Logotyp på utskrifter

Mångkraft

ProgramområdeProgramområde 1 Kompetensförsörjning
ProjektfasFörprojektering
ProjektägareHuvudkontoret
KontaktpersonLena Lärneklint
E-postlena.lerneklint@goteborgenergi.se
Telefonnummer031626005
Beviljat ESF-stöd163 669 kr
Total projektbudget163 669 kr
Projektperiod2009-01-05 till 2009-04-30
RegionVästsverige
In English

Sammanfattning

För Göteborg Energi är det tydligt att mångfaldsfrågorna blir allt viktigare. Relevant kunskap saknas dock av många medarbetare i ledande ställning. Vi vill därför utbilda dessa så att en ökad kunskap och förståelse kan spridas i hela organisationen.

Bakgrund

I samhällsdebatten i ett bredare perspektiv riktas ökat fokus på hur vi ska kunna ta till vara de möjligheter ett vidsyntare förhållningssätt till människor med en bakgrund och med andra kvaliteter än den gängse normen. I den mångfalds- och jämställdhetsplan som gäller hos Göteborg Energi uttrycks en ambition att hela organisationen ska omfattas av de mål som ställs upp där. Detta kräver dock att det finns kunskap hos personer i ledande ställning, så att hela personalen kan påverkas att förändra sina atityder och arbeta mot det gemensamma målet.

Denna kunskap och insikt är idag begränsad hos många av de 80 personer som arbetar i en chefsposition.

Syfte

Syftet med Mångkraft är att efter en kartläggning av nuläget utbilda 80 chefer i mångfalds- och jämställdhetsfrågor så att dessa i ett senare skede kan vidareförmedla sin kunskap ut till samtliga medarbetare på Göteborg Energi.

Målsättning

För att kunna mäta förändringar i kunskaper och attityder hos målgruppen kommer vi att mäta dessa i en enkätundersökning dels när projektet startar dels när det avslutas. Denna enkät kommer också att riktas till samtliga medarbetare i ett senare skede.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Under förprojekteringen kommer vi att göra en nulägesanalys dels vad gäller attityder dels vad gäller praktiska möjligheter för människor med funktionsnedsättning. Vi kommer också att projektet drivs i sådana lokaler och även i övrigt på ett sådant sätt så att det blir tillgängligt för alla.

Deltagande aktörer

  • Näringslivets EU-byrå

Kommun

  • Ale
  • Falköping
  • Göteborg
  • Lerum
  • Partille