Logotyp på utskrifter

Stäng

3 december - Webbinarium om fattigdom i dagens Sverige

Mer information och anmälan.

Nytänk

ProgramområdeProgramområde 1 Kompetensförsörjning
ProjektfasGenomförande
ProjektägareMentorpoolen
KontaktpersonUlrika Swala
E-postulrika@mentorpoolen.se
Telefonnummer0706-857361
Beviljat ESF-stöd2 959 403 kr
Total projektbudget2 959 403 kr
Projektperiod2011-02-01 till 2013-01-31
RegionVästsverige
In English

Sammanfattning

I projekt Nytänk vill vi skapa förutsättningar för både kvinnor och ungdomar (18-25 år)att kunna välja ett yrkesliv som entreprenörer och egenföretagare. Kvinnor och ungdomar ska via en utbildning och träning i eget företagande, som också tillgodoser dessa målgruppers specifika behov, känna sig motiverade, inspirerade och redo att välja vägen som entreprenör och egenföretagare.
De ska också känna sig väl införstådda med vad det innebär att vara en entreprenör.
Förutom kunskap inom ekonomi, juridik, CSR, marknadsföring och försäljning kommer de också att känna sig mentalt förberedda inför det steg det innebär att driva ett företag. Genom projektet kommer deltagarna att stärka sin självbild och bli säkrare när de tar kontakt med kunder, både via telefon och personliga besök. De kommer också ha en klarar bild av sina personliga styrkor och hur de kan använda sig av dessa i sitt entreprenörskap.

Bakgrund

Mobiliseringsfas - problemställning
Sverige behöver fler företagare och forskning visar att kvinnor upplever att de möter andra attityder än vad män gör före och under start av företag, men även under företagets uppbyggnadsfas.
Enligt Svenskt Näringsliv ligger Sverige i bottenskiktet när det gäller unga företagare jämfört med 21 andra länder i Europa. Detta trots att yngre personer idag är mycket välutbildade och fyra av tio yngre idag fördrar att vara företagare framför en anställning. Idag präglas företagandet av specifika faktorer och arbetsuppgifter som ger en manlig genusstämpel. Det gäller även den utbildning och träning i företagande som finns. Målgruppen yngre och målgruppen kvinnor har idag färre förebilder när det gäller entreprenörskap och eget företagande.

I projekt Nytänk vill vi skapa förutsättningar för både kvinnor och yngre (18-25 år)att kunna välja ett yrkesliv som entreprenörer och egenföretagare. Kvinnor och yngre ska via en utbildning och träning i eget företagande, som också tillgodoser dessa målgruppers specifika behov, känna sig motiverade, inspirerade och redo att välja vägen som entreprenör och egenföretagare.
Den målgrupp som är sysselsatt via ett eget företag ska få möjligheten att utvecklas via en utbildning som baseras på ett helhetstänkande där teori och praktik och mental träning och personlig utveckling ingår.

Vi kommer i mobiliseringsfasen att via olika vägar vända oss till kvinnor och yngre personer som är anställda eller redan nu driver ett eget företag. De personer som väljer att ingå i projektet kommer att få genomgå ett antal tester för att på så sätt skapa ett utgångsläge för vidare aktiviteter och coachning.

Vi kommer också att ta fram ett frågeformulär som mäter målgruppernas behov av utbildning och information när det gäller entreprenörskap och eget företagande. Utifrån detta kommer vi delvis att målgruppsanpassa projektets innehåll och vi kommer sedan kunna utvärdera deltagarnas upplevelse av projektet när detta är slut.


Mobiliseringsfas – metod och modell
I projekt Nytänk kommer vi att arbeta med en modell där teoretisk utbildning varvas med praktiska övningar. Vi arbetar med att förmedla kunskap och information via tanke, känsla och handling för att på så sätt göra kunskap till kompetens. Vi kommer att arbeta med utbildning i företagandets byggstenar i utbildningsblock såsom: ekonomi, juridik, CSR – Miljö, mångfald och jämställdhet, varumärkesbyggande, marknadsföring och försäljning. Lika viktigt som kunskap i dessa discipliner är kunskap om sig själv, sina styrkor och hur man använder sig av dessa på ett optimalt sätt i rollen som entreprenör och egen företagare.

