Logotyp på utskrifter

Mim Team

ProgramområdeProgramområde 1 Kompetensförsörjning
ProjektfasGenomförande
ProjektägareMim Construction
KontaktpersonAnna Wessman Karlsson
E-postaw@mim.se
Telefonnummer0521-281933
Beviljat ESF-stöd5 915 086 kr
Total projektbudget5 915 086 kr
Projektperiod2009-03-23 till 2011-06-23
RegionVästsverige
In English

Sammanfattning

Projektet har för avsikt att stärka de samverkande företagens konkurrenskraft och överlevnad i en konjunkturkänslig verksamhet.
Genom projektdeltagarnas breda kunskap och samlade kraft är målet att erbjuda fler arbetstillfällen där jämställdhet och integration står i fokus.

Bakgrund

Svensk huvudnäring står inför flera strukturella omställningar vilket skapar osäkerhet. Projektet vill skapa organisationer med inre och yttre balans i fråga om etik, moral och socialt ansvar. Genom att ange färdriktning kan vi ställa organisationernas verksamheter i ett framtidsperspektiv.

I dagens pressade samhälle har en form av elittänkande utvecklats där människor som inte når upp till idealet riskerar att hamna i ett utanförskap. Verkstadsindustrin är av tradition mansdominerad och det finns en inskränkt attityd till kvinnor. Projektet kommer att arbeta aktivt med dessa fördomar och attitydsproblem.

Bilindustrin är en högteknologisk sektor och livslängden på ny teknik och tillhörande kompetens blir allt kortare vilket ställer stora krav på organisationerna att hela tiden uppdatera kompetens.
Kompetensutveckling är resurskrävande och då man under flera år varit utsatt för hård internationell konkurrens utan utrymme för kompetensutveckling har kompetensnivån sjunkit till den nivå där man riskerar att förlora kunder.
För att få fortsätta leverera måste vi vara smidiga och anpassa oss efter kundernas krav och oförutsedda behov med vår kompetens och ett unikt entreprenörskap.

Samtliga deltagande företag levererar direkt eller indirekt till bilindustrin och i den ansträngda situation som råder inom bilsektorn i skrivande stund krävs nytänkande. Genom att samarbeta kan vi stärka de enskilda företagen samtidigt som man kan hitta nya unika lösningar.

Syfte

- Vi måste skapa oss ett försprång!
- Vi måste bryta etablerade spelregler och utmana med kreativt nytänkande!.
- Vi måste lära oss att hantera ny teknik och ha intresse för vilka möjligheter och hot dessa kan skapa!
- Vi måste stärka den enskilde individen och därmed företagens position på marknaden!


Detta ska ske genom kompetensutveckling av vår viktigaste resurs, medarbetarna. Efter uppnådda kompetensmål kan vi utmana hela branschen med vårt nytänkande och vår vision.


1. Samverkan och arbetskraftsutbyte med andra företag
Är vi verkligen unika eller hur gör andra i liknande situation? Genom den geografiska närheten och verksamheter som kompletterar varandra kan företagen dra nytta av varandras kompetenser.

2. Maskiner, utrustning och program kräver högre teknisk kompetens
Som underleverantör till bilindustrin ställs vi inför helt nya krav på insikt, kommunikation och tekniskt kunnnande. När det gäller ny teknik har man haft svårt att hänga med i utvecklingen de senaste åren och riskerar hela verksamheten om man inte skaffar ett försprång genom kompetens.

3. Hållbar utveckling för anställda
Under flera års tid har företagen arbetat med låga marginaler och dålig spridning av risker. Produktionen har effektiviserats genom och personalen har pressats av snabba omställningar, kortsiktiga lösningar och brandkårsutryckningar. Man saknar analytisk förmåga och marknadskunskaper för att skapa en jämn arbetsbelastning över tid.
För att placera rätt man/kvinna på rätt plats krävs bra ledarskap, öppen organisation och tydliga riktlinjer.

Målsättning

- Oförändrat eller ökat antal anställda

- De anställda ges en möjlighet att växa utifrån sina egna förutsättningar och att kunna prova på nya eller utökade arbetsuppgifter.

- Varje arbetsuppgift ska kunna bemannas av olika personer genom att man utformar arbetsplatser så att den lämpar sig för såväl kvinnor som män, erfaren som oerfaren samt personer med speciella behov.

- En avknoppning av nya företag.

- Varje företag arbetar aktivt med jämställdhetsfrågor och vidtar åtgärder som underlättar för både kvinnliga och manliga arbetstagare att förena föräldraskap och förvärvsarbete. Varje företag arbetar också aktivt med att arbetsplatsen skall vara anpassad för alla oavsett ålder, etniskt ursprung, sexuell läggning, kön, trosuppfattning och funktionshinder.

- Utvecklingsavdelningarna hanterar modern teknik och projektledare analyserar och driver utvecklingen vilket underlättar intern kommunikation. Med projektstyrning, utökad materialkunskap och ny/förändrad produktionsteknik kan fler projekt samköras vilket effektiviserar både utveckling och produktion.

- Man är väl insatt i gällande lagar, normer och föreskrifter. Genom utbildning, erfarenhetsutbyte och mentorskap med andra företag i liknande situation kan nya arbetssätt hittas.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Genom Mim Construction ABs kommande nära samarbete med Samhall avser man att tillsammmans hitta ett fungerande sätt att integrera personer med funktionshinder i arbetsintensiva miljöer.
Vi kommer samtidigt att verka för en tillgänglig verksamhet där alla respekteras och där vi tar till vara på varandras olikheter för att utveckla verksamheten.
Samhalls kompetens ses som en viktig del i projektets utförande, och vi avser att sprida kunskaper om funktionshinder och tillgänglighet med deras expertis. Frågan om tillgänglighet ska lyftas och medvetandegöra samtliga deltagare.

Jämställdhetsintegrering

Förprojekteringen visar att vissa företag endast sett till den kvantitativa andelen kvinnor samtidigt finns processer där endast ett kön är representerat.
Projektet har som mål att utjämna dessa skillnader.

Vi anar att mer kompetenskrävande arbetsuppgifter utförs av i huvudsak män och anser att detta missförhållande råder i hela projektet.
Genom att lyfta jämställdhetsproblematiken kommer den att finnas med under hela projektets gång och införlivas hos våra samverkanspartners.
Vi kommer att utnyttja Företagarnas processutvecklingsverktyg EQUL i detta arbetet.

Samarbetspartners

 • Företagarnas i Västra Götalands Utvecklings AB
 • INDUSTRIFACKET METALL AVD 29 NORRA ÄLVSBORG

Deltagande aktörer

 • 3034-1911
 • COMPONENTA FRÄMMESTAD AB
 • JOAB försäljnings AB
 • Mim Construction
 • Samhall AB

Kommun

 • Essunga
 • Göteborg
 • Trollhättan
 • Vänersborg