Logotyp på utskrifter

Ökad anställningsbarhet - bättre konkurrenskraft

ProgramområdeProgramområde 1 Kompetensförsörjning
ProjektfasGenomförande
ProjektägareSKF Sverige AB
KontaktpersonCecilia Lack
E-postcecilia.lack@skf.com
Telefonnummer031 337 22 71
Beviljat ESF-stöd1 737 100 kr
Total projektbudget1 737 100 kr
Projektperiod2009-06-18 till 2010-12-17
RegionVästsverige
In English

Sammanfattning

Ökad anställningsbarhet - Bättre konkurrenskraft
Aanalys av verksamheten, fem principer: Standardiserat arbetssätt, Rätt från mig, Vi bryr oss, Behovsstyrt flöde, Ständiga förbättringar definierar ett normaltillstånd. Avvikelser kräver insatser t.ex. individuell kompetensutveckling.

Bakgrund

BAKGRUND

Under senare år har villkoren och förutsättningarna att bedriva industriell verksamhet radikalt omformats av ett allt hårdare förändringstryck.
Den ökande konkurrensen på världsmarknaden har lett till att kunderna ställer allt hårdare krav på hög och tillförlitlig produktkvalitet, säker leveransservice och hög tillgänglighet, allt till konkurrenskraftiga priser. Kundernas krav har i sin tur påskyndat den teknologiska utvecklingen och medfört långtgående rationaliseringar av både produktionsprocessen och administrationen.
Det görs stora investeringar i avancerade maskinsystem och utrustningar. Detta ställer höga krav på maskinutnyttjande, underhållsteknik och driftsäkerhet för att nå god lönsamhet. Kraven på medarbetarnas kompetens och samarbetsförmåga höjs. För att öka anställningsbarheten krävs rejäl och väl genomtänkt kompetensutveckling.
Samhällets institutioner kräver av företaget ett allt större ansvarstagande för den inre och yttre miljön och för en god arbetsmiljö för de anställda. Detta yttrar sig t ex i att ansvaret åläggs företaget för rehabiliteringsinsatser för de anställda som ådragit sig arbetsskador.
De rådande värderingarna om vad som är viktigt här i livet, inte minst hos de yngre, innebär att människorna förväntar sig få ut långt mera av yrkeslivet än att trygga sin försörjning. Allt viktigare är att arbetsuppgifterna motsvarar den långa utbildningen alltfler har och att arbetet är meningsfullt och stimulerande. Krav ställs också på goda möjligheter till yrkes- och löneutveckling liksom att arbetet skall ge utrymme för eget ansvarstagande och inflytande över den egna arbetssituationen.

PROBLEM

Västsvensk industri har, under senare delen av 2008, i mycket stor utsträckning drabbats av den globala lågkonjunkturen. Stora delar av tillverkningsindustrin har sett sina volymer sjunka och orderböckerna krympa på grund av lågkonjunktur och finanskris.
SKF Sverige AB är inget undantag, vi har fått se hur efterfrågan på våra produkter och tjänster har rasat, detta efter en lång period av ökad efterfrågan, då vi genomförde stora investeringar för att för att tillfredställa våra kundbehov. Våra produktionsvolymer har sjunkit med 30%-40%. Vi har förnärvarande tvingats förkorta arbetstiden i stort sett överallt inom produktionen. Vi hoppas kunna undvika varsel.
Samtidigt som vi reducerar arbetstiden har vi har vi ambitionen att kompetensutveckla våra anställda för att stå starka när konjunkturen
vänder.
Kommande halvår kommer dock att innebära lågt kapacitetsutnyttjande. Att satsa på kompetensutveckling av våra medarbetare skulle kunna vara ett sätt att slippa vidta drastiska åtgärder. För att i rådande ekonomiska läge, kunna genomföra kompetensutvecklingsinsatser behöver vi allt tänkbart stöd. Vårt avtal om produktionsanpassad arbetstid, stöd från Socialfonden och våra medarbetares djupa engagemang kan tillsammans skapa förutsättningar för ett ännu starkare SKF, vars medarbetare står väl rustade när konjunkturen väl vänder. Med blicken riktad framåt, ser vi att vi har en resa framför oss, gällande vidareutveckling av vår tekniska kompetens men även beträffande kultur, attityd och arbetssätt krävs insatser. Detta för att vara en framgångsrik och attraktiv industri även i fortsättningen.

