Logotyp på utskrifter

Mötesplats Dalaberg - från utanförskap till anställningsbarhet

ProgramområdeProgramområde 2 Ökat arbetskraftsutbud
ProjektfasGenomförande
ProjektägareKommunledningskontoret, UTA
KontaktpersonAnnette Nyman
E-postannette.nyman@uddevalla.se
Telefonnummer0522 69 60 49
Beviljat ESF-stöd1 782 527 kr
Total projektbudget4 456 425 kr
Projektperiod2009-05-04 till 2012-05-04
RegionVästsverige
In English

Sammanfattning

Projekt Mötesplats Dalaberg - minskat utanförskap, bygger på en bred samverkan mellan kommun, myndigheter, sociala ekonomin. Syftet är att bryta målgruppens utanförskap och leda dem närmare arbetsmarknaden, studier, sysselsättning. Arbetet sker via en struktur av riktade aktiviteter.

Bakgrund

Slutsatser från förprojekt/studie gjord i bostadsområdena Dalaberg och Hovhult, Uddevalla. Förstudien bygger på den grundliga analys, som gjorts under framtagande och revidering av det kommunövergripande handlingsprogrammet Program för integration och motverknde av utanförskap. Den bygger även på det kommunövergripande arbetssätt som kallades Öppet forum, där olika aktörer medverkade i arbetet med att ta fram framgångsfaktorer för minskat utanförskap och en lyckad integration. En mycket viktig erfarenshetsbas av förstudien bygger på ett samverkansarbete som heter Navet. Projekt Mötesplats Dalaberg vägen från utanförskap till anställningsbarhet, bygger på ett behov från medborgarna, som framkommit genom det arbete som Navet bedrivit under ett 10-tal år bakåt i tiden. Målsättningen är att bryta utanförskapet och öka sysselsättningen i området. Navet är en samverkansgrupp som består av medlemmar från kommunens förvaltningar, personal från öppna förskolan, lokala fritidsgården, lokala biblioteket, personal från de tre skolorna i området, fältassistent placerad i området, socialtjänstens barn och familjesektion, socialtjänstens invandrar och flyktingsektion, fastighetsförvaltaren från tekniska kontoret, samt integrationsansvarig på kommunledningskontoret, svenska kyrkan i området, studieförbund verksamma i området, föreningar i området, där de flesta är invandrarföreningar, bostadsbolaget Uddevallahem, boende i området som ej representerar någon förening, samt representant från regionens primärvård. Navets huvuduppgift är att öka statusen i området och livskvalitén hos de boende. Gruppen träffas en gång i månaden och alla möten protokollförs och de skickas även till ledande politiker och tjänstemän i kommunen. Politikerna är överens om att Navets arbete starkt har bidragit till att bromsa upp den alarmerande negativa utvecklingen i området som visar på stor utflyttning, ökad otrygghet, ökat antal barn och ungdomar, ökad andel invånare med utländsk bakgrund, samt ökad andel invånare med låga inkomster och arbetslöshet. Trots detta så ökar utanförskapet i områdena. Statistiken visar att Dalaberg och Hovhult är de enda stadsdelar/områden i Uddevalla som inte lever upp till Kommunfullmäktiges mål antagna 2007-11-14, om att inga stadsdelar skall ha ett utanförskapsindex under 65, där 100 är maximalt bra. Utanförskapsindex är ett nationellt mål som mäter sysselsättning, inkomst, skolresultat och valdeltagande. Det är viktigt att alla aktörer hjälps åt för att förändra de låga siffrorna. Dalaberg har ett samlat utanförskapsindex på 56,6 och Hovhult 59,8. Dalagerg är det område/stadsdel utav Uddevallas 47 st, som har: lägst sysselsättning, störst andel invånare med utländsk bakgrund, störst andel arbetslösa kvinnor, lägst utbildningsbakgrund, samt ett område med ett stort antal barn och ungdomar. Dalaberg är ett av de 17 utanförskapsområden, utav 156 i hela Sverige, som har en lägre sysselsättning än 40 % bland kvinnorna. I områdena Dalaberg och Hovhult bor ca 4 500 invånare, där invånare med utländsk bakgrund utgör 48 %, respektive 42 % av de boende. 60 % av alla barn och ungdomar 0-19 år på Dalaberg har utländsk bakgrund. I en jämförelse av Folkpartiets senaste rapport om utanförskapsindex 2006, så kan vi jämföra med Trollhättans tyngsta utanförskapsområde Kronogård Norra. Här kan vi se att det är framför allt sysselsättning och låga inkomster som drar ner värdena för Dalaberg och Hovhult. Trollhättans Kronogård Norra har en sysselsättning på 50 % och Dalaberg 42,8 %. När det gäller andel hushåll som lever på mycket låga inkomster, 127 256 kr eller lägre, så är siffran 56,2 % i Trollhättans Kronogård Norra, 48,9 % på Dalaberg och 54,1 % på Hovhult i Uddevalla. Utanförskapsområdet Dalabergs låga sysselsättning på 42,8 %, kan vidare jämföras med Hammarkulllen i Göteborg på 40,9 %, Hässleholmen i Borås på 40,8 %, samt Ryds centrum i Skövde på 50,3 %. Erfarenheter från Navets arbete, har pekat på ett behov av en ny form av mötesplats, som bygger på samverkan med ytterligare aktörer utanför Navet. Detta för att underlätta att nå den enskilde medborgaren. Vi kan då ex.vis nå ut med information, samla upp behov av insatser, öka statusen i området, samt att öka känslan av samhörighet med varandra och trivsel och trygghet i området. Som en förberedelse inför den sökta projektet, så har Navet knutit till sig ytterligare samverkansparter som kommer att finnas på mötesplatsen ett par timmar i veckan, för att på så sätt ytterligare kunna vara behjälpliga mot den enskilde medborgaren när det gäller att ta sig ut på arbetsmarknaden. Dessa parter är: arbetsförmedlingen, försäkringskassan, IFS Internationella företagarföreningen i Sverige, medborgarkontoret och vägledningscentrum. Kommunens ledande politiker har tillsammans med förvaltningschefer, avsatt pengar för gemensam mötesplats på torget på Dalaberg, som står färdig i januari 2009. Vad vi behöver genom projektet är utvecklingsmedel, samt pengar till en anställd projektledare på 50 % och en 25 % tjänst som ansvarar för de enskildas utvecklingsplaner tillsammans med andra samverkanparter. Projektet kommer att genomföras i samverkan mellan kommunens förvaltningar, studieförbundet Vuxenskolan, svenska kyrkan, arbetsförmedlingen, försäkringskassan, IFS Internationella företagarföreningen i Sverige, Ljungskile folkhögskola, Fyrbodals kommunalförbund, näringslivet, samt Navet.

