Logotyp på utskrifter

Matchning Fyrbodal

ProgramområdeProgramområde 2 Ökat arbetskraftsutbud
ProjektfasGenomförande
ProjektägareFolkuniversitetet Fyrstad
KontaktpersonMarcus Hallberg
E-postmarcus.hallberg@folkuniversitetet.se
Telefonnummer0520-505066
Beviljat ESF-stöd8 675 182 kr
Total projektbudget21 849 202 kr
Projektperiod2012-01-01 till 2014-06-30
RegionVästsverige
In English

Sammanfattning

Folkuniversitetet ansöker om medel inom programområde 2.
Målgruppen är långtidsarbetslösa, fas 2 inom Jobb- och utvecklingsgarantin. Medfinansiärer är Arbetsförmedlingarna i Trollhättan, Uddevalla, Vänersborg, Lysekil samt Högskolan Väst och Trollhättans stad. Samarbetspartners är även Trollhättans Folkhögskola och Fyrbodals kommunalförbund. Projektets namn är Matchning Fyrbodal. Tidsperiod: 2012-01-01 till 2014-06-30. Totalt antal deltagare: 285 deltagare. Orter där verksamheten kommer att genomföras: Trollhättan och Uddevalla.

Projektets övergripande mål är bl.a:
- Att identifiera, utveckla och genomföra matchningsaktivteter som leder till ett ökat utflöde ur Jobb- och utvecklingsgarantins fas 2.
Projekttmål är
Syftet är att förstärka individens kontakt med arbetsmarknaden.
- 25 % ut i jobb/egen försörjning/studier vid projektets slut.
Delmål är bl.a.
- 100% av de inskrivna ut i arbetspraktik, arbetsträning.

Rikttid för deltagaren i verksamheten är fem månader.

Bakgrund

INLEDNING
Folkuniversitetet/Kursverksamheten vid Göteborgs universitet ansöker om medel inom programområde 2, projekt som främjar kompetensutveckling och motverkar utanförskap.
Vi på Folkuniversitetet Fyrbodal driver en rad olika verksamheter, ex. kompletterande aktörsverksamhet, fristående gymnasieskola, kommunala vuxenutbildningsuppdrag, studiecirklar och personalutbildningar på uppdrag av företag och organisationer. Vi har även drivit ett antal ESF-projekt. Då vi arbetar tätt tillsammans med Arbetsförmedlingen inom Jobb- och utvecklingsgarantin (Fas 1 och Fas 3) har vi en god insyn i den problematik som finns. Ur detta har tankar och idéer väckts som vi diskuterat med Arbetsförmedlingarna i Trollhättan, Uddevalla och Vänersborg.
(Folkuniversitetet Fyrbodal har idag ett antal avtal med Arbetsförmedlingen ex. JOBUGA Specialistfunktionen, inriktning psykiskt funktionshindrade, Rehabiliteringstjänster, JOBUGA, långtidsarbetslösa inom fas 1, samt avtal med AMO Trollhättan gällande Fas 3.)

BAKGRUND
Projektet målgrupp är personer inskrivna i Jobb- och utvecklingsgarantins fas 2. Utbildningsorter: Trollhättan och Uddevalla.

Arbetslöshetsstatistik: Trollhättan, Uddevalla, Vänersborg 2010-2011.
Antalet totalt arbetslösa i Trollhättan 2010 uppgick, snitt/månad, till 3892 personer. Av dessa var, snitt/månad, 975 personer inskrivna i Jobb- och utvecklingsgarantin, dvs. 25% av samtliga arbetslösa. 2011 är snitt/månad (jan-juli) 3719 personer arbetslösa. Av dessa var 1209 personer inskrivna i Jobb- och utvecklingsgarantin, dvs. 32% av samtliga arbetslösa.

Antalet totalt arbetslösa i Uddevalla 2010 uppgick, snitt/månad, till 2470 personer. Av dessa var, snitt/månad, 461 personer inskrivna i Jobb- och utvecklingsgarantin, dvs. 18% av samtliga arbetslösa. 2011 är snitt/månad (jan-juli) 2483 personer arbetslösa. Av dessa var 638 personer inskrivna i Jobb- och utvecklingsgarantin, dvs. 25% av samtliga arbetslösa.

