Logotyp på utskrifter

Stäng

3 december - Webbinarium om fattigdom i dagens Sverige

Mer information och anmälan.

Mera Mångfald Bättre Balans Väst

ProgramområdeProgramområde 1 Kompetensförsörjning
ProjektfasGenomförande
ProjektägareByggcheferna
KontaktpersonLars Tengvall
E-postLars.Tengvall@ncc.se
Telefonnummer040-317377
Beviljat ESF-stöd6 223 777 kr
Total projektbudget6 223 777 kr
Projektperiod2011-02-01 till 2013-04-30
RegionVästsverige
In English

Sammanfattning

Projektet Mera mångfald bättre balans arbetar med frågeställningar inom genusperspektiv, etnisk bakgrund och andra diskrimineringsgrunder inom byggbranschen, där det råder en stor snedfördelning. Projektets fokus är att lyfta och implementera dessa värdegrunder för en vidare utveckling inom branschen.

Bakgrund

Inom byggbranschen råder en mycket stor snedfördelning avseende jämställdhet mellan kvinnor och män. Endast 8% är i dag kvinnor och trenden är att andelen kvinnor minskar. Detta gäller både tjänstemän och yrkesarbetare. Beträffande personer med olika etnisk bakgrund, kan nämnas att ca 6% har ickesvensk bakgrund varav större delen skandinaver. Detta medför ett stort utanförskap för personer med ickesvensk bakgrund samt att en stor del av Sveriges befolkning inte finns representerade i branschen.
Attityden mot personer med avvikande sexuell läggning är allmänt negativ. Någon tillförlitlig statistik vad gäller sexuell läggning finns inte tillgänglig. Dock framkom under förprojekteringen att acceptansen för personer med avvikande sexuell läggning var begränsad men där kan man notera en positiv förändring då acceptansen ute i samhället i stort ökar. Det som påverkar branschen mest negativt är enligt intervjuer och workshops, bristen på jämlikhet. Effekten av den snedfördelning som råder är bland annat försämrad arbetsmiljö, svårt med rekrytering som i sin tur ger högre kostnader för branschen och därigenom högre kostnader för byggande. En uppfattning som framkom under förprojekteringen var även att fler felaktiga beslut fattas beroende på snedfördelningen med högre kostnader som följd.

Under intervjuer och workshops framkom att den största orsaken till situationen i branschen är den kultur och därigenom den jargong som råder i branschen. Det framkom mycket tydligt att det är cheferna som är branschens kulturbärare. Att påverka och utveckla dessa personers värdegrund torde vara en förutsättning för en positiv förändring. Kontakter har tagits med ledningen för branschens ledande aktörer för att engagera dessa i projektet som medverkande aktörer. I stort sett samtliga av de större aktörerna har ställt sig positiva till att medverka med några få undantag.
Projektet har även ”marknadsförts” i den pressrelease som refererades till i Sveriges radio och ett flertal tidningar, samt i det seminarium som genomfördes under politikerveckan i Almedalen.
Under förprojekteringen framkom tydligt att den matchokultur som råder i byggbranschen skrämmer kvinnor från att söka sig dit.
Under de workshops som genomförts under förprojekteringen bekräftar de kvinnliga deltagarna att många kvinnor även lämnar branschen beroende på dagliga trackaserier från manliga arbetskamrater. Dock framkom att de kvinnor som stannar i branschen har väl så goda chanser till bra löne- och karriärutveckling. Samma sak gäller personer med ickesvensk bakgrund.
En tydlig slutsats man kan dra från förprojekteringen är att de viktigaste kulturbärarna i fråga om jämställdhet och mångfald är cheferna inom byggsektorn. Att påverka deras värdegrund kring dessa frågor är av största vikt för en positiv utveckling. Detta bör ske genom att arbeta med värdegrunden hos branschens chefer. För att få ett så stort genomslag som möjligt har projektet valt att försöka nå så många chefer som möjligt i stället för att ge ett fåtal en längre utbildning. Efter diskussioner med medverkande företag har det framkommit att det inte är möjligt av tidsskäl att ge medarbetarna en längre utbildning. Av detta skäl har projektet valt den pedagogiska modell som är en utveckling av den modell som NCC med framgång arbetat med.
De företag som deltagit i förprojekteringen har valts ut bland de företag som är BF9K certifierade. Certifierade företag har ett trovärdigt kvalitets, miljö- och arbetsmiljösystem som möjliggör för företaget att svara upp mot kraven från samhälle och beställare. Från dessa företag har både chefer och yrkesarbetare deltagit.
Beslut har fattats av styrelsen för Byggcheferna att söka medel hos Europeiska Socialfonden för ett genomförande med mobiliseringsfas.
Antalet medlemmar i regionen är cirka 2000 personer och ett realistiskt mål är att 1 000 skall delta i rojektet.

