Logotyp på utskrifter

Nystart

ProgramområdeProgramområde 2 Ökat arbetskraftsutbud
ProjektfasGenomförande
ProjektägareMedborgarskolan Region Väst
KontaktpersonFredrika Plessen
E-postfredrika.plessen@medborgarskolan.se
Telefonnummer031-710 08 92
Beviljat ESF-stöd15 148 732 kr
Total projektbudget35 279 132 kr
Projektperiod2011-08-01 till 2014-06-30
RegionVästsverige
In English

Sammanfattning

Projektet ska skapa modeller och metoder som bidrar till att kvinnor och män som står långt från arbetsmarknaden kommer närmare arbetsmarknaden. Projektet avser att hitta samverkansmodeller som kombinerar deltagarens kunskaper och önskemål med Arbetsförmedlingens mål och näringslivets önskemål och krav. De övergripande individmålen är att deltagaren ska finna, få och behålla ett arbete/utbildning och därigenom få kontinuitet i vardagen, samt att ta ökat ansvar för sina val och bli mer delaktig i samhället.

Projektet etablerar en utbildningsmodell, arbetsplatsförlagt lärande och en arbetsmetod med fokus på företag och individen. Metoden förändrar utanförskap till innanförskap, bidrar till egen försörjning, snabbare inträde på arbetsmarknaden.

Bakgrund

Trots en förbättrad arbetsmarknad finns det fortfarande stora grupper människor som inte lyckats etablera sig på arbetsmarknaden. Tillgänglig statistik från Arbetsförmedlingen (AF) säger att det finns ett mycket stort antal långtidsarbetssökande personer samt många sjukskrivna personer med restarbetsförmåga inskrivna i rehabiliteringssamverkan både med och utan olika former av funktionshinder.

Många är i ett utanförskap och för de grupperna är det oavsett konjunktur svårt att komma in på arbetsmarknaden. Det medför att människor som varit frånvarande från arbetsmarknaden många gånger ses som ett osäkert kort varför arbetsgivaren avstår från att anställa dessa. Det finns osynliga murar kring arbetsmarknaden och de som inte kan prestera till 100 % hamnar ofta utanför.

Medborgarskolan Region Väst är en ideell förening som sedan början av 1990-talet har arbetat med målgrupperna och med att stötta dessa tillbaka till arbetslivet. Under många år har vi successivt byggt upp varaktiga relationer med privat näringsliv. Projekt Nystart kommer jobba vidare på dessa relationer och systematiskt utveckla en struktur kring samarbetet med privat näringsliv och skapa långvariga relationer då det är där stor del av de ledigförklarade jobben finns.

Viss problematik finns när den långtidssjukskrivne/långtidsarbetslöse återgår till arbete igen efter en lång tids bortavaro från arbetsmarknaden. Inom den privata sektorn kan högt tempo och krav på utfört arbete vara av annan art än den sociala ekonomins, där i nuvarande skede många arbetstillfällen skapas för målgrupperna. Den av företaget avsatta förberedelsetiden inför mottagande av en praktikant är ofta inte tillräcklig, utan praktikanten tas ofta emot med otillräckligt gjorda förberedelser. Följden av detta blir att den arbetssökande inte får tillräcklig introduktion och personalen på företaget har inte förutsättningarna gällande tid och förståelse för att se, höra och bekräfta individen. Projektet vill utveckla metoder och verktyg som maximerar praktiktiden för båda parter via bl a en mentorutbildning för företaget, där grundläggande information om målgrupperna, vad som behövs för start samt genomförande och avslut av praktik samt tillgänglighetsutbildning.

Projektet vill vi visa för den privata sektorn att de kan få kompensation för att en individ som står i utanförskap skall beredas plats, växa in och utvecklas på en arbetsplats – även om man inte kan leverera till fullo från början. Projektet vill dessutom bygga broar mellan anställda i privat näringsliv och människor i utanförskap genom att skapa utökad förståelse mellan grupperna.

Framtagande av detta projekt har vi gjort tillsammans med AF och Försäkringskassan. AF har behov av att utveckla sitt samarbete med den privata sektorn och handläggaren önskar återkoppling om hur deltagarens tid i praktik upplevts av praktikföretaget. Projektet skall utöka kontaktnätet av privata företag för att få ut deltagare i aktivitet på arbetsmarknaden.

