Logotyp på utskrifter

Noas ark trädgård - grön väg till sysselsättning

ProgramområdeProgramområde 2 Ökat arbetskraftsutbud
ProjektfasGenomförande
ProjektägareOnsala församling
KontaktpersonOnsala Församling
E-postkalle.sundvall@svenskakyrkan.se
Telefonnummer0300-569509
Beviljat ESF-stöd552 197 kr
Total projektbudget552 197 kr
Projektperiod2014-01-02 till 2014-12-31
RegionVästsverige
In English

Sammanfattning

Hallandsregionen och Kungsbacka kommun står inför en rad utmaningar till följd av den ekonomiska lågkonjunkturen. Betydande strukturella problem innebär bl.a. att grupper befinner sig utanför arbetsmarknaden. Utanförskapet har ekonomiska, sociala och/eller psykologiska konsekvenser för den enskilde individen. Via Noas trädgård – grön väg till sysselsättning vill vi skapa förutsättningar för ungdomar att komma in på arbetsmarknaden och främja social inkludering. Genom att belysa strukturella hinder, skapa gränsöverskridande samarbete och metodutveckling inom grön sysselsättning vill vi ge ungdomar som har svårt att ta sig in på arbetsmarknaden, långsiktigt förbättrade förutsättningar och färdigheter som en del i det livslånga lärandet, för att bli en aktiv del i vårt samhälle och arbetsmarknaden. Huvudmålet med förprojekteringen är att bygga ett partnerskap med relevanta aktörer som gemensamt ska arbeta fram en ansökan om genomförandeprojekt till ESF angående Grön sysselsättning.

Bakgrund

Hallandsregionen och Kungsbacka kommun står likt många andra regioner inom EU inför en rad utmaningar som har förstärkts till följd av den finansiella och ekonomiska krisen. Betydande strukturella problem har tagit sig uttryck ibland annat en låg produktions-tillväxt, stora grupper som befinner sig utanför arbetsmarknaden och underskott i de offentliga finanserna. Eftersom EU-länderna i ökad utsträckning påverkas av varandra och utmaningarna är gemensamma krävs en gemensam strategi för hur de skall hanteras. EU:s gemensamma tillväxt- och sysselsättningsstrategi (Europa 2020) skall få fart på medlemsstaternas ekonomier i syfte att skapa ökad tillväxt och fler jobb.

I Kungsbacka kommun var i juni månad 2013, 160 ungdomar (18 - 24 år) öppet arbetslösa och 231 ungdomar sökande i program med aktivitetsstöd. Totalt stod 391 ungdomar (eller 6 % av befolkningen i Kungsbacka kommun) utanför den reguljära arbetsmarknaden i juni månad.

Utanförskapet har negativa ekonomiska, sociala och/eller psykologiska konsekvenser för den enskilde individen samt för samhället. Det är något vi vill adressera i vårt projekt, Noas arks trädgård – grön väg till sysselsättning. Vi vill skapa förutsättningar för ungdomar att komma in på arbetsmarknaden och därigenom motverka fattigdom, bryta isolering och främja social inkludering. I vårt projekt tittar vi närmare på det nationella delmål i EUs 2020 strategi som rör unga människor som stått utanför arbetsmarknaden en längre tid.

Projektet syftar till att öka den sociala delaktigheten genom att minska andelen som står utanför arbetsmarknaden. Genom att belysa strukturella hinder, skapa gränsöverskridande samarbete och metodutveckling inom grön rehabilitering vill vi ge unga människor som har svårt att ta sig in på arbetsmarknaden, långsiktigt förbättrade förutsättningar och färdigheter som en del i det livslånga lärandet, för att bli en aktiv del i vårt samhälle och arbetsmarknaden.

I en tid då många saknar känsla av mening och sammanhang i livet vill vi i vår församling arbeta mot att öka social inkludering, hopp och gemenskap på olika nivåer (individ, grupp och samhälle).

Det Onsala församling tillsammans med Föreningen norden i Göteborg nu vill utveckla, tar avstamp i samarbetet Onsala församling har tillsammans med Kungsbacka kommun och arbetsförmedlingen. Under det pågående samarbetet har vi upptäckt att flödet av nya deltagare har varierat. Då har vi, med våra samarbetspartners, diskuterat orsakerna till detta. Vi misstänker att det finns strukturella hinder som kan bero på de olika huvudmännens uppdrag och hur långt respektive ansvar sträcker sig. För att utveckla verksamheten behöver vi fördjupa oss i problematiken/hindren och även få stöd utifrån för att tillgodose de behov och utmaningar projektets målgrupp står inför.