Förprojekteringens mål var att skapa förståelse och ge ett underlag för att på sikt komma tillrätta med den snedfördelning som råder. Förprojekteringen har genomförts enligt följande:

• Framtagning av intervjuunderlag
• Intervjuer med chefer i företag av varierande storlek
• Genomförande av workshops, både ”öppna” och för enskilda företag.
• Analys av resultat av intervjuer och workshops.

Följande frågor har diskuterats:
• Varför ser det ut som det gör i byggbranschen vad gäller mångfald och integration?
• Hur påverkar snedfördelning byggbranschen?
• Vad anser du skulle vara den effektivaste insatsen för att förändra snedfördelningen vad gäller
mångfald i branschen?
• Enligt ett tidigare projekt var uppfattningen att de vanligaste trackaserierna var de subtila, ”dolda”
som påverkade arbetsmiljön mest. Hur skall man komma tillrätta med det?
• Hur kan cheferna påverka den kultur som råder i byggbranschen?
• I dag är det cirka 8 % kvinnor och 6 % personer med invandrarbakgrund i byggbranschen.
Vad är rimliga mål när det gäller mångfald på tio års sikt
• Om man hade en jämnare fördelning vad gäller kvinnor och män i byggbranschen vad skulle
man tjäna på det?
• Om man vill förändra snedfördelningen vad gäller kvinnor och män hur bör det gå till?
• Hur kommer det sig att kvinnor ofta halkar efter karriär- och lönemässigt i branschen?
• Kan du som chef påverka jämställdhetsklimatet i ditt företag och i så fall hur?
• Om man hade en jämnare fördelning vad gäller personer med invandrarbakgrund i byggbranschen
vad skulle branschen tjäna på det?
• Vad konkret skulle behöva göras för att öka den etniska mångfalden i byggbranschen?
• Om du som chef fick höra att en person behandlades illa på en arbetsplats för att han/hon är
homosexuell, hur skulle du agera?
• Mellan 6 och 10 % av vår befolkning är homosexuell. I byggbranschen är det i ”princip 0 % ”.
Varför är det så?
• Hur skall man på bästa sätt motarbeta inställningen mot personer med avvikande sexuell
läggning i byggbranschen?

En tydlig slutsats från förprojekteringen är att en riktad utbildningsinsats till målgruppen är det effektivaste sättet att påverka branschen i positiv riktning. För att nå dessa personer måste en metodik och pedagogik som ger stort genomslag på kort tid användas. Den metod vi utvecklat och avser använde under genomförandet i projektet bygger på problembaserat lärande PBL, att deltagarna är aktiva och medverkar i processen. Vi måste använda en metodik som är mycket tidseffektiv och ge förväntat resultat. Med metodiken kommer samtliga deltagande att komma till tals och känna delaktighet. En likartad pedagogik har med framgång använts i ett projekt inom NCC koncernen. Den utvärdering som gjorts pekar på ett mjukare arbetsklimat och antalet kvinnor ökat från ca 8% till i dag 18%.
Detta är ett nytt sätt att angripa problemet med jämställdhet och integration i byggbranschen. Det är det första projektet där både arbetsgivarparten, Sveriges Byggindustrier och arbetstagarparten Byggcheferna engagerar sig gemensamt. Även att man använder sig av en metod som gör det möjligt att nå många medarbetare på en begränsad tid. Andra och längre utbildningsalternativ har diskuterats men har inte ansetts genomförbara av tidsskäl.