Projektet skall också utarbeta modeller och verktyg för hur man hanterar situationer om praktik inte leder till jobb. Syftet är att hjälpa deltagaren vidare mot arbetslivet.

Kärnan i projektidén är att genom samverkan med AF och socialt ansvarstagande privata företag låta deltagarna arbeta med verkliga arbetsuppgifter efter en startfas inom projektets väggar. Förmedlarna har direkt åtkomst till de interna kommunikationsvägarna inom AF, verktyg, rutiner etc. och de innehar stor kunskap om möjliga anställningsvägar och bidrag vilket är ett bra extra stöd för både deltagaren och de privata företagen att ta del av.

Projektet kommer ha löpande intag av deltagare från båda målgrupperna. Tanken är att deltagarens första tid i projektet kommer att bestå av olika individanpassade aktiviteter utifrån deltagarens status, för att senare gå över till praktik inom det privata näringslivet.

Projektet metodutvecklar en ny arbetsmodell med bas i det lösningsfokuserade förhållningssättet och folkbildningsmetodiken. Metoden bygger på en kombination av olika aktiviteter med inriktning mot arbetsmarknaden som deltagaren har behov av, yrkesanpassade ämnen, coachning/vägledning - individuellt och i grupp, empowerment, praktik, jobbcoachning, arbetsplatsrelaterade studiebesök, mötesplats mellan målgruppen och för målgruppen intressanta arbetsgivare samt kompetensutveckling till både deltagare och involverade företag.

Metoden är tänkt att underlätta målgruppernas inträde på arbetsmarknaden genom att deltagaren under projektperioden skaffar sig nödvändig kompetens på en befintlig större arbetsplats med en mängd olika arbetsuppgifter och befattningar. En mentor på arbetsplatsen ansvarar för deltagaren och handleder nära denne under praktikperioden. Arbetsgivaren får på så sätt möjlighet att lära känna deltagaren över tid, påverka och delta aktivt i kunskapsutvecklingen i form av mentorsutbildning. Handledning till deltagaren i praktik behövs för att öka stödet på praktikplatsen. Genom handledningen på arbetsplatsen överförs den informella kunskapen som en arbetstagare utvecklat under lång tid och det blir ett aktivt utbytande av erfarenheter. På så vis kan barriärerna övervinnas och båda parter får ökad förståelse för varandras situationer.

Vid början av projektet genomförs en fördjupad kartläggning av deltagaren för att tidigt få en fullständig bild av deltagaren. Kartläggningen konkretiserar vilka aktiviteter deltagaren har behov av under sin tid i projektet samt ligger till grund för de individuella samtalen. Individuellt satta delmål i form av tidsmål och uppnåendemål för kommande aktiviteter sätts och tidpunkter för uppföljningar bestäms. Allt sammanställs i en individuell handlingsplan.

I de individuella samtalen som kommer löpa genom hela deltagarens tid i projektet skapas de bästa förutsättningarna för deltagaren samt stötta denne framåt i processen att nå arbetsmarknaden. Syftet är att hitta nya möjligheter för deltagaren.

Genom att arbeta med aktiviteter för att öka deltagarens kompetens, självkänsla, självförtroende och motivation skapas de optimala förutsättningar att närma sig arbetslivet. Deltagarna och projektpersonal arbetar enligt en trappstegsprocess Veta – Förstå – Vilja – Våga – Göra.

Föreläsningar och gruppaktiviteter anordnas i syfte att motivera och inspirera deltagaren till att se nya arbetsområden.

Deltagaren ska genomföra ett antal arbetsplatsbesök för att få insikt och förståelse för olika yrkesområden och arbetsplatser. Via besöken synliggörs olika möjligheter, dagsfärska krav upptäcks, möte med mentorer och deltagaren bygger på sitt personliga nätverk.

När deltagaren har erhållit de aktiviteter som denne haft behov av startar praktikperioden. Praktik gör att deltagaren tränar sig i en arbetssituation och växer in i arbetet. Matchning av praktikplatser utifrån deltagarens önskemål och förutsättningar samt ur näringslivets behov mot för deltagaren rätt företag kommer ske. Regelbundna kontakter med deltagare och arbetsplatser hålls via besök och återträffar som sker kontinuerligt för att fånga upp eventuella problemformuleringar.

