Logotyp på utskrifter

Information med anledning av covid-19

Uppdaterad information med anledning av covid-19  

Möjligheter del 2

ProgramområdeProgramområde 2 Ökat arbetskraftsutbud
ProjektfasGenomförande
ProjektägareUlricehamns kommun, Vård och omsorgsförvaltningen
KontaktpersonUlrika Geeraedts
E-postulrika.geeraedts@ulricehamn.se
Telefonnummer0321-595291
Beviljat ESF-stöd556 922 kr
Total projektbudget1 651 477 kr
Projektperiod2009-08-15 till 2010-08-14
RegionVästsverige
In English

Sammanfattning

Projektet vänder sig till ungdomar i utanförskap och syftar till att öka deras kompetens, bistå med råd och stöd kring sysselsättning, utbildningsmöjligheter och praktikmöjligheter utifrån en individuell handlingsplan. Vi ämnar också skapa nya strategier för samarbete med andra intressenter.

Bakgrund

Under 2008 inleddes försöksprojektet Möjligheten i Ulricehamn. Under en längre tid hade antalet ungdomar från 80 och 90-tals kullarna som hamnat i utanförskap ökat i kommunen och man insåg att extra insatser behövdes. Syftet med försöksprojektet var att hjälpa ungdomar in på arbetsmarknaden genom aktivt individuellt stöd. Man genomförde en kartläggning av antalet ungdomar som befann sig i utanförskap och beslöt att koppla samman rätten till ekonomiskt bistånd med aktivt stöd från socialsekreterare och andra resurser i samhället. En förutsättning för ekonomiskt bistånd var att man aktivt deltog i projektet.

Två socialsekreterare på 50% anställdes för att arbeta med fem deltagare vardera. Man upprättade individuella handlingsplaner med tydliga mål och delmål där konkreta hjälpmedel användes för att uppnå målen. Tillsammans med deltagarna skräddarsyddes en handlingsplan där man arbetade med mål såsom självförsörjning, bryta isolering, få en mening med vardagen och skapa struktur, bygga upp självkänsla och hitta en ansvarskänsla, lära sig hantera sin ekonomi, sköta sociala kontakter, bli drogfri och att lära sig söka tilltänkta arbetsgivare och praktikplatser.

I praktiken innebar detta att man träffades 3 förmiddagar i veckan och att ungdomarna fick mycket individuell ledning och stöd. Ungdomarna gavs individuell handledning på ett helt annat sätt än tidigare och socialsekreterarna fick en bättre bild utav de problem som respektive individ hade vilket ledde till bättre riktade insatser. Samarbetet mellan kommunen, arbetsförmedlingen och näringslivet intensifierades och man märkte snabbt att insatserna bar frukt. Ungdomarna fick struktur på sin vardag, lärde sig hantera krav och höjde sin motivation. Flertalet fick praktikplatser, några beslutade sig för att studera vidare och några fick även jobb på de platser de praktiserat.

Elva ungdomar deltog i förprojektet och nu vet vi att metoden fungerat mycket väl. Vi har en lång väntelista på ungdomar som vill genomgå Möjligheter del 2. Under förprojektetet lärde vi oss vad som var bra och vad som kan bli bättre. I dagsläget har vi ett 60tal ungdomar (ett antal som troligtvis kommer att öka under 2009 pga. den ekonomiska krisen)som befinner sig utanför arbetsmarknaden och som vi tror att vi skulle kunna hjälpa genom att använda samma metod med några enstaka förbättringar. Genom att anställa ytterligare två social sekreterare skulle vi kunna hjälpa fler ungdomar. Dessutom vill vi knyta en sjuksköterska eller kurator till projektet då vi uppmärksammat att många av deltagarna är i behov att hälsostöd på olika sätt. Vi vill även förstärka samarbetet mellan kommun, näringsliv och akademi och detta ämnar vi göra genom att arbeta fram nya strategier för att motverka utanförskap och samla våra krafter på ett nytt sätt.

