Logotyp på utskrifter

Information med anledning av covid-19

Uppdaterad information med anledning av covid-19  

Mellan Rum 2.0

ProgramområdeProgramområde 2 Ökat arbetskraftsutbud
ProjektfasGenomförande
ProjektägareArbetsförmedlingen Göteborg
KontaktpersonHenrietta Nyberg
E-posthenrietta.nyberg@ml.goteborg.se
Telefonnummer031-3659256
Beviljat ESF-stöd450 000 kr
Total projektbudget450 000 kr
Projektperiod2014-01-06 till 2014-07-04
RegionVästsverige
In English

Sammanfattning

Vi vill skapa hållbara strukturer för ett uthålligt samarbete mellan kommunera och arbetsförmedlingen för att bättre tillgodose behovet hos de som behöver stöd från båda huvudmännen. Nyckelorden är hållbart och uthålligt, vilket efterlyses från båda parter som ligger till grund för denna ansökan.

Bakgrund

Det finns en föreställning om och förväntan på att kommun och stat borde kunna stödja och komplettera varandra i mycket större utsträckning när det gäller insatser till framför allt de arbetslösa som har varit utan arbete en längre tid och bedöms vara dåligt rustade för den framtida arbetsmarknaden. Denna förstudie ska fokusera på samverkan mellan huvudmännen och hur vi bättre kan samordna våra gemensamma resurser.

Arbetsförmedlingen och kommunerna i GR-kommunerna verkar i en gemensam arbetsmarknadsregion. Svårigheterna och utmaningarna är många gånger gemensamma. För ett antal år sedan arbetade arbetsförmedlingen och 10 av GR-kommunerna gemensamt med att förbättra insatserna och strukturerna för många av de arbetslösa ungdomarna som befinner sig i gränslandet mellan kommunerna och arbetsförmedlingens ansvar och insatser. I många fall arbetade handläggare på respektive myndighet utan kännedom om varandras insatser och planer för den enskilda. Genom projekt Mellan Rum startade ett gemensamt arbete med att tillsammans mellan myndigheterna och med individen i fokus skapa gemensamma handlingsplaner. Detta åstadkom att myndigheternas olika roller blev tydligare för den enskilde och risken med parallella processer och dubbelarbete minskade.
Samarbetet i Mellan Rum har också resulterat i att ledare inom kommunernas arbetsmarknadsverksamheter och vid arbetsförmedlingskontoren genomför återkommande workshops två gånger per år för att diskutera gemensamma frågeställningar. Detta har vidmaktshållit även fast projektet avslutats för flera år sedan.
Det kan dock konstateras att samarbete är en färskvara som behöver underhållas. I stora organisationer sker även en fortlöpande personalomflyttning och nyrekrytering vilket gör att många av de chefer och handläggare som deltagit i Mellan Rum inte längre finns kvar i samma funktion som under Mellan Rums-tiden. Dessutom var fokus för det tidigare projektet arbetslösa ungdomar. Personal som arbetar med andra prioriterade målgrupper, såsom utrikes födda eller personer som är långtidarbetslösa har inte fått möjlighet att genomgå samma utvecklingsarbete.

I en förstudie skulle det ges möjlighet att göra en kartläggning av hur vi kan arbeta vidare utifrån det arbete som påbörjats inom Mellan Rum. En omvärldsanalys ska göras inom förstudien genom att inventera hur det nuvarande samarbetet fungerar i de olika GR-kommunerna. Finns det skillnad mellan kommunerna i samarbetet som gör att resultat skiljer sig åt? I förstudien vill vi även synliggöra vilka strukturella hinder som finns för att personer i utanförskap når en anställning. Inom GR pågår bland annat ett FoU-projekt som syftar till att kartlägga de kommunala arbetsmarknadsverksamheterna och detta arbete kan mycket väl kopplas till denna kartläggning som ska koncentreras kring samverkan mellan de två huvudmännen. Inom förstudien ska det även inhämtas kunskap från de rapporter, analyser och utvärderingar som publiceras inom ramen för arbetsförmedlingen, VGR m m.