Syfte

Syftet med projektet är att bryta utanförskapet och höja sysselsättningen. Den ekonomiska och etniska segregationen har ökat kraftigt de senaste åren. I områdena Dalaberg och Hovhult ökar antalet med utländsk bakgrund, samt andelen som lever på låga inkomster. Även antalet invånare helt utan utbildning ökar. De som lyckas ordna egen ekonomi flyttar från området och kvar blir dessa svaga grupper. Vi vet att ca 50 % av de ca 800 arbetslösa personer med utländsk bakgrund som finns i området, är inskrivna på arbetsförmedlingen. Ett mål är att öka antalet inskrivna på arbetsförmedlingen som anställningsbara. Ett andra mål är att öka utbildningsnivån för att på så sätt öka förutsättnigarna till arbete. Det tredje målet är att bidra till att de redan inskrivna, kommer i sysselsättning. Varje deltagare inom målgrupperna, kommer att få upprättat en individuell utvecklingsplan, som sedan ligger till grund i projektets planerade verksamheter. Arbetssättet bygger på att vi, utifrån individuella behov, kan ex.vis erbjuda kurser, utbildningar, kontakter genom jobbmässor, kontakter med myndigheter o.s.v. Mötesplatsen kommer också att kunna erbjuda praktikplatser i form av språkpraktik och arbetspraktik. Minskat utanförskap och ökad sysselsättning, höjer livskvalitén hos målgruppen. Ett ytterligare arbetssätt för att uppnå detta, är att öka den enskildes delaktighet, med hjälp av den frivilliga sektorn. På detta sätt kan man möjliggöra en ökad förståelse, ökade språkkunskaper, samt större kunskaper om det svenska samhället och de svenska normerna. För att snabbare kunna bidra till att nyanlända med utländsk bakgrund kommer ut i sysselsättning, så behövs det hjälp med språklig överlappning. Varje besökare i målgruppen kommer att få göra upp en individuell plan. Vi ser därför språkservice som en nödvändig hjälp i detta arbete. Språkservice kommer att fungera på det sättet att tolkar finns tillgängliga på mötesplatsen två timmar i veckan i de fem största språkgrupper som finns representerade i området (arabiska, sorani, badinani, somaliska och albanska). Genom att kunna underlätta för medborgaren att på sitt eget språk kunna ställa frågor, få hjälp med blanketter, anmäla sig till utbildningar och kurser m.m. så minskar vi tiden för den enskilde som den behöver gå utan sysselsättning och närmar sig samhället på kortare tid och kompletterar på detta sätt sin SFI utbildning.