Antalet totalt arbetslösa i Vänersborg 2010 uppgick, snitt/månad, till 1917 personer. Av dessa var, snitt/månad, 461 personer inskrivna i Jobb- och utvecklingsgarantin, dvs. 24% av samtliga arbetslösa. 2011 är snitt/månad (jan-juli) 1709 personer arbetslösa. Av dessa var 590 personer inskrivna i Jobb- och utvecklingsgarantin, dvs. 34% av samtliga arbetslösa.

(Källa: Statistik från Analysavdelningen, Arbetsförmedlingen.)

Nyanmälda platser till AF Fyrbodal
Vidare visas att antalet nyanmälda platser till arbetsförmedlingarna i Fyrbodal är högre än under perioden jan-juli 2011 är under samma period föregående år. (Källa: Arbetsmarknadsdata Fyrbodal Juli 2011, Jens Sandahl, Analysavdelningen, Arbetsförmedlingen.)

Utflöde ur Jobb- och utvecklingsgarantin
Ytterligare statistik från Arbetsförmedlingen visar att vad gäller Jobb- och utvecklingsgarantin är utflödet högre under Jobb- och utvecklingsgarantins inledande skede för att sedan minska. En förklaring är att personer som står närmast arbetsmarknaden lämnar relativt snabbt, därmed ökar andelen deltagare med en svag position på arbetsmarknaden över programtiden. (Källa: Pressmeddelande 14 februari 2011)

Statistik visar att det framförallt är två grupper som har svårt att komma ut ur Jobb- och utvecklingsgarantin: personer med funktionsnedsättning och personer i ålderskategorin 50-59 år. (Källa: En studie av sannolikheten av att få jobb under programtid. Gartell, Marie och Erika Rosén, AMS 2011.) Folkuniversitetets erfarenhet som kompletterande aktör visar även på att språksvaga har betydande svårigheter att få en anställning.

Hotade arbetstillfällen i Fyrbodal
Konkurshoten mot SAAB är ett ständigt återkommande hot. SAAB har i nuläget, september 2011, ca. 3 800 anställda. Vid en nedläggning av SAAB beräknas 15 000 jobb försvinna i Fyrbodal ink. underleverantörer. (Källa: Dagens Nyheter, 2011-03-28, intervju med kommunalrådet Paul Åkerlund, Trollhättans stad.)

SLUTSATS
Vad gäller arbetslösheten generellt i Trollhättan, Uddevalla och Vänersborg visar ovan nämnda statistik fyra tendenser:
1. Den totala arbetslösheten minskar under 2011 i förhållande till 2010. (Med undantag av Uddevalla, där den ökar marginellt.)
2. Trots att den totala arbetslösheten minskar, växer antalet långtidsarbetslösa kraftigt.
3. Utflödet ur Jobb- och utvecklingsgarantin är högre under det inledande skedet för att sedan minska.
4. Målgrupper som har svårt att komma ur Jobb- och utvecklingsgarantin är funktionshindrade, personer 50-59 år och språksvaga.

Med den bakgrunden har Folkuniversitetet i samtal med Arbetsförmedlingen diskuterat hur vi kan möta de behov som finns hos i huvudsak de personer som är inskrivna i fas 2 inom Jobb- och utvecklingsgarantin.

Omvärldsfaktorer - hot
Ett betydande hot mot arbetsmarknaden i Fyrbodal är en eventuell SAAB-nedläggning. Det direkta resultatet mot målgrupperna inom fas 2 är att dessa får än en längre väg ut i arbete. Konkurrensen om de lediga jobben hårdnar. Att då ha en verksamhet för fas 2-deltagare underlättar för att de ska komma ut i arbete och inte fastna i ett utanförskap.

Utanförskap
Gemensamma nämnare för ovan nämnda målgrupper är betydande osäkerhet angående sin egen kompetens och möjlighet. Som en följd av detta leder det till en minskad motivation och försvagat självförtroende hos personen. Individen kan ha gått igenom olika projekt och utbildningar men det har inte resulterat i anställning. Med detta ökar risken för att personen känner ett utanförskap och ett förfrämligande inför samhället.

Projektidé - Matchning Fyrbodal
Utifrån våra slutsatser och erfarenheter inom Kompletterande aktörsverksamhet samt ESF-projekt har vi satt samman en projektansökan som vi anser fyller de luckor som idag för dessa grupper. Projektets namn är Matchning Fyrbodal. Matchning Fyrbodal innefattar två delar:
- vägledning / kortare utbildningsinsatser / validering
- arbetsplatsförlagt lärande.
Som en "röd tråd" går matchningssamtalen mellan jobbmatchare och deltagaren.