MODELL

På initiativ av SKF Group Manufacturing Development Centre i samarbete med SAM Consulting Group AG har en rapport " An even better SKF",utarbetats januari 2007. Bilaga 1. Rapporten tar sin utgångspunkt i Manufacturing Excellence, ett produktionssätt vars huvudidé är att fördjupa arbetslagens engagemang i det dagliga förbättringsarbetet. Detta innebär ett förändrat arbetssätt, att fokus ligger i att skapa standardiserade arbetsätt, baserade på utvalda principer och metoder för att se resultat genom hela organisationen från ledning till operatör. Syftet är att uppnå en mer stabil och behovsstyrd produktion med högre kvalitet och större fokus på den mänskliga förmågan, kreativiteten och ansvarskänslan. Viktiga mål är kortare ledtider, små eller inga kapitalbindande mellanlager och en flexibel produktionsapparat som snabbt kan anpassas till marknadens skiftande krav. För att skapa denna flexibla produktionsapparat måste SKF använda sig av den kreativitet och kompetens som finns hos våra medarbetare. Projektet berör 2400 medarbetare vid SKF Sverige AB. Följande enheter berörs av projektet: Large Bearings, Medium bearings, SKF Actuators, SKF Service
tanken är att detta projekt ska vara starten på en kompetensutvecklingsinsats som skall ske inom hela SKF Sverige, Large Bearings, Medium bearings, SKF Actuators och SKF Service. Detta projekt är den första etappen i en fokuserad kometensutvecklingsinsats och den är inriktad på 130 medarbetare vid tre kanaler på "Medium Bearings" och en kanal på Large Bearings. Under ledning av speciella utbildningsledare definierar varje arbeslag och arbetsplats/kanal ett sk. normaltillstånd och säkrar ett standardiserat produktionssätt. Manufacturing Excellence. Alla avvikelser blir föremål för analys utifrån de fem grundläggande principerna: Standardiserat arbetssätt, Rätt från mig, Vi bryr oss, Behovsstyrt flöde och Ständiga förbättringar.
Ett Standardiserat arbetssätt utgör grunden i vårt kvaitetsarbete.
Manufacturing Excellence aktualiserar frågor kring våra medarbetares livslånga lärande, vårt arbete för hållbar utveckling, vårt mångfalds- och jämställdhetsarbete, våra processflöden och våra ständiga förbättringsarbeten.
Vårt projekt: Ökad anställningsbarhet - Bättre konkurrenskraft är
starten på en stor kompetens- och utbildningssatsning inom SKF.
SKF Sverige AB har för avsikt att, om detta utvecklingsprojekt faller väl ut, implementera Excellence Manufacturing i hela organisationen.
Projektets betydelse kan därför inte underskattas.METOD
Utbildningsledarna kommer under en period av två kvartal, och under en totaltid av 32 timmar låta varje skiftlag definiera sitt arbetssätt. Genom att ställa frågor om arbetsorganisation och arbetssätt och behandla de olika principerna, kommer hela arbetslaget att definiera ett standardiserat arbetssätt. Vidare kommer arbetet att mynna ut i kartläggning av individuella kompetensutvecklingsbehov.
En prioritering upprättas. Utifrån prioriterade behov kommer sedan olika typer av riktad kompetensutveckling att ske. Exempel på kurser: CNC, Slipteknik, Presentationsteknik, Underhållsteknik, Pedagogiskt ledarskap och Hållbar utveckling. Genomförda kompetensutbildninsinsatser kommer att följas upp utifrån såväl deltagarnas som arbetsorganisationens perspektiv. All uppföljning dokumenteras av utbildningsledare. Detta är en naturlig del i arbetet med Manufacturing Excellence, en process som inte avstannar när projekttiden löpt ut.
Vårt projekt: Ökad anställningsbarhet - Bättre konkurrenskraft är
starten på en stor kompetens- och utbildningssatsning inom SKF.
Projektets betydelse kan därför inte underskattas.
SKF Sverige AB vill, med stöd av de lokala fackliga organisationerna IF-Metall, Unionen och Akademikerföreningen, ansöka om medel från den Europeiska socialfonden för att kunna genomföra detta viktiga utvecklingsarbete till gagn för våra medarbetare, vårt företag, och vår region.

Syfte

Projektet syftar till att ta tillvara på och utveckla medarbetarnas kompetens, så att SKF och dess medarbetare står starka när konjunkturen vänder - ökad anställningsbarhet och förbättrad konkurrenskraft!

Projektet syftar till att ge rätt kompetensutveckling för att trygga de enskilda medarbetarnas anställningsbarhet.

Projektet syftar till att SKF Sverige AB säkrar sina produktionsprocesser för att tillhandahålla de produkter och tjänster som kunderna efterfrågar.

Projektet syftar till att grundtankarna i "Hållbar Utveckling" genomsyrar verksamheten vid SKF Sverige, detta för att företaget skall kunna tillhandahålla de produkter och tjänster som våra kunder efterfrågar.

Projektet syftar till ökad medvetenheten om jämställdhetsintegrering i ljuset av SKF:s Mångfaldsplan.

Projektet syftar till ökad medvetenhet om tillgänglighetsperpektivet.
Målsättning


Projektet har som mål att 130 medarbetare ska ha har deltagit i
Manufacturing Excellence.

Projektet ska kartlägga kompetensutvecklingsbehovet vid
de aktuella arbetsplatserna. Samt skapa en prioritering av behoven.

Projektet ska genomföra 4100 h kompetensutveckling var av 1000 h
skall vara individ- och behovsanpassad enligt projektets kartläggning.