Syfte

Syftet med förprojektet var att få in ungdomarna på arbetsmarknaden eller på en utbildning, höja deras självkänsla och att få dem att se vilka möjligheter som finns om man är villig att arbeta för dem. De flesta som deltog i projketet kom från komplexa familjeförhållanden men fick genom projektet möjlighet att se sin livssituation i ett nytt perspektiv. Förtetag och organisationer som ställde upp med praktikplatser fick också upp ögonen för denna grupp. Utan stödet från socialsekreterarna (som bl.a. tränade ungdomarna i social kompetens, vikten av att hålla avtal, lära sig förhandla, skriva kontrakt etc.) hade företagarna inte vågat ta steget att erbjuda praktikplatser i den utsträckning de nu gjorde.

Utav de 11 deltagarna som var inskrivna under förprojekteringen har 7 fått jobb eller praktikplats. Två följer utbildningar, en person har överlämnats för hjälp mot missbruk och en person har behövt sjukvård.

Syftet med Möjligheter del 2 är att genom individuellt stöd och en konkret handlingsplan minska antalet ungdomar som hamnat i utanförskap och hjälpa dem att bli självförsörjande och att samtidigt utveckla vår organisation så att vi på sikt kan bli ännu bättre på att hjälpa ungdomarna och kan minska inflödet i denna grupp.

Man kan se det som två processer som går hand i hand parallellt där vi genom att förbättra vår samverkan med andra organisationer och bli en lärande organisation samtidigt kan erbjuda ett bra stöd till den enskilda individen. Vi vill skapa en organisation där kommunen och arbetsförmedling arbetar i ett nära samarbete tillsammans med partners från näringsliv och akademi. Som stöd i detta ingår utbildning från FoU Välfärd Sjuhärad i samverkansformer, utvärderingsmetoder etc.

Projektet består av två delar. Vi vill fortsätta att aktivt arbeta med ungdomarna och utöka antalet ungdomar som deltar i projektet. Socialarbetare och handläggare från AF arbetar med detta. Del två handlar om den lärande organisationen. Vi vill stärka de strukturer vi arbetat med under förprojekteringen. Målsättningen för denna del av projektet är att utveckla kunskap om inter-organisatorisk verksamhetsutveckling och utforma välgrundade och användbara metoder för utveckling av samverkan mellan flera parter och dess om möjligt dess informationssystem.

Målsättning

I dagsläget har vi 5,8 % arbetslösa ungdomar mellan 18-24 år vilket är högre än riksgenomsnittet. Under 2008 har 200 personer varslats i Ulricehamn och under 2009 förväntas ytterligare 200 varsel. Ungdomarna drabbas hårdast utav detta och därför är detta projekt viktigt.

25 ungdomar kommer att erbjudas stöd genom projektet (med möjlighet för ytterligare 5). Målsättningen är att alla deltagare aktivt skall deltaga i projektet och att minst hälften kommer ut i arbete eller vidareutbildar sig. Den ekonomiska krisen i världen har fått oss att vara lite mer försiktiga med vår målsättning då vi vet att vi kommer att ha ont om arbetstillfällen i Ulricehamn under 2009.

Även om vi inte lyckas få in alla på arbetsmarknaden eller i utbildning ser vi att projektet kan hjälpa ungdomarna att bryta sin isolering, få en mening med vardagen, skapa en tydligare struktur i livet, lära sig sköta sin ekonomi och hitta en ansvarskänsla. Alla deltagare i förprojekteringen upplevde att dessa mål uppnåddes genom projektet och det vill vi även uppnå med alla deltagare i Möjligheter del 2.

En annan, lika viktigt målsättning, är att skapa ett nytt samarbetssätt (vilket inleddes under förprojekteringen) där vi genom nya samarbetsformer skapar en organisationsstruktur där ingen hamnar mellan stolarna. Det stärkta samarbetet mellan kommunen och arbetsförmedlingen leder till att vi får en bättre översikt utav antalet ungdomar i utanförskap och att vi kan agera snabbare och mer proaktivt för att stödja denna grupp. Dessutom har samarbetet effektivitetsfördelar och skapar en grogrund för erfarenhetsutbyten och kvalitetsförbättringar. Vi kanske inte kan minska inflödet till gruppen som hamnar i utanförskap (pga den ekonomiska krisen) men vi tror att vi kan minska tiden man befinner sig i denna situation.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Detta projekt utgår från att alla människor är olika och har olika förutsättningar men att detta inte skall vara ett hinder till vidare utveckling. Vi vill identifiera och åtgärda hinder för delaktighet genom att se över de lokaler vi använder och ta upp diskriminering och värdegrunder som en del av utbildningen för deltagarna i projektet. Vi arbetar med att göra vår webbplats bättre ur till tillgänglighetsperspektiv. I samarbetet med näringslivet tar vi upp vikten av att skapa arbetsplatser som inte diskriminerar.

