Logotyp på utskrifter

Omställning - Tidaholm

ProgramområdeProgramområde 1 Kompetensförsörjning
ProjektfasGenomförande
ProjektägareTidaholms kommun, Företagarcen
KontaktpersonSören Holmlind
E-postsoren.holmlind@codeq.se
Telefonnummer0706-702552
Beviljat ESF-stöd4 539 442 kr
Total projektbudget4 539 442 kr
Projektperiod2009-09-01 till 2011-08-31
RegionVästsverige
In English

Sammanfattning

Kompetensutveckling utifrån arbetslivets och omvärldens krav Syfte: Utveckling och långsiktig kompetensförsörjning. Stärka individers kompetens och ge flexibla och omställningsbara företag. Ökad jämställdhet och friskare arbetsplatser. Tillväxt genom förbättringsarbete och teknikutveckling.

Bakgrund

Tidaholm har en lång tradition av tillverkningsindustri, Tidaholms Bruk lade grunden för den industritradition som ännu lever kvar. Den lokala processindustrin har sitt ursprung från Tidaholms Bruk. Idag lever den vidare med tillverkning av flaggstänger, husvagnsfönster, dörr och instrumentpaneler till fordonindustrin. Tidaholm var redan
på 1920- talet Sveriges ledande tillverkare av lastbilar och bussar. Tidaholms näringsliv är idag en stor underleverantör till den mekaniska industrin. Den tillverkande industrin står idag fortfarande för 34 % av kommunens 6041 stycken sysselsatta (detta skall jämföras med rikets 17 %). Den stora nedgången i konjunkturen har slagit väldigt hårt mot vår lokala tillverkningsindustri. Vi har under det senaste halvåret sett en generell volymnedgång ca 40 % och ända upp till en 80 % nedgång inom fordonsindustrin. Vilket redan lett till företagsnedläggningar, konkurser och stora varsel och uppsägningar. I mars 2009 föreligger 550 varsel i kommunen vår prognos är en arbetslöshet på 13-14 % augusti 2009. Vårt lokala näringsliv står inför ett stort omställningsarbete alltifrån affärsutveckling, förbättringsarbete och teknikutveckling. Vi står inför en mycket allvarlig utmaning då våra tillverkande företag tvingats till kraftiga neddragning av personalstyrkorna. Skall våra företag kunna vara konkurrenskraftig framöver måste man stärka och bredda kompetensnivåerna. Företagarcentrum har under vintern 2009 fört en dialog med vår industri och fått i uppdrag att analysera kompetensbehoven. Vi har valt ut och kartlagt 16 stycken tillverkande företag som tvingats reducera personalstyrkan senaste halvåret från 1033 till 760 anställda (se bifogad företagslista) där vi ser att flertalet anställda behöver omställning och kompetensutveckling för att kunna möta en kommande marknadkrav.

Förstudien visar tydligt att kompetensfrågan är kritisk för företagen. Företagen är hårt konkurrensutsatta med tuffa kundkrav som kräver ständig effektivisering och teknikutveckling som medför ständigt ökade krav på medarbetarnas kompetens, oavsett vilka yrkesroller personalen innehar.

I förstudien har vi intervjuat all företagen och sammanställt deras kompetensutvecklingsbehov (se bilaga Utbildningskostnader).

I kommande projekt vill vi angripa nedanstående problem Problemformulering
Det är generellt låg utb.nivå i företagen. Företagen har tidigare p.g.a. högkonjunktur tvingats anställa personal med kompetensbrister och nu under omställning och varsel minskat sin personalstyrka och även då tappat mycket kompetens. Ca 70 % av all personal bedöms vara i behov av någon form av komp.utv. Organisationerna är sårbara p.g.a. att enbart ett fåtal personer har spetskompetens.

Mål/angreppsätt
Kompetensutveckla och validera befintlig personal gentemot identifierade bristkompetenser. Kompetensutveckla organisationen inom strategiskt viktiga kompetensområden.

Problemformulering
Företagen blir allt mer kundorderstyrda och måste ha flexibla och mångkunniga medarbetare för att snabbt kunna omställa verksamheten.

Mål/angreppsätt
Öka medarbetarnas kompetens och bredda arbetsinnehåll som gör dem mer flexibla och mångkunniga och stärker deras position på arbetsmarknaden.

Problemformulering
Företagen har svårt att avsätta tid för kompetensutveckling. Företagen har sällan personalavdelning/ personalman och därmed bristande rutiner i kompetensfrågor.

Mål/angreppsätt
Kompetensutveckla chefer och personalansvariga för att förbättra företagens struktur och arbetssätt med kompetensfrågor. Skapa flexibla och lärande miljöer i företagen med, t.ex. e-learning.

Problemformulering
Företagen är hårt konkurrensutsatta med krav på innovationer, effektivisering och teknikutveckling.

Mål/angreppsätt
Kompetensutveckla medarbetare inom strategiskt viktiga kompetensområden såsom.Teknikutveckling, Effektiv Produktion (Lean Production).