Det är viktigt att säkerställa att projektet i en genomförandefas är förankrat på flera nivåer. Cheferna kommer att diskutera samverkansområden under sina ordinarie mötesformer. De former som redan finns upparbetade handlar bland annat om kontinuerliga möten mellan de båda huvudmännens chefer och ledare. För att involvera handläggarnivån kommer ett representativt urval av handläggare delta och få i uppdrag att identifiera förbättringsområden.

Genom GRs styrgrupp för arbetsmarknad kommer det att ges möjlighet till en politisk förankring.

Syftet med förstudien är att finna strukturer som kan vara kvalitetssäkrade och stödjande så att de fungerar över tiden. Hur kan vi långsiktigt kvalitetsäkra och hittar manualer för det fortsatta arbetet? En möjlighet kan vara att upprätta en lokal överenskommelse för en hållbar struktur. En struktur som fungerar även då personal byts ut och när regelverk förändras. Personalen som är kvar kan vara kulturbärare av samarbetet.

En frågeställning är om statens respektive kommunernas insatser är för generella och trubbiga och att de inte kompletterar varandra i den utsträckning som ofta är nödvändigt. Tillräckligt hållbara strukturer för både samverkan (analys och strategi) och samarbete (konkret operativt arbete) behöver förstärkas och anpassas efter förändringar i samhällstrukturen eller i organisationen. Sedan handlar det om att säkerställa samarbetet när personalen byts inom såväl ledningsnivån och handläggare. Kan man bygg in hållbara strukturer?

Gemensam uppföljning av riktade insatsers effekter sker sällan. Den uppföljning som sker är oftast kortsiktig och administrativ utifrån de register som finns tillgängliga hos respektive huvudman (ex ”i arbete”, ”i studier” tre månader efter).
Hypotesen är: Om kommun och stat komplettera varandras insatser, i större utsträckning, så blir det en bra mix som också passar den enskilde bättre än om respektive huvudman ger stödet var för sig. Respektive huvudman har en unik insats/kompetens som kompletterar den andres, inte ”more of the same”. Dessa insatser ska samverka i en gemensam kedja över en längre tid. Det ställer krav på logistik och samplanering.

Frågeställningar här är bl a ”Finns förutsättningar för ett mer hållbart gemensamt arbete mellan stat och kommun när det gäller målgruppen? Har parterna i det operativa arbetet tillräckligt stort handlingsutrymme för att kunna komplettera varandra?”

En FOU- plattform för det kommunala arbetsmarknadsarbetet har etablerats i Göteborgsregionen, en för Sverige unik satsning. En av de första uppgifterna är att kartlägga och kategorisera olika kommunala arbetsmarknadsinsatser. Det är en viktig komplement till förstudien.

Förstudien bör innehålla en analys över vilka insatser/kompetenser kommunen (AME) och staten (AF) har i sitt batteri när det gäller att bistå långtidsarbetslösa. Gör man samma saker men benämner de olika? Det är angeläget att synliggöra om det förekommer dubbelarbete. Vad innehåller tjänster som är unika och som kan bli kompletterande?
Ett strukturellt hinder att belysa kan även vara kopplingen mellan individens ersättning och val av insats. I detta sammanhang ska även en fördjupning ske kring vad de nya aktivitetsrapporterna får för konsekvens för samarbetet och insatserna. I samarbetet mellan kommunerna och arbetsförmedlingen finns även ett utvecklingsområde inom ramen för informationsutbyte och sekretess.
Att den som är i behov av insatsen själv är aktiv i valet av insats är avgörande för resultatet. Hur arbetar parterna informerande, motiverande och hur följer man upp vilken effekt insatsen haft?

