Logotyp på utskrifter

Mosaik

ProgramområdeProgramområde 2 Ökat arbetskraftsutbud
ProjektfasGenomförande
ProjektägareSocial- och arbetsförvaltningen
KontaktpersonJaana Sunnerud
E-postjaana.sunnerud@partille.se
Telefonnummer031-7921676
Beviljat ESF-stöd2 576 334 kr
Total projektbudget5 152 668 kr
Projektperiod2011-06-01 till 2013-05-31
RegionVästsverige
In English

Sammanfattning

Identifiera en ny grupp arbetssökande som genom utbildning "Mosaik" kommer ut på arbetsmarknaden som Föräldrastödjare, till de föräldrar som är i behov av stöd och hjälp i sin föräldraroll, under kortare eller längre tid.
Detta ger ökade arbetstillfällen i kommuner samt synliggör en dold kompetens som matchas mot ett dolt behov.
Projektet skall ge utbildning som ger arbete som ger resurs där behov finns!

Bakgrund

Vårt projekt Mosaik vill skapa en ny yrkesroll samt koppla ihop detta med ett dolt behov som detta nya yrke kan tillgodose.
I Partille kommun finns två nytillkomna och till antalet ökande grupper som vi måste fokusera på. Det ena är en grupp som vi skall tillgodose med meningsfullt arbete, det andra en grupp som skall få stöd och hjälp.
Vår primära målgrupp är personer som har erfarenhet av att vara föräldrar/erfarenhet av vård av anhörig under längre tid (ex ett syskon, en förälder) eller har ett ginuint intresse och empati för människor. Dessa personer önskar komma ut på arbetsmarknaden i en meningsfull sysselsättning där deras nuvarande kompetens och tillägnade utbildning kan tillvaratas.
Vi ser att samhället förlorar en kompetens som många arbetssökande besitter, då de inte får en lämplig plats på arbetsmarknaden.
Den sekundära målgruppen är föräldrar som under kortare eller längre tid är i behov av stöd och hjälp i sin föräldraroll.
Den sekundära målgruppen är föräldrar som har ett behov av hjälp och stöd i sin föräldraroll. Vi vet att gruppen, personer som önskar komma ut på arbetsmarknaden i ett stödjade och hjälpande arbete och många med erfarenhet av dyligt "arbete" sedan tidigare, i dag ser ut som nedan, varför det är på dem vi fokuserar i projektet Mosaik. Vetbart är dock att spännvidden på användningsområdet i projektet, dess koncept som nyskapande av en ny yrkesroll är betydligt större. Primära målgruppen är, som vi ser det i dag, bland annat kan vara människor med en bakgrund i hemarbete och med mångårigt arbete i hem och familj som inte tidigare varit ute i arbetslivet, saknar formell utbildning men har kompetens som "stödjare". De har tex.fostrat barn eller hjälp och stöttat till och med vårdat anhörig under många år men önskar nu, komma ut i arbetslivet.
I fortsättningen kommer vi att kalla denna stora målgrupp endast för "målgruppen".
Vi har funnit ett dolt arbetsområde som detta nya yrke kan tillgodose, som här skrivs som sekundär målgrupp.
Sekundära målgruppen är som vi kan se idag, föräldrar som under kortare eller längra tid är i behov av stöd och hjälp i sin föräldraroll.
Detta är ett innovativt projekt som, vad vi funnit, aldrig någon kommun tidigare prövat på detta sätt, det vill säga att utbilda människor att, hjälpa, stödja och utveckla familjer som är i behov av stöttning i sin föräldraroll i sitt vardagsliv.
Vi har behov av att en ny yrkesroll växer fram, "Föräldrastödjare"!
Vi vänder oss till människor som har efarenhet av att stödja och hjälpa anhörig eller önskar utbilda sig inom detta område.
Denna meningsfulla sysselsättning/detta arbete vill vi rikta till föräldrar med behov av stöd och hjälp under kortare eller längra tid under sin förälrarolls-tid.
Det kan handla om föräldrar som har svårt att klara sin roll som förälder, av en eller annan anledning, kortare eller längra tid i sitt liv, vilket kan innebära att de isolerar sig/låser in sig och inte kommer ut i samhället och därmed blir också deras barn "inlåsta" i sina familjer.
Vi vill skapa en ny yrkesgrupp som vänder sig till detta dolda behov.
Vi anser att genom att ge människor som önskar arbeta som "Familjestödjare" en kompletterande utbildning får vi en ny yrkesgrupp som samhället i dag har stor efterfrågan och behov av.
Enbart målet att många arbetssökande människor, unga som gamla, genomför projektets "Mosaik"-utbildning är ett värde i sig! De får pröva på arbetslivet, får en plats i samhället som ger en status, ett erkännande inom ett område de har kompetens/önskar kompetens inom, erfarenhet eller ingen erfarenhet av, men vill utveckla!
I målgruppen kommer människors olika förutsättningar och behov att synliggöras genom utbildning/samtal/diskussioner och ömsesidiga besök i varandras vardagsliv. Detta är en grupp människor som kanske har svårt att komma ut på arbetsmarknaden!
Många föräldrar har behov av stöd och hjälp i sin föräldraroll, ibland under en kortare tid i samband med att olika händelser inträffat i deras liv, ibland under en längra tid av olika anledningar eller kanske under hela sin föräldrarolls-tid på grund av bristande resurser.
En viktig effekt av detta projekt skall vara att öppna upp för en förändrad attityd i samhället gentemot dessa båda grupper. En ökning av de båda nämnda grupperna har skett i Partille kommun sedan en tid tillbaka och uppmärksammats av SAF (Social och Arbetsförvaltningen) och VOF (Vård och omsorgsförvaltningen) I en förprojektering,"Slutrapport för Integrationsprojekt Alingsås, Lerum, Partille" (finns att tillgå)
framkom att:
Av 73 nyanlända flyktingar som djupintervjuats är 44% analfabeter/lågutbildade ( begränsad grundskoleutbildning på 4-5 år), 27% är "hemmafruar" ( i rapporten använder kvinnorna själva denna beteckning) endast ett fåtal har "bidragit till familjeförsörjningen" men är intresserade av att komma ut på arbetsmarknaden, gärna med arbete på "dagis" (förskola) eller som personliga assistenter. Som en annan del av förprojekteringen gjordes en LFA (Logical Framework Approach) i april med uppföljning i september månad. Utgångspunkten för denna förprojektering har varit att undersöka/utreda behovet av kompetensutveckling för människor som inte kommer ut på arbetsmarknaden samt finna metoder för att kunna stötta föräldrar i deras föräldraroll.
Representanter från socialtjänsten, skolan och Habiliteringen genomförde LFA med hjälp av Gunnar Svensson, processtöd/projektutveckling. I problemanalysen framkom följande:
Diskriminerande attityder på arbetsmarknaden
Fungerande stödsystem finns inte
Svårigheter att acceptera handikapp
Kulturella fördomar/rädsla för andra kulturer
Ålder (svårt för såväl yngre som äldre att komma ut på arbetsmarknaden)
Språkliga hinder
Få eller inga kontaktytor där svenskar möter utomnordiska människor
Svårigheter att få kontakt på arbetsmarknaden
Gruppernas historia (kulturell bakgrund m.m)
Psykosociala hinder
Sammanfattningsvis fastställdes att analysera och arbeta med fyra stora områden:
Attityder
Hinder på individnivå
Organisation/Struktur
Kompetensbehov
Vid efterföljande mötestillfälle utvecklades exempel på delmål:
Fokusering på Nätverksarbete
Informations-kampanjer
Relationsskola
Upprättandet av en Samverkansmodell för tydliggörandet av ansvarsfördelningen mellan olika förvaltningar och myndigheter
Kompetensbehov, bla "i att möta" föräldrarna på ett respektfullt sätt.Syfte

