Logotyp på utskrifter

Information med anledning av covid-19

Uppdaterad information med anledning av covid-19  

Öckerönavet

ProgramområdeProgramområde 2 Ökat arbetskraftsutbud
ProjektfasGenomförande
ProjektägareDaglig verksamhet/sysselsättni
KontaktpersonJoakim Pettersson
E-postjoakim.pettersson@ockero.se
Telefonnummer031-978865
Beviljat ESF-stöd3 526 080 kr
Total projektbudget9 079 570 kr
Projektperiod2011-08-01 till 2014-06-30
RegionVästsverige
In English

Sammanfattning

"Öckerönavet" vänder sig till en bred målgrupp i den lilla kommunen. Här ska personer som saknar arbete och önskar komma närmare arbetslivet få stöd. Genom etreprenörsanda, ett coachande förhållingssätt och kontakter i lokalsamhället skall projektet låta deltagarna ta steg utifrån sin förmåga närmare arbetsmarknaden. Att rustas till att bättre möta arbetslivet, oavsett om deltagaren har någon form av funktionsnedsättning eller ej. Projektet fokuserar på att bilda nätverk med näringsliv, stötta arbetsgivare till att ta emot praktikanter samt att främja socialt företagande. Att satsa på aktiviteter och företagsidéer i linje med kommunens satsningar om främjad besöksnäring och ett hållbart samhälle ökar arbetstillfällen i kommunen samt ger positiva effekter på många nivåer.

Bakgrund

Öckerö kommun omfattar 10 bebodda öar i Göteborgs norra skärgård. Här bor ca 12 200 invånare. Förbindelse till fastlandet sker genom bilfärja.

I kommunen ser vi att det idag finns fler personer än tidigare som befinner sig långt från arbetsmarknaden och som har svårt att komma närmare den. Även om det i Öckerö finns god kontakt mellan de olika aktörerna ser vi att personer ändå hamnar mellan stolarna. Därför är det viktigt att utveckla den samverkan som finns och detta projekt är en del i detta.

I kommunen ökar behovet av försörjningsstöd. Den största gruppen som uppbär försörjningsstöd är arbetslösa utan annan ersättning. Den grupp som ökar mest är ungdomar under 25 år. Från att år 2008 ha varit 10 personer i genomsnitt per månad ökade det under 2009 till 30 personer per månad, och i februari 2011 är det uppe i 45 personer. Bland dessa är det endast fem personer som har godkända gymnasiebetyg. Förutom ungdomarna är antalet personer som uppburit försörjningsstöd i mer än ett år ca 60 stycken. Av dessa är 26 kvinnor, och 43 är män.

För gruppen funktionshindrade är möjligheterna att komma ut i arbetslivet ännu sämre. I en rapport från Socialstyrelsen konstateras att det övergripande målet med daglig verksamhet, att den enskilde på sikt ska få möjlighet till lönearbete, inte alls uppfylls. Den dagliga verksamheten riskerar att bidra till en inlåsningseffekt, att den som väl kommit till daglig verksamhet tenderar att bli kvar där.

I kommunen finns en dagverksamhet för personer med psykiska funktionshinder. Vi ser idag att denna insats inte passar vissa personer. Personer som hellre skulle vilja och har resurser för att ha en sysselsättning i mer arbetsliknande former.

Ett övergripande mål i socialtjänstlagen och LSS är att skapa jämlikhet i levnadsvillkor och möjlighet att delta i samhällslivet. För de som har möjlighet att komma ett steg närmare att kunna delta i arbetslivet, oavsett vilken försörjningsform det sedan i slutändan blir, så är det ett steg mot jämlikhet i levnadsvillkor, att delta i samhällslivet och att leva som andra. Det är ett stort steg mot att förhindra utanförskap och att få ett socialt hållbart samhälle.

Om inget görs för målgrupperna kan vi se att personernas ohälsa ökar på grund av isolering och inaktivitet. Oro, sociala bekymmer i nätverken samt risk för missbruk uppstår. Kostnaden blir hög, både för samhället och för individen. Klyftan mellan de som står utanför samhället och de som är delaktiga ökar.