Målsättning

Målsättningen är att 20 % av målgruppen, som är helt arbetslösa, med fokus på personer med utländsk bakgrund, samt personer som lever på ekonomiskt bistånd eller introduktionsersättning, skall fått hjälp genom projektet under projekttiden. Det innebär sammantaget att 70 personer skall ha kommit så långt att de blir inskrivna som arbetssökande på arbetsförmedlingen under projekttiden. Det innebär att 60 personer av dem som saknar utbildning, skall under perioden ha påbörjat en utbildning. Det innebär också att 30 personer av de arbetssökande redan inskrivna på arbetsförmedlingen, har fått en sysselsättning. Under aktiviteten Kurser har vi som mål att utefter medborgarnas önskemål, starta minst 6 kurser per år. Varje kurs tar 8-10 deltagare. Dessa kurser bidrar till ökad kunskap hos den enskilde, som i sin tur ökad chans till forsatta egna studier eller sysselsättning. Det bidrar också till bättre självkänsla. Genom aktiviteten Jobbmässa, så är målet att nå 400 personer per år. Vi hjälper här till med att visa för den enskilde vart jobben finns i kommunen och vad som krävs för att få jobba där. Arbetsförmedlingen, vägledningscentrum och andra aktörer hjälper den enskilde att matcha åtgärd mot behov. Projektet främjar nyföretagande, genom att förmedla kontakter som leder till att den enskilde får hjälp med att starta eget företag, samt att det ges möjlighet att få en utbildning i kunskaperna som krävs för detta. Denna samverkan sker med IFS, Internationella Företgarföreningen i Sverige. Genom aktiviteten Hedersrelaterad problematik är målet att nå sammanlagt 520 personer per år. Minst 100 ungdomar per år, kommer att aktivt påverkas genom värderingsövningar på fritidsgårdarna, genom tjej och killgrupper. Denna verksamhet vänder sig till ungdomar i fem olika stadsdelar utspridda i kommunen. Detta för att påverka ungdomarnas attityder mot varandra, samt att påverka ungdomar som lever i en hederskultur genom information kring mänskliga rättigheter. Målet är att minst 20 unga flickor per år, som inte besöker ordinarie verksamhet såsom ungdomsmottagning, kommer att uppsöka den barnmorska/kurator som finns på plats. Genom samtal med kurator kan den unga flickan få hjälp med att bryta mönstret från den kultur de lever inom, och få hjälp med att söka sig ut i arbete och sysselsättning i stället för att tvingas stanna i hemmet. Detta för att öka livskvaliten hos den enskilde. Minst 400 personer per år kommer att medverka på föreläsningar/seminarier som anordnas kring ämnet. Syftet är att personal och ideella ledare, skall öka förmågan att upptäcka hedersrelaterad aktivitet i familjerna. Genom information till föräldrar kring mänskliga rättigheter, så ökar vi chanserna att det hedersrelaterade våldet minskar. Detta påverkar möjligheten för kvinnan och den unga kvinnan i hemmet, att närma sig arbetsmarknaden när mannen fått insikt i vad rättigheterna säger, samt att kvinnan själv har fått vetskapen om sina rättigheter. Mötesplatsen uppskattas ta emot 2 000 besökare per år. Genom att bidra till mötet mellan människor, så ökar vi chansen till upplevd trygghet och trivsel, samhörighet, förståelse och större livskvalité. Vi kan i det direkta mötet, erbjuda de aktiviteter som erbjuds inom projektet, samt fånga upp önskemål från den enskilde. Mötesplatsen kommer att erbjuda praktikplatser, både i form av språkpraktik och arbetspraktik, vilket ger den enskilde en mycket värdefull sysselsättning, som i sin tur kan leda till inträde i arbetslivet och fortsatt sysselsättning.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Projektet kommer att tillämpa de ambitioner och mål som finns uppsatta i kommunens handlingsprogram Ett Öppet Uddevalla -för ökad tillgänglighet och delaktighet, Uddevalla kommuns program för funktionshinderfrågor 2008-2012. Programmet bygger på Handisam och Västra Götalandsregionens riktlinjer för tillgänglighet. Tillgängliga lokaler. Fysiska mötesplatsen för projektets verksamhet kommer att iordningställas av Uddevalla kommun enligt gällande krav, samt i enlighet med kommunens plan för tillgänglighet för att alla skall kunnna deltaga, ta del av projektets aktiviteter. Kommunikativ tillgänglighet. Informationsmaterial som lämnas ut på mötesplasen är skriven på lätt svenska, samt översatt till andra språk. Även den webbplats som är tas fram inom och för projektet, kommer att vara skapad enligt tillgänglighetsnormer. Tillgänglig verksamhet, värdegrund och bemötande. Projektet skall verka för minskat utanförskap och ökad anställningsbarhet där även funktionshindrade ingår i målgruppen. Samverkan är planerad med frivilligcentrum, som är en organisation som består av människor som är långtidssjukskrivna av olika orsaker. Genom att vi samverkar inom projektet där ett stort behov finns av deras tjänster, så stärks deras självkänsla och livskvalitet. Projektet arbetar med attityd, bemötande och medvetandegörande av kvaliteer och behov och enkildes resurser.