I förstudien ska följande struktur bearbetas:

1. Hur gör sig parterna kloka på vilka utmaningar och möjligheter den arbetssökande har? Hur dokumenteras detta? Rutiner för Trepartssamtal? Individuell handlingsplaner.
2. Vilka olika handlingsalternativ/insatser informeras om och diskuteras? Vem/vilka deltar? Dokumenteras?
3. Vald(-a) insats(-er)? Varför just denna(dessa)? Vem valde? Kombination av olika insatser?
4. Hur gick det – fungerade insatsen? Uppföljning trepart? Revidering handlingsplan? Återkoppling till vem/vilka?

Utifrån analysen i förstudien kan behov av förändringar tydliggöras. Finns det strukturella hinder kan dessa lyftas till beslutsfattare på lokal, regional och central nivå. De förbättringsområden som kan justeras utan strukturella förändringar kan utmynna i ett gemensamt genomförandeprojekt.

En frågeställning som också är relevant handlar om rekryteringen av deltagare till olika arbetsmarknadspolitiska insatser, många gånger är det svårt att finna rätt personer trots att underlaget har beräknats som stort.

Målsättning

Genom en ökad hållbar samverkan och ett uthålligt samarbete samt genom ett samutnyttjande av resurser åstadkomma bättre och mer adekvata insatser för de utsatta grupperna. Detta så att möjlighet till egen försörjning ökar, ökad självkänsla och kompetens.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Vi som arbetar på en statlig myndighet har ett speciellt ansvar att genomföra funktionshinderspolitiken. Det har regeringen fastslagit i förordning 2001:526. I förordningen framgår särskilt att myndigheterna ska verka för att verksamhet, information och lokaler är tillgängliga för personer med funktionsnedsättning.

Det innebär bland annat att vi ska undanröja hindren för delaktighet och bekämpa diskriminering. Det gäller att hitta generella lösningar som fungerar för så många som möjligt. I vissa fall kan individuella lösningar behövas.
Denna förstudie har som ett centralt mål att fortsätta utveckla gemensamma metoder och angreppssätt för sökande som befinner sig långt från arbetsmarknade. Där målgruppen med funktionsnesättning ingår. Att ständigt
arbeta för öksd tillgänglighet är ett pågående arbete både inom arbetsförmedlingen och kommunen.
Genom en ökad samverkan och samarbete och genom ett samutnyttjande av resurser åstadkomma bättre och mer adekvata insatser för de utsatta grupperna, så att möjlighet till egen försörjning ökar, ökat självkänsla och kompetens, detta genom bland annat en gemensam processkarta.
Analyser som arbetas fram inom förstudien kommer att ingå som delar i ett kommande genomförandeprojektet.
I förstudien kommer vi att belysa alternativa vägar för en ökad tillgänglihet till arbetsplatse, arbetsgivare och vad som krävs för att möjliggöra anställningar.

Transnationellt samarbete

GR har nyligen beviljats 150 mobilitetsplatser för projekt MWGR, mobility for welfare in Gothenburg region, inom ramen för Leonardo da Vinci - Vetpro. Inför ansökan initierades samarbete med 11 mottagarländer varav flertalet har fokus på arbetsmarknad, utanförskapsfrågor och kompetensutveckling. De flesta av de kommunala arbetsmarknadsverksamheterna kommer att besöka europeiska verksamheter och det kommer att skapas utrymme och inspiration för vidare gemensamma projekt utifrån de kontakter som etableras. Syftet för GR-kommunerna med projekt MWGR är också att sprida lärdomarna från projektet och generera nya utbytesprojekt för erfarenhetsbyte och utveckling.

Samarbetspartners

 • Göteborgsregionens kommunalförbund, GR

Kommun

 • Ale
 • Alingsås
 • Göteborg
 • Härryda
 • Kungsbacka
 • Kungälv
 • Lerum
 • Lilla-Edet
 • Mölndal
 • Partille
 • Stenungsund
 • Tjörn
 • Öckerö