Vi vill med denna förstudie skapa förutsättningar för samverkan lokalt, regionalt och transnationellt. Kontakter kommer att tas med andra europeiska organisationer, nätverk och projekt som arbetar eller planerar att arbeta med samma frågeställningar, så att vi kan utbyta kunskap och erfarenheter och skapa förutsättning för en stark och genomarbetad projektidé inför programperioden 2014-2020.

Grön sysselsättning i en stödjande miljö:

På Noas ark arbetar vi idag med arbetsträning i en stödjande miljö. Djuren, naturen och trädgården skapar en grogrund för människor att läka och ta sig vidare mot yrkeslivet. En annan viktig beståndsdel hos oss är att få vara en del av en församling. Här finns stöd, resurser och vana att dels adressera andliga frågor, dels att ge individen en känsla av gemenskap och sammanhang. Vi arbetar arbetsinriktat och tror på att sysselsättning är viktigt för varje människas utveckling och hälsa.

På Noas ark arbetar vi med metoder som bygger på forskningsbaserad kunskap om trädgårdens och naturens förmåga att ge kraft och återhämtning. Det finns flera teorier inom olika forskningsområden som trädgårdsterapi och miljöpsykologi som stödjer uppfattningen om att vistas i naturen är läkande för oss människor.

På Noas ark har vi också den stora fördelen att vistas med eller i närheten av lantgårdsdjur. Det finns flertalet studier som visar att vistelse med djur får oss människor att öka vårt välmående. Bland annat har det visats att genom att arbeta eller att umgås med djur minskar vår stress och vårt humör förbättras, att ha fysisk kontakt ger bättre kroppskännedom och frigör lyckohormon, den ordlösa kommunikationen och samspelet med djur underlättar kommunikationssvårigheter hos människor och kan stärka självkänsla och självförtroende.

På Noas ark är du en del av ett större sammanhang. Här finns en värdegrund och stabilitet som kan hjälpa människor att känna trygghet och våga vara sig själva. Även om man inte behöver vara troende för att delta i våra aktiviteter så finns här en möjlighet att få ge uttryck för andliga frågeställningar eller livsfrågor.

Vi är övertygade om att en framgångsfaktor i vårt arbete är att, från en samskapande och nyfiken position, stödja och inspirera en eller flera personer till att reflektera över och lära av egna och andras erfarenheter och därigenom bli klokare på egna resurser och handlingsmöjligheter.

Vi vill ha ett systemiskt förhållningssätt där den systemiska coachen besitter spelledarfärdigheter, dvs. kommunikativa färdigheter för att ge samtalet rörelse i önskad riktning och mot mål som fortlöpande omförhandlas med personerna i takt med samtalets utveckling. Det sker genom aktivt lyssnande, avbrytande, reflektionsskapande frågor, användning av hypoteser och tydliggörande av de kontexter och den komplexitet som det aktuella temat utvecklas i.

Målet är att hjälpa fokuspersonen att skapa visionen. Det handlar om att så konkret som möjligt få fokuspersonen att beskriva det önskade framtida scenariot så att det snarast blir påtagligt i rummet. På så sätt blir man i detalj förtrogen med det önskade scenariot, vilket gör det lättare att börja agera i den önskade riktningen. Vi har m.a.o. arbetat motivationshöjande som förhoppningsvis stärkt fokuspersonens självbild och anställningsbarhet.

Pågående samarbete:

Noas ark har sedan ett par år tecknat avtal med Kungsbacka kommun och Arbetsförmedlingen där vårt uppdrag är att erbjuda arbetsträningsplatser för personer som står utanför den reguljära arbetsmarknaden. På Noas ark får de arbeta med praktiska uppgifter i vår vackra trädgård, på vår gård och med våra djur. Deltagarna blir en del av en gemenskap med andra deltagare eller våra anställda och får möjlighet till fasta rutiner och en meningsfull vardag. Att arbeta nära djur och natur är välgörande för människors hälsa och kan ge dig den kraft och energi eller den återhämtning de behöver för att ta steget vidare ut i annan praktik, skola eller arbete, som vi sett fungerar enligt aktuell forskning inom området.

