Logotyp på utskrifter

Mötesplats Ljungskile genomförande

ProgramområdeProgramområde 1 Kompetensförsörjning
ProjektfasGenomförande
ProjektägareLjungskile folkhögskola
KontaktpersonJanne Axelsson
E-postjanne.axelsson.lju@folkbildning.net
Telefonnummer0522-686915
Beviljat ESF-stöd3 991 998 kr
Total projektbudget3 991 998 kr
Projektperiod2009-05-04 till 2011-04-30
RegionVästsverige
In English

Sammanfattning

Mötesplats Ljungskile utbildar 328 kvinnor och män, vid 44 företag. Projektets lokala kompetensutvecklingsresurs erbjuder 80 olika kurser och skapar hög kostnadseffektivitet. Erfarenheterna metodutvecklas och sprids av projektet. Varje anställd deltar i flera kurser under projekttiden 2009-2011.

Bakgrund

Alla 44 företag som deltagit i förprojektet är små och medelstora företag i behov av ett kunskapslyft för att stå bättre rustade för framtiden, det är resultatet av förprojektet och det vittnar de 328 individuella kompetensutvecklingsplanera om.

Samhället befinner sig i en våg av digitalisering. Det krävs en ny datakompetens och klokskap baserad på branscherfarenhet. Digitaliseringen innebär en strukturell omställning för hantverkare och småföretagare, en genomgripande omställning, jämförbar med landsbygdens utbildningsbehov för 40-80 år sedan när folkhögskolorna växte fram. Mötesplats Ljungskile är folkbildning för 2010-talet enligt statens syfte med folkbildningen, nämligen att göra det möjligt för människor att påverka sin livssituation och skapa engagemang för att delta i samhällsutvecklingen. Ideologiskt och historiskt är Mötesplats Ljungskile väl förankrat i folkhögskolans bildningstradition.

ESF rådet beviljade ett förprojekt i juni 2008, Ljungskile folkhögskola har genomfört detta i samarbete med Ljungskile företagarförening. Uppdraget var att identifiera företag med aktuella omställningssituationer. Målet är uppnått, den viktigaste effekten är att 44 företag har reflekterat över de omställningssituationer de står inför. Det har gett dem en ny beredskap att hantera förändringar i omvärlden, något som kommer väl till pass för att hantera den aktuella situationen till följd av turbulensen på de globala finansmarknaderna.

Vart och ett av företagen har fått stöd att identifiera sina omställningssituationer, stöd att upprätta handlingsplaner för att hantera aktuella omställningar och definiera nya kompetenser som krävs i framtiden, samt skapat individuella kompetensutvecklingsplaner för anställda och planerat motsvarande utbildningar. Varje handlingsplan bygger på en process där de anställda har varit delaktiga.

Målsättningen var att nå 45 företag med 333 anställda. Till denna ansökan finns handlings och kompetensutvecklingsplaner bifogade från 44 företag med sammanlagt 328 anställda. Ett enastående resultat där företagen i Ljungskile med omnejd har lagt ned ett imponerande engagemang inför denna ansökan! Vi lyckades och är glada över den entusiasm och beredskap förprojektet har skapat bland Ljungskiles företagare och entreprenörer.

Nyckelpersoner från deltagande företag deltog i fyra gemensamma träffar, personliga besök gjordes hos de flesta av företagen för handledning och företagsanpassad diskussion om jämställdhetsintegrering samt mångfalds och tillgänglighetsfrågor. Oktober 2008 genomfördes en framtidsverkstad utifrån frågeställningen vilken kompetens blir viktig för företagandet i framtiden. Svaren låg till grund för en kursförteckning som användes i företagen vid planeringen av kompetensutvecklingen.

Kursförteckningen med 81 olika kurser är viktig bilaga till denna ansökan och redogör för vilka utbildningar som kommer att genomföras med ESF-finansiering.

Eftersom många av utbildningarna kan genomföras på plats med Ljungskile folkhögskola som arrangör blir kostanden per deltagare så låg att det finns en marknad för att sälja kurserna även till företag utanför projektet. Projektet budgeterar för externa intäkter på 1,2 miljoner SEK, vilket minskar behovet av ESF-stöd, väl medvetna om att uteblivna externa intäkter innebär att vi måste skära ned på motsvarande kostnader.

I förprojektet har deltagande företag definierat ett antal omställningssituationer. Dessa är grupperade enligt och presenteras på fem sidor i bilaga 1.