Skulle innehållet i utbildningen behöva ändras under projektets gång så är detta möjligt. Vi använder Byggchefernas policydokument avseende mångfald och jämställdhet och utifrån dessa tar vi fram händelser och dilemman som cheferna kan ställas inför i sitt dagliga arbete. Till dessa frågeställningar tar vi fram 4-6 svarsalternativ som skall diskuteras. Projektet ”Mera mångfald bättre balans” kan ses som en utveckling av det tidigare projektet ”EU EQAL Libra” som var ett samarbete mellan bland andra Sveriges Byggindustrier och Byggnads samt Länsarbetsnämnden i Västra Götaland. Skillnaden mellan dessa två projekt är att i projektet ”Mera mångfald bättre balans” engageras branschens kulturbärare, alltså dess chefer.

Syfte

Byggbranschen är mycket konservativ vad gäller jämlikhet mellan kvinnor och män och etnisk mångfald. Ett mycket stort problem för branschen är bristen på jämställdhet. Detta påverkar branschen negativt och skadar dess image. Detta i sin tur försvårar rekrytering och skapar brist på kompetens. Under förprojekteringen framkom att detta gäller även på den administrativa sidan, vilket gör en förändring än mer angelägen.
Tidigare projekt har visat att en av de viktigaste kulturbärarna är byggbranschens chefer. Att kompetensutveckla byggcheferna och på så sätt utveckla deras värdegrund borde vara det effektivaste sättet att åstadkomma en positiv förändring. De skall få större förståelse för att de är nyckelpersoner när det gäller jämställdhet och integration i det dagliga arbetet.
Att påverka byggchefernas värdegrund inom området jämställdhet och mångfald torde vara en nyckelfaktor för ett framgångsrikt jämställdhets- och mångfaldsarbete.

Målsättning

Projektets övergripande mål är att förändra det faktum att det bara finns 8 % kvinnor i byggbranschen och 6 % personer med icke svensk bakgrund. Projektets mål är även att stärka branschens image och på så sätt göra den mer attraktiv.
Projektets kvantitativa mål är att under projekttiden utbilda cirka 1000 chefer inom Byggchefernas Västregion, för att ge dessa ökad kompetens inom jämställdhet och integration i byggbranschen.
En förväntad effekt av projektet är en förändring av den snedfördelning som råder gällande etnisk bakgrund, genus, samt ge större förståelse för personer med avvikande sexuell läggning i byggbranschen. Personers sexuella läggning kommer inte att vara lika intressant då acceptansen ute i samhället i övrigt förändras positivt.
Genomslaget av utbildningsinsatsen kommer att mätas genom intervjuer och workshops i slutfasen av projektet. Resultatet kommer att redovisas i projektets slutrapport