För att motverka att människor hamnar utanför sysselsättning påbörjade kommunen 2008 en satsning i samarbete med Samhall. I ny lokaler, Gallerian, samsas en förpackningsverksamhet med arbetscoaching samt en utegrupp från daglig verksamhet enligt LSS. Här arbetar personer anställda både av Samhall och Öckerö kommun. Under 2010 har ett samarbete med arbetsförmedlingen i form av ett Lyft-projekt inneburit att extra resurser har kunnat läggas på vägledning/coaching och stöd i att finna praktikplatser. Detta projekt upphör sista mars i år. Här har ca 30 personer fått stöd i kompetenskartläggning, jobbsökaraktiviteter så som stöd i att skriva CV och träna på anställningsintervjuer, studie- och yrkesvägleding, motivationshöjande insatser i form av aktivering och "livscoaching" samt praktik på olika arbetsplatser. Resultatet har varit positivt (Se bilaga 1 och 2). Lyft-projektet kan ses som ett piliotprojekt där metodutveckling har skett. Vi vill nu utöka och prova dessa idéer i större skala i och med denna ansökan.

För att utveckla verksamheten och hitta nya vägar och möjligheter för personer att komma närmare arbete är återvinning av material ett utvecklingsområde. Att ta tillvara kasserade cyklar och fixa i ordning dem för att sedan hyra ut eller sälja dem är en av många bra aktivitet att utveckla. Under 2010 har återvinning av cyklar påbörjats i liten skala. Ett tiotal cyklar har renoverats och dessa arbetsuppgifter har visat sig vara positiva och möjliga att utveckla i större skala. Även annat, så som möbler etc. kommer på liknande sätt kunna återvinnas. Vinsterna är förutom värdefull sysselsättning också positiva utifrån miljösynpunkt.

Då så stor andel av målgruppen saknar gymnasiebetyg finns också ett behov av att satsa på utbildningsmöjligheter. Många har svårt att ta sig till fastlandet för att studera, och distansutbildningar kräver god studieteknik och motivation. I samarbete med Barn och Utbildningsförvaltningen önskar vi satsa på att möjliggöra för deltagarna att läsa upp sina betyg.

Parallellt med våra tankar kring sysselsättning finns i kommunen en önskan att främja turism och miljö genom att verka för bättre cykelmöjligheter. Kommunen är tillsammans med flera närliggande kommuner med i ett EU-projekt genom Terra Et Mare som heter "Cykelturim i Södra bohuslän". Det går ut på att se över och utveckla nya cykelvägar och marknadsföringen av dessa. Näringslivet i kommunen är mycket positiva till att utveckla cykelturismen, och då är möjligheterna att hyra en cykel mycket centrala.

För att få till ett gott arbete kring sysselsättningsfrågorna behövs ett nära samarbete med berörda samhällsinstanser, arbetsgivare och den enskilde individens nätverk. Hösten 2009 gjordes en ansökan om ESF-medel för ett liknande projekt. Inför denna ansökan bjöds samtliga aktörer in till en workshop enligt LFA-metoden. I gruppen fanns representanter från målgrupperna, anhöriga, föreningar, arbetsgivare, arbetsförmedling, försäkringskassa, Samhall, kommunens socialtjänst, näringslivsenhet samt psykiatrimottagningen. Under workshopen upplevdes en samsyn kring frågeställningarna. Många tankar kring olika aktiviteter som behöver göras för att nå målen framkom. Dessa tankar är lika aktuella fortfarande.

En utmaning i den lilla kommunen är att finna arbetssätt som täcker en bred målgrupp i en liten organisation. Att koppla ihop ett sysselsättningsprojekt med näringslivet och kommunens mål att främja besöksnäringen och på så sätt skapa arbetstillfällen är en bra väg. Förutom att knyta kontakter med arbetsplatser i lokalsamhället och stötta arbetsgivare till att våga ta emot en praktikant är en satsning att främja den individuella entreprenörsandan.