1. Generationsväxling
2. Kapacitet att möta framtiden och leva i förändring
3. Affärsgata 10 minuter från Nordens största köpcenter
4. Utbildningsnivån bland hantverkare och i småindustri är låg
5. Digitalisering ställer krav på nya datakompetenser
6. Etiskt företagande en nödvändighet i framtiden
7. Krav på kvalitetscertifieringar för att få uppdrag och sälja tjänster
8. Nya resvanor till följd av klimathotet öppnar nya möjligheter
9. Förväntningar på nya utbildningar kräver omställning på folkhögskolan

Generellt har många företag en låg utbildningsnivå, inte minst vad det gäller att möta digitaliseringen. Nya kundgrupper och nya marknader är genomgående bland företagens omställningar. Vanligt är olika former av krav på kvalitetskontroll och certifieringar. Lagar, regler och avregleringar är en annan återkommande omställning, det gäller exempelvis borttagandet av revisionsplikten och att Apoteksmonopolet är på väg ut.

Fordonsindustrins omställning drabbar ett företag som har haft 90 % av sin verksamhet riktad mot den, de är mitt i en omställning för att hitta nya kunder. Ett annat företag expanderade en tid genom legoarbeten för pappersindustrin. Tillväxt i fåmansföretag är en stor omställning när det leder till att man för första gången tillsvidareanställer medarbetare på heltid.

I en panel som SEB genomförde 9-11 december 2008 deltog drygt 1000 små och medelstora företag. Bara ett av tio företag har ändrat planerna för investeringar och anställningar 2009. Vi har inte motsvarande siffra för de 44 företagen i Ljungskile med omnejd, men vi vet i alla fall ett fåmansföretag som utökar och nyanställer en person på heltid i början av 2009.

Nära hälften av alla företag i Ljungskile företagarförening deltar i Mötesplats Ljungskile. Det kvalificerar ESF-projektet till att vara den enskilt största satsningen på Ljungskileföretag någonsin för att stärka företagande och entreprenörskap i Ljungskile.

Efter mer än 20 år av diskussioner om hur, satsar nu Uddevalla kommun stort på att upprusta torget och affärsgatan, ett bra tillfälle för ökad samverkan mellan företagen. Många goda krafter som samverkar ger ett gyllene tillfälle att satsa offentliga EU-medel på Ljungskiles företagare 2009-2011.

Ljungskile folkhögskola har sedan 1923 haft en aktiv drivande roll i svensk folkbildning. Idag är det en av Skandinaviens största folkhögskolor, med 240 vuxenstuderanden. Folkhögskolan är den största arbetsgivaren i Ljungskile bortsett från kommunen och ökar omsättningen i Uddevalla kommun med uppskattningsvis 50 miljoner SEK om året.

Syfte

Genom kompetensutveckling av företagare och anställda skall 44 företag i Ljungskile rustas för framtiden. Mötesplats Ljungskile skall vara en kreativ mötesplats som skapar livskraftiga företag, kunnig och engagerad personal samt strategiskt kompetenta och omvärldsmedvetna ägare till företagen. Jobben skall tryggas och friställda från branscher i strukturell omställning skall behövas i de små tillväxtföretagen i branscher som hör framtiden till.

Ljungskile skall stärka sin position som företagarvänlig ort, där samverkan, entreprenörskap och nya tankar leder till nyetableringar och utveckling av befintliga företag. På folkhögskolan skall en mötesplats etableras där möten skapar nätverk, entreprenöriellt tänkande och lärande miljöer där människor växer. På sikt ett delregionalt centrum för nya tankar i Fyrbodal.

Mötesplats Ljungskile är en mötesplats för alla goda krafter som arbetar för en levande tätort med attraktiv affärsgata, för ett öppet kulturliv präglat av mångfald, för en utbildnings- och arbetsmarknad i tillväxt och för ett rikt fritidsliv som drar turister dit havet möter fjället.

Målsättning

Efter projektets två år 2009-2011 skall följande målsättningar vara uppnådda i april 2011.

