Logotyp på utskrifter

Information med anledning av covid-19

Uppdaterad information med anledning av covid-19  

Nytt land - Nytt jobb

ProgramområdeProgramområde 2 Ökat arbetskraftsutbud
ProjektfasFörprojektering
ProjektägareUtbildningsförvaltningen
KontaktpersonTytti Dahlqvist
E-posttytti.dahlqvist@trollhattan.se
Telefonnummer0520-496590
Beviljat ESF-stöd384 000 kr
Total projektbudget513 305 kr
Projektperiod2009-05-04 till 2009-10-31
RegionVästsverige
In English

Sammanfattning

Kartläggning av förutsättningar för att skapa en individuell och flexibel studiegång i omvårdnadsprogrammets kurser integrerat med praktiskt arbete samt med undervisning i svenska som andra språk, riktad till arbetslösa med invandrarbakgrund.

Bakgrund

I Trollhättans stad finns ett stort behov av kompetent arbetskraft inom vård och omsorg. I staden finns också en stor andel invånare med invandrarbakgrund. Många av dessa bor i etniskt segregerade stadsdelar med hög arbetslöshet och socialt utanförskap. Lärcentrum ser en möjlighet att bättre ta tillvara på den kunskap, erfarenhet och kulturella mångfald som denna grupp människor för med sig från sina hemländer.

Vi vill vända oss till dem med invandrarbakgrund som idag står utanför arbetsmarknaden och är intresserade av att arbeta inom vård- och omsorg och få undersköterskekompetens. Idén bygger på att skapa en individuell och flexibel studiegång i omvårdnadsprogrammets kurser integrerat med praktiskt arbete inom vård och omsorg samt med Sfi (Svenskundervisning för invandrare) och undervisning i svenska som andra språk.
På detta sätt gör man det möjligt för individen att snabbare ta sig igenom en yrkesutbildning, bli känd av arbetsmarknadens representanter och på så sätt komma ut på den ordinarie arbetsmarknaden.

På så sätt gynnas både arbetsmarknaden som får ökad tillgång på arbetskraft och kulturell mångfald och individen som får lättare att skapa möjligheter till egen försörjning och ett aktivt deltagande i det svenska samhället.

Brukare och patienter inom den verksamhet vård och omsorg omfattar (äldreboenden, gruppboenden, vårdcentraler, sjukhus etc.) kommer i allt ökad utsträckning från andra kulturer än den svenska. För att möta dessa människors behov är det viktigt med personal som har ett mångkulturellt perspektiv.

Genom ett samarbete med Arbetsförmedlingen, Vård- och omsorgsförvaltningen, Integrationsenheten, Enheten för arbetsmarknadsstöd, Folkuniversitetet samt med fackliga representanter inom Kommunal i Trollhättans stad vill vi skapa en plattform där man i ett tidigt skede identifierar de individer som har utbildning i eller erfarenhet av omvårdnad från sitt hemland och är intresserade av att arbeta inom vård och omsorg i Sverige.

Vi vill tillsammans med våra samarbetspartners åstadkomma en samsyn kring projektets deltagare. Detta är viktigt för att uppnå effektivitet i arbetet från rekrytering till projektet till genomförandet av utbildningen samt med att möjliggöra för deltagarna att komma ut på arbetsmarknaden.

Syfte

Vi vill genom förstudien uppnå en kvalitetssäkring inför genomförandefasen genom att utföra ett noggrant informations- kartläggnings- och förankringsarbete.

Målsättning

Förstudiens projektmål:

- Att förankra idén hos berörd personal inom Lärcentrum

- Att förankra idén hos berörda projektpartners

- Att kartlägga praktikplatser

- Att kartlägga möjliga deltagare till projektet

- Att säkerställa urvalsförfarandet

- Att definiera spridningskanaler

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Vi kommer under förprojektering att utföra en SWOT-analys med avseende på tillgänglighetsaspekter, dels när det gäller mottagarna av projektet samt övriga deltagare. Vi ska kartlägga rutiner angående fysisk tillgänglighet, förhållningssätt kring funktionshinder och informationsspridning. Lärcentrums lokaler är anpassade för personer som är rullstolsburna och den individuella studiegången gör det möjligt att anpassa utbildningen för olika individers behov inom målgruppen inför genomförandeprojektet.

Lärcentrum har också stor erfarenhet i att arbeta med mångfaldsfrågor.

Projektledaren kommer att arbeta med anlysen av tillgänglighetsintegrering som kommer att ligga till grund för genomförandefasen.


Samarbetspartners

  • Arbetsförmedlingen Trollhättan
  • Arbetsmarknadsstöd
  • Folkuniversitetet Fyrstad
  • Omsorgsförvaltningen

Kommun

  • Trollhättan