Avsikten med projektet är att:
Skapa utbildning som direkt leder till ett arbete där projektet definierat att behov finns. Förprojekteringen gav en klar uppfattning om att behov finns för att, genom utbildning av arbetssökande människor kunna skapa en ny yrkesroll och därmed erbjuda ett meningsfullt arbete för dessa inom ett område där det finns ett stort behov, samtidigt som de integreras i "de arbetandes" samhället. Det framkom också tydligt behovet av att göra det möjligt för föräldrar i behov av stöd och hjälp i föräldrarollen att bli delaktiga i samhället och knyta kontakter med olika grupper. Genom projektet integreras dessutom en andra generation, dvs barnen, i ett "naturligt" samhälle, vilket är en förutsättning för deras lyckliga framtid.
Ett syfte i projektet är också att i samhället/kommun synliggöra en grupp som genom utbildning erhåller ett yrke som inte tidigare funnits.
Genom arbetet i förprojekteringsgruppen tycker vi oss se "toppen av ett isberg" och vänder oss i detta projekt till de grupper där behoven är som störst - de arbetssökande människor som önskar en "Föräldrastöjar"- utbildning och de föräldrar som är i stort behov av stöd och hjälp i sin föräldraroll.. Idén/konceptet Mosaik och "Föräldrastödjar"-utbildningen skall, efter avslutad projekttid implementeras i hela samhället som ett nytt yrke.
Syftet med projektet är inte att skapa en utbildning och därmed ett arbete som är liknande det som boendestödjare respektive assistenter utför idag, utan att familjestödjarna skall utföra ett kvalificerat familjestödsarbete med fokus på en hel familjs utveckling.

