Logotyp på utskrifter

Information med anledning av covid-19

Uppdaterad information med anledning av covid-19  

NIKE ungdom

ProgramområdeProgramområde 2 Ökat arbetskraftsutbud
ProjektfasGenomförande
ProjektägareUddevalla kommun / Arbetsmarknadsavdelningen
KontaktpersonCamilla Wu
E-postcamilla.wu@uddevalla.se
Telefonnummer0522-696181
Beviljat ESF-stöd2 633 183 kr
Total projektbudget6 843 938 kr
Projektperiod2009-01-02 till 2011-12-31
RegionVästsverige
In English

Sammanfattning

Genom de fria konsterna låta ungdomar hitta, använda och utveckla nya in- och utlärningsverktyg istället för de etablerade verktygen läsa, räkna, skriva, tala.
Använda entreprenörsskapet hos konstnärer och småföretagare som inspiration för ungdomar.


Bakgrund

Arbetslösheten bland ungdomar 18-24 år är i Uddevalla, augusti 2008, 6,8%. Detta skall jämföras med att det i riket är 4,2% och i Västra Götalandsregionen 4,2%. Utifrån kön så är arbetslösheten i Uddevalla, 18-24 år, bland kvinnor 5,5% och bland män 8,1%. I riket är motsvarande siffror 3,8 och 4,6, i VG-regionen 3,9 och 4,6. Går man vidare och gör en ytterligare fördelning ner mot utrikes födda i den här gruppen så kan man se att i Uddevalla är 5,1 av kvinnorna och 11,9 av männen arbetslösa. Motsvarande siffror är, i riket 3,9 och 5,4, och i VG-regionen 4,8 och 6,8. Uddevallas siffror är generellt höga och alarmerande för utrikes födda män mellan 18-24 år. Under vecka 37 var 32 individer mellan 16-20 år och utan gymnasieutbildning, inskrivna på Arbetsförmedlingen som helt arbetslösa. Arbetslösheten totalt i Sverige är 2,5%.

Vi har en begynnande konjunkturnedgång. De ungdomar som inte har en slutförd gymnasieutbildning är de som då får svårast att nå ut i arbetslivet.

Studerar man kommunal statistik från det av staten lagstadgade uppföljningsansvaret för ungdomar mellan 16-20 år som inte har gått eller slutfört gymnasiet, så är 54% kvinnor och 46% män.

I Uddevalla kommun finns det ungdomar som lever i eller riskerar att hamna i utanförskap av skilda anledningar. En av dessa anledningar är en inte fullföljd gymnasieutbildning.

Den huvudsakliga sysslan för 16-20 åringar är studier. Att ha en slutförd gymnasieutbildning är ett viktigt kriterium att ha med sig i framtiden för att vara attraktiv på arbetsmarknaden. Att ungdomar utan utbildning står längst bort ifrån arbetsmarknaden är idag ett etablerat faktum. Det är ett stort resursslöseri för både samhälle och individen själv att potentialen hos dessa ungdomar inte kommer till sin rätt.

Problemet är att skolan och kommunens metoder/arbetssätt/inlärningsmodeller inte når denna målgrupp. Ungdomarna har andra styrkor än de som den vanliga skolan premierar. En större bredd på metoder för inlärning och redovisning är nödvändig. Metoder där individen får använda andra förmågor än de vanliga (läsa, räkna, skriva, tala) som inlärning. Att hitta metoder så att man blir trygg i sitt sätt att förmedla det lärda och upplevda är viktigt.

I diskussioner har det framkommit en hypotes om att man genom olika arbetssätt inom de fria konsterna ökar kreativiteten, ökar tillgängligheten för nya perspektiv och synsätt hos både individ och organisation. Olika undersökningar pekar också mot detta, bland annat projektet Genklang i Vara kommun.

De ungdomar som tillhör ovanstående grupp, och som en praktisk lärlingsutbildning skulle kunna vara ett alternativ för, får inte den möjligheten idag då intagningspoäng till den utbildningsvägen är höga.

Två gånger varje år försöker Uddevalla kommun att komma i kontakt med de ungdomar mellan 16-20 år som inte går i skolan eller som inte har slutfört gymnasiet, detta genom ett enkätutskick. En tredjedel av de cirka 160 kontaktade ungdomarna redovisar ingen form av aktivitet vid dessa tillfällen. Flera uttrycker ett behov av kommunikation och hjälp för att komma igång med antingen studier eller arbete.

Uddevalla kommun har idag inget samarbete mellan Arbetsmarknadsavdelning och Gymnasieskola för att möta ovanstående beskrivna grupp och situation. Båda verksamheterna har bred erfarenhet av att arbeta med ovan beskrivna målgrupp. Verksamheterna har idag långt framskridna diskussioner om en samordnad insats för att kunna möta målgruppen optimalt.