Via projektet Noas ark trädgård – grön väg till sysselsättning vill vi skapa förutsättningar för ungdomar att komma in på arbetsmarknaden och motverka utanförskap. Vi vill även förstärka samverkan med våra samarbetspartners och fördjupa arbetsträningsverksamheten till att innehålla rehabiliterande inslag. För detta krävs utökning med formell kompetens inom t.ex. arbetsterapi eller beteendevetenskap.

I förstudien (och även genomförandeprojektet) vill vi bl.a. adressera följande:

1. Identifiera nationella och internationella samarbetspartners.
2. Stärka och utveckla samverkan med våra identifierade samarbetspartners.
3. Identifiera strukturella hinder som hindrar deltagare att komma till Noas ark.
4. Identifiera kulturella och språkliga hinder, dvs. undersöka om oklarheter el. begreppsförvirring avseende arbetsträning, rehabilitering, grön rehabilitering är ett hinder för en framgångsrik rehabiliteringskedja.
5. Ta del av aktuell forskning och resultat från liknande projekt.
6. Klargöra ansvaret för motivationsarbete och nätverksskapande innan, under och efter tiden på Noas ark.

Målsättning

• Forma ett nationellt och transnationellt partnerskap med syfte att skapa en innovativ grön metod med syfte att nå sysselsättning och att stärka ungdomar som svarar mot EU 2020 strategin att uppnå hög sysselsättning, god produktivitet och stor social sammanhållning.
• Undanröja strukturella hinder samt skapa möjligheter för att bedriva verksamhet med inriktning mot arbetslivet, genom grön omsorg i Kungsbacka kommun och Hallandsregionen.
• Skapa förutsättningar för ett transnationellt nätverk för utbyte av ”best practice” inom grön omsorg.
Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Onsala församling/Noas ark samarbetar idag med Kungsbacka kommuns Specialpedagogiska centrum då vi möjliggör för dem att delta i våra verksamheter. Våra lokaler, gård och trädgård är anpassade så att personer med funktionsnedsättning kan delta i aktiviteterna. I förstudien skall ytterligare kontakt tas med Specialpedagogiskt centrum för rådgörande kring hur vi på bästa sätt kan göra ett kommande genomförandeprojekt tillgänglig för personer med funktionsnedsättning.

Transnationellt samarbete

Under det senaste decenniet har allt fler personer med psykiska, fysiska och sociala problem fått möjligheten att delta i olika former av grön omsorg i de nordiska länderna och övriga Europa. Utvecklingen av ”Farming for Health”-initiativ har ökat över hela Europa. Denna utveckling är en logisk följd av ett förändrat paradigm inom hälso- och sjukvården och efterfrågan på nya sociala och ekonomiska impulser inom jordbruket och på landsbygden. Behovet av ett europeiskt samarbete och utbyte av erfarenheter kommer att öka vår förståelse för grön omsorg som ett brett område, och göra det möjligt för oss att se det i ett större sammanhang av hälsa och välbefinnande. Ett växande antal och stor variation av sociala jordbruksmetoder för att stödja missgynnade personer i de lokala samhällena kan hittas i EU-28 medlemsstater. På senaste tiden har grön omsorg, dit även grön rehabilitering räknas, uppmärksammats av ett ökat antal intressenter. Detta tyder på en växande förståelse av den potentiella roll som jordbruket och landsbygdens har för att förbättra det sociala, fysiska och psykiska välbefinnandet hos människor. Europeiska ekonomiska och sociala kommittén (EESK) håller på att utarbeta ett yttrande på eget initiativ för att undersöka det potentiella mervärdet av grön social/omsorg. Enligt EESK bör alla aktörer som bedriver grön omsorg, uppmuntra ständig kommunikation och interaktion mellan andra aktörer och med externa parter. Flödet av information är en nyckelfaktor i innovativa system, och därför en av de avgörande faktorerna för att underlätta framgången för grön omsorg. Inom vår förstudie har vi som målsättning att identifiera och utvecklandet ett starkt europeiskt partnerskap och nätverk av aktörer inom grön omsorg, detta gäller inte minst bland våra nordiska grannländer. Anledningen till att vi väljer ett fokus på de nordiska länderna är i första hand att man här har kommit långt vad gäller grön omsorg, det finns gott om initiativ och potentiella partnerorganisationer som kan lära av varandra. Utöver detta utgör våra nordiska grannländer en utmärkt plattform för att ta ett första steg till transnationell samverkan, detta på grund av att de geografiska, språkliga och kulturella barriärerna är lätta att överbrygga.

Kommun

  • Kungsbacka