300 anställda bedömer sig själva som mer konkurrenskraftiga på arbetsmarknaden och mer kompetenta för att bidra till företagens behov.
35 företag deklarerar att de är bättre rustade för framtida företagsvillkor.
25 företagsledare känner sig bättre orienterade om vad som förväntas av dem i framtiden.
Det har startat 5 nya företag på initiativ av kvinnor.
Medvetenheten om genus och jämställdhetsfrågor har ökat hos 200 personer och jämtställdhetsarbetet har tagit ett kliv framåt i 10 företag med mer än fem anställda.
Anställda i företag med fler än fem anställda känner sig delaktiga i företagets utveckling.
Alla företag med fler än tre anställda är medvetna om kraven på tillgänglighet för anställda med funktionsnedsättning.
Det är påtagligt i Ljungskile att entreprenörsandan har ökat, entreprenörer är välkomna och besökare upplever kreativiteten.
Samverkan mellan företag i Ljungskile är påtagligt större.
Fem nätverk av företagare är aktiva, driver egna projekt, välkomnar och uppmuntrar nyetableringar.
Ett nätverk har tagit ansvar för utvecklingen av affärsgatan genom Ljungskile.
Ett nätverk för ökad jämställdhet i företagen är etablerat och lever vidare efter projektet.

För att uppnå dessa målsättningar skall följande resultat uppnås.

En omställnings och kompetensutvecklingsresurs skall skapas med kapacitet att erbjuda 250 personer en efterfrågad utbildning varje termin i fyra terminer under två år.
Kompetensutvecklingsresursen skall därutöver ha kapacitet att handla upp och förmedla kurser till ytterligare 110 personer vid två tillfällen under projekttiden.
Kompetensutvecklingsresursen skall därtill sälja ytterligare 320 kurstillfällen.
Omställnings och kompetensutvecklingsresursen skall genomföra utbildningar, handledningar, seminarier, uppföljningar och övriga aktiviteter enligt aktivitetsplanen.
Kompetensutvecklingsresursen skall uppnå en kostnadseffektivitet som innebär att varje kursdeltagartimme maximalt får kosta 250 SEK i genomsnitt räknat på totala antalet timmar och det totala stödet från ESF inklusive projektadministration.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Kompetens och erfarenhet
Folkbildningen har i uppdrag från staten att speciellt tillgodose utbildningsbehovet för kvinnor och män med funktionsnedsättningar. Detta innebär att folkhögskolan genom åren har arbetat upp en hög kompetens och stor erfarenhet av att arbeta med denna målgrupp. Deltagare med funktionsnedsättningar finns integrerade i alla kurser och dessutom arrangerar Ljungskile folkhögskola sedan 15 år en utbildning speciellt anpassad för studerande med intellektuella funktionshinder. Vi har dessutom ett nära samarbete med flera handikapporganisationer som förlägger kortare kurser på skolan.

Det är naturligt för Ljungskile folkhögskola att i all verksamhet ha tillgänglighetsperspektivet levande, ett synsätt som vi även kommer att använda oss av i Mötesplats Ljungskile.

Lagstiftning och definitioner
Följande lagar och definitioner är speciellt aktuella i projektet Mötesplats Ljungskile

FNs standardregler gällande kvinnor och män med funktionsnedsättningar bygger på FNs konvention om mänskliga rättigheter och är utgångspunkten för allt arbete inom området funktionsnedsättning och tillgänglighet.

Standardregel nummer 7 handlar om arbete och innebär bland annat att förutsättningar skall skapas för kvinnor och män med funktionsnedsättning så att de skall kunna utnyttja sina mänskliga rättigheter, särskilt rätten till arbete. Såväl på landsbygden som i städerna måste de ha lika möjligheter till produktivt och inkomstbringande arbete. Lagar och regler på arbetsområdet får inte diskriminera människor med funktionsnedsättning och inte heller hindra deras anställning. Åtgärder ska vidtas så att arbetsplatser utformas och anpassas på ett sådant sätt att de blir tillgängliga för personer med olika slag av funktionsnedsättning,

Lagen om förbud mot diskriminering innebär att en arbetsgivare inte får diskriminera den som hos arbetsgivaren är arbetstagare, gör en förfrågan om eller söker arbete, söker eller fullgör praktik, eller står till förfogande för att utföra eller utför arbete som inhyrd eller inlånad arbetskraft.

Funktionsnedsättningar delas in i fyra kategorier fysisk, kommunikativ, informativ och psykosocial. FNs definition av funktionsnedsättning innebär att denna inte är ett hinder i sig utan att ett handikapp uppstår i samspelet mellan en person men funktionsnedsättning och den omgivande miljön om miljön inte är anpassad och tillgänglig.

