Logotyp på utskrifter

NoHALC

ProgramområdeProgramområde 2 Ökat arbetskraftsutbud
ProjektfasGenomförande
ProjektägareArbetslivscentrum
KontaktpersonLinda Högbacka
E-postlinda.hogbacka@norrahisingen.goteborg.se
Telefonnummer031-3668896
Beviljat ESF-stöd1 383 280 kr
Total projektbudget1 383 280 kr
Projektperiod2014-02-03 till 2014-12-31
RegionVästsverige
In English

Sammanfattning

I ESF-projektet NoHALC har en metod utvecklats som syftar till att se möjligheter hos individen i förhållande till arbetsmarknaden. Metoden har visat sig ha en god effekt i arbetet med individer som står långt ifrån arbetsmarknaden. Metoden kommer att användas som ett utredningsinstrument vilket kommer att göra remitteringen till arbetsmarknadsinsatser mer effektiv och minska felremitteringar. Resurser kan då användas effektivare och avhopp från insatser minskar genom att rätt utrednings - och följande motivationsarbete har genomförts tillsammans med individen
NoHALC-metoden har även utvecklat ett stöd för att arbetsplatser som underlättar mottagandet av arbetstagaren. På så sätt ökar individens möjligheter till en lyckad kontakt med arbetslivet, och möjligheter till egenförsörjning.
Metoden utformas i en processkarta samt ett interaktivt E-learningsvertyg för vidare implementering samt för att kvalitetssäkra det fortsatta arbetet med metoden.

Bakgrund

Människor som behöver försörjningsstöd för sin försörjning har ändrat karaktär under de senaste åren. Färre behöver biståndet för kortare tid och fler och fler behöver biståndet under längre tid. Det betyder att en grupp människor kommer längre och längre ifrån arbetsmarknaden och deras möjligheter till egen försörjning minskar. En grupp människor riskerar att permanent uteslutas från arbetsmarknaden och då minskar även deras delaktighet i det byggandet av ett hållbart samhälle.

Personer med funktionsnedsättningar lever alltmer på ersättningar i form av bidrag. De tenderar att ytterligare fastna i bidragsberoende och som social isolering som följd. Detta trots att att de med små anpassningar/stöd kan klara ett arbete som är anpassat till dem.

För Norra Hisingen har gruppen långtidsberoende i åldrarna 25-64 år har ökat med 160 personer sedan 2010. Det är en ökning med 34%. Samtidigt har antalet barn i åldrarna 0-15 år som lever i familjer som uppbär försörjningsstöd ökat från 2,4 till 3,5% av hela populationen. Det är en ökning med 105 barn. Det är i gruppen 25-64 år som de stora grupperna barnfamiljer finns.
För unga vuxna i åldrarna 18-24 år har långtidsberoendet av försörjningsstöd varierat sedan 2010. Variationen har legat mellan 3.0% och 1,8%. Detta är en rörlig grupp som varierar mellan åren. Även vid de lägsta antalen är det ändå 85 personer som är långtidsberoende.
Människor med funktionsnedsättningar har oftast varit uteslutna från den ordinarie arbetsmarknaden. Istället har det varit inlåsta i olika former av aktiviteter hos daglig verksamhet inom stadsdelen. Det som förenar dessa grupper är att alla behöver en individuell handlingsplan och ett individuellt anpassat stöd för att nå arbetsmarknaden

Projektet Nohalc har under sina tre verksamma år arbetat med dessa två grupper för att de ska nå arbetsmarknaden och använt sig av ett innovativt arbetssätt som går ut på att ge samma stöd till deltagare med funktionsnedsättning och de deltagare som kommer från enheten för ekonomiskt bistånd. Det lyckosamma med detta förhållningssätt har varit att varje person har fått tillgång till personal med kunskap om funktionsnedsättningar samt kunskap om rehabilitering och arbetsmarknad. Tidigare har deltagarna med funktionsnedsättningar inte fått denna tillgång till arbetsmarknaden och deltagare från enheten för ekonomiskt bistånd har i många fall stått utan möjlighet till rehabilitering. Utöver detta har deltagare med icke diagnosticerade funktionsnedsättningar, som har haft försörjningsstöd under många år inte kunnat få det stöd i anpassning av arbetsmarknaden som de har behövt. Detta har möjliggjorts i och med metoden som använts i projektet NoHALC.
Under två och ett halvt år har 40 deltagare fått arbete via NoHALC, alla dessa tillhörande den målgrupp som enligt remittenten bedöms stå långt ifrån arbetsmarknaden.

Redan under andra året av projektet Nohalcs verksamhet startade Arbetslivscentrum, en enhet med uppdraget att arbeta utifrån projektmetoden. Ansökan avser att ytterligare fördjupa implementeringen av metoden och även utveckla ett e-learning vektyg som kan användas under implementeringsfasen och även i framtida arbete på Arbetslivscentrum.

