Logotyp på utskrifter

Information med anledning av covid-19

Uppdaterad information med anledning av covid-19  

NIKE kompetensförsörjning

ProgramområdeProgramområde 1 Kompetensförsörjning
ProjektfasGenomförande
ProjektägareUddevalla kommun / Arbetsmarknadsavdelningen
KontaktpersonLinda Kochbati
E-postlinda.kochbati@gymnasiet.uddevalla.se
Telefonnummer0522-696121
Beviljat ESF-stöd759 338 kr
Total projektbudget759 338 kr
Projektperiod2009-04-01 till 2010-09-30
RegionVästsverige
In English

Sammanfattning

Genom de fria konsterna låta lärare utveckla nya strategiska in- och utlärningsverktyg istället för de etablerade verktygen läsa, räkna, skriva och tala.
Bjuda in till seminarier som belyser framtida värderingar inom arbetslivet, och kulturens roll i arbetslivet.

Bakgrund

Arbetslösheten bland ungdomar 18-24 år är i Uddevalla, augusti 2008, 6,8%. Detta skall jämföras med att det i riket är 4,2% och i Västra Götalandsregionen 4,2%. Utifrån kön så är arbetslösheten i Uddevalla, 18-24 år, bland kvinnor 5,5% och bland män 8,1%. I riket är motsvarande siffror 3,8 och 4,6, i VG-regionen 3,9 och 4,6. Går man vidare och gör en ytterligare fördelning ner mot utrikes födda i den här gruppen så kan man se att i Uddevalla är 5,1 av kvinnorna och 11,9 av männen arbetslösa. Motsvarande siffror är, i riket 3,9 och 5,4, och i VG-regionen 4,8 och 6,8. Uddevallas siffror är generellt höga och alarmerande för utrikes födda män mellan 18-24 år. Under vecka 37 var 32 individer mellan 16-20 år och utan gymnasieutbildning, inskrivna på Arbetsförmedlingen som helt arbetslösa. Arbetslösheten totalt i Sverige är 2,5%.

Vi har en begynnande konjunkturnedgång. De ungdomar som inte har en slutförd gymnasieutbildning är de som då får svårast att nå ut i arbetslivet.

Studerar man kommunal statistik från det av staten lagstadgade uppföljningsansvaret för ungdomar mellan 16-20 år som inte har gått eller slutfört gymnasiet, så är 54% av dessa kvinnor och 46% män.

Den huvudsakliga sysslan för 16-20 åringar är studier. Att ha en slutförd gymnasieutbildning är ett viktigt kriterium att ha med sig i framtiden för att vara attraktiv på arbetsmarknaden. Det är ett stort resursslöseri för både samhälle och individen själv att potentialen hos dessa ungdomar inte kommer till sin rätt. Allas rätt till arbete begränsas.

I Uddevalla kommun finns det ungdomar som lever i eller riskerar att hamna i utanförskap av skilda anledningar. En av dessa anledningar är en inte fullföljd gymnasieutbildning. Orsaken till detta kan vara att gymnasieskolan inte erbjuder de verktyg ungdomen behöver för att kunna genomföra studierna. En annan det faktum att vissa ungdomar enbart är praktiska och är därför inte nåbara för teoretiska studier. Att vara ute som lärling är ett av de praktiska verktyg som idag kan användas på det Individuella programmet. Inte att förväxla med Gymnasieskolans lärlingsutbildning.

De ungdomar som idag inte har den teoretiska kompetens som dagens gymnasieskola erbjuder verktyg ifrån, och som en praktisk lärlingsutbildning skulle kunna vara ett alternativ för, får inte den möjligheten idag då intagningspoäng till den utbildningsvägen är höga och ungdomen inte kan få dessa poäng. Vägen för praktiskt orienterade ungdomar mot entreprenörskap och möjligheten till att ta över företag inför den stundande generationsväxlingen är alltså stängd.