Målsättning
Arbetslösheten bland kvinnor och män med funktionsnedsättning är mycket högre än för befolkningen i stort. Berörda myndigheter har fått regeringens uppdrag att komma med förslag på hur detta skall åtgärdas. En av åtgärderna är att påverka attityder med syfte att lyfta fram funktionshindrade som en arbetskraftsresurs. Alla anställda ska ha samma möjligheter att utföra sina arbetsuppgifter och för att detta skall gälla personer med funktionsnedsättning krävs det att lokaler, utrustning och teknik anpassas efter vars och ens behov. Negativa attityder och dåligt bemötande kan vara ett stort hinder för personer med funktionshinder men detta kan förändras om arbetsgivare och anställda får kunskap.

Mötesplats Ljungskile kommer att uppmuntra deltagande företag att anställa personer med funktionsnedsättning. Vi kommer vid behov att erbjuda handledning inför anställningen av sökande med funktionsnedsättning för att undanröja hinder och inspirera till att hitta kreativa lösningar. Kvinnor och män med funktionsnedsättning skall ses som en tillgång och som berikande för företagets utveckling.

Aktiviteter
A. Alla utbildningar som genomförs skall vara fullt tillgängliga fysiskt, kommunikativt, informativt och psykosocialt. Eftersom projektet kommer att köpa in bärbara datorer kan kurser förläggas i de bäst lämpade lokalerna med t.ex. full tillgänglighet för rörelsehindrade, teknisk utrustning för hörselnedsatta och rätta ljusförhållande för synskadade.

Vi kommer att skaffa den kompetens som krävs för att göra projektets hemsida fullt tillgänglig.

Alla som kommer att hålla i kursverksamhet på projektets uppdrag kommer att få en introduktion i attitydfrågor och bemötande.

B. Alla deltagande företag skall genomgå utbildning i gällande lagstiftning och bemötandefrågor. Alla anställda kommer att inbjudas till tematiska seminarier i tillgänglighet på företaget, dessa omfattar 4 lektioner. Seminarierna skall ge tillfälle till ökad medvetenheten kring frågor om funktionshinder och tillgänglighet och identifiera hinder för tillgänglighet i det egna sammanhanget. Resurspersoner från handikapporganisationer och Västra Götalandsregionen kommer att medverka. Alla företag kommer att erbjudas handledning inför anställning av personer med funktionshinder.

Jämställdhetsintegrering

Genusperspektiv på alla kurser
Mötesplats Ljungskile kommer att sträva efter att träna genustänkandet i alla led. Det innebär att jämställdhetsaspekten kommer att lyftas upp vid genomförandet av samtliga utbildningar, för att höja genusmedvetenheten hos samverkande parter och att träna projektets kursdeltagare i att se på sin vardag med genusperspektiv. Vi kommer att redovisa statistikuppgifter för kvinnors respektive mäns deltagande i kurser, och bevaka att resurser allokeras med ett jämställdhetsperspektiv. Vi tar fram ett material och koncept som skall genomföras på alla 81 olika kurser som folkhögskolan erbjuder. Där det är möjligt och önskvärt kommer vi att sträva efter att ha en jämn fördelning av kvinnor och män.

Stöd till nätverk och entreprenörskap
Det stora antalet kvinnliga småföretag (10) samt att kvinnor är med och driver minst ytterligare lika många företag innebär att det finns kvinnor i eller nära ledningen av hälften av företagen i projektet. Ljungskile företagarförening har ett aktivt nätverk av kvinnliga företagare. Projektet kommer på olika sätt att samverka med dem för att göra Mötesplats Ljungskile till ett verksamt stöd för kvinnligt företagande, kvinnligt entreprenörskap och bidra till att det under projekttiden startas minst 5 nya företag på initiativ av kvinnor.

Ökad jämställdhet på företagen
Alla företag med mer än fem anställda uppmanas att utse en nyckelperson för företagets jämställdhetsarbete. Dessa inbjuds till en kurs i jämställdhetsintegrering, kursen är upplagd för att skapa ett bestående nätverk av nyckelpersoner inom jämställdhetsarbetet. Kursen diskuterar hur man förändrar attityder och värderingar kring genus- och jämställdhetsfrågor, hur man leder ett arbete för ökad jämställdhet.

Alla anställda kommer att inbjudas till tematiska seminarier i jämställdhet på företaget, dessa omfattar 4 lektioner och kommer att erbjudas varje termin hösten 2009 till våren 2010. Nyckelpersonerna för jämställdhetsarbetet i företagen och tillika deltagarna i den nätverksbaserade kursen kommer att vara med och påverka innehållet i de generella seminarierna för alla. Dessa två åtgärder skall tillsammans göra skillnad i det konkreta jämställdhetsarbetet på företagen.