I Uddevalla finns det idag 3899 registrerade företag. Av dessa företag är 20 % ledda av en kvinnlig VD, ägare eller företagsledare. En kommunal utredning visar på att ca 500 företag, med minst 2 sysselsatta och som berör sammanlagt ca 1250 anställda personer, står inför en generationsväxling inom 10 år. Denna åldersgrupp består till största delen av män och företagen är inom både handel, tjänste och tillverkande företag. Det krävs en omfattande och långsiktig insats för att dessa arbetstillfällen inte skall försvinna.

Det finns också ett behov av att använda sig av validering inom dagens gymnasieskola. En validering som plockar upp kunskap utanför etablerade verktyg. Att utveckla ett koncept som är hållbart för samtliga aktörer, till exempel elever och lärare.

Syfte

Syftet med projekt NIKE, som betyder "varje med ansträngning tillkämpad framgång", är att erbjuda ungdomar en meningsfull framåtsyftande verksamhet med målsättningen att gå vidare med studier på heltid eller till arbete. NIKE skall innehålla skapande i de fria konstformerna och vara en kontaktyta ut mot näringslivet för ungdomarna.

Genom de fria konsterna låta ungdomar hitta, använda och utveckla nya in- och utlärningsverktyg istället för de etablerade verktygen läsa, räkna, skriva, tala.

NIKE vill vara en naturlig möjlighet som ger chans till reflektion, som ger värme, omsorg och struktur för deltagarna. NIKE vill ge verktyg för att se möjligheterna hos sig själv och i omvärlden, för studier och för arbete. Målet är att den unge planerar en realistisk framtid, baserad på sin egen motivation och vilja, vilket ska leda till studier och/eller arbete.

NIKE skall vara ett pausrum som ger ny energi så att individen orkar gå tillbaka till gymnasieskolan och slutföra den. NIKE skall också överbrygga klyftan arbetslöshet - arbete/praktik när det är den bästa lösningen.

Vi vill bidra till att den unge blir motiverad att göra egna livsval, fatta egna, förankrade beslut och öppna upp för nya insikter om sig själv och sin framtid.

Vi vill ge viktig och för individen nödvändig samhällsinformation. Ledord att sträva efter:
Vardagsrutiner, känsla av sammanhang, mening, mod (mod att vara sig själv, mod att låta sig synas, mod att gå sin egen väg), tillit (tillit till sin egen förmåga), respekt (respekt för sig själv och för andra), erfarenhet från arbetslivet, möjlighet att studera i egen takt och på eget sätt, bredda sin omvärldsbild (vilka alternativ finns det för mig?), nya intryck och nya uttryck.
Erbjuda individuella åtgärder. Personlig utveckling. Psykisk hälsa. Social utveckling och gemenskap.
Kunskap om samhället.

NIKE kommer att ha kontinuerliga intag utifrån behov och inte vara terminsstyrt.

Ungdomarna är experter på sina egna liv och projektet vill medverka till att utforska och utvidga de berättelser som kommer fram i detta arbete. Projektet utgår ifrån var och ens styrkor.

Vi vill att deltagaren deltar i konstprojekt där man är med i något som är "på riktigt". Att de deltar i att skapa föreställningar som teater, konserter, poesiföreläsningar osv. Att genom att anställa verksamma konstnärer utmana tankar, känslor och invanda beteenden. Ge ungdomarna nya intryck och ge utrymme för dessa nya uttryckssätt.

Vi vill anställa en vägledare som har ett mycket aktivt arbetssätt med studiebesök, resor, praktikplatser, kurser i företagande, jobbsökande osv. Anställa en beteendevetare som kan arbeta med deltagarens inre föreställningsvärld och dess relation med gruppen, arbetsplats, skola, förväntningar och så vidare. NIKE:s främsta uppgift är att på olika sätt coacha deltagarna efter vars och ens behov.

Till Nike:s kommunala förfogande finns de resurser som Arbetsmarknadsavdelningen och gymnasieskolan samlat förfogar över. Via Arbetsmarknadsavdelningen tas möjligheten till praktik tillvara och slussningen till Näringsliv och Arbetsförmedling underlättas. Via gymnasieskolans individuella program och den studieverkstad som finns där kan individuella studieplaner upprättas och möjlighet att studera sekvensiellt och på deltid tas till vara. Gymnasieskolans lärlingsutbildning finns tillgänglig. Kostnaderna för att nyttja dessa resurser belastar, och finansieras via, ordinarie budget.

Arbetskraftsrelaterad supportgrupp är med i att utveckla samarbetet där det gäller att ta tillvara den potential som finns i ungdomsgruppen. De kommer att ställa upp på intervjuer, studiebesök, ha föreläsningar om arbetsrätt och eventuellt ta emot på praktik om de behoven uppstår. Eftersom varje individ och företag är unikt, och vi vill ha det perspektivet, är det svårt att i förväg skissa upp exakta rutiner. Alla inblandade har intentionen och viljan till samverkan. Vi kan se att projektet kan slussa över ungdomar till gymnasiets lärlingsutbildning där lärlingstiden blir ute på det företag de har fått positiv kontakt med och där det kan finnas ett framtida behov av anställning. Matchning mellan parterna är viktigt.

