Logotyp på utskrifter

Metodutveckling för minskad långtidssjukskrivning

ProgramområdeProgramområde 2 Ökat arbetskraftsutbud
ProjektfasFörprojektering
ProjektägareUlricehamns kommun, Vård och omsorgsförvaltningen
KontaktpersonUlrika Geeraedts
E-postulrika.geeraedts@ulricehamn.se
Telefonnummer0321-595291
Beviljat ESF-stöd441 917 kr
Total projektbudget593 576 kr
Projektperiod2009-02-09 till 2009-09-03
RegionVästsverige
In English

Sammanfattning

Projektet är ett samarbete mellan Ulricehamns och Tranemo kommun. Förstudien syftar till att ta fram en ny innovativ metod för att främja långtidssjukskrivnas återgång till arbete och motverka könsdiskriminerande strukturer.

Bakgrund

Tranemo och Ulricehamns kommuner har tillsammans 3019 anställda av dessa 1065 i Tranemo kommun och 1954 i Ulricehamns kommun. Kommunerna är de största arbetsgivarna både i Tranemo och i Ulricehamns kommuner. De flesta av de anställda arbetar inom vård, omsorg, skola och barnomsorg, som sysselsätter nästan 80 % av de anställda i kommunerna.

Kommunerna är idag starkt kvinnodominerade, över 80 % är kvinnor i organisationerna. Kvinnor är mer sjukskrivna än män i allmänhet, det påverkar sjuktalen i kommunerna. Bland annat därför är sjuktalen högre inom den kommunala sektorn än inom den privata. Sjuktalen i Tranemo och Ulricehamns kommuner är 5,47% respektive 6,04%. Av dessa är ungefär hälften sjukskrivna i mer än 180 dagar. För de som varit sjukskrivna en längre tid är de vanligaste orsakerna till sjukfrånvaro problem med rörelseorganen eller psykisk ohälsa, det är ofta ohälsoorsaker som tar tid att rehabilitera. Studier visar att individens förutsättningar att återgå till arbete försvåras redan efter tre månaders sjukfrånvaro. Möjligheterna till återgång minskar närmast exponentiellt ju längre tid som går.

TCO gjorde i september 2008 en undersökning om arbetsgivares inställning till att anställa de som varit långtidssjukskrivna. Undersökningen visade att sex av tio arbetsgivare är negativa till att anställa långtidssjukskrivna. Tranemo och Ulricehamn är relativt små kommuner med 11 700 respektive 22 600 invånare. Med mindre kommuner följer också en "alla-känner-alla" mentalitet. Eftersom anonymiteten är så begränsad riskerar en individ som blir sjukskriven att ses som sjuk och avvikande av stora delar av samhället. Detta gör det betydligt svårare att både komma tillbaka till sin tidigare arbetsplats eller få en chans på en ny arbetsplats.

Med Försäkringskassans nya regler, från och med 1 juli 2008, finns en risk att långtidssjukskrivna individer inte längre har rätt till ersättning från Försäkringskassan och i förlängningen riskerar att hamna i arbetslöshet på grund av sin sjukdom. Om sjukdomsproblematiken kvarstår när de blir arbetslösa är chanserna att få ett nytt arbete begränsade. Det är därför viktigt att arbetsgivaren har rätt verktyg och metodik som främjar återgång i arbete innan individen förlorar sin anställning och hamnar i utanförskap. Utanförskapet kan bli mer påtagligt i mindre kommuner då individens tidigare identitet kan ersättas av en identitet som dysfunktionell. Vinsten av att bryta långtidssjukfrånvaro är därför mångfacetterad och medför stora vinster för såväl individen och dess omgivning som för samhället i stort.

Idag arbetar Tranemo och Ulricehamns kommuner var för sig för att sänka sjuktalen och ta tillvara medarbetares arbetsförmåga. Genom att arbeta tillsammans finns det ökade möjligheter att hitta lösningar för varje enskild individ. För en person som varit långtidssjuk kan ett arbete i en annan kommun vara en möjlighet och ett sätt att bryta utanförskapet. Idag saknas såväl arena som metodik för att arbeta över de organisatoriska och geografiska gränser som kommunerna utgör.

Kristina Holmgren doktorand vid Sahlgrenska akademin i Göteborg betonar i sin avhandling, Work-related stress in women - assessment, prevalence and return to work, att många av de långtidssjukskrivna har en vilja att gå tillbaka till arbetet och deras arbetsgivare är villiga att hjälpa dem, men att arbetsgivaren i många fall inte har anpassade arbeten som kan utföras av den sjukskrivne. Genom samarbetet ökar utbudet av potentiella arbetsplatser. Om vi dessutom fördjupar samarbetet med näringslivet ökar möjligheterna ytterligare att matcha deltagarnas kompetens mot fler arbetstillfällen samt annan typ av arbetsuppgifter. Målsättningen är således att utveckla ett samarbete mellan offentlig och privat sektor för att hitta de lösningar som är bäst för individen. I Tranemo och Ulricehamn samt i regionen i övrigt finns också inom vissa sektorer stor brist på arbetskraft.

