Logotyp på utskrifter

Offensiv verksamhetsutveckling i en lärande miljö Oviel

ProgramområdeProgramområde 1 Kompetensförsörjning
ProjektfasGenomförande
ProjektägareSkaraborgs sjukhus
KontaktpersonLars Sundström
E-postlars.sundstrom@vgregion.se
Telefonnummer0500-431118
Beviljat ESF-stöd4 225 230 kr
Total projektbudget4 225 230 kr
Projektperiod2011-02-01 till 2013-01-31
RegionVästsverige
In English

Sammanfattning

Projektets syfte är att utveckla metoder för och skapa en hållbar offensiv verksamhetsutveckling, med en ekonomi i balans för Skaraborgs sjukhus olika områden. Genom den offensiva verksamhetsutvecklingen kommer arbetsinnehåll, arbetsmiljö, arbetsorganisation, arbetssätt och teknik att påverkas. Härigenom kommer vi att förbättra vår hälsofrämjande arbetsmiljö och öppna upp för ett ökat lärande. Ett antal pilotprojekt skall upprättas inom olika verksamheter på SkaS för att utveckla verksamhet och medarbetare. Genom att involvera och ge medarbetarna större inflytande i utvecklingsprocesser där kompetensutveckling integreras med verksamhetsutveckling, kommer vi att få en mer hälsofrämjande arbetsmiljö och skapa lärande miljöer. Härigenom kommer vi också att skapa hållbara verksamhetsutvecklingsprocesser som ger möjlighet att utveckla och bevara en god hälsa hos medarbetarna.. Projektprocessen och resultaten kommer att utvärderas.

Bakgrund

Skaraborgs sjukhus (SkaS) är skaraborgarnas slutenvårdsverksamhet. SkaS bedriver verksamhet i Västra Götalandsregionens nordöstra del, huvudsakligen på sjukhusorterna Skövde, Falköping, Lidköping och Mariestad samt i Psykiatrisk öppenvård inom området. Dessutom svarar man för ambulansverksamheten som har stationer på nio olika platser.
Inom SkaS har vi under ca 5 år arbetat med att processinrikta verksamheten för att nå en effektivare sjukvård för Skaraborgarna. Mycket av utvecklingsidéerna har vi hämtat från industrin, framförallt från våra gemensamma aktiviteter med Volvo Powertrain i Skövde. Exempel på projekt är bl.a. Livsstil Väst och på senare tid engagemang av logistik-, kvalitets- och processkunskap via Chalmers,Volvo och internationella sjukhuskontakter i Italien, Spanien och Nederländerna..
De aktiviteter vi genomfört är framförallt kurser och föreläsningar, såväl obligatoriska som på frivillig bas, för att genom en ökad kunskapsmängd för framförallt chefer starta utvecklingsarbetet. Vi kan nu konstatera att vi inte fått genomslag i utvecklingsarbetet ställt mot de förväntningar vi haft.
Den största svårigheten har varit att gå från ord till handling. Det har varit svårt att omforma ny kunskap till hållbar utveckling och förändring i verksamheten som inkluderar och engagerar alla medarbetare.
Under de senaste åren har Skaraborgs sjukhus av ekonomiska skäl varit tvunget att se över organisationen. Detta har bidragit till att utvecklingsaktiviteter såsom verksamhetsförändringar och förebyggande hälsoaktiviteter har fått stå tillbaka.
Genom en medarbetarenkät har vi sett att detta stålbad har resulterat i att många medarbetare känner mindre arbetstillfredsställelse och därigenom på sikt riskerar ohälsa.
Forskning visar att ett av de viktigaste områdena som ger utslag på välbefinnande inom arbetslivet är känslan av inflytande och samhörighet. Dessa är också några av de viktigaste framgångsfaktorerna för att kunna få genomslag i förändringsarbete. Andra delar i förändringsarbetet är att ledningen stödjer och visar engagemang för arbetet och att resurser i form av tid ställs till organisationens förfogande. I en förstudie har vi också inventerat hur förändringsförutsättningar i form av kunskap om förändringsverktyg, omvärldskunskap och sambandet mellan hälsa och effektivitet finns inom våra 28 verksamhetsområden. Med denna inventering(förstudie) har vi nu tagit fram 10 pilotprojekt som ska vara föregångare till hela sjukhusets offensiva verksamhetsutveckling. Ett första steg i detta arbete har vi genomfört genom att organisera sjukhusets ledning mot ett utvecklingsperspektiv.