Öckerö Kommun är ett av Sveriges företagstätaste områden. Här finns inte mindre än 700 aktiva företag, och denna siffra ökar. Här finns en lång tradition och förståelse för småföretagande. I kommunen blomstrar också ett rikt föreningsliv och det finns ett starkt socialt engagemang bland invånarna. Entreprenörsandan är en viktig drivkraft i projektet på vägen närmare arbetsmarknaden. En kommun som denna bör ha förutsättningar att stimulera till socialt företagande.

Ett socialt företag har som ändamål att integrera människor som står långt från arbetsmarknaden i samhälle och arbetsliv. Det skapar delaktighet för medarbetarna genom att återinvesterar sina vinster i den egna eller liknande verksamheter. Sociala företag är fristående från offentlig verksamhet. Det binder samman entreprenörskap med individens behov av arbete och samhällets behov av tjänster. Att driva återvinning genom att tillvarata möbler och cyklar, rusta upp och sedan sälja eller hyra ut är en sysselsättning som passar ett socialt företag. Även andra idéer kan tas tillvara och utvecklas mot ett socialt företag (se bilaga 3). Kunskapen om sociala företag i samhället och bland tjänstemän i kommunen är alltför låg.

Handledning och utbildning är nödvändigt för att starta och driva sociala företag. En utmaning för projektet kommer vara att stärka individernas drivkraft i riktning att starta och driva sådant företag. Gallerian kommer att fungera som ett sammanhållande forum, som fungerar som aktivitetscenter, ger vägledning och coachning, riktade gruppaktiviteter efter behov samt stöd till arbetsgivare. Ett mål är också att vi skall kunna erbjuda sysselsättningsplatser i form av arbetsträning eller daglig verksamhet för personer från närliggande kommuner.

Syfte

-Underlätta för personer i målgruppen att komma närmare arbetslivet (genom coaching, studier, arbetsträning och praktik).

-På sikt kunna erbjuda möjlighen för några att skapa ett socialt företag.

-Skapa ett program som kan underlätta för arbetsplatser/arbetsgivare att ta emot praktikanter och personer som söker utlokaliserad daglig verksamhet.

-Främja samverkan mellan sysselsättningsåtgärder och näringsliv, för att skapa nya arbetsmöjligheter.

-Främja samverkan mellan alla berörda aktörer så att ingen person skall hamna "mellan stolarna".

Målsättning

Övergripande mål:

De övergripande mål projektet syftar till är att ge målgruppen arbete/sysselsättning och delaktighet i samhällslivet. Detta leder till ett samhälle med minskad ohälsa, minskad kriminalitet och missbruk, minskade kostnader för samhället i stort, en större acceptans för olikheter, helt enkelt ett mer socialt hållbart samhälle.

Projektets mål:

Alla deltagare i projektet har kommit närmare arbetslivet och har en meningsfull sysselsättning. (se bilaga 2)

Delmål/Resultat:

-30% av de personer med socialbidrag längre än ett år har egen förörjning.

-50% av deltagande personer som har försörjningsstöd och är under 25 år har egen försörjning.

-50% av deltagare i projektet med aktivitets- eller sjukersättning har kommit igång med någon form av regelbunden aktivitet i mer arbetsliknande former.

-90 % av deltagare i projektet som har rätt till insatsen daglig verksamhet enligt LSS har fått en meningsfull sysselsättning som syftar till att de kommer närmare den reguljära arbetslivet.

-Målgruppernas självkänsla har stärkts. Detta kommer att mätas genom själskattningsskala i uppföljningssamtal.

-En ny verksamhet, Gallerian Recykling, har startat och där erbjuds praktik och arbetsträning i form av cykel-reconditionering och cykeluthyrning. Även andra arbeten har skapats, genom entreprenörskap och socialt företagande. Minst ett socialt företag skall ha startat.

-Samverkan mellan aktörerna kommun, arbetsförmedling, försäkringskassa har blivit bättre, och personer ramlar ej mellan stolarna. Aktörerna arbetar mot gemensamma mål.