Målsättning

Projektets syfte är att skapa en ny yrkesroll med en utbildning som skall leda till att bli kvalificerad föräldrastödjare. Utbildning skall skapas, testas och genomföras med god kompetens där behov finns. Projektet får därmed ut arbetssökande människor på arbetsmarknaden och önskar ge de föräldrarna som är i behov av stöd i sin föräldraroll den hjälp de behöver. Utbildningen som skapas skall ge människor ett arbete i ett nytt yrke, som vi kallar "Kvalificerad Föräldrastödjare".
I utbildningen ingår följande kurser:
Svenska språket (motsvarande grundskolenivå/SFI (svenska för invandrare- D-nivå)
Praktik inom förskola/särskola/boendestöd, minimum 6 veckor
Kulturkomminikation, kulturella likheter/skillnader
Kunskap om och förståelse för Svensk lagstiftning angående: (delar av)
Socialtjänstlagen
LSS/LVU
Förvaltningslagen
Arbetslagstiftningen / Arbetsmiljöaspekten
Sekretesslagen
Diskrimineringslagen / Jämställdhetaspekten

Barnkunskap - utveckling -
Barnkonventionen
Psykologi - beteenden/attityd/bemötande
Pedagogik - metoder

Projektet kommer att vända sig till totalt 60 personer i Partille kommun. Under projektåren, 2011-2013 kommer 60 personer att utbildas. Antagandet till projektet med praktik och utbildning kommer att ske i grupper om 20 personer, vid tre olika tillfällen under projekttiden. Vi kallar grupperna A, B, C, här i projektansökan.
Under projekttiden skall arbetssökande personer i Partille kommun, med inriktning mot utbildning inom stöd/hjälp, ha tillgodosetts.
Föräldrar, i behov av stöd och hjälp i sin föräldraroll, skall samtidigt under denna tidsperiod upplevt att de fått det stöd och den hjälp av "Föräldrastödjare" som de har såväl önskemål om, som rätt till.
Eftersom det kan vara en svårighet i sig att få dessa föräldrar att känna att det stöd och den hjälp som föräldrastödjarna kan ge, är en vinst för dem och deras barn, kommer mycket arbete i projektet att hantera denna problematik i utbildningen av föräldrastödjarna. Vid projekttidens utgång 2013 skall en fungerande samordning av den resurs och de behov som Mosaikprojektet innebär blivet genomförd i Partille Kommun. Ambitionen är att efter genomfört projekt, de utbildade "Föräldrastödjarna", skall erbjudas ordinarie arbete inom kommun. Spridning till andra kommuner skall ha resulterat i att kommunerna inom Västra Götalandsregionen skall vara så informerade att minst en kommun skall ha startat förprojektering med inriktning mot att starta upp ett Mosaikarbete. Detta projekt är förvisso tillägnat att i första hand påverka arbetsmarknaden i Partille kommun samt i förlängningen andra svenska kommuner men även vara applicerbart i andra EU-länder. Det innovativa i projektet består i att vi använder en befintlig resurs i form av de många människor i samhället som har erfarenhet av eller önskan om att få, stödjande, hjälpande eller ett omsorgsinriktat arbete. Det blir både kostnads- och tidseffektivt att upplärningstiden för målgruppen blir betydligt kortare än gängse utbildningar kräver, då många redan besitter den största kunskapen, dvs ett ginuint, naturligt intresse för och en stor empati gentemot medmänniskor.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Eftersom projektet vänder sig till föräldrar i behov av stöd och hjälp i sin föräldraroll kan det förekomma föräldrar som på grund av fysiska eller psykiska hinder är i behov av speciella åtgärder vad gäller tillgänglighet, varför de individuella behoven måste hanteras utifrån varje unik förälder/föräldrar. Många funktionshinder kräver vissa specifika åtgärder vilket kommer att tillgodoses efter behov.
Tillgängligheten, såväl fysisk som psykisk skall vara helt tillgodosedd vad som exempelvis gäller lokalanpassning, språklig anpassning och/eller mental tillgänglig information.
År 2000 antogs en proposition "Från patient till medborgare". Den innebär bl.a. att kommunen ska ge grupper med speciella behov t.ex. funktionsnedsättning eller språksvårigheter möjligheter att delta som jämställda medborgare. Kommunen har under tio år arbetat med att förbättra tillgängligheten för alla grupper med speciella behov. Detta gäller framför allt inom områdena lokaler/fysisk miljö och information. Just nu arbetar kommunen med att komma med i den s.k. tillgänglighetsdatabasen (www.tillgänglighetsdatabasen.se) via en länk på kommunens hemsida.