Intervjuer och studiebesök kommer att faktureras av företagen. Det är en småföretagares villkor för överlevnad, att åstakomma en inkomst. Det gör också att mötet med ungdomarna blir en professionell affärsrelation.

Staten subventionerar anställning av ungdomar och vi vill möjliggöra detta även för ungdomar som står långt bort ifrån anställningsbarhet vid ingång i projektet.

Gemensamt för företagare och konstnärer är att de har sin egen grej/idé/affärsidé, går sin egen väg och får ett positivt synligt resultat av det. Detta perspektiv vill vi överföra på de ungdomar som projektet riktar sig till. Att göra sin egen grej så att det upplevs som positivt av de olika sammanhang en individ kan tillhöra. Det handlar alltså om att samordna drivkraften i både det yttre och det inre entreprenörskapet.

Då arbetslösa i Uddevalla kommun har en snedfördelning så kommer fokus lätt att hamna på gruppen utrikes födda män. Att aktivt arbeta med denna grupp för att bryta könsperspektivet är ett grannlaga arbete. Också att inte glömma fokus på de grupper som inte ingår i denna grupp.

Syftet är att få unga människor att hitta och känns sig trygga i sina könsroller. Att uppmuntras till att göra icke könsbundna val i bland annat studie- och yrkesval.

Att arbeta med jämställdhetsintegrering ligger i projektets natur där deltagarna kommer att få ta ställning till olika perspektiv för att hitta sitt eget sammanhang.

Vi kommer parallellt att söka kompetensutvecklingspengar för lärare och företagare inom programområde 1, NIKE kompetensförsörjning.

Målsättning

Målet är att den unge planerar en realistisk framtid baserad på individens egen motivation och vilja, vilket ska leda till studier och/eller arbete.

100% av de inskrivna ungdomarna skall fullfölja NIKE enligt individuell plan.

100% av de inskrivna ungdomarna skall ha tagit del av aktiviteter som utgår ifrån ett jämställdhetsperspektiv.

80% av de inskrivna ungdomarna skall återgå eller påbörja studier/arbete. Mätpunkt vid terminsstart höstterminen.Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Verksamheten kommer att följa Uddevalla kommuns program för funktionshinderfrågor 2008-2012. Verksamhetens tillgänglighet kommer att beaktas fullt ut och lokaler samt material kommer att anpassas efter varje anställd och deltagare.

Jämställdhetsintegrering

NIKE kommer aktivt arbeta med och lyfta fram de förutsättningar som finns inom dagens, men också gårdagens, sociala och samhälleliga strukturer när det gäller jämställdhet. Anställda kommer att bestå av både man och kvinna. Det är av vikt att deltagargruppen är blandad könsmässigt. Vid vissa tillfällen kan man arbeta med varje kön för sig för att synliggöra den problematisering som finns, både statistiskt och beteendemässigt. Projektresultat kommer att redovisas utifrån kön. Projektet kommer att arbeta aktivt för att lyfta fram arbetsmarknadens olika ojäm- och jämställda perspektiv. Kunskap och fakta runt jämställdhet kommer naturligt, men också med medvetenhet, att integreras i verksamheten.

Uddevalla kommun har en jämställdhetsplan som kommer att beaktas fullt ut. Även den Likabehandlingsplan som finns hos Uddevalla Gymnasieskola, "Skolan skall aktivt och medvetet främja kvinnors och mäns lika rätt och möjligheter. Eleverna skall uppmuntras att utveckla sina intressen utan fördomar om vad som är kvinnligt och manligt."

Eftersom våra uppfattningar och värderingar om vad som är manligt och kvinnligt förändras betydligt långsammare än våra livsstilar så kommer projektet att fokusera på dessa skillnader i attityd. Värderingsövningar vävs ihop med kortare föreläsningar och diskussioner utifrån upplevelsebaserad inlärning.

Synliggöra kvinnor och män utifrån:
Jämställdhetens historia och hur det ser ut idag.
Könsidentitet, normer och könsroller
Självuppfattning, självbild, självkänsla, självförtroende
Hur vi kommunicerar
Hur vi konkurrerar
Hur vi hanterar konflikter
Hur vi hanterar framgång
Hur vi hanterar det sociala samspelet
Skillnader inom skola, föreningsliv, arbetet, hemma
Olikheter och likheter och hur man kan dra nytta av varandra

Syftet är att få unga människor att hitta och känns sig trygga i sina könsroller. Att uppmuntras till att göra icke könsbundna val i bland annat studie- och yrkesval.

Medfinansiärer

  • Margretegärde gymnasiekola
  • Uddevalla kommun / Arbetsmarknadsavdelningen

Kommun

  • Uddevalla