Projektpersonalen följer kontinuerligt upp och går igenom de insatser som har gjorts. En återkoppling för varje deltagare skickas till AF efter avslutad projekttid. Projektet kommer utveckla metoder för återkopplingen t.ex. gällande närvaro, orsaker till frånvaro, jobbsökningsfrekvens. Återkopplingen skall peka på den direkta orsaken till varför det inte fungerat under praktiken. AF får då ett nytt redskap att arbeta vidare med tillsammans med den arbetssökande med syftet att nå arbetsmarknaden.

Om det visar sig att deltagaren har behov av ytterligare tid i praktik utöver tiden i projektet, kan arbetsgivaren erhålla förstärkt arbetsträning, arbetsträning, stöd till personligt biträde eller exempelvis lönebidrag.

Syfte

HUVUDSYFTE MED PROJEKTET
Projektet främjar aktivitet och ökad delaktighet i arbetsfrågan, bryter invanda mönster och föreställningar och utvecklar individens arbetsförmåga. Att ge fler långtidsarbetslösa och långtidssjukskrivna människor tillgång till praktik inom det privata näringslivet. Genom att påverka praktikföretagens kunskaper om långtidssjukdom och långtidsarbetslöshet möjliggör vi för andra företag att vilja/våga ta liknande steg i ett socialt ansvarstagande.

1. Projektet skall stödja deltagarna i att återfå arbetsförmåga och arbetslust. Olika förberedande och arbetslivsinriktade insatser och kompetenshöjningar med rehabiliterande inslag anpassas efter individens behov. Syftet är att successivt förbereda och vägleda deltagaren mot arbetsmarknaden.

2. Att skapa fler platser för praktik inom det privata näringslivet och att skapa nya nätverk för att underlätta deltagarens återinträde på arbetsmarknaden. Att utarbeta en modell för hur man lämpligast arbetar med återrapportering till Arbetsförmedlingen om deltagarens tid i projektet.

3. Att utveckla och anpassa en arbetsmodell i hur privata företag bäst tar emot en praktikant för att säkerställa ett win-win-koncept. Att utbilda mentorer på de socialt ansvarstagande företagen inom tillgänglighet och jämställdhet. Att öka företagens och mentorernas insikt och kunskap om bemötande av människor i utanförskap och ge dem en synvinkel till att se praktikanten som presumtiv arbetskraft med hjälp av olika ekonomiska stödinsatser från samhället.

4. Att öka det privata näringslivets kunskaper om vilka typer av stödåtgärder som Arbetsförmedlingen har för att underlätta för långtidsarbetssökande/långtidssjukskrivna att bli erbjudna arbete.

Målsättning

ÖVERGRIPANDE MÅL
70 % av deltagarna skall ha närmat sig arbetsmarknaden.
Att närma sig arbetsmarknaden innebär att deltagaren har varit med på minst tre studiebesök på företag och organisationer och har genomfört minst två månaders praktik på en arbetsplats.

DELMÅL
1. 90 % deltagare som genomgått projektet skall uppleva att deras vilja och drivkraft är stimulerad och förbättrad.

2. Etablera en samlad resurs av minst 20 företag, med praktikplatser inom den privata sektorn.

3. En strategi har utvecklats där en ny metod med fördjupad kartläggning, coachning, kompetensutveckling, matchning mot praktikplats, praktik och återrapportering har utvecklats och implementerats i projektet och hos det privata näringslivet.

4. Påverka företagens attityder, värderingar och inställning i positiv riktning för att erhålla en ökad förståelse om målgrupperna.

5. Utveckla en mentorsutbildning under mobiliseringsfasen.

6. Transnationellt samarbete med minst en organisation/företag/projekt för att utveckla erfarenhetsutbyte.

Den förväntade effekten för projektdeltagarna är att de har fått arbete efter projekttid eller närmat sig arbetsmarknaden.

