Logotyp på utskrifter

Information med anledning av covid-19

Uppdaterad information med anledning av covid-19  

Mellansprånget

ProgramområdeProgramområde 2 Ökat arbetskraftsutbud
ProjektfasGenomförande
ProjektägareIFO-FH
KontaktpersonSandra Goll-Rasmussen Nielsen
E-postsandra.goll-rasmussen.nielsen@goteborg.se
Telefonnummer031-3652046
Beviljat ESF-stöd2 896 340 kr
Total projektbudget7 693 749 kr
Projektperiod2009-08-03 till 2012-07-31
RegionVästsverige
In English

Sammanfattning

Mellansprånget är ett samverkansprojekt i nordost. Syftet är att upprätta Mellansprånget i samverkan med företag. Utveckling av modell för riktad kartläggning, arbetsträning, coachning för att öka deltagarnas arbetsmarknadskunskaper samt mångfald och jämlikhet på arbetsmarknaden.

Bakgrund

TILLVÄXT NORDOST
Ansökan för projekt Mellansprånget sker i samverkan i Nordost, mellan stadsdelarna Bergsjön, Gunnared, Kortedala och Lärjedalen.
De fyra stadsdelarna har många gemensamma styrkor men också utmaningar. Trots kontinuerliga satsningar och förbättringar, står området fortfarande inför stora utmaningar och det finns ett stort behov av ytterligare välinvesterade statsningar. I stadsdelarna finns en stark drivkraft till förändring och tilltro till metodutveckling och samverkan. Det finns redan idag ett välutvecklat samarbete mellan de fyra stadsdelarna, då förvaltningschefer, verksamhetschefer och enhetschefer träffas regelbundet för att utbyta erfarenheter.
Genom projektet vill Bergsjön, Gunnared, Lärjedalen och Kortedala ytterligare stärka samarbetet. Vi är övertygade om att projektetens möjligheter att lyckas ökar om vi samverkar och drar nytta av varandras erfarenheter och kunskaper. Vi ser även att spridningen och genomslagskraften blir större om vi är fler som arbetar mot samma mål.

NY SAMVERKANS- OCH ARBETSMODELL
Mellansprånget är resultatet av ett identifierat utvecklingsområde för att skapa ny samverkansmodell med ett företag och att placera den nya arbetsmodellen direkt i företaget. Det unika och kärnan i projektidén är att genom samverkan med företaget skapa verkliga arbetsuppgifter för deltagarna. Den nya samverkansmodellen leder till att Mellansprånget metodutvecklar ny arbetsmodell med framgångsrik kartläggning, arbetsträning, coaching och kompetensutveckling till deltagarna.
I modellen ingår även kunskapsöverföring till företagen, för att stärka stödet till deltagarna att ta steg mot arbetsmarknaden.
Genom Mellansprånget förbereds deltagarna till praktikplats på annat företag.

Förväntade effekter av Mellansprånget och praktikplatser, är att fler deltagare ska kunna omvandla pension/aktivitetsstöd till lön/lönebidrag.

Mellansprånget placeras och upprättas i samverkan med Coop Forum Bäckebol i Göteborg.


IDENTIFIERADE BEHOV UNDER FÖRPROJEKTERING
Mellansprånget vänder sig till deltagare som har intellektuell funktionsnedsättning och beslut om insatsen daglig verksamhet enligt LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade).
Socialstyrelsen har gjort en omfattande kartläggning, daterad maj 2008, av daglig verksamhet enligt LSS. Resultatet visar på att antalet beslut om daglig verksamhet har ökat med 26% mellan åren 2000 och 2006. Insatsen är vanligast för personer mellan 20 och 25 år. Daglig verksamhet riskerar att bidra till en inlåsningseffekt då andra aktörer i arbetsmarknaden inte ser denna grupp som sin målgrupp. Samverkan brister mellan daglig verksamhet och andra aktörer i arbetsmarknaden. Samverkan måste utvecklas för att inlåsningseffekten ska kunna minska. Utmaningen ligger i att öppna vägar till arbetslivet.

Genom att upprätta Mellansprånget direkt i Coop når vi även de deltagare som inte önskar vistas inom daglig verksamhet. Arbetsuppgifterna i daglig verksamhet kan uppfattas som konstruerade av deltagarna. Coop ger en mängd varierande och verkliga arbetsuppgifter till deltagarna. Genom denna verklighetsanpassade arbetsträning är vi övertygade om att deltagarnas arbetsmarknadskunskaper och kompetenser ökar.

