Logotyp på utskrifter

Information med anledning av covid-19

Uppdaterad information med anledning av covid-19  

Matchande framtid

ProgramområdeProgramområde 2 Ökat arbetskraftsutbud
ProjektfasGenomförande
ProjektägareNÄRINGSLIV ULRICEHAMN AB
KontaktpersonJonas Isacsson
E-postjonas.isacsson@ulricehamn.se
Telefonnummer0321-59 65 50
Beviljat ESF-stöd450 000 kr
Total projektbudget450 000 kr
Projektperiod2014-02-03 till 2014-08-03
RegionVästsverige
In English

Sammanfattning

Projektet syftar till att titta på olika modeller som hjälper arbetslösa till jobb. Genom att testa olika modeller i en förstudie och utvärdera dessa kan vi se vilka modeller för matchning och rekrytering som fungerar bäst för såväl företagare som för arbetssökande. Vi vill även skapa utrymme för alternativa rekryteringsformer och skapa debatt kring vad en kandidat egentligen behöver för kunskaper för att vara attraktiv på arbetsmarknaden.

Bakgrund

Det finns idag ett stort kompetensbehov på arbetsmarknaden där svenska företag upplever svårigheter att finna rätt kompetens. Samtidigt har vi idag hög arbetslöshet där många har svårt att hitta jobb. Stora pensionsavgångar och strukturförändringar på arbetsmarknaden kommer inom kort innebära att situationen kommer att förvärras ytterligare.
Vi måste på allvar ta tag i den obalans som råder på arbetsmarknaden så att företag hittar den kompetens som eftersöks och invånarna finner de utbildningar som leder till jobb. Vi behöver kraftsamla för att starta ett långsiktigt matchningsarbete där vi kan ta tillvara på statistik och prognoser och omvandla detta till underlag för framtida utbildningsplanering för bättre matchning.
Vart femte rekryteringsförsök misslyckas samtidigt som arbetslösheten bland unga är oacceptabelt hög. Alltför få unga i Sverige får idag jobb. Samtidigt har företagen svårt att hitta rätt kompetens. Företagens krav på medarbetarnas utbildningsnivå forsätter att öka och vart fjärde företag anser att de unga inte har tillräckliga kunskaper. Enligt Svenskt Näringslivs enkät om rekrytering i Sverige misslyckades under 2009, 50 000 rekryteringar på grund av att företagen inte hittade rätt person att anställa. Företag får inte tag på den kompetens de behöver för att vara konkurrenskraftiga. Arbetslösa går miste om jobb och lön. Följden blir att Sveriges ekonomi i helhet växer mindre än vad den kunde ha gjort.

I Ulricehamns kommun finns 3000 aktiva företag vilket är en hög procentuell siffra i förhållande till antalet invånare. Företagen är även kända för sitt engagemang för skola och utbildning och många ställer upp med praktikplatser och som mentorer. I intervjuer genomförda under våren 2013 har företagen identifierat att deras största utmaning framöver är rekrytering och att hitta rätt personal till rätt position. Ulricehamn befinner sig i en tillväxtfas med en ökning såväl av antalet nystartade företag som antalet nya etableringar. Ett nytt stort industriområde öppnade vid årsskiftet och 4 stora företag har redan etablerat sig på området varav alla kommer att nyanställa. Ett av dem kommer att nyanställa över 60 personer under 2014 och 2015. Hur möter vi dessa förändringar på bästa sätt och hur ser vi till att matcha företagens behov med de ungdomar, nyanlända och andra som söker arbete på bästa sätt?

Företagen i Ulricehamn har angett att man vill ha en förstärkt koppling till gymnasiet och vuxenutbildningen i regionen. Från kommunens sida ser vi ett behov av en inventeringsanalys för att se vilka behov som finns och hur vi på bästa sätt kan skapa en behovsmodell som vi kan arbeta utifrån långsiktigt. Vi skulle därför vilja göra en förstudie med fokus på inventering och modeller för dialog där syftet är att skapa ett framtida långsiktigt projekt kring matchning mellan arbetssökande och företag.

Då detta handlar om en förstudie vill vi göra en förenklad förstudie med ett schablonbelopp.

Målsättning

Visionen (av genomförandeprojektet) är att vi skall ta fram en arbetsmodell som fungerar på så vis att vi enkelt vet vilka behov företagen har och att vi matchar dessa genom utbildningsinsatser på såväl gymnasialnivå som eftergymnasiala utbildningar och att vi även har en plan för hur vi lockar arbetskraft från andra delar av landet. Detta kräver att förstudien resulterar i en bra nulägesbeskrivning av företagens behov och att vi utifrån denna kan matcha med yrkeskunskaper, lärlingsplatser, praktikplatser etc.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Alla aktiviteter kommer att utföras i tillgänglighetsanpassade lokaler och vi kommer att ta hänsyn till såväl synliga som dolda funktionshinder (i det material vi producerar, i hur vi leder våra möten mm) Genom att planera väl och vara medveten om tillgänglighetsaspekterna kan vi verka på ett sätt där alla kan vara med. Eftersom detta handlar om rekrytering och matchning är funktionsperspektivet extra viktigt då kunskapen om denna grupp (vilken är långt mycket större än de flest tror då mycket är dolda hinder) är låg hos många företagare. Vi kommer därför att i metodtestningsfasen att föra in tillgänglighet och mångfald som ett moment för företagen att hantera.

Transnationellt samarbete

I Sverige har vi en ganska snäv bild av hur rekrytering går till. Många använder sig av digitala verktyg som kan bli ganska statiska och därmed stänger ute människor som inte har den formella kunskap som krävs men som egentligen skulle kunna vara intressanta kandidater. I många andra länder har man större fokus på informella kunskaper och på social kompetens. Vi vill därför titta på hur man jobbar med innovativ rekrytering och med innovativa modeller i Storbritannien och i Frankrike där man testat många olika modeller. Initialt vill vi starta upp samarbetet via nätet och träffas en gång gemensamt under förstudien för att lära av varandra och utbyta erfarenheter som kan integreras i nästa fas.

Kommun

  • Ulricehamn