Jämställdhetsintegrering

Förr skrev man, oemotsagt i olika media "hemmafruar med bristande arbetserfarenhet" och många kvinnor, oavsett etnisk bakgrund, talade om sig själva i termer som "jag har ju aldrig arbetet" " det är svårt för mig att få arbete för jag har ju aldrig arbetet/gjort något"
Många unga människor uttrycker sig "jag kan väl inte bidra med något stöd till föräldrar i deras föräldraroll"
Vi som arbetar i Mosaikprojektet är medvetna om dessa vanföreställningar fortfarande finns i dag och med utgångspunkt från såväl LFA-resultaten som Slutrapport Intergreringsprojektet, vill vi skapa en ny yrkesutbildning som skall leda till yrket: Föräldrastödjare.
Erfarenhet från hemarbete eller vård/stöd av anhörig tas till vara.
Projektet Mosaik vänder sig till människor med erfarenhet av stödjande arbete men också till människor med ett genuint intresse för och med en empatisk förmåga, som vill nå yrket Föräldrastödjare genom utbildning som föreslås i Mosaikprojektet.
Människor, oavsett ålder eller kön, med eller utan erfarenhet av arbete i form av föräldra-arbete/ omsorgsarbete eller annan erfarenhet av stödjande/hjälpande arbete, skall ha möjlighet, genom Mosaikprojektet att genomföra en föräldrastödsutbildning som skall leda till ett yrke, Föräldrastödjare.
I rapporten " Slutrapport Intergreringsprojekt Alingsås, Lerum, Partille" framgår att 44 % av målgruppen är "hemmafruar." Det framkom också att dessa kvinnor behöver en kompletterande grundutbildning för att gå vidare till en yrkesutbildning. Projektet Mosaik skapar en ny yrkesroll, Föräldrastödjare och skall inom projektets ram testa, implementera samt utvärdera utbildningen av denna nya yrkesroll och dess förmåga att erbjuda människor en ny yrkesutbildning som gör att de kommer ut på arbetsmarknaden och kan genomföra ett arbete där ett stort behov finns.
Projektet kommer att arbeta med attityder så att vi får människor, oavsett ålder och kön att söka sig till utbildningen.
I upphandling av extern utvärderare kommer en kravspecifisering att göras angående tyngdpunkt på genus -o jämställdhetsfrågor. I kursplan för Mosaikprojektets Föräldrastödsutbildning kommer jämställdhetsaspekten att lyftas fram i samtliga kursavsnitt. I områden som Arbetslivet, Föräldraskap, Vården, Samhället och "Partille Kommuns Vision" finns jämställdhetsfrågor som en röd tråd. Även ett historiskt och kulturellt perspektiv kommer att belysas från ett värdegrundsperspektiv (alla människors lika värde och stöd i förhållande till behov)
Samarbete kommer att ske med Västra Götalandsregionen angående jämställdhetsintegrering.

Transnationellt samarbete

Då våra båda målgrupper, kvinnor och män som önskar en utbildning till Föräldrastödjare, och kanske inte tidigare varit ute på arbetsmarknaden och nu söker sig dit samt föräldrar i behov av stöd och hjälp i sin föräldraroll, inte är något unikt för Sverige eller vårt samhälle, faller det sig naturligt att agera från ett europeiskt perspektiv också.
Partille kommun har sedan flera år tillbaka ett vänortsamarbete med Chrudim i Tjeckien. Vid en förfrågan till representanter i Chrudim har det framkommit att intresse finns för information om Mosaikprojektet och dess intentioner och möjligheten för möten mellan nyckelpersoner inom området för utbyte av erfarenheter. Som alltid när ett område tangerar känsliga ämnen är personliga möten en förutsättning (till skillnad mot den skriftliga kommunikationen) för ett ömsesidigt positivt resultat. Våra nordiska länder har mycket att förmedla av kunskap inom detta socialekonomiska områden men också mycket att lära, vilket också gäller för våra östeuropeiska grannländer.
Genom EU:s "Europe for Citizens" Programme kommer vi att söka medel för detta vänortsutbyte med avsikt på att erfarenhetsutbytet vid mötena skall leda fram till ett lärande länderna emellan. I förlängningen önskar vi att Mosaikmodellen skall kunna appeleras på såväl kommuner i Tjeckien som i andra kommuner och länder.
Kontakter är också tagna med de länder på Balkan som ännu inte är medlemmar i Europeiska Unionen samt de som idag kommit till nivån "under förhandling" eller "kandidatland".

Medfinansiärer

  • Social och Arbetsförvaltningen i Partille kommun

Kommun

  • Partille