Den egna personliga utvecklingen är avgörande för att nå framgång som företagare. Det är viktigt att lyckas när det gäller försäljning och att få uppdrag. Försäljning kan liknas vid och inspireras av idrottsvärldens prestationer. Begrepp som självförtroende, självkänsla, press, mål, motivation och attityd är lika viktiga inom företagande och försäljning som inom idrotten. Inställningen och de personliga egenskaperna står för 80 % av den framgång man når, resterande 20 % är färdigheter i säljteknik och produktkunskap. Därför kommer vi att under hela projekttiden också arbeta med mental träning och personlig utveckling.

Vi kommer att använda oss av beprövade metoder inom försäljning, mental träning, NLP, Psykosyntes och coaching när det gäller den personliga utvecklingen. Några av dessa metoder är framgångsrika inom både den professionella idrottsvärden och näringslivet.

Förebilder och rollmodeller är viktiga inspirations- och motivationsfaktorer. I utbildningen kommer vi att arbeta med mentorskap och coachande samtal parallellt med övrig utbildning. Projektgruppen innehåller flera kvinnor med gedigen yrkeserfarenhet inom de olika discipliner som utgör basen för företagande.

Syfte

Syftet med projekt Nytänk är att stimulera och utbilda kvinnor och unga personer i entreprenörskap och företagande. Det finns fortfarande ett behov av utbildningar och träning i företagande som passar både kvinnor och män. Det här är ett projekt i den andan.

Fortfarande upplever kvinnor att de möts av andra attityder än vad män gör före, under och även efter start av företag. Det finns också färre kvinnliga förebilder inom det här området. Syftet med projektet är att både kvinnor och unga personer ska få möjligheten att utveckla sin kunskap om företagande och entreprenörskap i en tillåtande atmosfär som inspirerar till utveckling, nytänkande och en positiv attityd. Syftet är också att presentera ett intressant och utvecklande alternativ till utbildningar i företagande med mer manliga förtecken. I projektet är en större del av utförarna kvinnor med stor erfarenhet inom de olika delar som utgör basen för företagande.

Deltagarna ska efter projektets slut känna sig väl förtrogna med vad det innebär att driva eget företag. De ska också känna sig väl införstådda med vad det innebär att vara en entreprenör.
Förutom kunskap inom ekonomi, juridik, CSR, marknadsföring och försäljning kommer de också att känna sig mentalt förberedda inför det steg det innebär att driva ett företag. Genom projektet kommer deltagarna att stärka sin självbild och bli säkrare när de tar kontakt med kunder, både via telefon och personliga besök. De kommer också ha en klarar bild av sina personliga styrkor och hur de kan använda sig av dessa i sitt entreprenörskap.

Genom ökad kunskap och insikt både teoretiskt och mentalt och tack vare möjligheten att bygga nätverk tillsammans med likasinnade, skapar projektet förutsättningar för en långsiktigt hållbar utveckling.

Målsättning

Målsättningen med projekt Nytänk är att fler kvinnor och yngre personer ska få en positiv attityd till entreprenörskap och eget företagande. Man ska ha fått insikt i och kunskap om att det finns både kvinnor och yngre förebilder som lyckats väl i sitt entreprenörskap i det samhälle som nu växer fram.

Målsättningen är också att fler kvinnor och yngre person ska våga satsa på ett entreprenörskap och ett eget företagande. Via en utbildning som i sitt anslag tilltalar och inspirerar både kvinnor och män, äldre och yngre ska fler uppleva att entreprenörskap och företagande är en intressant väg och ett möjligt val.

Ytterligare en målsättning är att småföretagare, kvinnor eller yngre (18 -25 år), ska förkovra sig och utveckla kunskap och kompetens som inte stimulerats tidigare och på så sätt kunna utveckla sina rörelser ytterligare.