SLUTSATSER FRÅN FÖRPROJEKTERING
Mellansprånget har under hösten 2008 genomfört en egen förprojektering med följande resultat:
Samverkan med ett företag har upprättats. Mellansprånget placeras direkt i och i samverkan med Coop Forum Bäckebol i Göteborg.
En förstudie för att identifiera de deltagare som ska ingå i Mellansprånget har gjorts.
Plan för jämställdhetsintegration har upprättats.
Plan för tillgänglighet har upprättats.
Gemensam kunskapsöverföring har skett på alla led i stadsdelarna nordost. Mellan coacher, projektledare, verksamhetschefer, planeringsledare, verksamhetsutvecklare och förvaltningschefer. Den nya modellen har förmedlats i samverkan med Coop.

PLANERAD MODELL
Under projektets tre år uppskattar vi upp emot ca 50 deltagare. Antalet kan variera både uppåt och nedåt. Vi önskar en jämn fördelning mellan män och kvinnor, men detta kommer även att styras av vilka som söker sig till verksamheten.
Mellansprånget har två coacher. Som riktar sitt stöd till deltagarna med kartläggning, arbetsträning och coaching. Kunskapsöverföring till Coop ingår som arbetsuppgift.
Fyra coacher kommer att växla arbetsuppgifter och bidra med insatser i Mellansprånget för att ge kompetensutveckling till deltagarna samt coaching till deltagarna vid praktikplatser som förläggs i andra företag. Kunskapsöverföring till företag vid praktikplatser ingår som arbetsuppgift.
Deltagarna erbjuds arbetsträning med varierande innehåll och utifrån olika arbetsuppgifter. Coop ger Mellansprånget ansvar att hålla i utförandet av valda arbetsuppgifter. Ansvaret utökas och byggs på efter hand. Detta ger deltagarna möjlighet att träna olika uppgifter efter individuella behov. I deltagarnas kompetensutveckling kan det ingå att genomgå specifik utbildning, samt att genomgå utbildning med övriga deltagare som leds av coacherna.
Kunskapsöverföring till företagen sker genom att upprätta informationsmaterial om bra stöd till deltagarna som presenteras vid kontakter då deltagarna genomgår praktik. Kunskapsöverföringen sker för att ytterligare stärka upp stödet till deltagarna.

SYFTE
Mellansprånget syftar till att öka mångfald och jämlikhet på arbetsmarknaden, samt ge personer med lindrig intellektuell funktionsnedsättning likvärdiga möjligheter som andra. Projektutvecklingen leder till att ny samverkansmodell utvecklas med ett företag. Samverkansmodellen ger varierande och verkliga arbetsuppgifter vilket skapar ny metodutvecklad arbetsmodell. I arbetsmodellen ingår att utveckla kartläggning, arbetsträning, coaching och kompetensutveckling till deltagarna.
Genom Mellansprånget som placeras direkt i Coop, förbereds deltagarna på bästa sätt till att ta steget till praktikplats på annat företag.
I en allt mer hårdnande arbetsmarknadsutveckling vill Mellansprånget satsa på att ge deltagarna möjligheter att erfara riktiga arbetsuppgifter. Arbetsuppgifter för personer med intellektuell funktionsnedsättning är allt som oftast konstruerade, detta vill Mellansprånget motverka. Mellansprånget ger ett flertal vinster på olika nivåer. Deltagarna ges möjligheter till verklighetsanpassade arbetsmarknadskunskaper. Dels genom att vi aktivt ökar och påverkar företagens kunskaper, både Coop och företagen som tar emot deltagarna för praktik, så att vi sporrar andra företag till att ta liknande steg. Genom attitydpåverkan inverkar vi på näringslivets värderingar och kunskaper för att möta människor med funktionsedsättning. Attitydpåverkan är ett viktigt led i vår stategiska påverkan.

Syfte

HUVUDSYFTE
Projektet ska verka för att i region nordost, öka mångfald och jämlikhet på arbetsmarknaden och ge personer med intellektuell funktionsnedsättning likvärdiga möjligheter som övriga personer i yrkesverksam ålder. Livskvaliteten och självkänslan ökar och det skapar förutsättningar för att leva som andra.

STRATEGISK PÅVERKAN
Genom attitydpåverkan och kunskapsöverföring till företagen påverkar vi värderingar mot en positiv riktning och stärker deltagarnas väg mot arbetsmarknaden.


