Logotyp på utskrifter

Mötesplats MTG- från utanförskap till arbete och tillhörighet

ProgramområdeProgramområde 2 Ökat arbetskraftsutbud
ProjektfasGenomförande
ProjektägareSocialtjänsten/IFO
KontaktpersonJoakim Stier
E-postjoakim.stier@mariestad.se
Telefonnummer0515-293505
Beviljat ESF-stöd4 340 177 kr
Total projektbudget10 851 219 kr
Projektperiod2010-04-01 till 2013-10-31
RegionVästsverige
In English

Sammanfattning

Projekt Mötesplats MTG- från utanförskap till arbete och tillhörighet ska bygga på en bred samverkan mellan MTG-kommuner, myndigheter och den sociala ekonomin. Syftet är att bryta målgruppens utanförskap och leda dem närmrae arbetsmarkanden, studier och sysselsättning

Bakgrund

Vårt projekt kommer att arbeta med en av de mest utsatta grupper i vårt samhälle, personer med missbruks- och beroende problematik i åldern 18-65. En målgrupp som i dag uppgår till ungefär 200 indvider i Mariestad, Töreboda och Gullspång med ett mörkertal som är svårt att uppskatta. Vi vill erbjuda en väg till arbetsmarknaden för att uppnå drogfrihet, eget boende och egen försörjning. Vad ser vi då för aktuella problem för den här målgruppen att komma ut i arbetslivsinriktad rehabilitering, arbetsprövning, arbetsträning eller praktik? Varför lyckas målgruppen sällan nå den reguljära arbetsmarknaden genom anställning? Finns det anpassade och tillräckliga möjligheter att få chans att pröva?

Vår målgrupp har i dag stora svårigheter att nå arbetsmarknaden. En förklaring är den komplexa och sammansatta problematik som så ofta omger gruppen och leder till marinalisering och utanförskap. En annan är den nuvarande kris som medfört en ökad arbetslöshet i Sverige generellt och självklart slår hårt mot vår de mesta utsatta grupperna i samhället. Den ökade arbetslösheten tenderar ju dessutom att medföra ett ökat missbruk, som ett led av att man stängs ute från arbetsmarknaden. Då riskerar vi nyrekrytering av missbrukare bland unga människor. Vidare är det så att den sysselsättning som i dag finns endast lyckas fånga upp ett fåtal av de individer som har behov av att få pröva sin arbetsförmåga. Kraven är ofta för höga och det finns små möjligheter till anställning och därmed egen försörjning. Det saknas således en sysselsättningsmodell som mer anpassas efter den komplexa situation som omger individer med ett långt och aktivt missbruk och som ytterst sällan leder till anställning. Det finns i dag heller ingen naturlig plats att samlas för att diskutera den här problematiken för att hitta tänkbara lösningar vilket bidrar till att stärka utanförskapet. Avsaknaden av en långsiktig rehabilitering för att skapa goda förutsättningar och tillgodose de behov individen har, är ett annat framträdande problem.

Nationellt ser vi i dag en dyster baksida av riskbruk, missbruk och beroende av alkohol och narkotika. Mellan 5000-7000 svenskar dör varje år på grund av sjukdomar eller skador som har samband med alkoholdrickande. Dödligheten bland storförbrukare av alkohol förefaller ökat, speciellt i de yngre grupperna enligt uppgifter från drogportalen. Omkring en femtedel av alla patienter som tas in i akutsjukvården har alkoholproblem. Inom den psykiatriska sjukvården är andelen alkoholfall omkring 40 % (Enligt siffror från CAN, centralförbundet för narkotikaupplysning) Andelen narkotika missbrukare är svårare att uppskatta men självklart finns det en stor dödlighet även inom denna grupp. Inom EU-länderna finns det också tydliga siffror som visar att personer med missbruk och beroende har fortsatt svårt att socialt återintegreras. Inom EU dör runt 195 000 personer varje år till följd av skadlig alkoholkonsumtion (Europeiska kommissionen EU i Sverige). En annan siffra som bör uppmärksammas är att närmare 8,3% av befolkningen i Sverige mellan 15-74 år var arbetslösa under september 2009 (ekonomifakta Stockholm).