Målgrupperna ska via utbildningen uppleva att de har alla de verktyg de behöver för att ta steget mot en inriktning som entreprenörer och egna företagare. Utbildningen fokuserar på teoretisk och praktisk kunskap inom ekonomi, juridik, CSR, varumärkesbyggande, marknadsföring och försäljning men fokuserar lika mycket på mental träning och personlig utveckling med ökad kunskap och insikt om egna styrkor vilket stärker deltagarnas bild av sig själva som entreprenörer. Coachande mentorsamtal under projekttiden är också ett viktigt led i detta.
Det kommer att bidra till att fler kvinnor och yngre väljer en väg som entreprenörer och egna företagare och att förutsättningarna för att lyckas ökar.

Projekt Nytänk ska också att visa på att nätverk är en viktig väg för entreprenörer att utvecklas tillsammans och för att lyckas på längre sikt. Genom ökad kunskap och insikt både teoretiskt och mentalt och tack vare möjligheten att bygga nätverk tillsammans med likasinnade, skapar projektet förutsättningar för en långsiktigt hållbar utveckling.


Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

• För de med fysiska funktionshinder: Lokalen ligger på nedervåningen, med en trappa ner, där finns en ramp bredvid trappan. Detta för att underlätta för både rullstolsanvändare, personer med kryckor, rullator och barnvagnar. En större toalett finns, med plats för rullstol

• För att personer med astma och andra luftrörsproblem inte ska behöva gå igenom rök, är det rökförbud med en omkrets av 15 meter från entrén.
• För personer med hörselnedsättning kommer en hörselslinga att hyras in.

• För de med psykiska funktionshinder, t ex fobier av olika slag, finns kompetens och erfarenhet att arbeta med tex OCD, social fobi.

För att öka tillgängligheten för kvinnor yngre personer (18-25 år) som är sysselsatta kommer projektet att genomföras under vissa helgdagar, på kvällstid och på vardagar. Eftersom det kan vara svårt för i synnerhet de som har en anställning att regelbundet ta en dag ledigt finns möjligheten att vara med i grupper som träffas på helger och kvällar. För de personer som redan nu driver eget företag är det en fördel att delta i vardagsgrupperna då vi kommer att aktivt integrera den nya kunskapen i företagarnas vardag.

Jämställdhetsintegrering

Hela metod-arsenalen är uppbyggd kring kunskapen om hur man ”tar in”, lär, olika. Det här skapar öppenhet och respekt bortom det som människor kan uppfatta som ”kvinnligt” och ”manligt”. Och till det här kommer kunskap om hur könsnormer formats och vad de betytt för ens val i livet att kopplas.
Att dela med sig av sina erfarenheter gör att individen – människan – blir synlig och det skapar en gemenskap vilket motverkar olika ”jargonger” och uteslutnings-mekanismer.
Projektledningen kommer att fortlöpande reflektera över uppsatt måldokument, och vid behov även ta upp ämnet i handledning för att rannsaka oss själva i huruvida vi t ex skulle kunna agera könsnormerande i något avseende. Om vi upptäcker diskriminerande beteende bland deltagarna kommer detta att medvetandegöras.
Vi avser också att öppna upp för en dialog med våra samverkanspartner i de här frågorna. I ett av utbildningens block kommer vi specifikt att ta upp frågor som gäller miljö, mångfald och jämställdhet för att skapa dialog och öka medvetenheten i dessa frågor bland deltagarna.
I den löpande utvärderingen som ingår i projektet kommer vi att följa upp de uppsatta kriterierna för jämställdhetsintegreringen.

Samarbetspartners

 • Booster Group
 • Buisness inwest
 • Jensplus AB
 • Popup Marketing
 • Västsvenska Handelskammaren

Deltagande aktörer

 • A Scarlet Film
 • Digitalstudion
 • Frihetscoachen
 • HTH Sisjön
 • Växtfokus

Kommun

 • Ale
 • Alingsås
 • Falkenberg
 • Göteborg
 • Halmstad
 • Härryda
 • Kungsbacka
 • Kungälv
 • Lerum
 • Lilla-Edet
 • Mölndal
 • Orust
 • Partille
 • Stenungsund
 • Tjörn
 • Trollhättan
 • Uddevalla
 • Varberg
 • Vänersborg
 • Öckerö