SYFTE MED VIDAREUTVECKLING GENOM MELLANSPRÅNGET
Syftet är att skapa ny samverkansmodell och placera Mellansprånget direkt i företaget. Samverkan med företaget ger deltagarna tillgång till verkliga arbetsuppgifter.
Samverkansmodellen syftar till att metodutveckla ny arbetsmodell, med framgångrik kartläggning, arbetsträning, coaching och kompetensutveckling till deltagarna.
Sammantaget ger detta ökade arbetsmarknadskunskaper till deltagarna. Samt en applicerbar modell till andra organisationer och företag.

Syftet är att motverka utvecklingen vi ser i samhället, att fler människor med funktionsnedsättning går mot daglig verksamhet. Med rätt förutsättningar kan deltagarna ta steg mot den öppna arbetsmarknaden.

Målsättning

ÖVERGRIPANDE MÅLSÄTTNING
Placera Mellansprånget direkt i och i samverkan med företaget.
Utveckla ny arbetsmodell med fördjupad kartläggning, arbetsträning, coaching och kompetensutveckling.
Upprätta en "bank med praktikplatser" till deltagarna.
Utveckla kartläggningsmaterial vid arbetsträning.
Utveckla metodhandledningsmaterial till coacher och företag.
Utveckla tillgänglighetsmaterial till deltagarna.
Utveckla material för strategisk påverkan samt sprida resultatet av ny samverkans- och arbetsmodell till andra.
Utveckla coaching vid praktikplatser samt kunskapsöverföring till företagen.
Stärka deltagarnas steg mot arbetsmarknaden.
Utvärdera Mellansprångets nya samverkans- och arbetsmodell.

FÖRVÄNTADE EFFEKTER
Genom kontakter med företag påvekar vi attityder, värderingar och fördomar mot positiv riktning och därigenom erhåller vi ett mjukare klimat mellan människor.
Vi erbjuder praktikplatser på arbetsmarknaden, och fördjupar möjligheterna med en väl utveckla "bank med praktikplatser".
Vi ökar deltagarnas arbetsmarknadskunskaper.
Deltagarna introduceras i arbetslivet under trygga och anpassade former.
Fler personer med intellektuell funktionsnedsättning ges möjligheter till anställning och egen försörjning.
Vi ökar möjligheterna för deltagare att omvandla pension/aktivitetsstöd till lön/lönebidrag.
Vi bidra till en positiv utveckling av traditionell daglig verksamhet och möjliggör karriär inom området för deltagarna.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Projektet har Göteborgs Stads riktlinjer att följa genom "Synvändan - Handikapplan för Göteborgs Stad". En revidering av Handikapplanen kommer att genomföras under 2009, med benämningen "Program för full delaktighet för personer med funktionsnedsättning".
Utifrån riktlinjerna har Mellansprånget konkretiserat tillgänglighetsarbetet i en policy.

POLICY FÖR TILLGÄNGLIGHET
Projekt Mellansprångets syfte är att öka mångfald och jämlikhet på arbetsmarkanden och ge personer med intellektuell funktionsnedsättning likvärdiga möjligheter som andra.
Genom nya samverkansmodellen påverkar vi företag och attityder i samhället. På sätt görs arbetsmarknaden mer tillgänglig för både manliga och kvinnliga deltagare.
Den nya arbetsmodellen ökar samt utvecklar deltagarnas kompetens och arbetsmarknadskunskaper. Detta bidrar till att stärka deltagarnas steg mot arbetsmarknaden.

FYSISK TILLGÄNGLIGHET
Lokalen där Mellansprånget placeras samt lokalen vid praktikplatser, anpassas efter deltagarens individuella behov. Anpassning av praktikplatser sker vid introduktion, där individuella hjälpmedel kan bli aktuella utifrån deltagarens behov.

TILLGÄNGLIG VERKSAMHET
Genom kunskapsöverföring till företagen görs arbetsmarknaden mer tillgänglig och öppen för deltagarna.
Kompetensutveckling till deltagarna för att ökar deras arbetsmarknadskunskaperna. I kompetensutvecklingen ingår utbildning samt reflektion mellan deltagare och coacher - Vilka rättigheter och skyldigheter har anställda på arbetsmarknaden, hur är en bra och hjälpsam arbetskamrat, hur vill jag att mina arbetskamrater är mot mig, hur vill jag vara mot mina arbetskamrater.
I kompetensutveckling till deltagarna ingår även kompetenshöjande utbildningar. Utbildningarna startas efter individuella behov ex. truckutbildning.