Jämställdhetsintegrering

vi utgår från den jämställdhetspolicy som vi antog på vård och omsorgs förvaltningen under 2008. Vi arbetar med både en kvantitativ och kvalitativ jämställdhetsintegrering vilket innebär att vi eftersträvar en jämn könsfördelning och vi försöker värdera allas kunskaper och erfarenheter lika. Vi har lagt in värdegrunder som ett moment i projektet. Vi kommer att föra gruppdiskussioner kring rådande attityder i samhället och i media och prata om opinionsbildning och hur man bemöter negativa attityder. Ungdomarna har olika förutsättningar och vi eftersträvar att alla skall få sina behov belysta och samtidigt öka den allmänna kunskapen om vad jämställdhetsintegrering är och hur olikheter i samhället påverkar oss. Detta är ett individstärkande projekt vilket innebär att vi eventuellt kommer att skapa stödgrupper relaterade efter kön. Vi kommer även att ta upp andra diskrimineringsgrunder och prata om maktfördelning och olika former av maktutövande (t.ex. härskartekniker). Vi hoppas att diskussionerna skall leda till många positiva idéer om hur vi bemöter orättvisor och hur vi kan lära av varandra.

Det är fler män än kvinnor som ansökt om att få ta del av projektet. Vi tror att det finns flera anledningar till detta men en anledning är att många unga kvinnor i utanförskap skaffar barn tidigt och därför har svårare att deltaga. Detta är något som styrningsgruppen kommer att titta närmre på. Hur kan vi som organisation förbättra förhållandena för deltagare med barn?

Målsättningen för projektet är att alla som deltar i det, oavsett roll kommer att ha större kunskaper om jämställdhetsintegrering när projektet avslutas. Styrgruppen kommer i samarbete med arbetsgruppen arbeta fram olika tema som kommer att diskuteras med ungdomarna. Genom detta arbete uppstår möjligheter till egen reflektion för arbetsgrupp och styrgrupp kring jämställdhet och diskriminering.

I slutrapporten kommer en omvärldsanalys att ingå och jämställdhetsperspektivet är en av delarna i denna analys. I nuläget upplever vi att styrgrupp och arbetsgrupp är väl insatta i varför jämställdhetsintegrering är en viktig del i kvalitetsarbetet och i den lärande organisationen. Samtidigt vet vi om vi ibland själva är omedvetna om att vi diskriminerar eller gör val utifrån stereotypa mönster.

Transnationellt samarbete

I East Lothian in Scotland har man genomfört ett liknande projekt som vänder sig till ungdomar i åldern 15-22. De arbetar mycket med olika workshops och informella kurser för att öka ungdomarnas kompetens och möjligheter. Vi skulle vilja veta mer om hur detta fungerar och hur ungdomarna ser på denna typ av utbildningsmöjlighet. Vi är även intresserade av att få veta mer om hur de arrangerar sina praktikplatser och arbetar gentemot näringslivet. Därför vill vi göra en studieresa till East Lothian med socialsekreterare för att utbyta erfarenheter och lära av varandra. Vår internationella samordnare arrangerar utbytet som även syftar till att utbyta best practise metoder kring ungdomar i utanförskap. Vi hoppas att detta inledande studiebesöket skall resultera i ett långvarit samarbetsinitiativ där socialsekreterare kan utbyta erfarenheter genom ett virtuellt nätverk som kompletteras utav årliga studiebesök. Vi har redan ett ungdomsnätverk mellan Ulricehamn och East Lothian som varit mycket uppskattat.

Medfinansiärer

  • Ulricehamn

Samarbetspartners

  • Ulricehamn

Kommun

  • Ulricehamn