I Mariestads kommun har vi i dag en modell som utvecklats än mer de sista två åren för att möta upp invånare med missbruks- och beroendeproblematik. Beroendecentrum MTG tillhandahåller behandling och är gemensam för Mariestad, Töreboda och Gullspångs kommun. I dag finns även en boendetrappa med härbärge, motivationsboende och stödlägenheter, som i första hand vänder sig till invånare i Mariestads kommun med missbruks- och beroendeproblematik. Det ger oss i möjlighet att erbjuda bra boendeformer och samordna de insatser som målgruppen är i behov av. På så sätt fångar vi även upp de projektdeltagare som tidigare varit bostadslösa och särskilt utsatta genom att vi haft svårt att nå dessa personer.

Vår förstudie bygger på en kontinuerlig uppföljning och erfarenheter av de båda pågående projekten, Beroendecentrum MTG och boendetrappan (Extern utvärdering av A.Boij AB, Tranås) Boendet har medfört en förbättrad möjlighet att erbjuda tak över huvudet med kunnig personal, som stöttar individerna i deras vardag för att komma till rätta med sitt missbruk. Öppenvårdsbehandlingen erbjuder i dag en rikare variation av olika metoder och är dessutom gemensam för alla tre kommuner. Behandlingen ger effekt och visar att tre fjärdedelar av dem som tillfrågats upplever en positiv förändring, antingen genom minskad konsumtion eller att individen helt upphört med sitt missbruk Extern utvärdering av A.Boij AB, Tranås). Innebörden är att kvaliteten inom utredning, boende och behandling höjts vilket gynnar projektdeltagarna i MTG-regionen. Fortfarande är det så att övervägande del av de som vi i dag kommer i kontakt med är män, men där andelen kvinnor har ökat under senare år. Vi ser i dag fördelning på cirka 70% män och 30% kvinnor som söker hjälp, men där antal kvinnor successivt ökar. Vi har även kunnat konstatera genom den folkhälsorapport som genomfördes 2008 i MTG-kommunerna att ohälsan bland unga vuxna kvinnor ökar. Detta är en riskfaktor som på längre sikt kan medföra ett ökat missbruk.

Däremot så är det enligt projektdeltagarna svårt att få tillgång till ett arbete som de anser vara viktig för att ersätta det gamla livet och framför allt behålla en drogfrihet över tid. Trots upplevelsen av en förbättrad livssituation så är möjligheterna att komma ut i sysselsättning små. Vidare har vi en bättre kunskap om projektdeltagarnas syn på hur svårt det är att ersätta ett invant mönster (missbruk) med något annat, som både är okänt och svårt att uppnå. Självklart är det så att behandling av missbruk inte bara är en fråga om att sluta missbruka och bli en före detta missbrukare. Det är i allra högsta grad en fråga om att skapa sig en identitet med egen bostad, familj, utbildning och arbete.

Det sociala företag som projektet avser att skapa blir en viktig del att motverka de problem som omger vår målgrupp och samtidigt öka möjligheterna till ett arbete.


Syfte

Ungefär en och en halv miljon människor i arbetsför ålder lever i dag utanför den svenska arbetsmarknaden (Rapoport utanförskap, nya moderaterna 2006) Det innebär att många lever på så kallade passiva bidrag. Vi har valt att uppmärksamma en av samhällets mest utsatta grupper, personer med missbruks och beroendeproblematik. Syftet med projektet är att:

Bryta utanförskap och öka graden av sysselsättning genom att få ut fler i arbete med missbruks- och beroendeproblematik där egen inkomst garanteras.

Tillhandahålla en träffpunkt, en mötesplats för målgruppen, där delaktighet och tillhörighet kännetecknar verksamheten. Projektdeltagarna erbjuds en lokal som kan fånga upp behov och intresse av att hitta lösningar på sin problematik mgenom ett organiserat nätverk. Träffpunkten ligger utanför offentlig verksamhet och ska implementeras i det sociala företaget för att drivas vidare över tid. Projektdeltagarna garanteras egenmakt.

Starta upp ett socialt företag som organiseras som en ekonomisk förening med tillhörande rättigheter och skyldigheter. Projektdeltagarna ska motiveras att bilda en styrelse och vara aktiva medlemmar för att på längre sikt verka både på den privata och offentliga marknaden genom att sälja produkter och/eller tjänster till privatpersoner, företag och offentlig verksamhet. Företaget ska tillgodose samhälleliga behov, samtidigt som företaget driver en affärsverksamhet. För att kunna göra detta så har vi alltid en relation till offentlig sektor, både ekonomiskt och ibland verksamhetsmässigt. Det innebär dock att företaget är fristående offentlig verksamhet, men sed som en viktig resurs i de tre kommunerna. Den ekonomiska relationen med offentlig sektor kan bestå i verksamhetsbidrag, försäljning av av tjänster och platser för rehabilitering eller arbetsträning, olika anställningsstöd eller andra bidrag till medarbetarnas försörjning.