KOMMUNIKATIV TILLGÄNGLIGHET
Kompetensutveckling till deltagarna anpassas efter hur deltagarna på bästa sätt kan förstå och ta till sig information. Hjälpmedel kan vara aktuella utifrån individuella behov och specifika funktionsnedsättningar.
För att göra information tillgänglig för deltagarna på praktikplatser, upprättas enkla manualer. Informationsmaterial skrivs i Lätt Läst variant.
Informationsmaterial upprättas för kunskapsöverföring till företagen. Materialet ska innehålla lättförståelig information för att underlätta till ett bra stöd och bemötande av deltagarna.

Jämställdhetsintegrering

I Göteborgs Stads Budget 2009 framgår att:
"Göteborgs Stad ska utvecklas till en förebild och vara föregångare i jämställdhet...".
Uitfrån ovanstående inriktningsdokument har projektet konkretiserat en handlingsplan för att medvetet öka sitt perspektiv i jämställdhetsintegration.

HANDLINGSPLAN FÖR JÄMSTÄLLDHETSINTEGRATION
Planen syftar till att integrera jämställdhetsintegration som perspektiv i verksamheten.

ÖVERGRIPANDE MÅL
Kvinnor och män ska ha samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter i livet.

DELMÅL
- Skapa jämn fördelning av makt och inflytande.
Insatsen anpassas efter både mäns och kvinnors behov. Insatsen ska vara lika tillgänglig och av lika hög kvalitet för båda könen.

- Insatsen ska bidra till ekonomisk jämställdhet.
Insatsen ska ge lika möjligheter för både män och kvinnor att öka arbetsmarknadskunskaper och ta steg mot arbetsmarknaden. Insatserna ska bidra till lika möjligheter för män och kvinnor till ekonomisk självständighet.

PLANERADE ÅTGÄRDER
- Insatsen anpassas efter varje individs behov.
Individen utövar inflytande genom att påverka insatsens utformande. Insatsens utformande beskrivs i Genomförandeplan. Den upprättas i samverkan med den enskilde och är en lagstadgad skyldighet enligt SoL och LSS.

- Deltagarnas upplevelser av insatserna följs upp och utvärderas.
Uppföljning och utvärdering sker vid revidering av Genomförandeplan. Detta är en lagstadgad skyldighet och ska ske minst 1 gång per år, alternativt oftare vid behov.

- Säkerställa kompetens i jämställdhetsintegration.
Utbildning i perspektivet genomförs två gånger under projektperioden, för coacher och projektledare.

- Könsuppdelad statistik/nyckeltal förs utifrån:
Antalet män respektive kvinnor som deltar i projektet.
Statistik kring olika aktiviteter som män respektive kvinnor deltar i.
Antal deltagartimmar, eller tidsperioder som män respektive kvinnor deltar i olika aktiviteter.
Utvecklingen för män respektive kvinnor. Antalet män/kvinnor som:
- Når ut i praktik.
- Praktik som leder till lönebidrag.
- Praktik som leder till annan anställning.
- Som återgår till utflyttad grupp inom daglig verksamhet.
- Som återgår till annan form av daglig verksamhet.

UPPFÖLJNING OCH ANALYS AV RESULTATET
- Uppföljning av deltagarnas upplevelser sker genom Genomförandeplan.

- Uppföljning av resultatet sker genom statistik och analys av nyckeltal.

- Uppföljning av resultatet sker genom kunskapsöverföring mellan coacher, projektledare, enhetschefer, planeringsledare, verksamhetsutvecklare och verksamhetschefer.

- Utvärdering och analys av projektresultatet.
Sker genom projektets slutrapport.
Samt genom extern utvärdering i samarbete med Göteborgs Universitet Institutionen för socialt arbete. c-uppsats.

STRATEGISK PÅVERKAN AV RESULTATET
Resultatet av projektets jämställdhetsintegration och konsekvenser för män och kvinnor beskrivs i följande material:
- Metodhandledningsmaterial för coacher.
- Informationsmaterial till företag, för kunskapsöverföring.
- I presentationsmaterial för kunskapsöverföring och strategisk påverkan till andra.

Medfinansiärer

 • Arbetsförmedlingen Angered
 • Göteborgs stad, SDF Bergsjön
 • Område söder öster
 • SDF Lärjedalen Funktionshinder
 • SDF Lärjedalen, Projekt- och uppdragsenheten
 • Verksamhetsområde funktionshinder, Individ & familj

Samarbetspartners

 • Coop Forum Bäckebol
 • Göteborgs stad, SDF Bergsjön
 • SDF Lärjedalen Funktionshinder
 • SDF Lärjedalen, Projekt- och uppdragsenheten
 • Verksamhetsområde funktionshinder, Individ & familj

Kommun

 • Göteborg