Den förväntade effekten för mottagare av projektresultaten är att man kan vidareutveckla de framgångsfaktorer projektet givit för att hjälpa andra personer inom målgrupperna. Modellen projektet tagit fram gällande återrapportering kan fortsätta användas av myndigheter och företag.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Projektet kommer göra sin verksamhet tillgänglig och inkluderande för alla. Under mobiliseringsfasen kommer projektet att vidareutveckla hur verksamheten skall göras tillgänglig.

Projektet kommer att genomföra en orienterande utbildning inom tillgänglighet för personer med funktionshinder för att öka kunskaperna hos projektpersonalen. Utbildad personal kan sedan guida de privata företagen vidare där personer med funktionshinder kommer genomföra sin praktik eller få anställning för att möjliggöra just arbetsprövning och/eller anställning.

Tillgänglighet inom nedan områden kommer speciellt att behandlas:

FYSISK TILLGÄNGLIGHET
Den fysiska miljön i Medborgarskolan Region Västs lokaler där projektet kommer att verka ska fungera för alla oavsett funktionsförmåga. Vid deltagarens kartläggning i projektet kommer frågor kring eventuella funktionshinder att tas upp för att projektet i möjligaste mån skall kunna möta deltagarens behov.

TILLGÄNGLIG VERKSAMHET
I kompetensutvecklingen ingår olika former av arbetsmarknadsinformation där deltagarna och projektpersonal på olika sätt ser till att deltagarna tar till sig informationen. Det kan handla om allt från studiebesök till att diskutera rättigheter och skyldigheter man har som arbetstagare etc.

Genom att praktikplatser på företag ingår som en naturlig del i projektet görs arbetsmarknaden mer tillgänglig och öppen för deltagarna. I mentorsutbildningen för de privata företagen ingår tillgänglig verksamhet som en del.

KOMMUNIKATIV OCH INFORMATIV TILLGÄNGLIGHET
Verksamheten kommer att anpassas efter personer med funktionshinder. Hjälpmedel kan vara aktuella utifrån individuella behov och specifika funktionsnedsättningar.

Informationsmaterial/handledningsmaterial upprättas till företagen. Materialet ska innehålla lättförståelig information för att underlätta för företagen att vara ett bra stöd under praktiktiden och ha ett bra bemötande av deltagarna.

Jämställdhetsintegrering

Medborgarskolan Region Väst kommer att utveckla jämställdhetsperspektivet utifrån den i mobiliseringsfasen genomförda SWOT-analysen.

Jämställdhetsperspektivet kommer att införlivas på projektets alla nivåer och aktiviteter. Projektet kommer i rekryteringen av ledning, styrgrupp och projektpersonal att medvetet arbeta med jämställdhetsperspektivet. Påverkansarbete kring jämställdhetsfrågor kommer att riktas mot projektets samarbetande företag som exempelvis kommer få information kring jämställdhetsintegrering och projektets jämställdhetsperspektiv. Jämställdhetsperspektivet kommer också att integreras i informationstexter etc så att bilder och texter är könsneutrala. Projektutvärdering kommer att beakta och genomsyras av projektets jämställdhetsperspektiv

För att säkerställa kompetensen i jämställdhetsintegration kommer utbildning i perspektivet att genomföras under projektperioden. Målgrupp för utbildningarna är i första hand projektledare och projektpersonal.

Vi kommer att arbeta målmedvetet så att projektet anpassas efter både mäns och kvinnors behov. Projektet skall vara lika tillgängligt ur ett jämställdhetsperspektiv och ha samma höga kvalitet för båda könen.

Projektet har som uppgift att lyfta fram och informera om arbetsmarknaden och olika yrken ur ett jämställdhetsperspektiv för att synliggöra val av arbetsplats, attityder, värderingar och olika förutfattade meningar. Projektet strävar även efter att belysa vikten av en jämn könsfördelning. Projektet kommer att stödja deltagarna att tänka könsöverskridande vad gäller förvärvsarbete, utbildning, fritid, hemarbete etc. Kvinnor har ett högre sjukskrivningstal i jämförelse med män, vilket projektet kommer ta hänsyn till. Kvinnor tar fortfarande större ansvar för hemarbetet än sina partners fast de yrkesarbetar i allt högre utsträckning. Eftersom kvinnor är överrepresenterade som målgrupp är det av största vikt att våga ta diskussionen om balans mellan vardagsliv/arbetsliv.

