal och en öppen och tillåtande miljö inte har haft några större problem med dessa frågor, är det ändå av stort värde att alla har kunskap om vad som gäller, vilka rättigheter och skyldigheter man har som individ, vare sig man är anställd, driver företag eller köper tjänster eller varor av företaget. För att detta ska ske vill vi i samarbete med AME, arbetsmarknadsenheten, bedriva en informationskampanj i form av workshops ute på företagen, branschvis, alltså en aktivitet riktad till bilindustrin och deras underleverantörer, en till skogs- och pappersindustrin och en till de lågutbildade/kvinnliga företagarna. För att belysa detta ytterligare ser vi gärna att fackföreningarna medverkar. Vi vill således komma nära verksamheterna och på plats kunna föra en diskussion med alla berörda.

Jämställdhetsintegrering

Analysen från förprojektet visar att i involverade företag i vår ansökan, icke själva anser att jämställdhet är någon prioriterad fråga. Men projektledningen anser att jämställdhet är mycket viktigt och vi vill genomföra en utbildning i jämställdhet för samtliga deltagande individer i projektet. Detta blir i seminarieform, utbildningsmaterialet blir handbok i Praktiskt Mångfaldsarbete.

Fortfarande sker yrkesvalen väldigt traditionellt i Dals-Eds kommun. Inom t.ex vård och skola finns en stor överrepresentation av kvinnor. Kompetenshöjning kan vara ett verktyg för att få människor att våga göra nya yrkesval och våga lämna de traditionella mans-kvinnoyrken.

Vid upphandlingar av utbildningar ställs krav på leverantören att synliggöra jämställdhet och utbildningar skall ta hänsyn till genusperspektivet.
Projektet kommer att genomföra seminarier/kurser med stöd av Företagarnas utbildningsmaterial kallat Equal.

En annan aspekt när det gäller jämställdhet mellan kvinnor och män, är att andelen kvinnliga företagare är betydligt lägre i vår kommun än riksgenomsnittet, som ligger på ca 25%. Andelen kvinnliga företagare i kommunen är ca 18%, vilket snabbt behöver ökas betydligt. Dessa företagare är till största delen lågutbildade och har ofta startat efter att ha blivit arbetslösa och inte fått möjlighet till ny anställning. Detta är ett stort problem på flera sätt. För det första har kvinnorna inte klarat att få tillräcklig omsättning för att kunna försörja sig tillräckligt, vilket även innebär framtida bekymmer med tanke på pension osv. Men framför allt så finns det drömmar och mål, men som man inte tror sig kunna uppnå. Det handlar alltså om samma problematik och attityd som de som idag är anställda, men som riskerar att bli varslade. En ständig oro för framtiden är ingen bra utgångspunkt för den egna förmågan att hitta kunder och utveckla företaget. Vi anser således att dessa kvinnor behöver samma stöd som de anställda inom krisföretagen. Som vi ser det befinner sig även dessa kvinnor i krisbranscher. De har ofta inte lärt sig entreprenörskap, vare sig i bemärkelsen starta och driva företag, eller det personliga entreprenörskapet, där självkänsla, mod och tillit förstärks. Det saknas även nätverk och samtalspartners för dessa kvinnor, som oftast inte har någon naturlig koppling till dessa stödsystem. Av erfarenhet har vi även sett att ingen kompetensutveckling gör nytta om det inte samtidigt åtföljs av personlig utveckling. Kunskaperna måste omvandlas till handling. För att åstadkomma detta vill vi starta ett kvinnligt nätverk med en ledare som har ett coachande förhållningssätt. Med ett tema för personlig utveckling / entreprenöriellt tänkande vid varje träff, tror vi att man tillsammans kan förhöja sina möjligheter betydligt och känna sig mer jämställda och delaktiga i samhället jämfört med de manliga företagarna.

Kommun

  • Dals-Ed