Syfte

Skaraborgs Sjukhus (SkaS) bedriver verksamhet på beställning från sjukvårdsnämnderna i östra och västra Skaraborg. Beställningarna är både kvantitativa och kvalitativa. I beställningarna ingår också rationaliseringskrav och krav på att öka tillgängligheten till vård. I projektet OVIEL ska vi genom integrerad utveckling av chefers och medarbetares kompetens och engagemang samt utveckling av verksamheten åstadkomma ett offensivt hållbart och strategiskt utvecklingsarbete för SkaS. För att kunna möta beställarnas krav samtidigt som vi skapar en hållbar situation för medarbetarna kommer arbetsinnehåll, arbetsmiljö, arbetsorganisation, arbetssätt och teknik att påverkas. Härigenom kommer vi att förbättra vår hälsofrämjande arbetsmiljö, öppna upp för ett ökat strategiskt lärande och svara upp mot att säkerställa en verksamhet i hållbar utveckling.

Målsättning

Integrera kompetensutveckling med offensiv hållbar verksamhetsutveckling för att:
- Etablera olika förändringsteam/pilotprojekt inom olika verksamheter/enheter fördelade på SkaS arbetsplatser.
- Utveckla en modell / ett processinriktat arbetssätt för offensiv hållbar verksamhetsutveckling som bygger på allas delaktighet, ständig förbättring och en verksamhet i ekonomisk balans.
- Involvera medarbetarna i ett aktivt utvecklingsarbete kring brister i organisation och kompetens på de olika arbetsplatserna.
- Skapa ökat medarbetarinflytande och engagemang i utvecklingsprocesser, fler medarbetare deltar i utvecklingsarbetet
- Få verksamheternas behov att styra utvecklingsarbete och kompetensutveckling genom att inventera vilket utbildningsbehov som en verksamhetsförändring kräver
- Få en effektivare och mera relevant kompetensutveckling. utvecklingsaktiviteter ”skräddarsys” för medarbetarna
- Öka medarbetarnas personliga utveckling, genom att utveckla medarbetarnas hälsofrämjande arbetsliv
- Nyttja medarbetarnas nyvunna kompetens
- Få en långsiktig hållbar verksamhet, genom att medarbetarna är engagerade och välutbildade för att kunna utföra ett kvalificerat arbete och samtidigt utveckla och bibehålla en god hälsa genom hela arbetslivet.
- Utveckla teamarbete med strukturerade utvecklingsprogram för teamet och dess olika yrkeskategorier inom pilotarbetsplatserna tillsammans med medarbetarna.
- Projektresultaten ska på sikt genomsyra hela SkaS utvecklingsarbete och vara användbara på andra verksamheter utanför SkaS.

Vi kommer att mäta attitydförändringar och hälsoeffekter med hjälp av enkäter och intervjuer. Ett exempel på mål kan vara: hur många medarbetare är involverade i utvecklingsarbete före och efter projektet. Hur många verksamhetsförändringar har blivit hållbara genom projektet. Hur har trivsel och välbefinnande förändrats.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Inom Västra Götalandsregionen pågår ett utvecklingsarbete (arbetsmarknadsnoder) vars mål att möjliggöra arbete för fler personer med funktionsnedsättning. Arbetsmarknadsnodens arbete har lett till att vi inom SkaS har anställt och kommer att anställa ytterligare personer med funktionsnedsättning. Samtidigt har vi skapat verksamheter där vi kan erbjuda redan anställda med funktionsnedsättning meningsfulla ordinarie arbetsuppgifter. Det blir då naturligt att projektupplägget blir sådant att dessa medarbetare kommer att deltaga i projektaktiviteterna. Då funktionshindrade personer deltar i projektaktiviteter, hålls dessa aktiviteter i handikappanpassade lokaler så att alla kan ta sig fram och fungera på ett enkelt sätt i sin arbetssituation. Information, dokumentation och kommunikation i projektet anpassas till personer med funktionshinder. Genom ett bemötande i projektet som präglas av förståelse, medvetenhet och kunskap skapas projektmiljöer där inte någon deltagare blir eller känner sig diskriminerad. Projektet skapar en kommunikativ tillgänglighet så att alla deltagare ska kunna höra, delta och göra sig hörda i diskussioner och annat projektarbete. För att skapa en bättre förståelse för personer med funktionshinder kommer aktiviteter i processen att behandla frågor kring funktionshinder för att öka kunskaperna. Vi kommer även att utvärdera de förändringar i verksamheten som projektet leder till utifrån att inte exkludera medarbetare med funktionsnedsättning.