Ytterligare problem är att skolan och kommunens metoder/arbetssätt/inlärningsmodeller inte når denna målgrupp så att de blir stärka i sin identitet. Ungdomarna har andra styrkor än de som den vanliga skolan premierar. En större bredd på metoder för inlärning och redovisning är nödvändig. Metoder där individen får använda andra förmågor än de vanliga (läsa, räkna, skriva, tala) som inlärning. Att hitta metoder så att man blir trygg i sitt sätt att förmedla det lärda och upplevda är viktigt.

I diskussioner har det framkommit en hypotes om att man genom olika arbetssätt inom de fria konsterna ökar kreativiteten, ökar tillgängligheten för nya perspektiv och synsätt hos både individ och organisation. Olika undersökningar pekar också mot detta, bland annat projektet Genklang i Vara kommun. Vi kan också se att entreprenören och konstnären har samma drivkraft i att göra sin egen grej, att genomföra en idé, att drivas av sin inre potential.

Det finns även ett behov av att använda sig av validering inom dagens gymnasieskola, en validering som plockar upp kunskap utanför etablerade verktyg. Det finns ett behov av att utveckla ett koncept som är hållbart.

I Uddevalla finns det idag 3900 registrerade företag. Av dessa företag är 20 % ledda av en kvinnlig VD, ägare eller företagsledare. En kommunal utredning visar på att ca 500 företag, med minst 2 sysselsatta och som berör sammanlagt ca 1250 anställda personer, står inför en generationsväxling inom 10 år. Denna åldersgrupp består till största delen av män och företagen är inom både handel, tjänste och tillverkande företag. Det krävs en omfattande och långsiktig insats för att dessa arbetstillfällen inte skall försvinna. Det finns ett behov av att bredda insikten om hur dagens ungdomar fungerar och verkar inom denna målgrupp.

Det är ofta ett problem med implementeringen av projektresultat in i ordinarie verksamhet. Viktigt att integrera processerna med berörda verksamheter. Vi ser därför ett behov av att täcka flera möjliga ansökningsområden inom ESF och genomför därför två parallella ansökningar. En ansökan riktad mot i huvudsak ungdomar på väg att hoppa av gymnasiet i förtid, eller är utanför arbetsmarknaden och/eller utan gymnasiebehörighet och en annan riktad till de lärare som arbetar på Individuella programmet. Till båda dessa områden finns kopplat ett entreprenörsperspektiv då vi ser behovet av en kontaktyta med småföretagarna och vi vill därutöver använda de fria konsterna som metodik för att bryta ny mark. För att ytterligare säkerställa att projektets resultat integreras så har vi i projektet en samverkan mellan gymnasieskola och arbetsmarknadsavdelning inom kommunen. Det ligger i bådas intresse att skapa något nytt och att detta nya sedan utvecklar befintliga områden till gagn för kommunens ungdomar och allas framtid.

Syfte

Utveckla nya verktyg att använda i skolans undervisning för ungdomar som har annorlunda kompetenser än vad den ordinarie gymnasieskolan idag tillhandahåller. Etablerade verktyg skapar grupper av lågutbildad framtida arbetskraft. Att inte kunna tillgodoräkna sig ordinarie undervisning är ett funktionshinder.

Vi vill att lärarna själva deltar i de fria konsterna. Att de deltar i att skapa alternativa uttryck utanför området läsa, skriva, räkna, tala. Genom att använda Skådebanans AIRIS-koncept utmanas tankar, känslor och invanda beteenden. Ge lärarna nya intryck och ge utrymme för dessa nya uttryckssätt. Genom denna erfarenhet skall de sedan skapa nya verktyg att använda i sin undervisning.

Att arbeta med jämställdhetsintegrering ligger i projektets natur då lärarna aktivt kommer att få arbeta med olika perspektiv för att hitta effektiva verktyg för olika sammanhang.