Syfte

Syftet med förprojekteringen är att ta fram en metod som främjar individens återgång i arbete samt i förlängningen skapa förutsättningar för snabba och kvalitativa insatser innan långtidssjukskrivning blir ett faktum. En viktig del i detta är det transnationella samarbetet där vi utbyter erfarenheter med Nederlänska kommuner som har kommit långt i arbetet med långtidssjukskrivna. Med den utarbetade metoden är ambitionen även att vi ska komma till rätta med den rundgångsproblematik som i många fall drabbar den enskilde. En problematik som kommer ur att individens rehabilitering inte går som den skall, utan att utveckling stannar upp eller till och med går tillbaka.

Förstudien är en forsknings- och utvecklingsprocess där förutsättningarna för projektet utreds. Målsättningen är att utforma och utveckla en ny modell som har förutsättningar att leva kvar och implementeras som ordinarie verksamhet efter projektets genomförandefas.

Parallellt med och efter förstudiens sprids också kunskaper och metoder som har utvecklats och framkommit i kartläggningen.

1.) Undersöka vilka metoder som finns, nationellt och inom ramen för vårt transnationella samarbete och vilka som är lämpliga att använda tillsammans med den definierade målgruppen.

Mot bakgrund av den strukturella förändring som samhället, och i synnerhet socialförsäkringssystemet genomgår, är det angeläget att utveckla arbetsgivarens metodik för arbete med långtidssjukskrivna, för att öka individens möjligheter att åter komma i arbete.

Ett tongivande inslag i denna process är att identifiera de genderfaktorer som påverkar kvinnors och mäns återgång i arbete. Utifrån vedertagna teorier om makt och kön är det också extra angeläget att rikta fokus mot en rehabiliteringsmetod som främjar kvinnors återgång i arbete, eftersom de utgör omkring 80 procent av det totala antalet anställda och nära 100 procent av de långtidssjukskrivna.

2.) Utreda i vilken utsträckning målgruppen kan begränsas, samt vid begränsning utreda i vilken omfattning som genomförandeprojektets metodik bedöms vara tillämplig på personer med liknande problembild men som inte är del av projektet.

Målgruppen idag prioriterats utifrån följande kriterier: anställda i Tranemo och Ulricehamns kommun som har varit heltidssjukskrivna längre än sex månader eller deltidssjukskrivna längre än sex månader. I denna grupp finns även personer med sjukersättning. I första hand ska det utredas vad som krävs för att målgruppen ska utökas till personer som inte är anställda av kommunerna Tranemo och Ulricehamn. Vidare ska det undersökas om gruppen som är aktuell för genomförandefasen ska ha ytterligare urvalskriterier av medicinsk karaktär samt om projektdeltagarna ska kunna återgå i arbete inom en viss tid eller om projektet ska syfta till att förbereda dem för återgång i arbete utan tidsmässiga krav på återgång.

3.) Utreda vilka samverkansparters som projektet ska bestå av samt utröna i vilken omfattning parterna ska vara delaktiga. I nuläget har Arbetsförmedlingen, Medarbetarcentrum, socialtjänsten och företagshälsovården knutits som samverkansparters till projektet.

Försäkringskassan, primärvården och företagshälsovården har informerats om projektet och eventuell samverkan med dem i en genomförandefas kommer att utredas i förprojekteringen.

4.) Utreda möjligheter till arbetskraftsutbyte mellan de olika kommunerna och mellan kommunala och privata arbetsgivare, genom att låta medarbetarna arbetspröva eller arbetsträna, samt i vilken mån företagshälsovården kan vara koordinerande i arbetskraftsutbytet mellan privat och kommunal arbetsgivare.

Syftet med samarbete över kommungränser och mellan privat och offentlig sektor är att överbrygga geografiska och mentala gränser samt frigöra individen från de inlåsningsmekanismer som vanligen förknippas med offentlig sektor.

Utreda behovet av avtal mellan arbetsgivare och arbetstagarorganisation samt i vilken utsträckning det behöver upprättas enskilda avtal för deltagande i projektets genomförandefas.

5.) Utreda samhällsnytta och ekonomiskt långsiktig potential av projektets genomförandefas.

Utreda värdet av återinbäddning genom god arbetsgivarpolitik i de avseenden där det har skett urbäddning av de sociala åtaganden och förhållningssätt som vi historiskt sett förknippar med välfärdsstaten.


Målsättning

Målsättningen med förprojekteringen är att ta fram en eller flera fungerande metoder för att få sjukskrivna tillbaka till arbete. Målet är också att metodiken, samt utvecklingen av densamma, ska fungera inom organisationen och över organisationens gränser och därigenom i sig fungera som arena för rehabiliteringsfrågor.


- Genderneutralitet. Ett tongivande mål med projektet är att utveckla en genderneutral metod som fungerar på lika villkor för kvinnor och män, eller en metod som kan kompensera för den strukturella problematik som vi tycker oss se att kvinnor i högre utsträckning än män drabbas av.