Jämställdhetsintegrering

Inom projektets målgrupp visar statistik att det är dubbelt så många svenskfödda, 64 %, som förvärvsarbetar som de utrikes födda, 38 %. 15 % av männen 20-64 år har eftergymnasial utbildning. 67 % av dessa förvärvsarbetar. Det är 18 % av kvinnorna som har eftergymnasial utbildning. Det är 72 % av dessa som arbetar. Så många som 25 % har enbart förgymnasial utbildning. 48 % bland dessa män förvärvsarbetar, medan det endast är 35 % bland kvinnorna. Tittar man sedan på kvinnor och män som är utrikes födda, så förvärvsarbetar 31 % av dem som enbart har förgymnasial utbildning och 42 % av dem som har eftergymnasial utbildning. Den sista siffran kan jämföras med att det är 83 % av de svenskfödda med eftergymnasial utbildning som förvärvsarbetar. Eftersom både utbildningsbakgrunden och sysselsättningen är låg i projektets målområde, så inriktar sig projektets aktiviteter på att föra den enskilde närmare sig både studier och sysselsättning. Aktiviteterna riktar sig alla både till män och kvinnor och till flera ålderskategorier. Dessa förhållanden utgör ett motiv och ligger som grund för utformning av hela projektet och de enskilda aktiviteterna och kommer därvid att angripas, och förändringar följas upp och analyseras löpande under projektet. Vi vet från andra arbeten att när männen får sysselsättning, så ges större utrymme för kvinnorna att också komma ut i sysselsättning. Då försvinner lite av hotet/känslan av att vara underlägsen. För många familjer är det fortfarande så att det är mannen som skall vara försörjaren. Vi har sett att våldet mot kvinna och barn i hemmet många gånger ökar där mannen känner sig underlägsen och misslyckad som familjeförsörjare. Det är viktigt att jobba med båda könen samtidigt. I projektet kommer jämställdhetsintegrering fämst att fokusera på hedersrelaterad problematik. Hedersproblematiken är ett hinder för att uppnå jämställdhet mellan könen, som är en förutsättning för att uppnå en horisontell eller vertikal jämlikhet mellan könen på arbetsmarknaden. Projektets verksamhet och resultat kommer att följas kvantitativt och kvalitativt inom varje aktivitet och samlat på projektnivå. Jämförelser kommer att kunna göras med verksamheter i områden med liknande problematik genom erfarenhets och kompettensutbyte under projektet med områden i Trollhättan, Landskrona och Borås.

Samarbetspartners

 • Fyrbodal Kommunalförbund - Hälsa
 • IFS-Internationella företagar
 • LFC Uddevalla
 • Studieförbundet Vuxenskolan Ud
 • UDDEVALLA KYRKLIGA SAMFÄLLIGHE

Kommun

 • Ale
 • Alingsås
 • Bengtsfors
 • Bollebygd
 • Borås
 • Dals-Ed
 • Essunga
 • Falkenberg
 • Falköping
 • Färgelanda
 • Grästorp
 • Gullspång
 • Göteborg
 • Götene
 • Halmstad
 • Herrljunga
 • Hjo
 • Hylte
 • Härryda
 • Karlsborg
 • Kungsbacka
 • Kungälv
 • Laholm
 • Lerum
 • Lidköping
 • Lilla-Edet
 • Lysekil
 • Mariestad
 • Marks
 • Mellerud
 • Munkedal
 • Mölndal
 • Orust
 • Partille
 • Skara
 • Skövde
 • Sotenäs
 • Stenungsund
 • Strömstad
 • Svenljunga
 • Tanum
 • Tibro
 • Tidaholm
 • Tjörn
 • Tranemo
 • Trollhättan
 • Töreboda
 • Uddevalla
 • Ulricehamn
 • Vara
 • Varberg
 • Vårgårda
 • Vänersborg
 • Åmål
 • Öckerö