Erbjuda arbete till personer med mycket skiftande arbetskapacitet och möjlighet till utveckling. Till en början är företaget beroende av samhälleligt stöd men där strävan är att öka andelen affärsmässig finansiering av företaget. Vägledande blir då affärsmässighet och ekonomisk effektivitet inom ramen för företagets tydliga sociala ändamål och medarbetarnas delaktighet är en förutsättning för långsiktig överlevnad och omvärldens erkännande.

Projektets syfte bir att säkerställa en plats i arbetslivet och därmed en anställning som ökar graden av egenmakt och frihet. Det sociala företaget innebär för regionen, att projektdeltagarna på egen hand skapar nya hållbara företag och utveckla affärsområden som ger nya arbetstillfällen, samtidigt som projektdeltagrna integreras på arbetsmarknaden. Då minskar arbetslöshet och utanförskap vilket minskar behovet av bidrag. Syftet är att brukaren känner möjlighet till egen makt, delaktighet, ömsesidigt kunskapsutbyte och bildandet av en gemensam brukarorganisation för MTG.

Vårt sociala företag förenar individens behov av arbete med marknadens behov av produkter och tjänster. Erbjuda en träffpunkt för att fånga upp individen innan det går för långt och redan tidigt börja reflektera själv, vilka ansvarmöjligheter och önskemål man har. Företaget tillhandahåller anpassad sysselsättning och rehabiliteringsmöjligheter inom en rad olika områden såsom uppgifter till de lokala företagen, fastighetsskötsel, legoarbete, utföra arbete till offentlig verksamhet och idrottsrörelsen, Second Hand butik, trädgårdsarbete, fönsterputsning, hushållsnära tjänster, klottersanering och städning.Målsättning

Vi vill starta upp en träffpunkt och ett brukarstyrt socialt företag för att erbjuda projektdeltagarna delaktighet och möjligheter. Det erbjuds en individuellt anpassad väg för att uppnå huvudmålet, att projektdeltagarna kommer i arbete. Det sociala företaget ska ses som ett komplement till övrigt pågående insatser såsom medicinsk rehabilitering, motivationsboende, boendestöd, behandling och ekonomisk hjälp. Den blir även ett värdefullt redskap i motverkandet av återfall och en naturlig del i ersättandet av det sociala nätverk som tidigare varit destruktivt men ändå gett tillhörighet i ett socialt sammanhang. Arbetslivet blir ett viktigt inslag för att säkerställa struktur och ett mer värdefullt socialt sammanhang där individen utvecklas och känner sig behövd.

Våra delmål på övergripande nivå är:

60 % av projektdeltagarna ska närma sig arbetsmarknaden med hjälp av ett socialt företag och träffpunkt.

40% av projektdeltagarna ska ha kommit ut i sysselsättning under sista året av projekttiden, antingen genom det sociala företaget eller via den reguljära arbetsmarkanden. Det innebär en ökad grad av självförsörjning vilket minskar beroendet av att passivt bli försörjd av andra myndigheter.

Brukarnas livskvalitet förbättras socialt, medicinskt och ekonomiskt.
Graden av egenmakt höjs vilket bidrar till större frihet på arbetsmarknad och bostadsmarknad.

Motverka fattigdom, hemlöshet, svaga sociala nätverk och arbetslöshet.

Sprida kunskap och förmedla vinsterna med sociala företag lokalt, regionelt och nationellt.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Vårt sociala företag ska i sin utformning av verksamhetsinnehåll garantera en hög tillgänglighet för personer med funktionshinder. Den träffpunkt som avser att startas upp är godkänd i enlighet med de krav som regleras i lag för en kommunal verksamhet. Vårt projekt beaktar således de ambitioner och mål som finns uppsatta i kommunens handlingsprogram. I lokalen som är tänkt för träffpunkten är iordningställd av Mariestads kommun enligt gällande krav samt i enlighet med den plan för tillgänglighet för att alla ska kunna delta, ta del av projektets aktiviteter.

Kommunikativ tillgänglighet är viktigt och det informationsmaterial som lämnas ut ska vara skriven på ett sätt så att det är lätt att förstå. Även den webbplats som tas fram kommer att vara skapad enligt tillgänglighetsnormer.