Metoden som NoHALC arbetar utifrån är unik i sitt slag, då den appliceras på personer med och utan funktionsnedsättningar. Under projektidens gång har projektgruppen arbetat med att utveckla metoden tillsammans med ett processtöd. Arbetet med att implementera metoden har påbörjats och har visat sig ytterligare gynna deltagarna då nya yrkesgrupper har tillkommit arbetsgruppen, så som socionomer och stödassistenter. NoHALC metoden finns nu som ett nedskrivet råmaterial och under november beräknas det komma ut som ett arbetsmaterial.

Då metoden har gett gynnsamma resultat önskar stadsdelen utveckla den ytterligare så att den implementeras och användas hos remitterande myndigheter i form av socialtjänst och försäkringskassa. Syftet med metoden för 2014 är att den ska kunnas användas som ett utredningsinstrument för socialtjänsten och försäkringskassan. Detta kommer göra remitteringen till arbetsmarknadsinsatser mer effektiv och minska felremitteringar.

I förlängningen kommer detta att minska avhoppen leda till att fler kommer ut i egenförsörjning på kortare tid. Inblandade yrkesgruppers kompetens kommer att kunna tas till vara till nytta för deltagaren som verkligen är i behov av dessa, istället för att de används till att försöka motivera deltagare som egentligen är i behov av en annan insats. Syftet är att metoden ska vara så användarvänlig att man direkt kan använda det i aktuella ärenden, utan personlig kontakt med metodansvarig.

Metoden ska syfta till att användaren får en annan syn på deltagarens möjligheter på arbetsmarknaden, och att perspektivet vrids från fokus på svårigheter till fokus på möjligheter. Den ska också kunna användas av arbetsgivare i arbetet med att tillgängliggöra arbetsmarknaden för funktionsnedsatta och/eller långtidsarbetslösa.

Stadsdelen förfogar över egna resurser, i form av utvecklingsledare i kvalitet, jämställdhet och IT för utformningen av ett processverktyg. Projektet önskar sedan utveckla metoden ytterligare till ett interaktivt lärsystem, och ansöker därför om medel i budget för detta.

Målsättning

Ur Göteborgs stads budget 2014
" Genom att främja goda och jämlika levnadsvilkor för göteborgarna stärker vi samhällets hållbarhet i den sociala dimensionen...Välfärdsarbetet ska stärka individens förmåga till delaktighet i det demokratiska, sociala och produktiva samhällsgemenskaper."

Nohalcs övergripande mål är att öka måluppfyllelsen för stadens prioriterade mål enligt budget 2014:

-Arbetsmarknadsinsatser för grupper långt ifrån arbetsmarknaden ska öka, ...grupper med funktionsnedsättning ska särkillt intensifieras...insatserna för personer med funktionsnedsättning ska vara integrerande och utgår från ordinarie verksamheter och inte i första hand vara separata lösningar.
-Antalet hushåll i långvarigt beroende av försörjningsstöd ska minska.
-Öka förutsattningarna till goda livschanser för alla göteborgare och därmed utjämna dagens skillnader.

Genom att tillgängliggöra arbetsmarknaden för de personer som inte har eller har haft möjlighet att nå dit själva bidrar Nohalc till stadens insatser för att minska beroende av försörjningstöd

Ur Göteborgs stads budget 2014
"Det mest effektiva sättet att motverka barnfattigdom är att se till att föräldern/föräldrarna har ett arbete"

Nohalc arbete syftar även till att i förlängningen främja framgångsfaktorer som är relaterade till socioekonomiska strukturer och familjeförhållanden.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Arbetet i NoHALC har fokuserat på att tillgängliggöra arbetsmarknaden för personer som varit exkluderade från den.

Arbetet med tillgänglighet består av att skapa anpassningar och erbjuda stöd till deltagare och företagare. Detta arbete har under projekttiden för NoHALC varit mycket framgångsrikt och en viktigt del i den metod som nu kommer att implementeras. Målet med arbetet är att skapa en arbetsmarknad där funktionsnedsatta har en självklar plats, och att kunskapen om funktionsnedsättningar ökar både i näringslivet och i samhället i stort.

I processkartläggningen av metoden kommer dokumenten säkerställa att användare av metoden arbetar för att tillgängliggöra arbetsmarknaden för funktionshindrade, från remittering till avslut. Ett exempel på detta är att remittenten utifrån metoden ska överväga om denne hade agerat/bedömt annorlunda i förhållande till insats om deltagaren inte hade haft en funktionsnedsättning.

Metoden bygger på mötet med människor. Människor med funktionsnedsättning är beroende av det individuella mötet och en förståelse av funktionsnedsättningen på en individuell nivå. Tillgänglighet är en humanistiskt del i metoden, och mötet mellan människor är det centrala i vår pedagogik. Målgruppen har till största delen psykiska/kognitiva funktionsnedsättningar vilket inte kräver fysiska anpassningar, utan relationsbyggande som en tillgänglighetsanpassning.

Samarbetspartners

  • Försäkringskassan i Västra Götaland

Kommun

  • Göteborg