Projektet ska definiera normaltillståndet på varje kanal/arbetsplats,
som ingår i projektet.Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Under projekttiden och inom ramen för Manufacturing Excellence, kommer deltagarna att se över lokaler och utrustning och fundera igenom hur man på repektive arbetsplats kan möta olika behov som personer med funktionsnedsättning kan ha. Särskilt fokus kommer att ligga på att analysera säkerheten i verkstadsmiljön. Vidare kommer berörd personal, att arbeta med attityder och värderingar kring olika typer av funktionsnedsättningar ,fysiska så väl som psykiska. Detta är en naturlig del av principen " vi bryr oss".
Representanter för varje arbetsplats kommner att bjudas in
till ett seminarium om tillgänglighet. Frågeställningar om
tillgänglighet kommer sedan att diskuteras
på varje arbetsplats i samband med Manufacturing Excellence.
Projektet kommer särskilt att beakta hur vi förhåller oss till varandra. Genom förståelse, medvetenhet och kunskap skapas en arbetsplats där medarbetarna inte känner sig diskriminerade, den goda arbetsmiljön, som skapar förutsättningar för en god lärmiljö. Detta är något som hela projektet står och faller med! Vi bryr oss!
Projektet kommer att behandla hur information ska utformas så att den blir tillgänglig för alla. Arbetslagen kommer att behandla detta. Vi bryr oss!Jämställdhetsintegrering

Projektet kommer att samverka med ett annat EFS-projekt som under projekttiden pågår på SKF: Bra lärmiljö - Fler kvinnoriverkstadsindustrin.
Detta projekt syftar till ökad jämställdhet samt en jämnare könsfördelning i företaget. 24 kvinnor som hotas av uppsägning skall rekryteras genom Arbetsförmedlingen och beredas en kompletterande verkstadsteknisk utbildning. Projektetledaren i kvinnoprojektet, Karin Svantesson och projektets jämställdhetskoordinator Roger Larsson samt deltagare i kvinnoprojektet kommer att hålla ett seminarium tillsammans med deltagare i Manufacturing Excellence projektet, där frågor kring jämställdhet diskuteras. Utgångspunkter för diskussionen blir läget på kanalerna/arbetsplatserna kopplat till SKF Sveriges mångfaldsplan 2008-2009. Karin Svantesson har nyligen haft förmånen att få kompetensutveckling inom området Kvinnor och teknik. Karin har erhållit kompetensutvecklingen hos Harriet Aurell, mångårig föreläsare inom området och under lång tid verksam vid Linköpings Tekniska Högskola. Harrit Aurell är på konsultativ basis knuten till SKF:s kvinnoprojekt. Genom att samverka med "kvinnoprojektet" får Manufacturing Excellens värdefull input till principen "Vi bryr oss".

Transnationellt samarbete

Detta projekt har initierats av SKF Group Manufacturing Development Centre, MDC, i rapporten "An even better SKF", januari 2007. I denna rapport förordades Medium Bearings i Göteborg och Plain Bearings i Schweinfurt som de produktionsenheter inom SKF där arbetet med implementering av Manufacturing Excellence borde ta sin början. I Schweinfurt har arbetet startas. Arbetet kommer att fortskrida parallellt vid de båda enheterna. Självklart kommer de samlade erfarenheterna att vara mycket värdefulla för de båda dotterbolagen, men även för SKF Group, se inbjudan här till erfarenhetutbytet mellan Göteborg och Schweinfurt som ägde rum i Juli 2008. Resultaten presenterades för SKF-koncernens Vd Tom Johnstone. Det finns en rapport på engelska, kan på begäran plocas fram som bilaga3.

Information och erfarenhetsutbyte kring arbetet med implementering av Manufacturing Excellence kommer att berika hela SKF.
Gemensamma utbildningar, analyser samt test av metoder och överföring av lyckade modeller har ett stort värde.
För att skapa största möjliga utbyte kommer nyckelpersoner, personal och deltagare att genomföra konferenser med kollegor i Tyskland.

Samarbetspartners

 • Odette Sweden AB

Deltagande aktörer

 • Arbetsförmedlingen Gamlestaden
 • Göteborgs Tekniska College

Kommun

 • Ale
 • Alingsås
 • Bengtsfors
 • Bollebygd
 • Borås
 • Dals-Ed
 • Essunga
 • Falkenberg
 • Falköping
 • Färgelanda
 • Grästorp
 • Gullspång
 • Göteborg
 • Götene
 • Halmstad
 • Herrljunga
 • Hjo
 • Hylte
 • Härryda
 • Karlsborg
 • Kungsbacka
 • Kungälv
 • Laholm
 • Lerum
 • Lidköping
 • Lilla-Edet
 • Lysekil
 • Mariestad
 • Marks
 • Mellerud
 • Munkedal
 • Mölndal
 • Orust
 • Partille
 • Skara
 • Skövde
 • Sotenäs
 • Stenungsund
 • Strömstad
 • Svenljunga
 • Tanum
 • Tibro
 • Tidaholm
 • Tjörn
 • Tranemo
 • Trollhättan
 • Töreboda
 • Uddevalla
 • Ulricehamn
 • Vara
 • Varberg
 • Vårgårda
 • Vänersborg
 • Åmål
 • Öckerö