Långsiktigt skall detta mätas genom att följa den procentuella representationen av kvinnor och personer med ickesvensk bakgrund inom branschen. Detta kommer kontinuerligt att följas upp av Byggcheferna.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Fokus under förprojekteringen har varit jämställdhet och mångfald dock har även frågor kring tillgänglighet diskuterats. Ett resultat av dessa diskussioner är att vi under genomförandefasen kommer att ta upp frågor kring tillgänglighet. Att skapa kunskap om informativ, kommunikativ och fysisk tillgänglighet kan underlätta rekrytering av personer med olika funktionsnedsättningar och även att det faktiska byggandet blir mer tillgängligt utfört än det är idag.
Personer med funktionshinder skall under genomförandefasen ges möjlighet att delta efter sina förutsättningar oavsett form av funktionshinder. De lokaler som skall användas för utbildningsseminarier kommer att väljas utifrån fysisk, kommunikativ och informativ tillgänglighet. Projektet skall utgå från Handisams broschyr”Tillgängliga konferenser” vid val av konferenslokaler
Enligt Byggchefernas statistik är hörselproblem den vanligaste typen av funktionsnedsättning. Detta kommer särskilt att beaktas vid genomförande av utbildningsseminarierna.
Konferenscenter med en policy avseende tillgänglighet kommer att prioriteras.
Tillgänglighetsperpektivet kommer att följas upp i utvärderingarna och i slutrapporten.
Delar av projektledningen har träffats och gått igenom projektet med Fredrik Lindgren, processtöd tillgänglighet. Projektledningen kommer att genomgå utbildning i tillgänglighet genomfört av processtöd. Detta för att få med frågor om tillgänglighet som en naturlig del i projektet. Detta kommer att ske tidigt under projektets uppstart.

Jämställdhetsintegrering

Projektets huvudsyfte är att arbeta med värdegrunder inom jämställdhet mellan kvinnor och män, etnisk mångfald samt acceptans och förståelse för personer med olika sexuell läggning.
Det övergripande målet med projektet är att förändra de strukturer och värdegrunder som gör att det råder en så stor snedfördelning mellan män och kvinnor i byggbranschen. Fokus under förprojekteringen har varit att utreda varför det bara finns 8 % kvinnor i branschen och vad man kan göra åt problemet, samt vilka problem snedfördelningen medför. Det framkom tydligt under förprojekteringen att kulturen i branschen är det övergripande problemet och kulturbärare är branschens chefer på alla nivåer. Vid utvecklingen av seminariernas innehåll kommer både kvinnor och män att diskutera de händelser och dilemman som skall tas fram för genomförandet av seminarier enligt diskussionsbaserad utveckling (dbu). Frågeställningarna som kommer att tas fram och diskuteras är ”hur man som chef arbetar med aktiv jämställdhet i vardagen” Även under seminarierna kommer män och kvinnor att diskutera. Dock kommer naturligtvis det faktum att det bara finns 8 % kvinnor i branschen påverka fördelningen.

Samarbetspartners

 • SVERIGES BYGGINDUSTRIER Hk

Deltagande aktörer

 • BRAVIDA AKTIEBOLAG
 • ERLANDSSON BYGG I VÄST AB
 • NCC Construction region Väst
 • NVS Installation AB
 • Oden anläggningsentreprenad
 • Region Väst
 • REGION VÄST
 • ÅHLIN & EKEROTH VÄST BYGGNADS

Kommun

 • Ale
 • Alingsås
 • Bengtsfors
 • Bollebygd
 • Borås
 • Dals-Ed
 • Essunga
 • Falkenberg
 • Falköping
 • Färgelanda
 • Grästorp
 • Gullspång
 • Göteborg
 • Götene
 • Halmstad
 • Herrljunga
 • Hjo
 • Hylte
 • Härryda
 • Karlsborg
 • Kungsbacka
 • Kungälv
 • Laholm
 • Lerum
 • Lidköping
 • Lilla-Edet
 • Lysekil
 • Mariestad
 • Marks
 • Mellerud
 • Munkedal
 • Mölndal
 • Orust
 • Partille
 • Skara
 • Skövde
 • Sotenäs
 • Stenungsund
 • Strömstad
 • Svenljunga
 • Tanum
 • Tibro
 • Tidaholm
 • Tjörn
 • Tranemo
 • Trollhättan
 • Töreboda
 • Uddevalla
 • Ulricehamn
 • Vara
 • Varberg
 • Vårgårda
 • Vänersborg
 • Åmål
 • Öckerö