Problemformulering
Företagen är hårt konkurrensutsatta och drabbade av lågkonjunkturen och i stort behov av affärsutveckling.

Mål/angreppsätt
Kompetensutveckla företagen och medarbetarna inom affärsutveckling för att kunna nå nya affärsmöjlgheter.

Syfte

Genom att utifrån genomförd förstudie effektivt kompetensutveckla individer och företag inom strategiskt viktiga kompetensområden så att dessa utvecklas i takt med arbetslivets och omvärldens krav skall projektet leda till hållbar utveckling och långsiktigt förbättrad kompetensförsörjning för deltagande företag och kommunen. Personlig kompetensutveckling som ökar arbetsinnehåll och stärker individers plats på arbetsmarknaden och bidrar till flexibla organisationer som klarar snabbare omställning av verksamhet.

Ökad jämställdhet och friskare arbetsplatser genom att kompetensutveckla chefer och andra nyckelpersoner om hur diskriminering kan motverkas, likabehandling främjas och könsstrukturer brytas.

Utvecklad företagsstruktur och högre effektivitet och tillväxt genom kompetensutveckling inom förbättringsarbete och teknikutveckling.

Förstudien har genomförts i intervjuform med varje företag och analys har genomförts utifrån företagets behov av kompetensutveckling.

Målsättning

- Yrkesmässig kompetensutveckling och validering av idag sysselsatt personal för att uppnå regionens behov utav kritiska yrkesroller (bristyrken), t.ex. nc-operatörer, ställare, bäddfräsare, svetsare, tekniker, ledare.
- Kompetensutveckling inom strategiskt viktiga kompetensområden av idag sysselsatt personal med tonvikt på förbättringsarbete /teknikutveckling, Lean Production, produktionsekonomi, ledarskap, affärsutveckling, jämställdhet/internationalisering.
- Att bidra till att lärande och kompetensutveckling blir en naturlig del i arbetslivet. Detta ska göras genom att utveckla organisationer och chefer i strategiskt och praktisk kompetensförsörjning, t.ex. effektiva introduktionsprogram, kompetensanalyser, handledare/mentorskap, uppbyggnad av lärmiljöer/e-learning.
- Bidra till ett modernt och professionellt ledarskap präglat av helhetssyn på människan med fokus på att skapa friska och jämställda arbetsplatser. Viktiga inslag är kompetensutveckling inom hälsa/friskvård, kultur/omvärld/integration, droger/missbruk, kost, arbetsrätt/jämställdhet/arbetsmiljö, coaching, rehabilitering.
- Genom företagsnätverk skapa synergier för att utveckla näringslivet och småföretagandet.
- Bidra till att deltagande företag har en positiv grundinställning och förhållningssätt till funktionshindrade, deras nuvarande situation och framtida möjligheter i arbetslivet.


Mätbara mål
Andel genomförda utbildningsaktiviteter som uppnått kvalitetsnivå 4 (1-5).
Andel godkända deltagare.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Samtliga aktiviteter som ska genomföras kommer att vara tillgängliga för funktionshindrade. Vi kommer i huvudsak förlägga de flesta aktiviteter i deltagarnas egna lokaler där vi vet att de kan delta utan problem. Vi kommer i samband med kursinbjudningar att erbjuda och tillgodose de speciella behov som personer med funktionshinder framför.

Tillgänglighet i verksamheten är en viktig punkt som kommer att finnas med som en punkt i ledarskaputbildningen och på så sätt förbättra tillgängligheten på respektive företag.

Jämställdhetsintegrering

I Tidaholms kommun är arbetsplatserna fortfarande är starkt könssegregerade. Kommunen får en allt större andel invånare från andra länder att integrera i näringsliv och samhälle. Integrationen har varit relativt lyckad, men det finns mycket mera som kan och måste göras för att få ett mer jämställt samhälle och ta hand om de möjligheter som våra nya kommuninnevånare innebär. Nyckeln till jämställdhet är med stor sannolikhet också satsningen på en ledarskapsutveckling med fokus på frågor kring jämställdhet. Syftet med denna blir att bryta mönster, jobba med värderingar och ta fram verktyg för friska och jämställda arbetsplatser.

Deltagande aktörer

 • PV SYSTEMS AB
 • DOMETIC SEITZ AKTIEBOLAG
 • DÄLDENS MEKANISKA VERKSTAD AKT
 • KARLSSON & STAHRE INDUSTRISERV
 • LEMCKES MEKANISKA AB
 • MARBODAL AB
 • RELFAB AKTIEBOLAG
 • SOLOPLEX AB
 • STEENS MEKANISKA I TIDAHOLM AK
 • T R FASTENINGS AB
 • TIDAHOLMS PRODUKTION AKTIEBOLA
 • TIDAMEK
 • TITECH SYSTEM AB
 • URBAN LENNARTSSONS INGENJÖRSBY
 • ÅBERGS PLÅT ULF GUSTAFSSON AKT

Kommun

 • Tidaholm