- Målgrupp. Under förstudien kommer projektledaren att utreda vilka av vår breda målgrupp som kommer att ingå i genomförandefasen.

- Samverkanspartner. Förstudien kommer att visa vilka roller och vilken funktion samverkanspartnerna bör ha under genomförandefasen. Vidare kommer förstudien att påvisa potentiella fördelar med tillämpning av den utvecklade metodiken i jämförelse med gällande arbetssätt och metod.

- Projektplan. Förstudien kommer också att utforma en plan för hur genomförandefasen kommer att utföras.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Idag arbetar kommunerna aktivt och planerat med att anpassa alla kommunens lokaler så att de är tillgängliga för alla. Projektledaren kommer att vara placerad på kommunledningskontoret i Ulricehamn, där lokalerna är tillgänglighetsanpassade för funktionshindrade. Ulricehamns kommuns telefonväxel erbjuder också tal-, minnes- och anteckningsstöd. Att skapa fysisk tillgänglighet är en förutsättning för fortsatt arbete med tillgänglighet av verksamheterna. Kommunerna har utbildat delar av personalen när det gäller medvetenhet och förståelse för kommuninvånare med funktionsnedsättningar. Många arbetsplatser är därför långt fram när det gäller tillgänglig verksamhet.

Vi ser det som mycket viktigt att projektledaren har förståelse för och kunskap i hur det ytterligare går att öka tillgängligheten för de långtidssjukskrivna med funktionshinder. En annan viktig del är att skapa möjligheter för kommuninnevånarna som är intresserade av projektet att kunna ta del av information oavsett funktionsnedsättning. Information kan till exempel presenteras i både text och ljud och med anpassad svårighetsgrad.

Transnationellt samarbete

Lissabon strategin syftar till att främja sysselsättningen i Europa och olika länder har valt olika vägar för att skapa en effektiv och fungerande arbetsmarknad. Sen den 1 januari 1999 måste alla arbetsgivare i Nederländerna har en så kallad re-integrationsplan för att aktivt arbeta för att minska långtidssjukskrivningarna. Sen regeln infördes har långtidssjukskrivningarna minskat på många ställen i Nederländerna och vi i Ulricehamn och Tranemo kommun är intresserade av hur dessa planer fungerar och hur olika offentliga arbetsgivares re-integrationsplaner ser ut.

En re-integrationsplan är en plan där man i förhand bestämt vilka åtgärder som skall sättas in när någon blir sjukskriven. I planen anges både vilka åtgärder man använder sig av samt när vilka steg skall tas. Tanken är att den som är sjukskriven inte skall försvinna bort i administrationen utan att arbetsgivare och arbetstagare aktivt arbetar för att så fort som möjligt få fram en lösning som passar alla parter. I Nederländerna är arbetsgivaren finansiellt ansvarig för den sjukskrivne i två års tid vilket gör att många arbetsgivare arbetat mycket med att utveckla sina re-integrationsplaner. Man har kommit långt med att utveckla nya samarbetssätt mellan olika aktörer (försäkringskassan, arbetsförmedling, kommuner etc.) och man har tagit fram flera olika modeller och metoder som vi skulle vilja veta mera om. I vissa fall sköter arbetsgivaren själv alla åtaganden rörande re-integrationsplanen och i andra fall tar man hjälp av externa aktörer. Nederländerna beskrivs ofta som ett föredöme när det gäller att arbeta med åtgärder för att främja sysselsättning och motverka sjukskrivningar. Det är också ett land som på många sätt liknar Sverige (kulturell, social och politisk struktur) och därför känner vi att ett samarbete länderna emellan är av stort värde.

I Ulricehamn och Tranemo har vi sedan ett antal år ett väl fungerande förebyggande arbete för att minska sjukskrivningar där vi bland annat arbetar med så kallade hälso-coacher. Detta arbete har fungerat mycket väl och minskat antalet nya sjukskrivningar. I vårt transnationella samarbete med nederländska kommuner kommer vi att dela med oss utav våra kunskaper om förebyggande verksamhet i sjukskrivningssammanhang.

Ulricehamn och Tranemo kommun har för avsikt att arbeta med att sänka antalet långtidssjukskrivningar och vill därför göra studiebesök på tre olika kommuner i Nederländerna (Nijmegen, Arnhem och Boxmeer kommun i Nederländerna) för att se hur man där lagt upp sitt arbete och hur man lyckats minska långtidssjukskrivningarna.

Genom det transnationella samarbetet skapar vi ett mervärde för alla involverade parter där vi får möjlighet att integrera de idéer som passar vårt system. Vi tror att projektet kan leda till uppkomsten av nya kombinationer av befintliga metoder samt att det finns det stora möjligheter att skapa nya innovativa tillvägagångssätt. Båda länder har mycket att lära av varandra och vi ser möjligheter att förbättra våra processer och tillvägagångssätt.

Medfinansiärer

  • Kommunalkontor, Tranemo

Samarbetspartners

  • Arbetsförmedlingen Göteborg
  • Sjuhärads Kommunalförbund

Kommun

  • Tranemo
  • Ulricehamn