Projektet kommer att verka för att könsuppdelade mönster bryts genom gruppdiskussioner, föreläsningar och studiebesök. Detta syftar i förlängningen till att öppna upp för deltagaren att se på yrken man inte tidigare kunnat tänka sig på grund av att de varit mans- eller kvinnodominerande.

I arbetet med att knyta kontakter med företag för praktik skall projektet sträva efter en variation av utbudet av företag och arbetsuppgifter för att möjliggöra för både kvinnor och män att få praktik och erhålla en anställning.

Transnationellt samarbete

Den transnationella verksamheten i projektet kommer att inriktas mot erfarenhetsutbyte och lärande. Idéerna kring transnationellt projektsamarbete är att skapa mervärde till projekt Nystart i form av nytänkande och förbättrat arbetssätt. Kontakt har tagits med två företag/projekt som båda är intresserade av transnationellt utbyte.

SPA Consulting bedriver ett samverkansprojekt i Portugal som heter Glocal. Projektet har en flerårig erfarenhet av samarbete med näringsliv och myndigheter. Uppdraget är att bidra till hållbar utveckling genom att främja innovativt entreprenörskap och socialt ansvar och målgruppen är arbetslösa.

Konceptet som Jobbalance i Tyskland, utarbetat ställer sig bland annat frågan kring hur och med vad hälsoinsatser på en arbetsplats kan användas kreativt, hållbart och kostnadseffektivt. De har etablerat samarbete med arbetsorganisationer m fl.

Ett syfte med våra samarbeten med glocal och Jobbalance är att utbyta erfarenheter och kunskaper samt finna gemensamma nämnare och arbetsmetodiker för möten med människor som har behov av aktiviteter inför inträde på arbetsmarknaden. Ytterligare syfte med samarbetena är att utforska få impulser till hur projekt Nystart kan utveckla företagens sociala ansvarstagande i regionen.

Under mobiliseringsfasen kommer en närmare planering ske för de transnationella samarbetena och om vi önskar samarbete med samtliga tre aktörer. Genom kontakt med andra projekt får projekt Nystart möjligheter att föra en kreativ dialog med aktörer som arbetat mycket med socialt ansvarstagande och med målgrupper som varit långtidsarbetslösa och hur de har arbetat för att få dessa att närma sig arbetsmarknaden. Vår målsättning med samarbetena innebär att utbytet med de resurser som våra samarbetspartner har stimulerar och inspirerar till olika insatser samt att värdet av samarbetet ger incitament för utbyte av kunskaper bl a genom arbetsutbyte, skrifter och utvärderingar.

Medborgarskolan Region Väst har kontakt med andra ESF-projekt i Västsverige genom olika nätverk, men genom transnationella kontakter tillförs ytterligare kunskaper och erfarenheter.

Medfinansiärer

 • Arbetsmarknadsområde Göteborg
 • Försäkringskassan i Västra Götaland

Samarbetspartners

 • Arbetsmarknadsområde Göteborg
 • Försäkringskassan i Västra Götaland

Kommun

 • Ale
 • Alingsås
 • Bengtsfors
 • Bollebygd
 • Borås
 • Dals-Ed
 • Essunga
 • Falkenberg
 • Falköping
 • Färgelanda
 • Grästorp
 • Gullspång
 • Göteborg
 • Götene
 • Halmstad
 • Herrljunga
 • Hjo
 • Hylte
 • Härryda
 • Karlsborg
 • Kungsbacka
 • Kungälv
 • Laholm
 • Lerum
 • Lidköping
 • Lilla-Edet
 • Lysekil
 • Mariestad
 • Marks
 • Mellerud
 • Munkedal
 • Mölndal
 • Orust
 • Partille
 • Skara
 • Skövde
 • Sotenäs
 • Stenungsund
 • Strömstad
 • Svenljunga
 • Tanum
 • Tibro
 • Tidaholm
 • Tjörn
 • Tranemo
 • Trollhättan
 • Töreboda
 • Uddevalla
 • Ulricehamn
 • Vara
 • Varberg
 • Vårgårda
 • Vänersborg
 • Åmål
 • Öckerö