Till Nike:s kommunala förfogande finns de resurser som Arbetsmarknadsavdelningen och gymnasieskolan samlat förfogar över, dessa skall användas. Kostnaderna för att nyttja dessa resurser belastar och finansieras via ordinarie budget.

Arbetskraftsrelaterad supportgrupp är med i Projektet NIKE ungdom. Genom att parallellt erbjuda föreläsning till denna grupp breddar vi förståelsen för de ungdomar som de som företagare kommer att möta. Handlar också om att förstärka till en positiv attityd rörande ungdomsgruppens otraditionella entreprenörskap.

Staten subventionerar anställning av ungdomar och vi vill möjliggöra detta även för ungdomar som idag står långt bort ifrån anställningsbarhet.

Ytterligare syfte är att få unga människor att hitta och känns sig trygga i sina könsroller. Att uppmuntras till att göra icke könsbundna val. Här är lärarens kompetens viktig.

Vi vill också erbjuda den personalgrupp som är anställd hos NIKE ungdom att ta del av kompletterande kompetensutveckling. Det händer mycket inom utbildnings- och arbetsmarknadsområdet. Det är viktigt att denna grupp är uppdaterad på detta.

Vi kommer parallellt att söka kompetensutvecklingspengar för ungdomar inom programområde 2, NIKE ungdom. Projekten är inte avhängiga varandra utan syftet är att förstärka varandra.

Vi vill utveckla förståelsen om komplexiteten inom området hos tjänstemän, politiker och företagare. Det räcker inte med att inom skolan införa en skolkredovisning för dessa ungdomar.

Målsättning

Målet är att utveckla nya verktyg att använda i undervisningssyfte för den grupp ungdomar som inte kan tillgodogöra sig de verktyg som idag finns etablerade. Detta för att motverka utanförskap.

Fem lärare ifrån skilda ämnesområden kommer att gå igenom fas1 av AIRIS-projektet. Att genom de fria konsternas erfarenhet utveckla nya verktyg. Under fas2 skall samtliga lärare ta del av de utvecklade verktygen och sakta börja implementera dem i sin verksamhet. En kontaktyta mellan verktyg och elever etableras.

Ett kvantitativt mätbart mål är att samtliga undervisande lärare på Individuella programmet skall ha prövat minst ett av de verktyg som tagits fram i fas1 i sin undervisning under fas 2.

Vi kommer också att mäta den upplevda tillämpligheten av verktygen, både hos lärare och elever. 60% skall vara positivt inställda till det upplevda under fas 2.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Verksamheten kommer att följa Uddevalla kommuns program för funktionshinderfrågor 2008-2012. Verksamhetens tillgänglighet kommer att beaktas fullt ut och lokaler samt material kommer att anpassas efter varje anställd och deltagare.

Jämställdhetsintegrering

Uddevalla kommun har en jämställdhetsplan som kommer att beaktas fullt ut. Även den Likabehandlingsplan som finns hos Uddevalla Gymnasieskola, "Skolan skall aktivt och medvetet främja kvinnors och mäns lika rätt och möjligheter. Eleverna skall uppmuntras att utveckla sina intressen utan fördomar om vad som är kvinnligt och manligt." Det är deltagande lärares uppdrag att integrera nya verktyg utifrån ovanstående perspektiv.

I arbetet med Skådebanans AIRIS-projekt kommer detta perspektiv att lyftas fram som ett naturligt innehåll.

Ett av projektets syften är att få unga människor att hitta och känns sig trygga i sina könsroller. Att uppmuntras till att göra icke könsbundna val i bland annat studie- och yrkesval. Här är lärarens kompetens viktig.

Samarbetspartners

  • Margretegärde gymnasiekola
  • Uddevalla kommun / Arbetsmarknadsavdelningen

Deltagande aktörer

  • Margretegärde gymnasiekola
  • Uddevalla kommun / Arbetsmarknadsavdelningen

Kommun

  • Uddevalla