-Arbetsgivare inom kommun och näringsliv ser projektet som en bas för rekrytering av nya medarbetare. Ett mätbart mål är att antalet arbetsgivare som tar emot praktikanter har ökat till det dubbla gentemot dagens läge.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

En av projektets målgrupper är personer med funktionshinder och därför är projektets huvudsyften är att göra samhället mer tillgängligt även för dem. Projektet syftar högre och längre än exempelvis fysisk tillgänglighet på allmän plats.

Projektet syftar till att göra arbetslivet mer tillgängligt för personer med funktionshinder. Det handlar om attityder och normer som behöver ändras. Det handlar om att visa på goda exempel och få intressenterna, både målgruppen, personalen och arbetsgivare att våga göra annorlunda i riktning mot större tillgänglighet.

I de tänkta aktiviteterna ingår även att ibland blanda målgrupperna för gemensamt arbete, även detta är ett steg mot ökad tillgänglighet och delaktighet i samhället. Projektets arbete kan till viss del visa vägen genom att verka för att självständighet och möjligheter till självbestämmande ska öka för personer med funktionsnedsättning.

Projektet ska också medverka till att inflytandet ökar i beslutsprocessen för dem som har rätt till och använder det stöd och den service som samhället erbjuder.
I genomförandet av projektet kommer tillgängligheten att säkerställas utifrån råd och anvisningar från Myndigheten för handikappolitisk Samordning.
Det gäller att undanröja hindren för delaktighet, förebygga och bekämpa diskriminering samt ge förutsättningar för självständighet och självbestämmande. Perspektivet förflyttas från individen till miljö och omgivning, förbättring och möjliggörande.

Fysisk tillgänglighet: Alla egna lokaler som används kommer att vara granskade och åtgärdade ur ett tillgänglighetsperspektiv utifrån Handisams checklista.

Tillgänglighet i aktiviteter i projektets regi men även hos externa arbetsgivare: Arbetsplatsanalys utifrån funktionshinder, systematiska instruktioner anpassade för individen samt handledning och utbildning av handledare på plats. Under projektet kommer kognitiva tekniska hjälpmedel provas och användas i samverkan med myndigheterna för habilitering och rehabilitering.

Tillgänglighet i kommunikation: Alla information kommer att vara anpassad utifrån deltagarnas förmåga att ta till sig informationen. Projektets deltagare kommer att vara delaktiga i produktionen av information.

Jämställdhetsintegrering

Jämställdhetsintegrering är en viktig fråga, då projektet syftar till att integrera människor i samhället. Det handlar om att vara vaksam när attityder påverkar handlingsmönster, både hos målgruppen, arbetsgivare och övrigt nätverk. Detta måste belysas och aktivt arbetas med i projektgruppen.
Projektet kommer använda den medvetenhet om och intresse för jämställdhetsfrågor som redan finns hos personalen. Medvetenheten handlar även om de framgångsfaktorer ett jämställdhetsarbete har för att uppnå målen med projektet. I projektet finns starkt individfokus som går förbi stereotypa mönster och föreställningar.

Projektet har starkt fokus på att deltagarna ingår i en process som ska leda närmare arbetsmarknaden. I den processen ingår att stärka sin självkänsla och att bli mer självständig. Projektet tror att detta även bidrar till ökad jämställdhet hos målgruppen och i samhället i stort. Under gruppaktiviteter i projektet kommer dessa frågor att diskuteras utifrån ett empowermentperspektiv.

En plan för hur jämställdhetsarbetet skall beaktas i projektet kommer att tas fram.
I de olika aktiviteterna skall män och kvinnor alltid ha möjlighet att göra otraditionella val avseende utbildning, yrke och arbetsuppgifter. En stor uppgift i projektet är att förändra schablonattityder och öppna för nya val även när det gäller jämställdhetsintegrering.

Budskapet i informationsmaterial ska vara genomtänkt utifrån genusperspektiv.

Medfinansiärer

  • HISINGEN

Samarbetspartners

  • Coompanion Göteborgsregionen
  • HISINGEN
  • Vuxenutbildningen i Öckerö kom
  • Öckerö kommun/Kultur och Fritidsförvaltningen

Kommun

  • Öckerö