Jämställdhetsintegrering

Våra erfarenheter visar att det förekommer diskriminering på våra arbetsplatser, med avseende på etnicitet, ålder, funktionshinder, trosuppfattning, sexuell läggning och kön. I projektet kommer vi att arbeta med att förebygga diskriminering utifrån den nya diskrimineringslagen. En stor kvinnodominans finns i verksamheterna. Hot mot jämställdheten utgörs bland annat av rådande maktstruktur, värderingar och traditionsbundna fördomar inom våra verksamheter och i samhället. Utifrån SkaS jämställdhetsplan mäts verksamheternas jämställdhetsarbete genom bl.a. ”Jämix”. Jämställdhet mellan kvinnor och män, kommer att vara av största vikt i framtidens sjukvård för att kunna bemanna våra olika arbetsplatser i framtiden. I vårt projektarbete ingår jämställdhetsarbetet integrerat i de olika pilotprojekten. Därigenom säkerställs att jämställdhetsintegrering ständigt finns i projektarbetet. Som konsekvenser av projektet förväntar vi oss en ökad medvetenhet och kompetens om jämställdhet och jämställdhetsintegrering hos deltagarna, såväl hos kvinnor som hos män. Detta kommer att förändra attityder, värderingar, förhållningssätt och agerande i vardagen och göra jämställdhet till en naturlig del i all verksamhet.

Skaraborgs sjukhus har ett aktivt jämställdhetsarbete utifrån vår jämställdhetsplan. Under 2010 genomförs en genomgripande revidering av jämställdhetsplanen för att ytterligare utveckla jämställdhetsarbetet. I den offensiva verksamhetsutvecklingen kommer vi att säkerställa att utvecklingsaktiviteterna tar till vara de krafter som ligger i ett aktivt jämställdhetsarbete. De aktiviteter som finns planerade är att bemanna projektorganisationen mer jämställt, beakta att vi har 80% kvinnor i vår organisation varför vi måste planera verksamhetsutvecklingsarbetet mer jämställt och aktivt förändra verksamheten så den attraherar både kvinnor och män.

Transnationellt samarbete

För att ge ledande befattningshavare stöd i att optimera utvecklingen av sina respektive organisationer, tillsammans med sina medarbetare, avser vi att utbyta erfarenheter och samverka med liknande verksamheter i andra europeiska länder. Den transnationella samverkan i våra europeiska sjukvårdsnätverk är viktig dels för att inhämta kunskap från andra länders sjukvårdsverksamhet och verksamhetsutveckling samt sprida våra projektresultat till sjukvårdsorganisationer i andra europeiska länder för att påverka strategiskt. Ett antal etablerade transnationella kontakter finns redan.
SkaS har kontakter med sjukhusen Medical Centre, Orbis, Holland Hospitales Universitarios Virgen del Rocio, Sevilla, Spanien, Villa Boretta, Italien, Medical and Health Science Center, Unversity of Debrecen, Ungern
I de utvalda pilotprojekten kommer ett antal utvalda problemställningar att bearbetas. Expertis inom många problemställningar finns på den internationella arenan. För att få fler och bredare infallsvinklar på problemställningarna kommer deltagare från pilotprojekten delta i nätverksmöten där expertisen finns representerad.. Representanter från pilotprojekten kommer att etablera kontakt med kollegor från ovanstående sjukhus och utifrån specifika frågeställningar bearbeta problemområden.

Kommun

  • Falköping
  • Lidköping
  • Mariestad
  • Skövde