När det gälelr tillgänglig verksamhet, värdegrund och bemötande så ska projektet verka för minskat utanförskap och ökad anställningsbarhet där även personer med funktionshinder ingår. Träffpunkten arbetar tillsammans med projektdeltagarna med attityd, bemötande och medvetandegörande av kvaliteter, behov och enskilda resurser.

Träffpunkten är en mötesplats som på längre sikt ska kunna bjuda in andra grupper och boende i området för att överbrygga och minska fördomar. Det blir en naturlig plats för alla i bostadsområdet för en stunds fika och samtal.

Jämställdhetsintegrering

Vi talade tidigare om hur vi använder oss tre olika genusperspektiv som påverkar projektet på en rad olika sätt. Genus symbolik innebär att män och kvinnor tillskrivs olika karaktärsdrag. Kvinnor med missbruksproblematik frångår det traditionella samhällsidealet: kvinnan som den goda modern och den nyktra kvinnan som håller samman hemmet och tar hand om sina barn. Genom att frångå detta så skulle vi hävda att kvinnor med missbruksproblem har större svårigheter att lyckas komma ifrån sitt missbruk då känslan av misslyckande är än mer omfattande från övriga samhället. Det kan ju även förklara att kvinnors missbruk ofta kommer upp till ytan senare vilket innebär att konsekvenserna är mer omfattande. Dessutom så finns det ofta barn som drabbas hårt av missbruk och som riskerar att själva utveckla ett missbruk. Det innebär att vi även måste beakta denna svårighet. Till detta finns ju även problematiken med våld i nära relationer som inte är allt för ovanligt i vår målgrupp. Kvinnor med missbruksproblematik har svårare att bryta upp från den destruktiva relationen eftersom beroendet till mannen är mångbottnat och våld har normaliserats redan i barndomen. Exempelvis kan det ju vara så att mannen kanske både förser henne med droger och boende samtidigt som han utövar våld. Komplexiteten blir på så sätt än svårare för kvinnor. I vår öppenvårdsbehandling finns möjlighet till råd och stöd i grupp för den här gruppen av kvinnor vilket vårt företag ska uppmärksamma och arbeta nära för att underlätta deras väg in i företaget. Vidare avser vi att tidigt utbilda brukarna i jämställdhet och jämlikhet för att skapa förståelse av hur viktigt detta är. Vi vill även att vårt företag uppmärksamma den nya diskrimineringslagen vilket är tänkt att ingå i utbildningen om jämställdhet. Projektdeltagarna ska själva arbeta för att skapa en tydlig jämställdhetsplan inom företaget för att säkerställa att alla medlemmar betraktas lika oavsett etnisk bakgrund, kön, sexuell läggning, religionstillhörighet. Det innebär en större förståelse för de skillnader som finns och en mer öppenhet att diskutera dessa frågor vilket är en viktig faktor i att förändra sterotypa uppfattningar. Vi arbetar för lika lön oavsett kön genom dialog och demokrati.

Vårt sociala företag garanterar brukarinflytandet vilket innebär att både män och kvinnor ges möjligheten att genom sysselsättning förändra sin livssituation. Vi gör ingen skillnad på könstillhörighet men medvetandegör det behov som finns att genom att anlita externa tjänster såsom handledning och samtalsstöd för de kvinnor med missbruksproblematik och som blivit våldsutsatta. Vi kommer även att i nära samarbete använda den kunskap som finns inom socialtjänsten och hälso- och sjukvården för att speciellt uppmärksamma kvinnor med denna problematik. Det kräver en flexibel företagsuppbyggnad med möjlighet för kvinnor att arbeta tillsammans med i första hand kvinnor i ett inledningsskede, för att säkerställa en utveckling av trygghet och ökad självkänsla. Det ger stora möjligheter att inom ramen för träffpunkt och företag arbeta med attityder, bemötande och respekt vilket exempelvis gynnar kvinnor som behandlats illa av män. Här kan vi använda föreläsare från utväg i Skaraborg för att belysa båda sidorna av problemet, männen som slår och kvinnorna som drabbats av våld i nära relationer. Vi arbetar således precis på samma sätt med männen genom att säkerställa stöd och samtal för att belysa och aktivt arbeta för att detta upphör. Det ger även möjlighet att förmedla bilden av att alla män inte utöva våld vilket är en annan viktig aspekt att lyckas få ut fler kvinnor i sysselsättning, genom att det finns en jämn könsfördelning i företaget och där allas röst är lika mycket värd.