Seminarierna skall ge tillfälle att identifiera hinder för jämställdhet i det egna sammanhanget, ta upp samverkan mellan manligt och kvinnligt som framgångsfaktor, träna genustänkande genom värderingsövningar, och öka medvetenhet om jämställdhets- och genusfrågor, såsom att ett jämställt småföretagande skall gå att kombinera med föräldraskap och familjeliv.

Jämställdhetscertifiering
Folkhögskolan kommer att följa upp jämställdhetsenkäten som gjordes under hösten 2008 och åtgärda exempelvis bristen på ett strategiskt arbete med lönepolicy. Det pågående jämställdhetsarbetet kommer att fortgå för att genomföra det som var planerat för hösten 2008 men ej hanns med. Genustemat under höstterminen 2008 följs upp i ett arbete som tittar på möjligheterna till att inom något år bli en jämställdhetscertifierad folkhögskola.

EU-pengar från Strukturfondspartnerskapet för Norra Mellansverige är med och finansierar projektet Jämställd hållbar tillväxt, från ord till handling. Projektet leds av Karlstads universitet och skall enligt pressmeddelande 2008-04-04 innebära jämställdhetscertifiering av företag. Jämställdhetscertifiering innebär att en vara eller en tjänst efter en extern granskning anses uppfylla vissa fastlagda jämställdhetskriterier. I en statlig utredning (SOU 1998 6) föreslogs att pröva möjligheten att införa ett system för märkning av företag ur ett jämställdhetsperspektiv. JÄMO kunde hösten 2008 inte ge något exempel på praktisk tillämpning. Umeå universitet använder begreppet när de jämställdhetscertifierar vissa kurser.

Mötesplats Ljungskile kommer att titta på möjligheterna att hitta former för att jämställdhetscertifiera företag. Utöver det självklara syftet att härigenom öka jämställdheten i deltagande företag skall vi titta på om marknaden värdesätter denna certifiering på samma sätt som miljö och andra certifieringar. Kan en ort klassas som jämställd på samma sätt som en kommun kan bli Fair Trade City utifrån givna premisser?

Nätverk mot våld i nära relationer
Våld bottnar i attityder. Attityder och värderingar bekräftas eller möter motstånd i samtal på arbetsplatser, idrottsplaner och uteliv. Lokala manliga nätverk mot våld i nära relationer har visat sig verksamma för att förändra attityder. Frågan kom upp under genusföreläsningen i förprojektet och ett par företag har visat intresse för att medverka till att bilda ett nätverk i Ljungskile. Mötesplats Ljungskile kommer att stötta ett sådant initiativ om det visar sig ha livskraft, det kan starta så enkelt som ett klockslag och en kopp kaffe.

Transnationellt samarbete

Mötesplats Ljungskile innehåller inte transnationell verksamhet av någon betydelse för projektet.

Samarbetspartners

 • Institutionen för individ och samhälle
 • Ljungskile Företagarförening

Deltagande aktörer

 • Annas Trädgård
 • Ateljé Inspirera Friskvård
 • Björn Tellow
 • Borina Kommanditbolag
 • Business M8 i Ljungskile AB
 • Bygg & Villaplanering Väst AB
 • Bygg Offesson/Magnusson AB
 • EL-VÄST INSTALLATIONS AKTIEBOL
 • Gunnars Seglarskola AB
 • Göran Berggren Markkonsult
 • Inspirationsguiden
 • KB Ljungskile Station
 • Kärrstegens Gård på Berg AB
 • Leedro Industriservice AB
 • Limeco i Uddevalla Aktiebolag
 • Linnéaskolan AB
 • Ljungskile Blommor
 • Ljungskile folkhögskola
 • Ljungskile Företagarförening
 • Ljungskile Hus & Hem AB
 • Ljungskile Måleri o Färgaffär
 • Ljungskile Optik AB
 • Ljungskilebuss Aktiebolag
 • Medkompis
 • Mycket Mera Media Väst AB
 • PENSELMAN'S MÅLERI AKTIEBOLAG
 • RehabCenter Ljungskile
 • Restaurang Azad AB
 • Sagostugan
 • Salong Silverfallet
 • SEK Revision AB
 • Skrattharmoni
 • Sparrevikens lägergård
 • Sprudla - Hälsobod & Presenter
 • Starke Arvid AB
 • Storköksteknik i Fyrbodal AB
 • Takorama Aktiebolag
 • Trafikskolan Ditt Körkort i vä
 • Ulvön
 • West Consult Lars Romander AB
 • Villa Motionera

Kommun

 • Uddevalla