De slutsatser vi dragit av våra insatser (som bl.a. Kompletterande aktör och från ESF-projekt) är att individen växer vid kontinuerliga och täta möten med jobbcoach. Vidare slutsatser är att denna målgrupp behöver tydliga och nåbara mål. Genom att nå mål växer individen och vågar utveckla målen. En bärande del i vår metodik kommer att vara jobbmatchning. Att föra ut samtliga personer i projektet i arbetspraktik eller arbetsträningsplats är helt avgörande för att verksamheten ska lyckas.

Vi kommer att använda oss av Folkuniversitetets samtalsmetodik. Dessa grundar sig på de elva kompetenskrav
på coacher som utarbetats av International Coach Federation. Ytterligare en metod vi använder oss av är Aaron Antonovskys teori KASAM, känsla av sammanhang. KASAM är ett komplement inom vår samtalsmetodik inom jobbcoachning.

KASAM består av följande:
- begriplighet
- hanterbarhet
- mening

SLUTORD
En jobbmatchning där individen och jobbmatcharen arbetar tätt tillsammans och där individen har ett kontinuerligt stöd av jobbmatcharen ser vi som en nyckel till framgång. Att individen ges möjlighet till kortare utbildningsinsatser och validering tillsammans med arbetspraktik och arbetsträning kommer stärka individen och öka dennes chanser på arbetsmarknaden.

Målsättning

- Att identifiera, utveckla och genomföra matchningsaktivteter som leder till ökat utflöde ur Jobb- och utvecklingsgarantins FAS 2.
- Att öka verkningsgraden i FAS 3 – fler i sysselsättning (förberedelse av sysselsättningsplats för de som ej når anställning i fas 2).
- Att utveckla metoder som innebär ökade möjligheter till arbete för målgruppen.
- Att utveckla vägledningsfunktionen inom Folkuniversitetets jobbcoachning/jobbmatchning.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Vårt projekt kommer att ha god tillgänglighet för personer med olika funktionshinder. Våra lokaler är anpassade för personer med fysiska funktionshinder. Hissar finns och det finns extra breda dörrar för rullstolsburna.
Vid behov har vi även höj- och sänkbara skrivbord för deltagare. Genom de erfarenheter och krav som ställs på Folkuniversitetet Fyrbodal då vi är leverantörer av såväl "Rehabiliteringstjänster" som jobbcoachning för psykiskt funktionshindrade på uppdrag av Arbetsförmedlingen, har vår personal gått interna fortbildningskurser för att vara medvetna om krav som ställs vid psykiska funktionshinder. Vår personal har även fått handledning för att rätt bemöta och agera / ställa krav på deltagare. (Handledning via leg. psykoterapeut.) Folkuniversitetetet har på riksnivå även utvecklat en metod "anpassad pedagogik" för att arbeta med personer med psykiska funktionshinder. I projektet kommer vi att vara tydliga vid våra informationsträffar med Arbetsförmedlingarna att vi har kompetens att ta emot personer med olika funktionshinder. Vi kommer sedan att i genomförandet av Matchning Fyrbodal använda vår kunskap och våra erfarenheter om olika funktionshinder och anpassa vårt arbetssätt vid matchningsarbetet för personer med olika funktionshinder. (Se beskrivning i avsnittet Innovativ verksamhet.)

Transnationellt samarbete

Vi avser i första hand att undersöka kontakter med Storbritannien då dessa bedriver jobbcoachning av arbetslösa. Den brittiska varianten av jobbcoachning går under namnet ”Work Programme”. Det tvååriga programmet är tänkt att ta emot 600 000 långtidsarbetslösa 2011, medan ytterligare 500 000 personer skrivs in 2012.
Genom att knyta kontakt med "Work Programme" kan vi dra erfarenheter och slutsatser som gagnar verksamheten. Vidare kommer vi att söka efter ett brittiskt ESF-projekt med liknande inriktning som vårt.

Medfinansiärer

 • Arbetsförmedlingen i Vänersborg
 • Arbetsförmedlingen Trollhättan
 • Arbetsmarknadsstöd
 • Institutionen för individ och samhälle

Samarbetspartners

 • Arbetsförmedlingen i Vänersborg
 • Arbetsförmedlingen Lysekil
 • Arbetsförmedlingen Trollhättan
 • Arbetsmarknadsstöd
 • Dalslands folkhögskola
 • Fyrbodal Kommunalförbund
 • Institutionen för individ och samhälle

Kommun

 • Lysekil
 • Trollhättan
 • Uddevalla
 • Vänersborg