Brukarinflytande i företaget utgår ifrån individens egenmakt och därmed vill vi motverka skillander mellan könen som försvårar vägen ut i arbete. Vi vet att det finns en maktfördelning som i dag missgynnar kvinnor och den ska vara i fokus för att motverkas i det sociala företaget. Genom att våra brukare erbjuds anställning i företaget så ska vi arbeta för en jämn könsfördelning genom att erbjuda 20 platser per år som fördelas lika mellan män och kvinnor. På så sätt är alla en del av företaget på lika villkor, och makten kan fördelas på de som ingår i företaget. Brukarna som leder företaget ska därför aktivt arbeta med jämställdhetsintegrering genom att säkerställa en kontinuerlig uppföljning av det som styr verksamheten, som baseras på följande:
Riktas åtgärden till både män och kvinnor?
Hur är det med representation, resurser och möjligheter?
Hur kan man förklara de olika/lika förhållanden som råder för kvinnor respektive män?
Finns det mätbara mål, som visar att/hur hänsyn tagit till jämställdhet?
Hur kan vi använda de kunskaper som framkommer i att vi kontinuerligt ser över jämställdhet?

De här frågorna blir centrala i den utvärdering som följer projektet under tre år. Projektet bidrar till att både män och kvinnor ges möjlighet att vara aktiva samhällsmedborgare genom att återfå makt genom skapandet av en brukarorganisation som är ett mål med träffpunkten och därmed bidra till utökat nätverk för projektdeltagarna vilket bidrar till utveckling och nya möjligheter. Det sociala företaget garanterar dessutom oavsett kön, bättre möjlighet för båda könen till en egen ekonomi genom anställning. Det ger ytterligare makt och en stärkt identitet.

Transnationellt samarbete

Sysselsättningspolitiken är en central del av den så kallade Lissabonstrategin. Målet är att EU ska bli världens mest konkurrenskraftiga och dynamiska kunskapsbaserade ekonomi, med möjlighet till hållbar ekonomisk tillväxt med fler och bättre arbetstillfällen och en högre grad av social sammanhållning. Alkoholkonsumtionen i Europa är den högsta i världen vilket innebär att vi tillsammans måste arbeta inom unionen för att nå resultat. Vi vill med transnationaliteten informera och öka medvetenheten om vilka konsekvenser skadlig alkoholkonsumtion får samt vara aktiva i att utveckla en kunskapsbas som kan användas på EU-nivå. Projektdeltagarna kan själva upplysa och beskriva hur de själva lyckats ta sig ur och bli en modell för andra européer som vill men saknar möjligheter att ta sig ur.

För att kunna informera och öka våra kunskaper så vill vi genom erfarenhetsutbyte och samarbete ta till vara de åtgärder som finns runt om inom EU. För oss handlar det om att i ett samarbete med Lettland och Litauen, där vi i dag har så kallade vänorter, vilket kan bidra till kunskapsutbyte och informationsspridning om fungerande strategier för att minska alkoholkonsumtion genom sysselsättning. Vi vill dra lärdom av det arbete som görs i dessa två länder och på lång sikt dela med oss av det resultat som vi når med vårt projekt. Samtidigt vill vi inventera det arbete som görs där för att underlätta och hitta bra vägar för utsatta grupper att nå arbetsmarkanden. Vi vill tillsammans med dessa två länder ta del och lära oss av hur men arbetar med sysselsättning och utbildning för den här gruppen. Hur arbetar de här två länderna med jämställdhetsintegreing och vilka lärdomar kan vi dra nytta av för att skapa än bättre förutsättningar för vå målgrupp?

Samtidigt vill vi ge tillbaka fördelar med vårt projekt till andra delar av unionen vilket vi lägger stor vikt på genom den utvärdering som ska följa vårt projekt under tre år. Den ska nämligen samamnställas på svenska och engelska för att öka spridningen av de resultat som påvisas genom vårt projekt. Självklart är detta en viktig del i att påvisa vikten av att EU-medel kan utveckla och skapa samarbete som möjliggör nationell tillväxt och nyttjande av de erfarenheter och kompetenser som finns inom unionen.

Medfinansiärer

 • Arbetsförmedlingen Skövde
 • Försäkringskassan LFC Skövde
 • Gullspångs kommun
 • Individ och familjeomsor
 • Samordningsförbundet Norra Ska
 • Socialtjänsten/IFO

Samarbetspartners

 • Basta
 • SISU Idrottsutbildarna

Kommun

 • Gullspång
 • Mariestad
 • Töreboda